Siswati 1996 (SWA96)
17

Kwedukiswa kwa-Absalomu nguHushayi

171Emvakwaloko Ahithofeli wakhuluma ku-Absalomu, watsi: “Angikhetse emabutfo lati-12 000, lamhla nje ebusuku, ngisukele Davide, ngimcoshe. 2Ngitamkhandzanisa nyalo asedziniwe, futsi ajabhile; ngimetfuse, lonkhe lelibutfo lakhe litawubhedvuka, libaleke. Ngitawubulala lenkhosi kuphela, 3bese ngibuya nabo bonkhe labantfu bakhe ngibaletse kuwe, njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe.“njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe” lelinye lihumusho lakadzeni lisho njalo Kufa kwemuntfu munye lomfunako kutabe kusho kubuya kwabo bonkhe; bonkhe laba labanye ngeke bentiwe lutfo.” 4Lelisu labonakala lilungile ku-Absalomu, nakubo bonkhe baholi baka-Israyeli.

5

17:5
2 Sam. 16:16
Kodvwa Absalomu watsi: “Bitani naHushayi, um-Akhi, sitekuva kutsi yena utsini kuloku.” 6Watsi kube efike Hushayi, Absalomu watsi: “Ahithofeli ubeka nasi seluleko. Kufanele sikwente yini loku lakushoko? Nangabe akukalungi, sinike seluleko sakho.”

7

17:7
2 Sam. 15:34
Hushayi waphendvula watsi: “Leseluleko lesibekwe ngu-Ahithofeli asikalungi kwanyalo. 8Uyamati uyihlo kanye nalamadvodza akakhe kutsi tingwazi, besabeka njengelibhele lesiganga nalemukwe emazinyane alo. Ngaphandle nje kwaloko, babe wakho ngunsukuwansuku, ngukadzebona, angeke alale emkhatsini walamabutfo akhe ebusuku. 9Nyalo nje sewubhace emgedzeni lotsite nome kulenye indzawo. Nakungahle kube nguye logadla kucala kulamabutfo akho, wonkhe umuntfu loyivako leyo ndzaba angavele atsi: ‘Licobe lavungula emabutfweni lahamba na-Absalomu.’ 10Lapho-ke ngisho nengwazi lenenhlitiyo lenjengeyelibhubesi itawuncibilika ngenca yekwesaba, ngobe wonkhe um-Israyeli uyati kutsi babe wakho yingwazi yelucobo, nekutsi laba labanaye ngemadvodza sibili, anesibindzi.

11

17:11
Khu. 20:1
“Ngako mine ngikweluleka ngitsi: Onkhe ema-Israyeli kusukela kaDani kuze kuyewuphuma eBherisheba, ngebunyenti bawo angangesihlabatsi saselwandle, akabutselwe lapha kuwe, wena cobo lwakho uwahole niye emphini. 12Lapho-ke siyawumhlasela, nome ngabe ukuphi lapho angatfolakala khona, futsi siyawumtselekela njengematolo ehlela emhlabatsini. Kute loyawuphunyula asale aphila, yena kanye nalamadvodza lahamba nawo. 13Nakadvudvulekela edolobheni lelitsite, wonkhe um-Israyeli uyawuta netindophi kulelo dolobha bese silidvonsela phansi esihosheni, kuze kungatfolwa ngisho nelucetu lwalo.”

14

17:14
Jobe 5:12
Absalomu kanye nawo onkhe emadvodza aka-Israyeli batsi: “Leseluleko saHushayi, um-Akhi, sincono kunalesa sa-Ahithofeli.” Loku kwentiwa kutsi Simakadze abecondze kuswabisa leseluleko sa-Ahithofeli, kuze ehlisele bubi ku-Absalomu.

