Siswati 1996 (SWA96)
19

Kutsetsiswa kwaDavide nguJowabe

191Jowabe wabikelwa kwatsiwa: “Inkhosi iyakhala, ililela Absalomu.” 2Ngalelo langa kuyo yonkhe imphi yakhe kuncoba kwagucuka kwaba sililo, ngobe ngalelo langa emabutfo abikelwa kwatsiwa: “Inkhosi idzindza lesikhulu sililo ngenca yemntfwanayo.” 3Emabutfo angena edolobheni anyondlota ngalelo langa, njengemadvodza langena ngekunyenya, nakanemahloni ngobe abaleke emphini. 4

19:4
2 Sam. 18:23
Inkhosi yambonya buso bayo, yadzatimula yakhala yatsi: “Awu, ndvodzana yami, Absalomu, ndvodzana yami, ndvodzana yami!”

5Jowabe wangena ekamelweni enkhosini, watsi: “Lamuhla uwajabhisile onkhe emabutfo akho, emadvodza lasindzise imphilo yakho nemphilo yemadvodzana akho, neyemadvodzakati akho, nemphilo yaso sonkhe sigodlo sakho kanye neyemaphovela akho. 6Utsandza labo labakutondzako, utondze labo labakutsandzako! Ubonakalisile lamuhla kutsi letindvuna takho temphi nalamabutfo ato atisilo lutfo kuwe. Sengiyabona-ke kutsi bekutaba mnandzi kuwe kube lamuhla kuphila Absalomu tsine sonkhe sifile. 7Manje-ke phumela ngaphandle ukhutsate emabutfo akho. Ngifunga kuphila kwaSimakadze ngitsi: Nawungaphumi nyalo, litawutsi lishona lamuhla kube kute ngisho nayinye indvodza lotabe usasele nayo. Loku kutaba buhlungu kakhulu kuwe kunato tonkhe tigigaba letake takwehlela kusukela ebusheni bakho kuze kube ngunyalo.”

8

19:8
2 Sam. 18:17
Ngako inkhosi yavuka yahlala esihlalweni sayo ngasekungeneni kwelisango. Emabutfo atsi kube atjelwe kwatsiwa: “Inkhosi seyihleti esangweni,” onkhe eta embikwayo.

Kubuyela kwaDavide eJerusalema

Ngaleso sikhatsi onkhe ema-Israyeli aka-Absalomu abesabaleke atindvumbeka emathendeni awo. 9Kuto tonkhe tive tema-Israyeli bonkhe bantfu babephikisana bodvwa, batsi: “Inkhosi Davide yasikhulula etandleni tetitsa tetfu, ngiyo leyo leyasephula esandleni semaFilisti. Kodvwa manje seyibalekile kulelive ngenca ya-Absalomu, 10naye lo-Absalomu lesambeka kutsi abe yinkhosi yetfu sewufele emphini. Manje nithuleleni ningalandzi inkhosi Davide nibuyisele yona?”

11Inkhosi Davide, yatfumela lomlayeto kuboSadoki na-Abiyatha, baphristi, lotsi: “Butani baholi bakaJuda nitsi: ‘Nentiwa yini kutsi nibe bekugcina ekubuyiseleni inkhosi Davide esigodlweni sayo, njengobe konkhe lokushiwo kulo lonkhe lema-Israyeli sekufikile etindlebeni tenkhosi, lapho igogobele khona? 12Nine nibomnaketfu, niyinyama yami nengati yami. Manje nentiwa yini kuba bekugcina kubuyisela inkhosi Davide?’ 13

19:13
2 Sam. 17:25
1 Khr. 2:16
Khulumani ku-Amasa nitsi: ‘Awusiyo yini wena ingati yami nenyama yami? Shangatsi Nkulunkulu angangijezisa angishaye kabuhlungu, nangabe kusukela nyalo ngingakubeki kutsi ube yindvuna yemphi yami esikhundleni saJowabe.’ ”

14Emavi aDavide atitsatsa tinhlitiyo tabo bonkhe bantfu bakaJuda, kwaba shangatsi bangumuntfu munye. Batfumela ligama kuDavide batsi: “Buya kanye nawo onkhe emabutfo akho.” 15Inkhosi yase iyancandzeka, yahamba yaze yefika eJordane.

