Siswati 1996 (SWA96)
20

Sheba uvukela Davide

201

20:1
1 Khos. 12:16
Lesinye sichomoketi lesasikhona lapho bekunguSheba, umsa waBikri, wesive sakaBhenjamini. Sona-ke sesuke sashaya impalampala samemetela satsi:

“Asinasabelo kuDavide!

Ngeke silandzele umsa waJese!

Madvodza aka-Israyeli,

asambeni emakhaya!”

2Ngako onkhe emadvodza aka-Israyeli amhlubuka Davide alandzela Sheba, umsa waBikri. Kodvwa emadvodza akaJuda wona onkhe asala anamatsele enkhosini yawo Davide, ahamba nayo kusukela eJordane kuze kuyewufika eJerusalema.

3

20:3
2 Sam. 15:16
16:21
Davide watsi kube efike esigodlweni sakhe eJerusalema, wabutsa lamaphovela akhe labewashiyele kutsi sale anakekela lesigodlo, wawangenisa endlini watsi akagadvwe. Abewanakekela ngato tonkhe tidzingo tawo, kodvwa akazange aphindze aweyame. Abehlala avalelwe kuleso simo, kwaze kwaba lilanga lawo lekufa, aphila njengebafelokati.

4

20:4
2 Sam. 19:13
Inkhosi yase ikhuluma ku-Amasa, itsi: “Bita onkhe emadvodza akaJuda kutsi ete kimi kungakapheli emalanga lamatsatfu, nawe cobo lwakho ube khona.” 5Kodvwa Amasa wahamba wayawubita lamadvodza akaJuda, watsatsa sikhatsi lesidze kubuya kunaleso besibekwe yinkhosi.

6Davide wakhuluma ku-Abishayi, watsi: “Manje Sheba, umsa waBikri, sewutasenta intfo lemnyama kakhulu kunaloku lesakwentiwa ngu-Absalomu. Tsatsa tindvuna tami umcoshe, angakaze watfola emadolobha labiyelwe ngetibondza, aphunyule.” 7Ngako libutfo lakaJowabe, emaKherethi kanye nemaPhelethi“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” labesingatsa inkhosi, nawo onkhe lamanye emabutfo baphuma eJerusalema baholwa ngu-Abishayi kutsi bacoshe Sheba, umsa waBikri. 8Batsi nabefika edvwaleni lelikhulu laseGibeyoni, Amasa weta watakubahlangabeta. Jowabe abegcoke temphi, abophele inkemba yakhe endzaweni yayo letsekeletelwe ebhandeni lakhe. Watsi asasondzela, lenkemba yaphuma lapha esikhwameni sayo yawa.

9Jowabe wakhuluma ku-Amasa, watsi: “Unjani, mnaketfu?” Jowabe wadvonsa Amasa ngesilevu ngesandla sakhe sekudla kutsi atemanga. 10

20:10
2 Sam. 3:27
1 Khos. 2:5
Amasa abengakayicapheli lenkemba leyayisesandleni saJowabe, Jowabe wayiphisela esiswini sa-Amasa, ematfumbu akhe acitsekela phansi emhlabatsini. Angakamphindzi kabili kumgwaza, wavele waphangalala Amasa. BoJowabe na-Abishayi, umnakabo, bachubeka bacosha Sheba, umsa waBikri.

11Lomunye welibutfo lakaJowabe wema eceleni kwesidvumbu sa-Amasa, watsi: “Wonkhe lohambisana naJowabe, naye wonkhe lowakaDavide, akalandzele Jowabe!” 12Amasa wasala abhabha engatini yakhe ekhatsi emgwacweni, lendvodza yase iyabona kutsi onkhe lamabutfo efike eme lapho. Watsi kube abone kutsi bonkhe befike beme lapha ku-Amasa, wase uyamhudvula, amsusa lapha emgwacweni wamhudvulela esigangeni, wase ummbonya ngengubo. 13Kwatsi kube simbonywe sidvumbu sa-Amasa, sesisusiwe lapha emgwacweni, bonkhe bantfu bachubekela embili naJowabe, bacoshana naSheba, umsa waBikri.

