Siswati 1996 (SWA96)
20

Sheba uvukela Davide

201

20:1
1 Khos. 12:16
Lesinye sichomoketi lesasikhona lapho bekunguSheba, umsa waBikri, wesive sakaBhenjamini. Sona-ke sesuke sashaya impalampala samemetela satsi:

“Asinasabelo kuDavide!

Ngeke silandzele umsa waJese!

Madvodza aka-Israyeli,

asambeni emakhaya!”

2Ngako onkhe emadvodza aka-Israyeli amhlubuka Davide alandzela Sheba, umsa waBikri. Kodvwa emadvodza akaJuda wona onkhe asala anamatsele enkhosini yawo Davide, ahamba nayo kusukela eJordane kuze kuyewufika eJerusalema.

3

20:3
2 Sam. 15:16
16:21
Davide watsi kube efike esigodlweni sakhe eJerusalema, wabutsa lamaphovela akhe labewashiyele kutsi sale anakekela lesigodlo, wawangenisa endlini watsi akagadvwe. Abewanakekela ngato tonkhe tidzingo tawo, kodvwa akazange aphindze aweyame. Abehlala avalelwe kuleso simo, kwaze kwaba lilanga lawo lekufa, aphila njengebafelokati.

4

20:4
2 Sam. 19:13
Inkhosi yase ikhuluma ku-Amasa, itsi: “Bita onkhe emadvodza akaJuda kutsi ete kimi kungakapheli emalanga lamatsatfu, nawe cobo lwakho ube khona.” 5Kodvwa Amasa wahamba wayawubita lamadvodza akaJuda, watsatsa sikhatsi lesidze kubuya kunaleso besibekwe yinkhosi.

6Davide wakhuluma ku-Abishayi, watsi: “Manje Sheba, umsa waBikri, sewutasenta intfo lemnyama kakhulu kunaloku lesakwentiwa ngu-Absalomu. Tsatsa tindvuna tami umcoshe, angakaze watfola emadolobha labiyelwe ngetibondza, aphunyule.” 7Ngako libutfo lakaJowabe, emaKherethi kanye nemaPhelethi“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” labesingatsa inkhosi, nawo onkhe lamanye emabutfo baphuma eJerusalema baholwa ngu-Abishayi kutsi bacoshe Sheba, umsa waBikri. 8Batsi nabefika edvwaleni lelikhulu laseGibeyoni, Amasa weta watakubahlangabeta. Jowabe abegcoke temphi, abophele inkemba yakhe endzaweni yayo letsekeletelwe ebhandeni lakhe. Watsi asasondzela, lenkemba yaphuma lapha esikhwameni sayo yawa.

9Jowabe wakhuluma ku-Amasa, watsi: “Unjani, mnaketfu?” Jowabe wadvonsa Amasa ngesilevu ngesandla sakhe sekudla kutsi atemanga. 10

20:10
2 Sam. 3:27
1 Khos. 2:5
Amasa abengakayicapheli lenkemba leyayisesandleni saJowabe, Jowabe wayiphisela esiswini sa-Amasa, ematfumbu akhe acitsekela phansi emhlabatsini. Angakamphindzi kabili kumgwaza, wavele waphangalala Amasa. BoJowabe na-Abishayi, umnakabo, bachubeka bacosha Sheba, umsa waBikri.

11Lomunye welibutfo lakaJowabe wema eceleni kwesidvumbu sa-Amasa, watsi: “Wonkhe lohambisana naJowabe, naye wonkhe lowakaDavide, akalandzele Jowabe!” 12Amasa wasala abhabha engatini yakhe ekhatsi emgwacweni, lendvodza yase iyabona kutsi onkhe lamabutfo efike eme lapho. Watsi kube abone kutsi bonkhe befike beme lapha ku-Amasa, wase uyamhudvula, amsusa lapha emgwacweni wamhudvulela esigangeni, wase ummbonya ngengubo. 13Kwatsi kube simbonywe sidvumbu sa-Amasa, sesisusiwe lapha emgwacweni, bonkhe bantfu bachubekela embili naJowabe, bacoshana naSheba, umsa waBikri.

14Sheba wagangalata watendlula tonkhe tifundza tetive tema-Israyeli, waze wayawufika edolobheni lase-Abela Bhethi Makha“Abela Bhethi Makha” nome “Abela” akanye nabo bonkhe bendlu yakaBeri“yakaBeri” nome “yakaBikri” lababutsana ndzawonye nabo bashulungana balandzela Sheba, baze bayawungena naye edolobheni. 15BoJowabe nemabutfo akhe beva kutsi Sheba ungenise lapha e-Abela Bhethi Makha,“Abela Bhethi Makha” nome “Abela” ngako balivimbetela lelidolobha. Bema tingelo emvakwalolubondza loluvikele lelidolobha, baluvalele ngekhatsi. Batsi basalibele kugqala letibondza bafuna kutidzilitela phansi, 16kwamemeta umfati lohlakaniphile angekhatsi edolobheni, watsi: “Lalelani! Lalelani! Tjelani Jowabe kutsi akete lapha ngitewukhuluma naye.” 17Jowabe waya kuye. Lomfati wambuta watsi: “Nguwe kambe, Jowabe?”

Jowabe watsi: “Nginguye.”

Lomfati watsi: “Lalela-ke kutsi incekukati yakho itsini.”

Jowabe watsi: “Ngilalele.”

18Lomfati wachubeka watsi: “Lokwa kadzeni babevamise kutsi: ‘Hamba ulandze imphendvulo yakho e-Abela,’ bebavele bente njalo, kube kuphela kwendzaba njalo. 19Tsine sibantfu bekuthula nalabetsembekile ka-Israyeli. Wena wetama kubhubhisa lidolobha lelingunina wema-Israyeli. Ufunelani kumita lifa laSimakadze?”

20Jowabe waphendvula watsi: “Akube khashane nami! Akube khashane nami kumita nekubhubhisa! 21Akusiyo injongo yetfu leyo. Kukhona indvodza lekutsiwa nguSheba, umsa waBikri, wekutalwa eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, uphakamisele inkhosi sandla, wavukela Davide. Khiphani lowo muntfu, yena yedvwa, ngitawube sengiyaliyekela-ke lelidolobha.”

Lomfati watsi kuJowabe: “Sitanijikela inhloko yakhe lapha etulu elubondzeni.”

22Lomfati wase uya kulamadvodza labenawo nalelisu lakhe lelihlakaniphile, base bajuba inhloko yaSheba, umsa waBikri, bayiphosela Jowabe basetulu elubondzeni. Ngako Jowabe wase ushaya impalampala kutsi emabutfo asale aliyekela lelidolobha. Ngulowo nalowo watibuyelela ekhaya kakhe, naJowabe wabuyela emuva eJerusalema enkhosini.

Tindvuna netinceku takaDavide

23

20:23
2 Sam. 8:16
1 Khos. 4:2
1 Khr. 18:15
Jowabe abesengamele yonkhe imphi yema-Israyeli; Bhenaya, umsa waJehoyada, abephetse emaKherethi nemaPhelethi.“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” 24Adoniramu“Adoniramu” nome “Adoramu” yena abengamele yonkhe imisebenti yencindzetelo. Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako. 25Sheva abengumabhalane; boSadoki na-Abiyatha bona bekubaphristi. 26Ira, waseJayire, yena abengumphristi waDavide.