Emadvodza akaJuda eta eGilgali kutewuhlangabeta inkhosi ayewete umfula iJordane. 16Kwatsi kusenjalo, Shimeyi, umsa waGera, umBhenjamini waseBhahurimu, waphutfuma ngasemfuleni iJordane wehla nemadvodza akaJuda kuyawuhlangabeta inkhosi Davide. 17

19:17
2 Sam. 9:2,10
16:1
Shimeyi abehamba nenkhulungwane yemadvodza esive sakaBhenjamini. Siba-ke yena, sisebenti sendlu yakaSawula, weta nemadvodzana akhe lali-15 netisebenti letingema-20, befika eJordane embikwenkhosi. 18Bewela emfuleni bentela kusingatsa bukhosi nabewelako, nekwenta loko labangahle bakutjelwe yinkhosi.

Kwentelwa umusa kwaShimeyi nguDavide

Inkhosi Davide yatsi isatilungiselela kwewela, Shimeyi watilahla inyandzana phansi embikwenkhosi, 19

19:19
2 Sam. 16:5
watsi: “Nkhosi! Ngicela inkhosi yami ibukhohlwe bonkhe bubi bami lengabenta ngalela langa, mhlazane iphuma eJerusalema. Shangatsi inkhosi ingakukhipha loko engcondvweni yayo. 20Ngobe mine nceku yakho ngiyati kutsi ngonile, kodvwa lamuhla sengite lapha njengewekucala kubo bonkhe bendlu yakaJosefa, kutsi ngitetitfoba ngihlangabete inkhosi yami, nkhosi.”

21

19:21
2 Sam. 16:9
Abishayi, umsa waSeruya, watsi: “Akukafaneli yini Shimeyi abulawe, ngobe wacalekisa lowo lowagcotjwa nguSimakadze kutsi abe yinkhosi?”

22

19:22
1 Sam. 11:13
Davide waphendvula watsi: “Ngihlangana ngani mine nani, nine madvodzana aSeruya? Kantsi lamuhla senigucuke naba titsa tami? Kufanele yini lamuhla kutsi kube khona lobulawako ka-Israyeli? Angati yini kutsi lamuhla ngimi inkhosi yaka-Israyeli?” 23
19:23
1 Khos. 2:8,36
Inkhosi yafunga kuShimeyi, yatsi: “Ngiyafunga ngitsi: ‘Ungeke ubulawe ngumuntfu.’ ”

Kwentelwa umusa kwaMefiboshethi nguDavide

24Mefiboshethi naye, umntfwanemntfwana Sawula, wehla watawuhlangabeta inkhosi Davide. Abengazange atigeze tinyawo takhe, nesilevu sakhe abengazange asihhule, netimphahla takhe abengazange atigeze kusukela mhlazane inkhosi, Davide, iphuma eJerusalema kwaze kwaba lilanga leyabuya ngalo iphephile. 25Watsi nakefika aphuma eJerusalema atewuhlangabeta inkhosi, inkhosi yambuta yatsi: “Awuhambanga ngani nami, wena Mefiboshethi?”

26Waphendvula watsi: “Nkhosi yami, nkhosi, njengobe mine nceku yakho ngisishosha, ngatfumela sisebenti sami Siba, kutsi sibophele imbongolo yami, kuze ngigibele nami ngihambe kanye nawe, kodvwa sona sangentela bucili. 27

19:27
2 Sam. 14:17,20
16:1
Safike sangicalela emanga enkhosini yami, kodvwa wena ufanana nengilosi yaNkulunkulu, ngako yenta loko lokubonakala kukuhle kuwe. 28
19:28
2 Sam. 9:10
Tonkhe titukulwane tamkhulu wami betingakafanelwa lutfo ngaphandle kwekubulawa yinkhosi yami, nkhosi, kodvwa inceku yakho wayipha indzawo kutsi ihlale kanye nalabadla etafuleni lakho. Ngako angisenalungelo lekubuye ngicele lomunye umusa enkhosini yami.”

29

19:29
2 Sam. 16:4
Inkhosi yaphendvula yatsi: “Akusadzingeki ukhulume lokunyenti kunaloku. Sengincumile kutsi nine naSiba nitawuhlephulelana emasimi.”

30Mefiboshethi waphendvula watsi: “Siba akasale atsatsa konkhe, kimi sekwenele lokutsi inkhosi yami ibuye ekhaya iphephile.”

