Siswati 1996 (SWA96)
22

Ingoma yaDavide yekudvumisa

(Hla. 18)

221

22:1
Hla. 18:1
Davide wahlabela kuSimakadze emagama anansi ingoma, ngesikhatsi Simakadze amephula etandleni tato tonkhe titsa takhe nasesandleni saSawula. 2
22:2
Dut. 32:4
Davide watsi:

“Simakadze ulidvwala lami,

nenqaba yami, neMkhululi wami;

3

22:3
Hla. 3:3
144:2
Luk. 1:69
Heb. 2:16
Nkulunkulu wami, ulidvwala lami

lengiphephela kulo.

Usihlangu sami sekungivikela

nemandla ensindziso yami.

Yena ungumgedze wami wekubhaca.

Usiphephelo sami neMsindzisi wami.

Etigebengwini, wena uyangisindzisa.

4

22:4
Hla. 146:2
Ngikhala kuSimakadze,

bese uyangephula etitseni tami.

Akadvunyiswe Simakadze!

5

22:5
Hla. 55:4
“Emagagasi ekufa angitungeleta;

tikhukhula tembhubhiso tangigabudzela.

6

22:6
Hla. 116:3
Tintsambo telithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” nome “indzawo yalabafile” tatingitsandzele,

tingibe tekufa tangintfonya.

7

22:7
Hla. 3:4
Jona 2:3
Ngakhala kuSimakadze

ngisekudzangaleni kwami,

ngacela lusito kuNkulunkulu wami.

Waliva livi lami asendlini yakhe.

Kuncusa kwami, nekukhala kwami, nekuthandaza kwami

kwangena etindlebeni takhe.

8

22:8
Hla. 68:8
“Umhlaba watfutfumela, watamatama,

tisekelo temazuluLetinye tincwadzi tekucala titsi “tetintsaba” tatfutfumela, tatamatama,

ngobe Somandla abesatfukutsele.

9

22:9
Eks. 19:18
24:17
Dut. 4:24
32:22
Emakhala akhe akhafula intfutfu;

umlomo wakhe wakhephuta umlilo locotfulako,

kuwo kwakhehleka emalahle labovu.

10Wabhobosa emazulu, wehlela phansi.

Emafu lamnyama abengaphansi kwetinyawo takhe.

11

22:11
Hla. 99:1
104:3
Hez. 9:3
Wagibela likherubhi wandiza;

wantjuzaLetinye tincwadzi tekucala titsi “wavela” asetikwemaphiko emoya.

12

22:12
Hla. 97:2
Isa. 45:15
50:3
Wenta bumnyama baba yingubo yakhe,

watungeletwa ngemafu lahlomile, lamnyama.

13Ebukhatikhatini bebukhona bakhe

kwaphambana imibane nemalahle lavutsako.

14

22:14
Hla. 29:3
Simakadze wabhavumula asezulwini.

Losetikwako Konkhe walivakalisa livi lakhe.

15

22:15
1 Sam. 7:10
Hla. 148:8
Wajijimeta ngemicibisholo,

kwasakateka titsa.

Ngebumanyamanya bemibane

watidzidzitelisa tasiphuka.

16Kujula kwetilwandle kwenekeka ebaleni,

tisekelo temhlaba tembuleka,

ngenca yekutsetsa kwaSimakadze,

nangenca yekufutsa kwemakhala akhe.

17

22:17
Hla. 32:6
69:1
144:7
“Welula ingalo yakhe akulelisetulu,

wayehlisela phansi, wangibamba,

wangenyula ekujuleni kwemanti.

18

22:18
1 Sam. 23:1
Wangephula esitseni sami lesinemandla,

wangephula nakulabangitondzako,

ngobe babenemandla kakhulu kunami.

19Bangidvumela ngesikhatsi ngehlelwa sehlakalo;

kodvwa Simakadze waba sihlangu sami.

20Wangikhiphela endzaweni lebanti;

wangephula, ngobe abejabula ngami.

21

22:21
Jobe 22:30
Hla. 17:1
“Simakadze wangiphatsa

njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa betandla tami,

22ngobe imiyalo yaSimakadze ngiyigcinile.

Angikenti lutfo lolubi,

angikamfulatseli Nkulunkulu wami.

23Yonkhe imiyalo yaNkulunkulu isembikwami.

Angikagucuki etimisweni takhe.

24

22:24
1 Khos. 14:18
15:5
Bengisolo ngite sici embikwakhe,

ngitigcinile ngangete ngona.