Kwecwayiswa nekuphunyula kwaDavide

15Hushayi watjela boSadoki na-Abiyatha, baphristi, watsi: “Ahithofeli abeseluleke Absalomu nemadvodza aka-Israyeli ngaloku nangaloku, kodvwa mine ngibeluleke kutsi abente kutsi nekutsi. 16Manje-ke phutfumisani umbiko masinyane nitjele Davide, nitsi: ‘Ungacali ulale lapha enkambu ebusuku, lapho ehlane, yewelela ngesheya nome kanjani; ngaphandle kwaloko, inkhosi kanye nabo bonkhe bantfu bayo, batawubhujiswa lamuhla nje.’ ”

17

17:17
Josh. 15:7
18:16
2 Sam. 15:27
BoJonathani na-Ahimasi babehlala e-Eni Rogeli. Sisebenti lesasiyintfombatana sasifanele siyewubatjela, bona-ke bese bayawutjela inkhosi Davide, ngobe bebangeke baze bacale babonakale bangena edolobheni. 18Ngalelinye lilanga babonwa ngulomunye umfana, wase utjela Absalomu. Ngako besuka bobabili babaleka bayawubhaca endlini yalomunye umuntfu eBhahurimu. Bekunemgodzi ebaleni lalomuti walomuntfu, ngako bangena kuwo babhaca. 19
17:19
Josh. 2:4,6
Umfati walendvodza watsatsa kwekumbonya, wambonya ngako emnyango walomgodzi wase usakata tinhlavu etikwalokwekumbonya, kwabate lowatiko ngaloko.

20Tindvuna taka-Absalomu tatsi natifika kulomfati walendvodza, tambuta tatsi: “Baphi bo-Ahimasi naJonathani?”

Lomfati watiphendvula watsi: “Bewelele ngesheya kwalomfudlana.”

Letindvuna tabafuna, kodvwa atizange tibatfole; tagcina tibuyele emuva eJerusalema.

21Tatsi nase tihambile letindvuna, bo-Ahimasi naJonathani bavumbuka lapha emgodzini, bahamba bayawubika enkhosini Davide. Batjela Davide loko bekwelulekwe ngu-Ahithofeli ngaye batsi: “Phutfumani newelele ngesheya kwemfula masinyane. Ahithofeli abeluleke kutsi nekutsi ngawe.” 22Ngako Davide kanye nemabutfo akhe bavele bacala bewelela ngesheya kwemfula iJordane; kwatsi kudzabuka kusa, babe sebewele bonkhe baphelela.

23Ahithofeli watsi kube abone kutsi seluleko sakhe abakasilandzeli, wabophela imbongolo yakhe, waphuma, wabanga ekhaya kakhe lelalisedolobheni lakubo. Wacala walungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakhe, wase uyatikhunga, wafa; wangcwatjwa edlizeni leyise.

24Davide wahamba waze wefika edolobheni laseMahanayimu. Ngaleso sikhatsi Absalomu kanye nemphi yakhe bese bakhuphukele ngesheya kwemfula iJordane. 25

17:25
2 Sam. 19:13
1 Khr. 2:16
Absalomu abesabeke Amasa kutsi abe yindvuna yemabutfo akhe esikhundleni saJowabe. Amasa abengumsa walenye nje indvodza lekwakutsiwa nguJetheri“Jetheri” ngesiHebheru “Ithra” libito layo, yayingum-Israyeli;Letinye tincwadzi tekucala titsi “um-Ishmayeli” nome “umJezreyeli” unina wa-Amasa bekungu-Abigayili,Lelinye libito lakhe “Abigali” indvodzakati yaNahashi, dzadzewaboSeruya, unina waJowabe. 26Bo-Absalomu nalama-Israyeli akakhe bafike bemisa eveni lakaGileyadi.

27

17:27
2 Sam. 9:4
19:31
1 Khos. 2:7
Kwatsi Davide nakefika eMahanayimu, boShobi, umsa waNahashi waseRabha yema-Amoni, naMakhire, umsa wa-Amiyeli waseLo Dabari, naBhazilayi, umGileyadi waseRogelimu, 28baletsa kwekulala, netitja, netintfo letibunjwe ngelibumba. Baze baletsa ngisho kolo kanye nebhali, fulaha kanye nembasha, emabhontjisi kanye nemalentili,“lentili” siHebheru sitsi “lentili nembasha yalokutinhlavu” 29neluju lwetinyosi, nemasi,“nemasi” nome “nelulata” netimvu, nashizi lophuma elubisini lwetinkhomo, bakuletsela Davide kanye nebantfu bakakhe kutsi batekudla. Ngobe batsi: “Labantfu sebafile yindlala nakudzinwa, nekoma kwakulelihlane.”