Kwentelwa umusa kwaBhazilayi nguDavide

31

19:31
2 Sam. 17:27
Bhazilayi, wakaGileyadi, naye wehla esuka eRogelimu, atewusingatsa inkhosi Davide, nayewela umfula iJordane. 32
19:32
1 Khos. 2:7
Bhazilayi besekulikhehla lelidzala, asaneminyaka lengema-80 budzala. Abenjinge kakhulu, nguye labekhipha kudla aphe inkhosi ngesikhatsi isahlala eMahanayimu. 33Inkhosi yakhuluma kuye yatsi: “Buya uhambe nami siye eJerusalema, ngitakunakekela.”

34Kodvwa Bhazilayi watsi: “Ngisetawuhlala iminyaka lemingaki kutsi ngisengaya eJerusalema kanye nenkhosi? 35Manje sengineminyaka lengema-80 budzala. Angisakwati kwehlukanisa lokubi kulokuhle. Angisabuva nebumnandzi bekunambitseka kwalengikudlako nalengikunatsako. Angisaweva nemaphimbo alabadvuna nalabasikati labahlabelelako. Sengingaba ngumtfwalo welite nje enkhosini yami, inkhosi. 36Angikasifaneli sibongo lesikhulu kangaka. Ngako ngitakuphekeletela libangana nje, nasewewele iJordane. 37Ngivumele ngibuyele ekhaya lami ngiyewufela edvutane nemadliza abobabe namake. Nansi inceku yakho“inceku yakho” lamanye emahumusho atsi “indvodzana yakho” Khimhamu, lotakukhonta, tsatsa yena uhambe naye, nkhosi yami, nkhosi. Mentele loko lokubonakala kukuhle kuwe.”

38Inkhosi yatsi: “Ngitawuhamba naKhimhamu, ngifike ngimentele nome yini wena loyifunako. Nawe ngitakwentela nome ngabe yini loyifunako.”

39Ngako bonkhe bantfu base bewela umfula iJordane, nenkhosi yase iyewela. Inkhosi yavalelisa Bhazilayi ngekumanga nangekumbusisa. Bhazilayi wase uyancandzeka ubuyela ekhaya kakhe.

Kubangwa kwenkhosi Davide bakaJuda nebaka-Israyeli

40Ngesikhatsi inkhosi Davide yewela umfula iJordane, yayisingatfwe ngibo bonkhe bantfu bakaJuda nencenye yebantfu baka-Israyeli, yachubekela eGilgali; naKhimhamu abehamba nayo.

41Kwesuka onkhe emadvodza aka-Israyeli aya enkhosini, afike atsi: “Nkhosi, kwentiwe yini kutsi bomnaketfu, emadvodza akaJuda, acabange kutsi analo lilungelo lekusemuka wena, akusingatse kanye nendlu yakho, nemabutfo akho akwewete umfula iJordane?”

42Lamadvodza akaJuda aphendvula lawa aka-Israyeli atsi: “Loko sikwente ngobe inkhosi yelusendvo lwaketfu. Nine nitfukutseliswa yini ngaloko? Kukhona yini lesiyidlele kona inkhosi lokungumphako wayo? Kukhona yini lesititsatsele kona?”

43

19:43
2 Sam. 5:1
Emadvodza aka-Israyeli aphendvula lawa akaJuda atsi: “Tsine phela, tabelo tetfu telive tilishumi, ngako emalungelo etfu ekubanga inkhosi angetulu kwewenu. Manje-ke nisedzelelelani? Ningakhohlwa kutsi ngitsi lesaba bekucala kukhuluma ngekubuyiselwa kwenkhosi yetfu Davide.”

Kodvwa emadvodza akaJuda aphendvula ngesikhahlo lesikhulu kakhulu kunalamadvodza aka-Israyeli.

20

Sheba uvukela Davide

201

20:1
1 Khos. 12:16
Lesinye sichomoketi lesasikhona lapho bekunguSheba, umsa waBikri, wesive sakaBhenjamini. Sona-ke sesuke sashaya impalampala samemetela satsi:

“Asinasabelo kuDavide!

Ngeke silandzele umsa waJese!

Madvodza aka-Israyeli,

asambeni emakhaya!”

2Ngako onkhe emadvodza aka-Israyeli amhlubuka Davide alandzela Sheba, umsa waBikri. Kodvwa emadvodza akaJuda wona onkhe asala anamatsele enkhosini yawo Davide, ahamba nayo kusukela eJordane kuze kuyewufika eJerusalema.

3

20:3
2 Sam. 15:16
16:21
Davide watsi kube efike esigodlweni sakhe eJerusalema, wabutsa lamaphovela akhe labewashiyele kutsi sale anakekela lesigodlo, wawangenisa endlini watsi akagadvwe. Abewanakekela ngato tonkhe tidzingo tawo, kodvwa akazange aphindze aweyame. Abehlala avalelwe kuleso simo, kwaze kwaba lilanga lawo lekufa, aphila njengebafelokati.