14Sheba wagangalata watendlula tonkhe tifundza tetive tema-Israyeli, waze wayawufika edolobheni lase-Abela Bhethi Makha“Abela Bhethi Makha” nome “Abela” akanye nabo bonkhe bendlu yakaBeri“yakaBeri” nome “yakaBikri” lababutsana ndzawonye nabo bashulungana balandzela Sheba, baze bayawungena naye edolobheni. 15BoJowabe nemabutfo akhe beva kutsi Sheba ungenise lapha e-Abela Bhethi Makha,“Abela Bhethi Makha” nome “Abela” ngako balivimbetela lelidolobha. Bema tingelo emvakwalolubondza loluvikele lelidolobha, baluvalele ngekhatsi. Batsi basalibele kugqala letibondza bafuna kutidzilitela phansi, 16kwamemeta umfati lohlakaniphile angekhatsi edolobheni, watsi: “Lalelani! Lalelani! Tjelani Jowabe kutsi akete lapha ngitewukhuluma naye.” 17Jowabe waya kuye. Lomfati wambuta watsi: “Nguwe kambe, Jowabe?”

Jowabe watsi: “Nginguye.”

Lomfati watsi: “Lalela-ke kutsi incekukati yakho itsini.”

Jowabe watsi: “Ngilalele.”

18Lomfati wachubeka watsi: “Lokwa kadzeni babevamise kutsi: ‘Hamba ulandze imphendvulo yakho e-Abela,’ bebavele bente njalo, kube kuphela kwendzaba njalo. 19Tsine sibantfu bekuthula nalabetsembekile ka-Israyeli. Wena wetama kubhubhisa lidolobha lelingunina wema-Israyeli. Ufunelani kumita lifa laSimakadze?”

20Jowabe waphendvula watsi: “Akube khashane nami! Akube khashane nami kumita nekubhubhisa! 21Akusiyo injongo yetfu leyo. Kukhona indvodza lekutsiwa nguSheba, umsa waBikri, wekutalwa eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, uphakamisele inkhosi sandla, wavukela Davide. Khiphani lowo muntfu, yena yedvwa, ngitawube sengiyaliyekela-ke lelidolobha.”

Lomfati watsi kuJowabe: “Sitanijikela inhloko yakhe lapha etulu elubondzeni.”

22Lomfati wase uya kulamadvodza labenawo nalelisu lakhe lelihlakaniphile, base bajuba inhloko yaSheba, umsa waBikri, bayiphosela Jowabe basetulu elubondzeni. Ngako Jowabe wase ushaya impalampala kutsi emabutfo asale aliyekela lelidolobha. Ngulowo nalowo watibuyelela ekhaya kakhe, naJowabe wabuyela emuva eJerusalema enkhosini.

Tindvuna netinceku takaDavide

23

20:23
2 Sam. 8:16
1 Khos. 4:2
1 Khr. 18:15
Jowabe abesengamele yonkhe imphi yema-Israyeli; Bhenaya, umsa waJehoyada, abephetse emaKherethi nemaPhelethi.“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” 24Adoniramu“Adoniramu” nome “Adoramu” yena abengamele yonkhe imisebenti yencindzetelo. Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako. 25Sheva abengumabhalane; boSadoki na-Abiyatha bona bekubaphristi. 26Ira, waseJayire, yena abengumphristi waDavide.

21

Kubulawa kwetitukulwane taSawula ngemaGibeyoni

211

21:1
Num. 27:21
Kwaba nendlala lenkhulu ngesikhatsi sekubusa kwaDavide, kwadzimate kwaphela iminyaka lemitsatfu ilandzelana. Ngako Davide wafunisisa buso baSimakadze ngaloko. Simakadze watsi: “Loku kungenca yaSawula nangendlu yakhe lebovu ingati, kungobe Sawula wabulala bantfu baseGibeyoni.”

