Siswati 1996 (SWA96)
21

Kubulawa kwetitukulwane taSawula ngemaGibeyoni

211

21:1
Num. 27:21
Kwaba nendlala lenkhulu ngesikhatsi sekubusa kwaDavide, kwadzimate kwaphela iminyaka lemitsatfu ilandzelana. Ngako Davide wafunisisa buso baSimakadze ngaloko. Simakadze watsi: “Loku kungenca yaSawula nangendlu yakhe lebovu ingati, kungobe Sawula wabulala bantfu baseGibeyoni.”

2

21:2
Josh. 9:15,19
Inkhosi Davide yabita emaGibeyoni kutsi ete kuye. EmaGibeyoni phela abengesiyo incenye yema-Israyeli, kodvwa bekungimitfonselana nje yema-Amori leyayisele. Baka-Israyeli babefungile batsi batawayekela aphile, kodvwa Sawula ngenca yekushisekela kwakhe ngesive saka-Israyeli nesakaJuda, abetama kuwacedza. 3Davide wabuta emaGibeyoni watsi: “Nginganentelani? Ngifuna kwenta inhlawulo yekubuyisana nani ngenca yaloko lokubi lokwentiwa kini, kuze nani nibusise sive saSimakadze.”

4EmaGibeyoni amphendvula atsi: “Kucabana kwetfu naSawula nendlu yakhe kungeke kucedvwe ngesiliva nangegolide, futsi kute nem-Israyeli lesifuna kumbulala.”

Davide wababuta watsi: “Nifuna nginenteleni-ke?”

5Bamphendvula batsi: “Macondzana nalomuntfu labesibulala afuna kusicedza, kuze kungasali namunye wetfu aphila kulo lonkhe laka-Israyeli, 6

21:6
Num. 25:4
sicela kutsi sinikwe batukulu bakhe labasikhombisa labadvuna, batewulengiswa lapha embikwaSimakadze eGibeya, edolobheni lakhe Sawula, inkhosi leyakhetfwa nguSimakadze.”

Inkhosi yabaphendvula yatsi: “Ngitaninika bona.”

7

21:7
1 Sam. 18:3
20:15,23,42
23:18
Inkhosi yambonelela Mefiboshethi, umsa waJonathani, umsa waSawula, ngenca yesifungo labasenta embikwaSimakadze boDavide naJonathani, umsa waSawula. 8
21:8
1 Sam. 18:19
2 Sam. 3:7
Kodvwa inkhosi yatsatsa bo-Arimoni naMefiboshethi, emadvodzana lamabili aRispha, indvodzakati ya-Aya, labewatalele Sawula, watsatsa nemadvodzana lasihlanu aMerabi,“Merabi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Mikhali” indvodzakati yaSawula, labewatalele Adriyeli, umsa waBhazilayi, labewaseMehola. 9Wabaniketela kubantfu baseGibeyoni lababatsatsa bababulala; babalengisa entsabeni embikwaSimakadze. Babulawelwa khona bonkhe bobasikhombisa. Babulawa ngemalanga anakucalwa kuvuna, ngaso leso sikhatsi nakucala kuvunwa ibhali.

10Rispha, indvodzakati ya-Aya, watsatsa emasaka watentela yena umtfunti edvwaleni, lapho letidvumbu tatikhona. Wahlala lapho kusukela nakucala kuvunwa, kwaze kwefika timvula tekucala. Emini abelindza tinyoni kutsi tingadli letidvumbu, kutsi ebusuku ativikele etilwaneni tesiganga kutsi tingatidli.

11Davide watsi kube atjelwe kutsi Rispha, liphovela laSawula, indvodzakati ya-Aya, wenteni, 12

21:12
1 Sam. 31:11
Davide wahamba wayawutsatsa ematsambo aboSawula naJonathani, umsa waSawula, kutakhamiti taseJabeshi Gileyadi. Phela, bebawebe enkhundleni yaseBhethi Shani, lapho bebalengiswe ngemaFilisti khona, mhlazane emaFilisti abulala Sawula entsabeni yaseGilbowa. 13Davide watsatsa lamatsambo aboSawula nemsa wakhe Jonathani, wabutsa nalamatsambo alamadvodza lasikhombisa labelengiswe eGibeyoni.