25

22:25
1 Sam. 26:23
Ngako-ke Simakadze ungivuze

njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa bami emehlweni akhe.

26“Kulowetsembekile

wena utibonakalisa wetsembekile;

kulongenacala

wena utibonakalisa ucotfo.

27

22:27
Lev. 26:23
Taga 3:34
Hez. 7:27
Kulohlantekile

wena utibonakalisa uhlantekile,

kodvwa kulosigwegwe

wena utibonakalisa ulukhuni.

28

22:28
Dan. 4:34
Luk. 1:51
Uyabasindzisa labatfobekile,

kodvwa emehlo akho akulabatiphakamisako,

kuze ubatfobise.

29

22:29
Hla. 112:4
Awu! Simakadze,

wena usibane sami,

Simakadze ugucula bumnyama bami

abente bube kukhanya.

30

22:30
Hla. 60:12
Fil. 4:13
Ngawe ngisengayidvungulula imphi.Nome “ngisengavula bavalile”

NgaNkulunkulu wami

ngisengagalaja lubondza lwetitsa.

31

22:31
Hla. 12:6
Taga 30:5
“Indlela yaNkulunkulu ilungile.

Livi laSimakadze letsembekile.

Yena usihlangu sabo bonkhe labaphephela kuye.

32

22:32
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Isa. 43:11
44:6,8
Kambe nje ngubani longuNkulunkulu

ngaphandle kwaSimakadze?

Ngubani lolidvwala

ngaphandle kwaNkulunkulu wetfu?

33Nguye loNkulunkulu

longihlomisa ngemandla,Nome “losiphephelo sami nenqaba yami”

ente indlela yami icondze, ibe msulwa.

34

22:34
Hab. 3:19
Wenta tinyawo tami

tibe lula njengetenyamatane,

angente ngiphephele ekuphakameni.

35

22:35
Hla. 144:1
Yena wenta tandla tami

tifundzele kulwa,

kuze imikhono yami yetayele

kugoba butjoki belitfusi.

36Ungihlomisa ngesihlangu sensindziso yakho;

utehlisa wena kuze uphakamise mine.

37

22:37
Hla. 17:5
31:8
“Wentele tinyatselo tami indzawo lebanti,

kuze emacakala ami angabhinyiliki.

38“Ngaticosha titsa tami, ngatifihlita,

angizange ngincandzeke, ngingakaticedzi.

39Ngatiphahlata tonkhe ngaticedza.

Tatingeke tiphindze tivuke,

tawela ngaphansi kwetinyawo tami.

40Wangihlomisa ngemandla ekulwa imphi.

Titsa tami watitfobisa ngaphansi kwami.

41Titsa tami watidvungulula, tabaleka,

ngabacedza bonkhe labangitondzako.

42

22:42
Joh. 9:31
Bakhala bacela lusito,

kodvwa kwabate lobasindzisako.

Bahlaba inyandzaleyo kuSimakadze,

kodvwa akazange abaphendvule.

43Ngabagaya baba njengelutfuli,

baba njengelutfuli lwemhlaba.

Ngabagcobagcoba ngagidza etikwabo

njengeludzaka lwendlela.

44“Wangisindzisa embangweni wesive sakitsi,

wangigcina ngaba yinhloko yetive.

Sive lengingazange sengisati sangikhotsama.

45

22:45
Dut. 33:29
Betive beta kimi bakhasa,

batsi bangangiva, bangihloniphe masinyane.

46Bonkhe baphelelwa ngemandla,

beta bachachatela,“bachachatela” letinye tincwadzi tekucala titsi “bahlome baphelele”

baphuma emigedzeni yabo.

47“Simakadze uyaphila!

Alidvunyiswe lidvwala lami!

Akaphakanyiswe Nkulunkulu,

Lidvwala lami, neMsindzisi wami!

48UnguNkulunkulu

longiphindziselelako,

lobeka tive ngaphansi kwami.

49Wangikhulula etitseni tami.

Wangiphakamisa ngaba ngetulu

kwalabo labemelene nami,

wangephula kubantfu belutfutfuva.

50

22:50
Rom. 15:9
Ngako-ke ngiyawukudvumisa wena, Simakadze,

emkhatsini wetive,

ngikugambute ngetibongelelo teLibito lakho.

51

22:51
2 Sam. 7:8
Nguwe, Nkhosi, umenti wankhulu,

inkhosi yakho uyiphe

kuncoba timphi ngetimphi,

wentele logcotjiwe wakho umusa wakho longapheli,

yebo, Davide netitukulwane takhe

phakadze naphakadze.”