2

21:2
Josh. 9:15,19
Inkhosi Davide yabita emaGibeyoni kutsi ete kuye. EmaGibeyoni phela abengesiyo incenye yema-Israyeli, kodvwa bekungimitfonselana nje yema-Amori leyayisele. Baka-Israyeli babefungile batsi batawayekela aphile, kodvwa Sawula ngenca yekushisekela kwakhe ngesive saka-Israyeli nesakaJuda, abetama kuwacedza. 3Davide wabuta emaGibeyoni watsi: “Nginganentelani? Ngifuna kwenta inhlawulo yekubuyisana nani ngenca yaloko lokubi lokwentiwa kini, kuze nani nibusise sive saSimakadze.”

4EmaGibeyoni amphendvula atsi: “Kucabana kwetfu naSawula nendlu yakhe kungeke kucedvwe ngesiliva nangegolide, futsi kute nem-Israyeli lesifuna kumbulala.”

Davide wababuta watsi: “Nifuna nginenteleni-ke?”

5Bamphendvula batsi: “Macondzana nalomuntfu labesibulala afuna kusicedza, kuze kungasali namunye wetfu aphila kulo lonkhe laka-Israyeli, 6

21:6
Num. 25:4
sicela kutsi sinikwe batukulu bakhe labasikhombisa labadvuna, batewulengiswa lapha embikwaSimakadze eGibeya, edolobheni lakhe Sawula, inkhosi leyakhetfwa nguSimakadze.”

Inkhosi yabaphendvula yatsi: “Ngitaninika bona.”

7

21:7
1 Sam. 18:3
20:15,23,42
23:18
Inkhosi yambonelela Mefiboshethi, umsa waJonathani, umsa waSawula, ngenca yesifungo labasenta embikwaSimakadze boDavide naJonathani, umsa waSawula. 8
21:8
1 Sam. 18:19
2 Sam. 3:7
Kodvwa inkhosi yatsatsa bo-Arimoni naMefiboshethi, emadvodzana lamabili aRispha, indvodzakati ya-Aya, labewatalele Sawula, watsatsa nemadvodzana lasihlanu aMerabi,“Merabi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Mikhali” indvodzakati yaSawula, labewatalele Adriyeli, umsa waBhazilayi, labewaseMehola. 9Wabaniketela kubantfu baseGibeyoni lababatsatsa bababulala; babalengisa entsabeni embikwaSimakadze. Babulawelwa khona bonkhe bobasikhombisa. Babulawa ngemalanga anakucalwa kuvuna, ngaso leso sikhatsi nakucala kuvunwa ibhali.

10Rispha, indvodzakati ya-Aya, watsatsa emasaka watentela yena umtfunti edvwaleni, lapho letidvumbu tatikhona. Wahlala lapho kusukela nakucala kuvunwa, kwaze kwefika timvula tekucala. Emini abelindza tinyoni kutsi tingadli letidvumbu, kutsi ebusuku ativikele etilwaneni tesiganga kutsi tingatidli.

11Davide watsi kube atjelwe kutsi Rispha, liphovela laSawula, indvodzakati ya-Aya, wenteni, 12

21:12
1 Sam. 31:11
Davide wahamba wayawutsatsa ematsambo aboSawula naJonathani, umsa waSawula, kutakhamiti taseJabeshi Gileyadi. Phela, bebawebe enkhundleni yaseBhethi Shani, lapho bebalengiswe ngemaFilisti khona, mhlazane emaFilisti abulala Sawula entsabeni yaseGilbowa. 13Davide watsatsa lamatsambo aboSawula nemsa wakhe Jonathani, wabutsa nalamatsambo alamadvodza lasikhombisa labelengiswe eGibeyoni.