18

Kuncotjwa nekufa kwa-Absalomu

181Davide wabutsela onkhe lamadvodza akakhe ndzawonye, wase uwehlukanisa tigaba ngetigaba, lamanye aba tinkhulungwane, lamanye aba ngemakhulu, wase uwabekela tindvuna tawo njengekwetigaba tawo. 2Wase uyawakhipha ngeticheme letintsatfu, sinye saphuma naJowabe, lesinye saphuma na-Abishayi, umnakaboJowabe, sekugcina wasikhipha na-Ithayi, umGathi. Inkhosi Davide yakhuluma kulamabutfo, yatsi: “Nami cobo lwami ngitawushuca kanye nani.”

3

18:3
2 Sam. 21:17
Kodvwa lamabutfo atsi: “Wena akukafaneli kutsi uphume kanye natsi; nasekufanele sibaleke, tsine bangeke babe nandzaba natsi. Ngisho nome incenye yetfu ingafa, bangeke babe nandzaba naloko; kodvwa wena ungalinganiswa nemadvodza lati-10 000 akitsi.SiHebheru sitsi: “kodvwa nyalo sekunalabati-10 000 labanjengatsi” Kungaba ncono kutsi wena usale lapha edolobheni, usitfumelele lusito.”

4Inkhosi yaphendvula yatsi: “Ngitakwenta loko lokubonakala kukuhle kini.”

Inkhosi yase ima ngasesangweni ngesikhatsi emadvodza akayo aphuma ngetigaba temakhulu netetinkhulungwane. 5Inkhosi yayala boJowabe, na-Abishayi, na-Ithayi, yatsi: “Nibomane ningisite tsine ningamenti lutfo lomfana Absalomu, ngenca yami.” Onkhe lamabutfo ayiva inkhosi nayiyala tonkhe tindvuna tayo.

6Imphi yaphuma yaya esigangeni kuyakulwa nema-Israyeli aka-Absalomu. Leyomphi yayilwelwa ehlatsini laka-Efrayimu. 7Lapho-ke emabutfo ema-Israyeli ehlulwa ngemadvodza akaDavide. Ngalelo langa lacoba lavungula kuma-Israyeli, kwafa emadvodza lati-20 000. 8Imphi yabhedvuka nalo lonkhe live, ngalelo langa bantfu labanyenti ngulabafela ehlatsini kunalaba labafa ngenkemba.

9

18:9
2 Sam. 14:26
Masinyane nje Absalomu watsi ngcwamangca ahlangana nemadvodza akaDavide. Absalomu abegibele umnyuzi wakhe. Lomnyuzi watsi uphuma ngaphansi kwemagala lahlangene esihlahla sem-okhi, inhloko ya-Absalomu yahhukeka emagaleni alesihlahla sem-okhi, wasala yedvwa alenga ngenhloko kulesihlahla, umnyuzi labewugibele wona washaya wacitsa.

10Lomunye walamadvodza akaDavide watsi nakakubona loku, watjela Jowabe watsi: “Ngisandza kubona Absalomu alenga lapha kulesa sihlahla sem-okhi.”

11Jowabe wakhuluma kulendvodza yayimtjela loko, watsi: “Ini? Umbonile? Awukamgadli ngani wamlahla phansi khona lapho? Mine cobo lwami bengitakunika tinhlavu tesiliva letilishumi kanye nembhenso.”

12Kodvwa lendvodza yamphendvula yatsi: “Ngisho nome bewunganginika inkhulungwane yetinhlavu tesiliva, bengingete sengicale ngiphakamise sandla sami etikwendvodzana yenkhosi. Sonkhe besiva ngesikhatsi inkhosi ininika umyalo nine nabo-Abishayi na-Ithayi, itsi: ‘Nibomane ningisite tsine, ningacali nimbeke sandla lomfana Absalomu, ngenca yami.’“ngenca yami” nome “nome nibobani” 13Kodvwa kube ngiwephulile lomyalo wenkhosi, ngabulala Absalomu, inkhosi beyitawuva ngaloko, ngobe iva ngako konkhe, nawe bewungasenakungivikela.”