14

21:14
Josh. 18:28
Base bangcwaba lamatsambo aboSawula nemsa wakhe Jonathani edlizeni laKhishi, uyise waSawula, eSela, kulakaBhenjamini, benta konkhe labebakutjelwa yinkhosi Davide. Emvakwaloko-ke Nkulunkulu wawuphendvula umthandazo welive.

Timphi netichwaga temaFilisti

(1 Khr. 20:4-8)

15Kwaphindza futsi kwabhedvuka imphi emkhatsini wemaFilisti nema-Israyeli. Davide wehla kanye nemabutfo akhe wayakulwa nemaFilisti. Kwatsi kulesinye siwombe Davide wase uyadzinwa. 16Lesinye setichwaga takaRefa lekwakutsiwa ngu-Ishbi Benobi sasiphetse sikhali selitfusi lesasinesisindvo lesingemakhilogremu labengaba matsatfu nencenye, sihlome ngenkemba lensha; sasicabanga kutsi sitambulala Davide. 17

21:17
2 Sam. 18:3
1 Khos. 11:36
15:4
2 Khos. 8:19
Hla. 132:7
Taga 13:9
Kodvwa Abishayi, umsa waSeruya, welekelela Davide, wagadla lesichwaga wasibulala. Lamadvodza akaDavide afunga kuye atsi: “Ungabobe usaphuma natsi kuyakulwa imphi. Kuze ungasicimi sibane saka-Israyeli.”

18

21:18
1 Khr. 20:4
Emvakwaloko kwaba nalenye imphi yemaFilisti eGobi. Ngaleso sikhatsi Sibhekayi, waseHusha, wabulala lesinye sichwaga lekwakutsiwa nguSiphayi, lomunye webatukulu baRefa.

19

21:19
1 Sam. 17:7
1 Khr. 20:5
Kwaba nalenye futsi imphi nemaFilisti eGobi, lapho Eli Hanani, umsa waJayire, umeluki,“Jayire umeluki” nome “Jare Oregimu” waseBhetlehema, abulala khona Goliyathi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Lami, umnakaboGoliyathi” waseGathi, labenesikhali lesasinelutsi lolwalungangelipulango lembongolo yemeluki.

20Kwaphindza futsi kwaba nalenye imphi eGathi. Lapho-ke bekunalesinye sichwaga lesidze, sasinemino lesitfupha sandla sisinye netintwane letisitfupha lunyawo lulunye, kungema-24 sekukonkhe. Naso bekungumtukulu waRefa. 21

21:21
1 Sam. 16:9
2 Sam. 13:3
1 Khr. 2:13
Watsi nakedzelela ema-Israyeli, Jonathani, umsa waShama, umnakaboDavide, wamsukela wambulala.

22Labo-ke bobane babeyintalelwane yaRefa waseGathi. Bafa babulawa nguDavide nemadvodza akakhe.

22

Ingoma yaDavide yekudvumisa

(Hla. 18)

221

22:1
Hla. 18:1
Davide wahlabela kuSimakadze emagama anansi ingoma, ngesikhatsi Simakadze amephula etandleni tato tonkhe titsa takhe nasesandleni saSawula. 2
22:2
Dut. 32:4
Davide watsi:

“Simakadze ulidvwala lami,

nenqaba yami, neMkhululi wami;

3

22:3
Hla. 3:3
144:2
Luk. 1:69
Heb. 2:16
Nkulunkulu wami, ulidvwala lami

lengiphephela kulo.

Usihlangu sami sekungivikela

nemandla ensindziso yami.

Yena ungumgedze wami wekubhaca.

Usiphephelo sami neMsindzisi wami.

Etigebengwini, wena uyangisindzisa.

4

22:4
Hla. 146:2
Ngikhala kuSimakadze,

bese uyangephula etitseni tami.

Akadvunyiswe Simakadze!

5

22:5
Hla. 55:4
“Emagagasi ekufa angitungeleta;

tikhukhula tembhubhiso tangigabudzela.

6

22:6
Hla. 116:3
Tintsambo telithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” nome “indzawo yalabafile” tatingitsandzele,

tingibe tekufa tangintfonya.