14

21:14
Josh. 18:28
Base bangcwaba lamatsambo aboSawula nemsa wakhe Jonathani edlizeni laKhishi, uyise waSawula, eSela, kulakaBhenjamini, benta konkhe labebakutjelwa yinkhosi Davide. Emvakwaloko-ke Nkulunkulu wawuphendvula umthandazo welive.

Timphi netichwaga temaFilisti

(1 Khr. 20:4-8)

15Kwaphindza futsi kwabhedvuka imphi emkhatsini wemaFilisti nema-Israyeli. Davide wehla kanye nemabutfo akhe wayakulwa nemaFilisti. Kwatsi kulesinye siwombe Davide wase uyadzinwa. 16Lesinye setichwaga takaRefa lekwakutsiwa ngu-Ishbi Benobi sasiphetse sikhali selitfusi lesasinesisindvo lesingemakhilogremu labengaba matsatfu nencenye, sihlome ngenkemba lensha; sasicabanga kutsi sitambulala Davide. 17

21:17
2 Sam. 18:3
1 Khos. 11:36
15:4
2 Khos. 8:19
Hla. 132:7
Taga 13:9
Kodvwa Abishayi, umsa waSeruya, welekelela Davide, wagadla lesichwaga wasibulala. Lamadvodza akaDavide afunga kuye atsi: “Ungabobe usaphuma natsi kuyakulwa imphi. Kuze ungasicimi sibane saka-Israyeli.”

18

21:18
1 Khr. 20:4
Emvakwaloko kwaba nalenye imphi yemaFilisti eGobi. Ngaleso sikhatsi Sibhekayi, waseHusha, wabulala lesinye sichwaga lekwakutsiwa nguSiphayi, lomunye webatukulu baRefa.

19

21:19
1 Sam. 17:7
1 Khr. 20:5
Kwaba nalenye futsi imphi nemaFilisti eGobi, lapho Eli Hanani, umsa waJayire, umeluki,“Jayire umeluki” nome “Jare Oregimu” waseBhetlehema, abulala khona Goliyathi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Lami, umnakaboGoliyathi” waseGathi, labenesikhali lesasinelutsi lolwalungangelipulango lembongolo yemeluki.

20Kwaphindza futsi kwaba nalenye imphi eGathi. Lapho-ke bekunalesinye sichwaga lesidze, sasinemino lesitfupha sandla sisinye netintwane letisitfupha lunyawo lulunye, kungema-24 sekukonkhe. Naso bekungumtukulu waRefa. 21

21:21
1 Sam. 16:9
2 Sam. 13:3
1 Khr. 2:13
Watsi nakedzelela ema-Israyeli, Jonathani, umsa waShama, umnakaboDavide, wamsukela wambulala.

22Labo-ke bobane babeyintalelwane yaRefa waseGathi. Bafa babulawa nguDavide nemadvodza akakhe.

22

Ingoma yaDavide yekudvumisa

(Hla. 18)

221

22:1
Hla. 18:1
Davide wahlabela kuSimakadze emagama anansi ingoma, ngesikhatsi Simakadze amephula etandleni tato tonkhe titsa takhe nasesandleni saSawula. 2
22:2
Dut. 32:4
Davide watsi:

“Simakadze ulidvwala lami,

nenqaba yami, neMkhululi wami;

3

22:3
Hla. 3:3
144:2
Luk. 1:69
Heb. 2:16
Nkulunkulu wami, ulidvwala lami

lengiphephela kulo.

Usihlangu sami sekungivikela

nemandla ensindziso yami.

Yena ungumgedze wami wekubhaca.

Usiphephelo sami neMsindzisi wami.

Etigebengwini, wena uyangisindzisa.

4

22:4
Hla. 146:2
Ngikhala kuSimakadze,

bese uyangephula etitseni tami.

Akadvunyiswe Simakadze!

5

22:5
Hla. 55:4
“Emagagasi ekufa angitungeleta;

tikhukhula tembhubhiso tangigabudzela.