14Jowabe wayiphendvula watsi: “Angisenawucitsa sikhatsi nawe kanje.” Watsatsa tikhali letintsatfu, watiphisela esifubeni sa-Absalomu asengakafi, alenga esihlahleni sem-okhi. 15Kwesuka lishumi lemadvodza akaJowabe latselekela Absalomu, lamcedzela.

16Jowabe washaya impalampala; emabutfo onkhe ayekela kucosha ema-Israyeli, ngobe abesayekeliswe nguJowabe. 17

18:17
Josh. 7:26
8:29
Atsatsa sidvumbu sa-Absalomu asijika esihholweni ehlatsini, ambonya lesihholo ngendvundvuma yematje. Ngaleso sikhatsi onkhe ema-Israyeli labehamba na-Absalomu abaleka abuyela emakhaya awo.

18

18:18
Gen. 14:17
2 Sam. 14:27
Ngesikhatsi sakhe Absalomu bekatakhele litje lesikhumbuto, waligcumeka eSihosheni Senkhosi, ngobe abecabange watsi: “Anginandvodzana letawuchubeka ivuse libito lami,” waletsa ngaye lelitje lesikhumbuto, nalamuhla loku solomane kutsiwa Litje la-Absalomu Lesikhumbuto.

Kulila kwaDavide ngekufa kwa-Absalomu

19Ahimasi, umsa waSadoki, wase utsi kuJowabe: “Angigijimise umbiko kuDavide, inkhosi, kutsi Simakadze sewumkhululile esandleni setitsa takhe.”

20Jowabe wamtjela watsi: “Akusiwe lofanele uhambise lombiko lamuhla nje. Ungawuhambisa umbiko ngaletinye tikhatsi, kodvwa akukafaneli ukwente loko lamuhla, ngobe kufe umntfwanenkhosi.”

21Jowabe wase ukhuluma nesigcili sakhe lesasingumKushe, watsi: “Hamba utjele inkhosi loko lokubonile.” Lesigcili sakhotsamela Jowabe, sase siyesuka ngematubane.

22Ahimasi, umsa waSadoki, waphindza wakhuluma kuJowabe watsi: “Nome kungentekani, ngivumele ngigijime ngilandzele lomKushe, nami ngiphutfumise umbiko.”

Kodvwa Jowabe waphendvula watsi: “Ndvodzana yami; ufunelani lokuhamba? Kute umvuzo lotawutfola ngaloku.”

23Watsi: “Nome kungavelani, ngifuna kugijima nami.”

Ngako Jowabe watsi: “Gijima-ke.” Ahimasi wagijima wajuba ngendlela yasematsafeni,“yasematsafeni” lawo ngematsafa angasemfuleni iJordane wamendlula lomKushe.

24Ngaleso sikhatsi Davide asehleti emkhatsini wemnyango longekhatsi edolobheni nelisango lelingaphandle, gadzi wakhuphukela etulu eluphahleni lwelisango lelingaselubondzeni. Watsi uphakamisa emehlo, wabona umuntfu eta agijima, ayedvwana. 25Logadzi wabikela inkhosi ngaloko.

Inkhosi yatsi: “Nangabe uta yedvwana, kufanele kutsi uphetse tindzaba letimnandzi.” Indvodza yaya ngekuya isondzela.

26Logadzi waphindze wabona lenye ichamukile nayo ngematubane, wamemeta lona losesangweni ngaphansi, watsi: “Bukela nansiya lenye indvodza nayo igijima yodvwana!”

Inkhosi yatsi: “Nayo kufanele kube ita netindzaba letimnandzi.”

27Logadzi watsi: “Kushangatsi kimi lona logijima embili, ngu-Ahimasi, umsa waSadoki.”

Inkhosi yatsi: “Yindvodza-ke leyo; uta netindzaba letimnandzi.”

28Ahimasi wakhulekela enkhosini, watsi: “Konkhe kukahle.” Wakhotsama phansi embikwenkhosi buso bakhe bubheke phansi, watsi: “Ludvumo alube kuSimakadze Nkulunkulu wakho! Ubanikele kuwe bantfu labaphakamisa tandla tabo etikwakho, nkhosi yami, nkhosi.”