7

22:7
Hla. 3:4
Jona 2:3
Ngakhala kuSimakadze

ngisekudzangaleni kwami,

ngacela lusito kuNkulunkulu wami.

Waliva livi lami asendlini yakhe.

Kuncusa kwami, nekukhala kwami, nekuthandaza kwami

kwangena etindlebeni takhe.

8

22:8
Hla. 68:8
“Umhlaba watfutfumela, watamatama,

tisekelo temazuluLetinye tincwadzi tekucala titsi “tetintsaba” tatfutfumela, tatamatama,

ngobe Somandla abesatfukutsele.

9

22:9
Eks. 19:18
24:17
Dut. 4:24
32:22
Emakhala akhe akhafula intfutfu;

umlomo wakhe wakhephuta umlilo locotfulako,

kuwo kwakhehleka emalahle labovu.

10Wabhobosa emazulu, wehlela phansi.

Emafu lamnyama abengaphansi kwetinyawo takhe.

11

22:11
Hla. 99:1
104:3
Hez. 9:3
Wagibela likherubhi wandiza;

wantjuzaLetinye tincwadzi tekucala titsi “wavela” asetikwemaphiko emoya.

12

22:12
Hla. 97:2
Isa. 45:15
50:3
Wenta bumnyama baba yingubo yakhe,

watungeletwa ngemafu lahlomile, lamnyama.

13Ebukhatikhatini bebukhona bakhe

kwaphambana imibane nemalahle lavutsako.

14

22:14
Hla. 29:3
Simakadze wabhavumula asezulwini.

Losetikwako Konkhe walivakalisa livi lakhe.

15

22:15
1 Sam. 7:10
Hla. 148:8
Wajijimeta ngemicibisholo,

kwasakateka titsa.

Ngebumanyamanya bemibane

watidzidzitelisa tasiphuka.

16Kujula kwetilwandle kwenekeka ebaleni,

tisekelo temhlaba tembuleka,

ngenca yekutsetsa kwaSimakadze,

nangenca yekufutsa kwemakhala akhe.

17

22:17
Hla. 32:6
69:1
144:7
“Welula ingalo yakhe akulelisetulu,

wayehlisela phansi, wangibamba,

wangenyula ekujuleni kwemanti.

18

22:18
1 Sam. 23:1
Wangephula esitseni sami lesinemandla,

wangephula nakulabangitondzako,

ngobe babenemandla kakhulu kunami.

19Bangidvumela ngesikhatsi ngehlelwa sehlakalo;

kodvwa Simakadze waba sihlangu sami.

20Wangikhiphela endzaweni lebanti;

wangephula, ngobe abejabula ngami.

21

22:21
Jobe 22:30
Hla. 17:1
“Simakadze wangiphatsa

njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa betandla tami,

22ngobe imiyalo yaSimakadze ngiyigcinile.

Angikenti lutfo lolubi,

angikamfulatseli Nkulunkulu wami.

23Yonkhe imiyalo yaNkulunkulu isembikwami.

Angikagucuki etimisweni takhe.

24

22:24
1 Khos. 14:18
15:5
Bengisolo ngite sici embikwakhe,

ngitigcinile ngangete ngona.

25

22:25
1 Sam. 26:23
Ngako-ke Simakadze ungivuze

njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa bami emehlweni akhe.

26“Kulowetsembekile

wena utibonakalisa wetsembekile;

kulongenacala

wena utibonakalisa ucotfo.

27

22:27
Lev. 26:23
Taga 3:34
Hez. 7:27
Kulohlantekile

wena utibonakalisa uhlantekile,

kodvwa kulosigwegwe

wena utibonakalisa ulukhuni.

28

22:28
Dan. 4:34
Luk. 1:51
Uyabasindzisa labatfobekile,

kodvwa emehlo akho akulabatiphakamisako,

kuze ubatfobise.

29

22:29
Hla. 112:4
Awu! Simakadze,

wena usibane sami,

Simakadze ugucula bumnyama bami

abente bube kukhanya.