6

22:6
Hla. 116:3
Tintsambo telithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” nome “indzawo yalabafile” tatingitsandzele,

tingibe tekufa tangintfonya.

7

22:7
Hla. 3:4
Jona 2:3
Ngakhala kuSimakadze

ngisekudzangaleni kwami,

ngacela lusito kuNkulunkulu wami.

Waliva livi lami asendlini yakhe.

Kuncusa kwami, nekukhala kwami, nekuthandaza kwami

kwangena etindlebeni takhe.

8

22:8
Hla. 68:8
“Umhlaba watfutfumela, watamatama,

tisekelo temazuluLetinye tincwadzi tekucala titsi “tetintsaba” tatfutfumela, tatamatama,

ngobe Somandla abesatfukutsele.

9

22:9
Eks. 19:18
24:17
Dut. 4:24
32:22
Emakhala akhe akhafula intfutfu;

umlomo wakhe wakhephuta umlilo locotfulako,

kuwo kwakhehleka emalahle labovu.

10Wabhobosa emazulu, wehlela phansi.

Emafu lamnyama abengaphansi kwetinyawo takhe.

11

22:11
Hla. 99:1
104:3
Hez. 9:3
Wagibela likherubhi wandiza;

wantjuzaLetinye tincwadzi tekucala titsi “wavela” asetikwemaphiko emoya.

12

22:12
Hla. 97:2
Isa. 45:15
50:3
Wenta bumnyama baba yingubo yakhe,

watungeletwa ngemafu lahlomile, lamnyama.

13Ebukhatikhatini bebukhona bakhe

kwaphambana imibane nemalahle lavutsako.

14

22:14
Hla. 29:3
Simakadze wabhavumula asezulwini.

Losetikwako Konkhe walivakalisa livi lakhe.

15

22:15
1 Sam. 7:10
Hla. 148:8
Wajijimeta ngemicibisholo,

kwasakateka titsa.

Ngebumanyamanya bemibane

watidzidzitelisa tasiphuka.

16Kujula kwetilwandle kwenekeka ebaleni,

tisekelo temhlaba tembuleka,

ngenca yekutsetsa kwaSimakadze,

nangenca yekufutsa kwemakhala akhe.

17

22:17
Hla. 32:6
69:1
144:7
“Welula ingalo yakhe akulelisetulu,

wayehlisela phansi, wangibamba,

wangenyula ekujuleni kwemanti.

18

22:18
1 Sam. 23:1
Wangephula esitseni sami lesinemandla,

wangephula nakulabangitondzako,

ngobe babenemandla kakhulu kunami.

19Bangidvumela ngesikhatsi ngehlelwa sehlakalo;

kodvwa Simakadze waba sihlangu sami.

20Wangikhiphela endzaweni lebanti;

wangephula, ngobe abejabula ngami.

21

22:21
Jobe 22:30
Hla. 17:1
“Simakadze wangiphatsa

njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa betandla tami,

22ngobe imiyalo yaSimakadze ngiyigcinile.

Angikenti lutfo lolubi,

angikamfulatseli Nkulunkulu wami.

23Yonkhe imiyalo yaNkulunkulu isembikwami.

Angikagucuki etimisweni takhe.

24

22:24
1 Khos. 14:18
15:5
Bengisolo ngite sici embikwakhe,

ngitigcinile ngangete ngona.

25

22:25
1 Sam. 26:23
Ngako-ke Simakadze ungivuze

njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa bami emehlweni akhe.

26“Kulowetsembekile

wena utibonakalisa wetsembekile;

kulongenacala

wena utibonakalisa ucotfo.

27

22:27
Lev. 26:23
Taga 3:34
Hez. 7:27
Kulohlantekile

wena utibonakalisa uhlantekile,

kodvwa kulosigwegwe

wena utibonakalisa ulukhuni.

28

22:28
Dan. 4:34
Luk. 1:51
Uyabasindzisa labatfobekile,

kodvwa emehlo akho akulabatiphakamisako,

kuze ubatfobise.