29Inkhosi yabuta yatsi: “Unjani umfana Absalomu?”

Ahimasi waphendvula watsi: “Nkhosi, ngesikhatsi inceku yakho Jowabe ingitfuma, ngibone kudzidzitela lokukhulu, kodvwa angati kutsi bekudzidziteliswani.”

30Inkhosi yatsi: “Asewume lapha eceleni.” Ngako wakhwesha, wema eceleni.

31Kwase kungena lomKushe, watsi: “Nkhosi yami, nkhosi, vani nati tindzaba letimnandzi! Simakadze ukukhululile lamuhla, kubo bonkhe labakuvukelako.”

32Inkhosi yabuta kulomKushe, yatsi: “Unjani umfana Absalomu?”

LomKushe waphendvula watsi: “Shangatsi loko lokwenteke kuye kungenteka kubo bonkhe labatitsa takho, nkhosi, nabo bonkhe labakuvukelako.”

33

18:33
2 Sam. 19:4
Inkhosi yehlulwa buhlungu. Yasukuma yakhuphukela ekamelweni lelalingetulu kwelisango yayawukhala khona. Isakhuphuka, yayihambe ikhala itsi: “Awu, ndvodzana yami, Absalomu! Ndvodzana yami, ndvodzana yami, Absalomu! Kube kufane kwafa mine esikhundleni sakho! Awu, Absalomu, ndvodzana yami, ndvodzana yami!”

19

Kutsetsiswa kwaDavide nguJowabe

191Jowabe wabikelwa kwatsiwa: “Inkhosi iyakhala, ililela Absalomu.” 2Ngalelo langa kuyo yonkhe imphi yakhe kuncoba kwagucuka kwaba sililo, ngobe ngalelo langa emabutfo abikelwa kwatsiwa: “Inkhosi idzindza lesikhulu sililo ngenca yemntfwanayo.” 3Emabutfo angena edolobheni anyondlota ngalelo langa, njengemadvodza langena ngekunyenya, nakanemahloni ngobe abaleke emphini. 4

19:4
2 Sam. 18:23
Inkhosi yambonya buso bayo, yadzatimula yakhala yatsi: “Awu, ndvodzana yami, Absalomu, ndvodzana yami, ndvodzana yami!”

5Jowabe wangena ekamelweni enkhosini, watsi: “Lamuhla uwajabhisile onkhe emabutfo akho, emadvodza lasindzise imphilo yakho nemphilo yemadvodzana akho, neyemadvodzakati akho, nemphilo yaso sonkhe sigodlo sakho kanye neyemaphovela akho. 6Utsandza labo labakutondzako, utondze labo labakutsandzako! Ubonakalisile lamuhla kutsi letindvuna takho temphi nalamabutfo ato atisilo lutfo kuwe. Sengiyabona-ke kutsi bekutaba mnandzi kuwe kube lamuhla kuphila Absalomu tsine sonkhe sifile. 7Manje-ke phumela ngaphandle ukhutsate emabutfo akho. Ngifunga kuphila kwaSimakadze ngitsi: Nawungaphumi nyalo, litawutsi lishona lamuhla kube kute ngisho nayinye indvodza lotabe usasele nayo. Loku kutaba buhlungu kakhulu kuwe kunato tonkhe tigigaba letake takwehlela kusukela ebusheni bakho kuze kube ngunyalo.”

8

19:8
2 Sam. 18:17
Ngako inkhosi yavuka yahlala esihlalweni sayo ngasekungeneni kwelisango. Emabutfo atsi kube atjelwe kwatsiwa: “Inkhosi seyihleti esangweni,” onkhe eta embikwayo.

Kubuyela kwaDavide eJerusalema

Ngaleso sikhatsi onkhe ema-Israyeli aka-Absalomu abesabaleke atindvumbeka emathendeni awo. 9Kuto tonkhe tive tema-Israyeli bonkhe bantfu babephikisana bodvwa, batsi: “Inkhosi Davide yasikhulula etandleni tetitsa tetfu, ngiyo leyo leyasephula esandleni semaFilisti. Kodvwa manje seyibalekile kulelive ngenca ya-Absalomu, 10naye lo-Absalomu lesambeka kutsi abe yinkhosi yetfu sewufele emphini. Manje nithuleleni ningalandzi inkhosi Davide nibuyisele yona?”