30

22:30
Hla. 60:12
Fil. 4:13
Ngawe ngisengayidvungulula imphi.Nome “ngisengavula bavalile”

NgaNkulunkulu wami

ngisengagalaja lubondza lwetitsa.

31

22:31
Hla. 12:6
Taga 30:5
“Indlela yaNkulunkulu ilungile.

Livi laSimakadze letsembekile.

Yena usihlangu sabo bonkhe labaphephela kuye.

32

22:32
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Isa. 43:11
44:6,8
Kambe nje ngubani longuNkulunkulu

ngaphandle kwaSimakadze?

Ngubani lolidvwala

ngaphandle kwaNkulunkulu wetfu?

33Nguye loNkulunkulu

longihlomisa ngemandla,Nome “losiphephelo sami nenqaba yami”

ente indlela yami icondze, ibe msulwa.

34

22:34
Hab. 3:19
Wenta tinyawo tami

tibe lula njengetenyamatane,

angente ngiphephele ekuphakameni.

35

22:35
Hla. 144:1
Yena wenta tandla tami

tifundzele kulwa,

kuze imikhono yami yetayele

kugoba butjoki belitfusi.

36Ungihlomisa ngesihlangu sensindziso yakho;

utehlisa wena kuze uphakamise mine.

37

22:37
Hla. 17:5
31:8
“Wentele tinyatselo tami indzawo lebanti,

kuze emacakala ami angabhinyiliki.

38“Ngaticosha titsa tami, ngatifihlita,

angizange ngincandzeke, ngingakaticedzi.

39Ngatiphahlata tonkhe ngaticedza.

Tatingeke tiphindze tivuke,

tawela ngaphansi kwetinyawo tami.

40Wangihlomisa ngemandla ekulwa imphi.

Titsa tami watitfobisa ngaphansi kwami.

41Titsa tami watidvungulula, tabaleka,

ngabacedza bonkhe labangitondzako.

42

22:42
Joh. 9:31
Bakhala bacela lusito,

kodvwa kwabate lobasindzisako.

Bahlaba inyandzaleyo kuSimakadze,

kodvwa akazange abaphendvule.

43Ngabagaya baba njengelutfuli,

baba njengelutfuli lwemhlaba.

Ngabagcobagcoba ngagidza etikwabo

njengeludzaka lwendlela.

44“Wangisindzisa embangweni wesive sakitsi,

wangigcina ngaba yinhloko yetive.

Sive lengingazange sengisati sangikhotsama.

45

22:45
Dut. 33:29
Betive beta kimi bakhasa,

batsi bangangiva, bangihloniphe masinyane.

46Bonkhe baphelelwa ngemandla,

beta bachachatela,“bachachatela” letinye tincwadzi tekucala titsi “bahlome baphelele”

baphuma emigedzeni yabo.

47“Simakadze uyaphila!

Alidvunyiswe lidvwala lami!

Akaphakanyiswe Nkulunkulu,

Lidvwala lami, neMsindzisi wami!

48UnguNkulunkulu

longiphindziselelako,

lobeka tive ngaphansi kwami.

49Wangikhulula etitseni tami.

Wangiphakamisa ngaba ngetulu

kwalabo labemelene nami,

wangephula kubantfu belutfutfuva.

50

22:50
Rom. 15:9
Ngako-ke ngiyawukudvumisa wena, Simakadze,

emkhatsini wetive,

ngikugambute ngetibongelelo teLibito lakho.

51

22:51
2 Sam. 7:8
Nguwe, Nkhosi, umenti wankhulu,

inkhosi yakho uyiphe

kuncoba timphi ngetimphi,

wentele logcotjiwe wakho umusa wakho longapheli,

yebo, Davide netitukulwane takhe

phakadze naphakadze.”

23

Emavi aDavide ekugcina

231Lawa ngemavi ekugcina enkhosi Davide:

“Inkhulumo yaDavide, umsa waJese,

inkhulumo yalowo lowaphakanyiswa

nguLosetikwako Konkhe.“lowaphakanyiswa nguLosetikwako Konkhe” nome “lowaphakanyiselwa etulu”

Ungumuntfu lowagcotjwa nguNkulunkulu waJakobe,

umhlabeleli wetingoma“wetingoma” nome “lotsandziwe” ka-Israyeli.