4

20:4
2 Sam. 19:13
Inkhosi yase ikhuluma ku-Amasa, itsi: “Bita onkhe emadvodza akaJuda kutsi ete kimi kungakapheli emalanga lamatsatfu, nawe cobo lwakho ube khona.” 5Kodvwa Amasa wahamba wayawubita lamadvodza akaJuda, watsatsa sikhatsi lesidze kubuya kunaleso besibekwe yinkhosi.

6Davide wakhuluma ku-Abishayi, watsi: “Manje Sheba, umsa waBikri, sewutasenta intfo lemnyama kakhulu kunaloku lesakwentiwa ngu-Absalomu. Tsatsa tindvuna tami umcoshe, angakaze watfola emadolobha labiyelwe ngetibondza, aphunyule.” 7Ngako libutfo lakaJowabe, emaKherethi kanye nemaPhelethi“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” labesingatsa inkhosi, nawo onkhe lamanye emabutfo baphuma eJerusalema baholwa ngu-Abishayi kutsi bacoshe Sheba, umsa waBikri. 8Batsi nabefika edvwaleni lelikhulu laseGibeyoni, Amasa weta watakubahlangabeta. Jowabe abegcoke temphi, abophele inkemba yakhe endzaweni yayo letsekeletelwe ebhandeni lakhe. Watsi asasondzela, lenkemba yaphuma lapha esikhwameni sayo yawa.

9Jowabe wakhuluma ku-Amasa, watsi: “Unjani, mnaketfu?” Jowabe wadvonsa Amasa ngesilevu ngesandla sakhe sekudla kutsi atemanga. 10

20:10
2 Sam. 3:27
1 Khos. 2:5
Amasa abengakayicapheli lenkemba leyayisesandleni saJowabe, Jowabe wayiphisela esiswini sa-Amasa, ematfumbu akhe acitsekela phansi emhlabatsini. Angakamphindzi kabili kumgwaza, wavele waphangalala Amasa. BoJowabe na-Abishayi, umnakabo, bachubeka bacosha Sheba, umsa waBikri.

11Lomunye welibutfo lakaJowabe wema eceleni kwesidvumbu sa-Amasa, watsi: “Wonkhe lohambisana naJowabe, naye wonkhe lowakaDavide, akalandzele Jowabe!” 12Amasa wasala abhabha engatini yakhe ekhatsi emgwacweni, lendvodza yase iyabona kutsi onkhe lamabutfo efike eme lapho. Watsi kube abone kutsi bonkhe befike beme lapha ku-Amasa, wase uyamhudvula, amsusa lapha emgwacweni wamhudvulela esigangeni, wase ummbonya ngengubo. 13Kwatsi kube simbonywe sidvumbu sa-Amasa, sesisusiwe lapha emgwacweni, bonkhe bantfu bachubekela embili naJowabe, bacoshana naSheba, umsa waBikri.

14Sheba wagangalata watendlula tonkhe tifundza tetive tema-Israyeli, waze wayawufika edolobheni lase-Abela Bhethi Makha“Abela Bhethi Makha” nome “Abela” akanye nabo bonkhe bendlu yakaBeri“yakaBeri” nome “yakaBikri” lababutsana ndzawonye nabo bashulungana balandzela Sheba, baze bayawungena naye edolobheni. 15BoJowabe nemabutfo akhe beva kutsi Sheba ungenise lapha e-Abela Bhethi Makha,“Abela Bhethi Makha” nome “Abela” ngako balivimbetela lelidolobha. Bema tingelo emvakwalolubondza loluvikele lelidolobha, baluvalele ngekhatsi. Batsi basalibele kugqala letibondza bafuna kutidzilitela phansi, 16kwamemeta umfati lohlakaniphile angekhatsi edolobheni, watsi: “Lalelani! Lalelani! Tjelani Jowabe kutsi akete lapha ngitewukhuluma naye.” 17Jowabe waya kuye. Lomfati wambuta watsi: “Nguwe kambe, Jowabe?”

Jowabe watsi: “Nginguye.”

Lomfati watsi: “Lalela-ke kutsi incekukati yakho itsini.”

Jowabe watsi: “Ngilalele.”