11Inkhosi Davide, yatfumela lomlayeto kuboSadoki na-Abiyatha, baphristi, lotsi: “Butani baholi bakaJuda nitsi: ‘Nentiwa yini kutsi nibe bekugcina ekubuyiseleni inkhosi Davide esigodlweni sayo, njengobe konkhe lokushiwo kulo lonkhe lema-Israyeli sekufikile etindlebeni tenkhosi, lapho igogobele khona? 12Nine nibomnaketfu, niyinyama yami nengati yami. Manje nentiwa yini kuba bekugcina kubuyisela inkhosi Davide?’ 13

19:13
2 Sam. 17:25
1 Khr. 2:16
Khulumani ku-Amasa nitsi: ‘Awusiyo yini wena ingati yami nenyama yami? Shangatsi Nkulunkulu angangijezisa angishaye kabuhlungu, nangabe kusukela nyalo ngingakubeki kutsi ube yindvuna yemphi yami esikhundleni saJowabe.’ ”

14Emavi aDavide atitsatsa tinhlitiyo tabo bonkhe bantfu bakaJuda, kwaba shangatsi bangumuntfu munye. Batfumela ligama kuDavide batsi: “Buya kanye nawo onkhe emabutfo akho.” 15Inkhosi yase iyancandzeka, yahamba yaze yefika eJordane.

Emadvodza akaJuda eta eGilgali kutewuhlangabeta inkhosi ayewete umfula iJordane. 16Kwatsi kusenjalo, Shimeyi, umsa waGera, umBhenjamini waseBhahurimu, waphutfuma ngasemfuleni iJordane wehla nemadvodza akaJuda kuyawuhlangabeta inkhosi Davide. 17

19:17
2 Sam. 9:2,10
16:1
Shimeyi abehamba nenkhulungwane yemadvodza esive sakaBhenjamini. Siba-ke yena, sisebenti sendlu yakaSawula, weta nemadvodzana akhe lali-15 netisebenti letingema-20, befika eJordane embikwenkhosi. 18Bewela emfuleni bentela kusingatsa bukhosi nabewelako, nekwenta loko labangahle bakutjelwe yinkhosi.

Kwentelwa umusa kwaShimeyi nguDavide

Inkhosi Davide yatsi isatilungiselela kwewela, Shimeyi watilahla inyandzana phansi embikwenkhosi, 19

19:19
2 Sam. 16:5
watsi: “Nkhosi! Ngicela inkhosi yami ibukhohlwe bonkhe bubi bami lengabenta ngalela langa, mhlazane iphuma eJerusalema. Shangatsi inkhosi ingakukhipha loko engcondvweni yayo. 20Ngobe mine nceku yakho ngiyati kutsi ngonile, kodvwa lamuhla sengite lapha njengewekucala kubo bonkhe bendlu yakaJosefa, kutsi ngitetitfoba ngihlangabete inkhosi yami, nkhosi.”

21

19:21
2 Sam. 16:9
Abishayi, umsa waSeruya, watsi: “Akukafaneli yini Shimeyi abulawe, ngobe wacalekisa lowo lowagcotjwa nguSimakadze kutsi abe yinkhosi?”

22

19:22
1 Sam. 11:13
Davide waphendvula watsi: “Ngihlangana ngani mine nani, nine madvodzana aSeruya? Kantsi lamuhla senigucuke naba titsa tami? Kufanele yini lamuhla kutsi kube khona lobulawako ka-Israyeli? Angati yini kutsi lamuhla ngimi inkhosi yaka-Israyeli?” 23
19:23
1 Khos. 2:8,36
Inkhosi yafunga kuShimeyi, yatsi: “Ngiyafunga ngitsi: ‘Ungeke ubulawe ngumuntfu.’ ”

Kwentelwa umusa kwaMefiboshethi nguDavide

24Mefiboshethi naye, umntfwanemntfwana Sawula, wehla watawuhlangabeta inkhosi Davide. Abengazange atigeze tinyawo takhe, nesilevu sakhe abengazange asihhule, netimphahla takhe abengazange atigeze kusukela mhlazane inkhosi, Davide, iphuma eJerusalema kwaze kwaba lilanga leyabuya ngalo iphephile. 25Watsi nakefika aphuma eJerusalema atewuhlangabeta inkhosi, inkhosi yambuta yatsi: “Awuhambanga ngani nami, wena Mefiboshethi?”