29

22:29
Hla. 112:4
Awu! Simakadze,

wena usibane sami,

Simakadze ugucula bumnyama bami

abente bube kukhanya.

30

22:30
Hla. 60:12
Fil. 4:13
Ngawe ngisengayidvungulula imphi.Nome “ngisengavula bavalile”

NgaNkulunkulu wami

ngisengagalaja lubondza lwetitsa.

31

22:31
Hla. 12:6
Taga 30:5
“Indlela yaNkulunkulu ilungile.

Livi laSimakadze letsembekile.

Yena usihlangu sabo bonkhe labaphephela kuye.

32

22:32
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Isa. 43:11
44:6,8
Kambe nje ngubani longuNkulunkulu

ngaphandle kwaSimakadze?

Ngubani lolidvwala

ngaphandle kwaNkulunkulu wetfu?

33Nguye loNkulunkulu

longihlomisa ngemandla,Nome “losiphephelo sami nenqaba yami”

ente indlela yami icondze, ibe msulwa.

34

22:34
Hab. 3:19
Wenta tinyawo tami

tibe lula njengetenyamatane,

angente ngiphephele ekuphakameni.

35

22:35
Hla. 144:1
Yena wenta tandla tami

tifundzele kulwa,

kuze imikhono yami yetayele

kugoba butjoki belitfusi.

36Ungihlomisa ngesihlangu sensindziso yakho;

utehlisa wena kuze uphakamise mine.

37

22:37
Hla. 17:5
31:8
“Wentele tinyatselo tami indzawo lebanti,

kuze emacakala ami angabhinyiliki.

38“Ngaticosha titsa tami, ngatifihlita,

angizange ngincandzeke, ngingakaticedzi.

39Ngatiphahlata tonkhe ngaticedza.

Tatingeke tiphindze tivuke,

tawela ngaphansi kwetinyawo tami.

40Wangihlomisa ngemandla ekulwa imphi.

Titsa tami watitfobisa ngaphansi kwami.

41Titsa tami watidvungulula, tabaleka,

ngabacedza bonkhe labangitondzako.

42

22:42
Joh. 9:31
Bakhala bacela lusito,

kodvwa kwabate lobasindzisako.

Bahlaba inyandzaleyo kuSimakadze,

kodvwa akazange abaphendvule.

43Ngabagaya baba njengelutfuli,

baba njengelutfuli lwemhlaba.

Ngabagcobagcoba ngagidza etikwabo

njengeludzaka lwendlela.

44“Wangisindzisa embangweni wesive sakitsi,

wangigcina ngaba yinhloko yetive.

Sive lengingazange sengisati sangikhotsama.

45

22:45
Dut. 33:29
Betive beta kimi bakhasa,

batsi bangangiva, bangihloniphe masinyane.

46Bonkhe baphelelwa ngemandla,

beta bachachatela,“bachachatela” letinye tincwadzi tekucala titsi “bahlome baphelele”

baphuma emigedzeni yabo.

47“Simakadze uyaphila!

Alidvunyiswe lidvwala lami!

Akaphakanyiswe Nkulunkulu,

Lidvwala lami, neMsindzisi wami!

48UnguNkulunkulu

longiphindziselelako,

lobeka tive ngaphansi kwami.

49Wangikhulula etitseni tami.

Wangiphakamisa ngaba ngetulu

kwalabo labemelene nami,

wangephula kubantfu belutfutfuva.

50

22:50
Rom. 15:9
Ngako-ke ngiyawukudvumisa wena, Simakadze,

emkhatsini wetive,

ngikugambute ngetibongelelo teLibito lakho.

51

22:51
2 Sam. 7:8
Nguwe, Nkhosi, umenti wankhulu,

inkhosi yakho uyiphe

kuncoba timphi ngetimphi,

wentele logcotjiwe wakho umusa wakho longapheli,

yebo, Davide netitukulwane takhe

phakadze naphakadze.”