18Lomfati wachubeka watsi: “Lokwa kadzeni babevamise kutsi: ‘Hamba ulandze imphendvulo yakho e-Abela,’ bebavele bente njalo, kube kuphela kwendzaba njalo. 19Tsine sibantfu bekuthula nalabetsembekile ka-Israyeli. Wena wetama kubhubhisa lidolobha lelingunina wema-Israyeli. Ufunelani kumita lifa laSimakadze?”

20Jowabe waphendvula watsi: “Akube khashane nami! Akube khashane nami kumita nekubhubhisa! 21Akusiyo injongo yetfu leyo. Kukhona indvodza lekutsiwa nguSheba, umsa waBikri, wekutalwa eveni letintsaba kulaka-Efrayimu, uphakamisele inkhosi sandla, wavukela Davide. Khiphani lowo muntfu, yena yedvwa, ngitawube sengiyaliyekela-ke lelidolobha.”

Lomfati watsi kuJowabe: “Sitanijikela inhloko yakhe lapha etulu elubondzeni.”

22Lomfati wase uya kulamadvodza labenawo nalelisu lakhe lelihlakaniphile, base bajuba inhloko yaSheba, umsa waBikri, bayiphosela Jowabe basetulu elubondzeni. Ngako Jowabe wase ushaya impalampala kutsi emabutfo asale aliyekela lelidolobha. Ngulowo nalowo watibuyelela ekhaya kakhe, naJowabe wabuyela emuva eJerusalema enkhosini.

Tindvuna netinceku takaDavide

23

20:23
2 Sam. 8:16
1 Khos. 4:2
1 Khr. 18:15
Jowabe abesengamele yonkhe imphi yema-Israyeli; Bhenaya, umsa waJehoyada, abephetse emaKherethi nemaPhelethi.“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” 24Adoniramu“Adoniramu” nome “Adoramu” yena abengamele yonkhe imisebenti yencindzetelo. Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako. 25Sheva abengumabhalane; boSadoki na-Abiyatha bona bekubaphristi. 26Ira, waseJayire, yena abengumphristi waDavide.

21

Kubulawa kwetitukulwane taSawula ngemaGibeyoni

211

21:1
Num. 27:21
Kwaba nendlala lenkhulu ngesikhatsi sekubusa kwaDavide, kwadzimate kwaphela iminyaka lemitsatfu ilandzelana. Ngako Davide wafunisisa buso baSimakadze ngaloko. Simakadze watsi: “Loku kungenca yaSawula nangendlu yakhe lebovu ingati, kungobe Sawula wabulala bantfu baseGibeyoni.”

2

21:2
Josh. 9:15,19
Inkhosi Davide yabita emaGibeyoni kutsi ete kuye. EmaGibeyoni phela abengesiyo incenye yema-Israyeli, kodvwa bekungimitfonselana nje yema-Amori leyayisele. Baka-Israyeli babefungile batsi batawayekela aphile, kodvwa Sawula ngenca yekushisekela kwakhe ngesive saka-Israyeli nesakaJuda, abetama kuwacedza. 3Davide wabuta emaGibeyoni watsi: “Nginganentelani? Ngifuna kwenta inhlawulo yekubuyisana nani ngenca yaloko lokubi lokwentiwa kini, kuze nani nibusise sive saSimakadze.”

4EmaGibeyoni amphendvula atsi: “Kucabana kwetfu naSawula nendlu yakhe kungeke kucedvwe ngesiliva nangegolide, futsi kute nem-Israyeli lesifuna kumbulala.”

Davide wababuta watsi: “Nifuna nginenteleni-ke?”

5Bamphendvula batsi: “Macondzana nalomuntfu labesibulala afuna kusicedza, kuze kungasali namunye wetfu aphila kulo lonkhe laka-Israyeli, 6

21:6
Num. 25:4
sicela kutsi sinikwe batukulu bakhe labasikhombisa labadvuna, batewulengiswa lapha embikwaSimakadze eGibeya, edolobheni lakhe Sawula, inkhosi leyakhetfwa nguSimakadze.”

Inkhosi yabaphendvula yatsi: “Ngitaninika bona.”