2

23:2
Mat. 22:43
Imis. 1:16
“Moya waSimakadze wakhuluma ngami.

Livi lakhe labaselulwimini lwami.

3Nkulunkulu wema-Israyeli wakhuluma,

Lidvwala laka-Israyeli latsi kimi:

‘Nangabe umuntfu ahola sive ngekulunga,

asibuse ngekwesaba Nkulunkulu,

4

23:4
Josh. 22:28
Hla. 97:11
ufanana nekukhanya kwekusa

nakuphuma lilanga,

lakute khona emafu;

unjengekukhanya emvakwemvula

lokumilisa tjani emhlabatsini.’

5

23:5
2 Sam. 7:12
“Indlu yami ayikalungi yini kuNkulunkulu?

Akenti nami yini sivumelwane saphakadze naphakadze,

lesihlelwe kahle savikeleka macala onkhana?

Akayikuphumelelisa yini kusindziswa kwami,

anginike konkhe lengikufisako?

6Kodvwa bonkhe lababi

bayawulahlwa njengemanyeva,

wona angabutfwa ngesandla.

7Wonkhe lotsintsa emanyeva

usebentisa ludlawu lwensimbi,

nome siphandla sesikhali;

ashiselwa khona lapho alahlelwe khona.”

Tingwazi takaDavide teludvumo

(1 Khr. 11:10-41)

8

23:8
1 Khr. 11:10
Lawa-ke ngemabito etingwazi takaDavide letatidvumile: wekucala kwakunguJoshebi Bashebethi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ishboshethi” nome “Eshbhali” umThakhemoni,Kungahle kube ngulenye indlela yekubhala “umHakhamoni” abeyindvuna yaLabatsatfu. Yena-ke wagwaza ngesikhali sakhe“ngesikhali sakhe” siHebheru asicondzakali emadvodza labengema-800, wawabulalaLomusho ngesiHebheru utsi “Bekungu-Adino, um-Esni, labebulala emadvodza labengema-800” onkhe emphini yinye.

9

23:9
1 Khr. 27:4
Wesibili kwakungu-Eleyazare, umsa waDodo, welusendvo lwaka-Ahohi. Yena abengulomunye waletingwazi letintsatfu. Ngalelinye lilanga yena naDavide bake besukela emaFilisti labebutsanele imphi. Ema-Israyeli onkhe abaleka, 10kodvwa yena wema endzaweni yakhe walwa nemaFilisti, sandla sakhe saze somelela enkembeni yakhe, sesigongobele singaseluleki. Simakadze wancoba imphi lenkhulu ngalelo langa. Yatsi kube imphi iphele, ema-Israyeli abuya eta lapho bekuna-Eleyazare khona, atewuphanga tikhali kuletidvumbu.

11Wesitsatsu bekunguShama, umsa wa-Age, waseHarari. EmaFilisti abebutsene eLehi, lapho bekunensimi yemalentili khona. Emabutfo ema-Israyeli awabalekela emaFilisti, 12kodvwa Shama yena wema endzaweni yakhe ekhatsi nekhatsi nensimi, wayivikela, wabulala lamaFilisti. Simakadze wancoba imphi lenkhulu ngalelo langa.

13

23:13
1 Sam. 22:1
2 Sam. 5:18
Ngesikhatsi sanakuvunwako tingwazi letintsatfu kuleti letatingema-30 tehlela kuDavide ngasemgedzeni wase-Adulamu, incumbi yemaFilisti isakambe eSigodzini semaRefa. 14Ngaleso sikhatsi Davide abesekhatsi enqabeni, kantsi libutfo lemaFilisti lona laliseBhetlehema. 15Davide wativela asomile, wase utsi: “Awu! Kube mane kungaba khona loyangikhelela emanti ekunatsa; ngomele emanti asemtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema!” 16Ngako letingwazi letintsatfu tesuka lapho tabhidla ticheme temabutfo emaFilisti ngenkhani taphumela ngale, taze tefika emtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema, takha emanti, tabuya nawo kuDavide. Kodvwa Davide wala kuwanatsa lamanti, esikhundleni saloko wawatfululela phansi embikwaSimakadze. 17Davide watsi: “Awu, Simakadze! Akube khashane nami kutsi ngiwanatse lamanti. Kimi kungabe kufanana nekunatsa ingati yalamadvodza latilahle ematsambo ngemphilo yawo.” Ngako Davide akazange awanatse.

Nguleto-ke tento taletingwazi letintsatfu.

18Abishayi, umnakaboJowabe, umsa waSeruya, abengumholi walaba labangema-30.“labangema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” Wagwaza ngesikhali sakhe, alwa nemadvodza langema-300 wawabulala onkhe, waze wadvuma kakhulu njengaletingwazi letingema-30. 19Abishayi abengulodvume kakhulu kuletingwazi letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” waze wabekwa waba yindvuna yato, lite nome yena abengakabalwa nalaba Labatsatfu.

20Bhenaya, umsa waJehoyada, waseKhabsiyeli, naye abengulomunye wetingwazi letatatiwa. Wenta tigemegeme letinyenti naye, njengekubulala kwakhe tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi. Wake wehlela phansi emgodzini ngalelinye lilanga kunangcocwane, wafike wabulala libhubesi. 21Wabulala sichwaga lesikhulu saseGibhithe lesasihlome ngesikhali, sisibambe ngesandla, Bhenaya yena wasisukela aphetse simunya. Wahlutfula lesikhali esandleni salomGibhithe, wambulala ngaso lesikhali sakhe. 22Lobo-ke kwaba buchawe baBhenaya, umsa waJehoyada. Naye wadvuma njengalaba Labatsatfu labebatiwa kakhulu. 23Abehlonishwa kakhulu kunato tonkhe letingwazi letatingema-30, kodvwa yena akabalwanga kanye nalaba Labatsatfu. Davide wamenta indvuna yaleti letatisingatsa yena.

24

23:24
1 Khr. 27:7
Kuletingwazi letatingema-30 kwakunalaba:

Asaheli, umnakaboJowabe,

na-Eli Hanani, umsa waDodo, waseBhetlehema,

25naboShama na-Elika baseHarodi,

26

23:26
1 Khr. 27:9
naHelesi waseBhethi Phelethi,

na-Ira, umsa wa-Ikheshi, waseThekhowa,

27na-Abiyezeri wase-Anathothi,

naSibhekhayi“Sibhekhayi” siHebheru sitsi “Mebunayi” waseHusha,

28

23:28
1 Khr. 27:13
naSalmoni wase-Ahoha,

naMaharayi waseNethofa,

29naHeledi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Helebi” umsa waBhana, waseNethofa,

na-Ithayi, umsa waRibayi, waseGibeya kulakaBhenjamini,

30

23:30
1 Khr. 27:14
naBhenaya wasePhirathoni,

naHidayiLetinye tincwadzi tekucala titsi “Hurayi” wasetihosheni taseGashi,

31na-Abiyalboni wase-Abha,

na-Azmavethi waseBhahurimu,

32na-Eliyaba waseShalbimu,

nemadvodzana aJasheni,

naJonathani, 33umsa waShama,“umsa waShama” siHebheru sitsi “naShama” waseHarari,

na-Ahiyamu, umsa waSharari,Letinye tincwadzi titsi: “Sakhari” waseHarari,

34

23:34
2 Sam. 15:12
na-Elifeleti, umsa wa-Ahasbayi,

waseMakha,

na-Eliyamu, umsa wa-Ahithofeli, waseGilo,

35na-HesroLetinye tincwadzi titsi: “Hesrayi” waseKhameli,

na-Pharayi wase-Arabu,

36na-Igali, umsa waNathani,

waseSobha,

lotalwa nguHagri,“lotalwa nguHagri” siHebheru sitsi “Bani Hagadi” lokusho kutsi “Bani wakaGadi” nome “umsa wemGadi”

37naSeleki, um-Amoni, naNaharayi

waseBherothi,

labeludzibi lwaJowabe, umsa waSeruya,

38na-Ira waseJetheri,

naGarebi waseJetheri,

39

23:39
2 Sam. 11:3,6
na-Uriya, umHethi.

Babe ngema-37 sebabonkhe.