7

21:7
1 Sam. 18:3
20:15,23,42
23:18
Inkhosi yambonelela Mefiboshethi, umsa waJonathani, umsa waSawula, ngenca yesifungo labasenta embikwaSimakadze boDavide naJonathani, umsa waSawula. 8
21:8
1 Sam. 18:19
2 Sam. 3:7
Kodvwa inkhosi yatsatsa bo-Arimoni naMefiboshethi, emadvodzana lamabili aRispha, indvodzakati ya-Aya, labewatalele Sawula, watsatsa nemadvodzana lasihlanu aMerabi,“Merabi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Mikhali” indvodzakati yaSawula, labewatalele Adriyeli, umsa waBhazilayi, labewaseMehola. 9Wabaniketela kubantfu baseGibeyoni lababatsatsa bababulala; babalengisa entsabeni embikwaSimakadze. Babulawelwa khona bonkhe bobasikhombisa. Babulawa ngemalanga anakucalwa kuvuna, ngaso leso sikhatsi nakucala kuvunwa ibhali.

10Rispha, indvodzakati ya-Aya, watsatsa emasaka watentela yena umtfunti edvwaleni, lapho letidvumbu tatikhona. Wahlala lapho kusukela nakucala kuvunwa, kwaze kwefika timvula tekucala. Emini abelindza tinyoni kutsi tingadli letidvumbu, kutsi ebusuku ativikele etilwaneni tesiganga kutsi tingatidli.

11Davide watsi kube atjelwe kutsi Rispha, liphovela laSawula, indvodzakati ya-Aya, wenteni, 12

21:12
1 Sam. 31:11
Davide wahamba wayawutsatsa ematsambo aboSawula naJonathani, umsa waSawula, kutakhamiti taseJabeshi Gileyadi. Phela, bebawebe enkhundleni yaseBhethi Shani, lapho bebalengiswe ngemaFilisti khona, mhlazane emaFilisti abulala Sawula entsabeni yaseGilbowa. 13Davide watsatsa lamatsambo aboSawula nemsa wakhe Jonathani, wabutsa nalamatsambo alamadvodza lasikhombisa labelengiswe eGibeyoni.

14

21:14
Josh. 18:28
Base bangcwaba lamatsambo aboSawula nemsa wakhe Jonathani edlizeni laKhishi, uyise waSawula, eSela, kulakaBhenjamini, benta konkhe labebakutjelwa yinkhosi Davide. Emvakwaloko-ke Nkulunkulu wawuphendvula umthandazo welive.

Timphi netichwaga temaFilisti

(1 Khr. 20:4-8)

15Kwaphindza futsi kwabhedvuka imphi emkhatsini wemaFilisti nema-Israyeli. Davide wehla kanye nemabutfo akhe wayakulwa nemaFilisti. Kwatsi kulesinye siwombe Davide wase uyadzinwa. 16Lesinye setichwaga takaRefa lekwakutsiwa ngu-Ishbi Benobi sasiphetse sikhali selitfusi lesasinesisindvo lesingemakhilogremu labengaba matsatfu nencenye, sihlome ngenkemba lensha; sasicabanga kutsi sitambulala Davide. 17

21:17
2 Sam. 18:3
1 Khos. 11:36
15:4
2 Khos. 8:19
Hla. 132:7
Taga 13:9
Kodvwa Abishayi, umsa waSeruya, welekelela Davide, wagadla lesichwaga wasibulala. Lamadvodza akaDavide afunga kuye atsi: “Ungabobe usaphuma natsi kuyakulwa imphi. Kuze ungasicimi sibane saka-Israyeli.”

18

21:18
1 Khr. 20:4
Emvakwaloko kwaba nalenye imphi yemaFilisti eGobi. Ngaleso sikhatsi Sibhekayi, waseHusha, wabulala lesinye sichwaga lekwakutsiwa nguSiphayi, lomunye webatukulu baRefa.

19

21:19
1 Sam. 17:7
1 Khr. 20:5
Kwaba nalenye futsi imphi nemaFilisti eGobi, lapho Eli Hanani, umsa waJayire, umeluki,“Jayire umeluki” nome “Jare Oregimu” waseBhetlehema, abulala khona Goliyathi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Lami, umnakaboGoliyathi” waseGathi, labenesikhali lesasinelutsi lolwalungangelipulango lembongolo yemeluki.

20Kwaphindza futsi kwaba nalenye imphi eGathi. Lapho-ke bekunalesinye sichwaga lesidze, sasinemino lesitfupha sandla sisinye netintwane letisitfupha lunyawo lulunye, kungema-24 sekukonkhe. Naso bekungumtukulu waRefa. 21

21:21
1 Sam. 16:9
2 Sam. 13:3
1 Khr. 2:13
Watsi nakedzelela ema-Israyeli, Jonathani, umsa waShama, umnakaboDavide, wamsukela wambulala.

22Labo-ke bobane babeyintalelwane yaRefa waseGathi. Bafa babulawa nguDavide nemadvodza akakhe.