26Waphendvula watsi: “Nkhosi yami, nkhosi, njengobe mine nceku yakho ngisishosha, ngatfumela sisebenti sami Siba, kutsi sibophele imbongolo yami, kuze ngigibele nami ngihambe kanye nawe, kodvwa sona sangentela bucili. 27

19:27
2 Sam. 14:17,20
16:1
Safike sangicalela emanga enkhosini yami, kodvwa wena ufanana nengilosi yaNkulunkulu, ngako yenta loko lokubonakala kukuhle kuwe. 28
19:28
2 Sam. 9:10
Tonkhe titukulwane tamkhulu wami betingakafanelwa lutfo ngaphandle kwekubulawa yinkhosi yami, nkhosi, kodvwa inceku yakho wayipha indzawo kutsi ihlale kanye nalabadla etafuleni lakho. Ngako angisenalungelo lekubuye ngicele lomunye umusa enkhosini yami.”

29

19:29
2 Sam. 16:4
Inkhosi yaphendvula yatsi: “Akusadzingeki ukhulume lokunyenti kunaloku. Sengincumile kutsi nine naSiba nitawuhlephulelana emasimi.”

30Mefiboshethi waphendvula watsi: “Siba akasale atsatsa konkhe, kimi sekwenele lokutsi inkhosi yami ibuye ekhaya iphephile.”

Kwentelwa umusa kwaBhazilayi nguDavide

31

19:31
2 Sam. 17:27
Bhazilayi, wakaGileyadi, naye wehla esuka eRogelimu, atewusingatsa inkhosi Davide, nayewela umfula iJordane. 32
19:32
1 Khos. 2:7
Bhazilayi besekulikhehla lelidzala, asaneminyaka lengema-80 budzala. Abenjinge kakhulu, nguye labekhipha kudla aphe inkhosi ngesikhatsi isahlala eMahanayimu. 33Inkhosi yakhuluma kuye yatsi: “Buya uhambe nami siye eJerusalema, ngitakunakekela.”

34Kodvwa Bhazilayi watsi: “Ngisetawuhlala iminyaka lemingaki kutsi ngisengaya eJerusalema kanye nenkhosi? 35Manje sengineminyaka lengema-80 budzala. Angisakwati kwehlukanisa lokubi kulokuhle. Angisabuva nebumnandzi bekunambitseka kwalengikudlako nalengikunatsako. Angisaweva nemaphimbo alabadvuna nalabasikati labahlabelelako. Sengingaba ngumtfwalo welite nje enkhosini yami, inkhosi. 36Angikasifaneli sibongo lesikhulu kangaka. Ngako ngitakuphekeletela libangana nje, nasewewele iJordane. 37Ngivumele ngibuyele ekhaya lami ngiyewufela edvutane nemadliza abobabe namake. Nansi inceku yakho“inceku yakho” lamanye emahumusho atsi “indvodzana yakho” Khimhamu, lotakukhonta, tsatsa yena uhambe naye, nkhosi yami, nkhosi. Mentele loko lokubonakala kukuhle kuwe.”

38Inkhosi yatsi: “Ngitawuhamba naKhimhamu, ngifike ngimentele nome yini wena loyifunako. Nawe ngitakwentela nome ngabe yini loyifunako.”

39Ngako bonkhe bantfu base bewela umfula iJordane, nenkhosi yase iyewela. Inkhosi yavalelisa Bhazilayi ngekumanga nangekumbusisa. Bhazilayi wase uyancandzeka ubuyela ekhaya kakhe.

Kubangwa kwenkhosi Davide bakaJuda nebaka-Israyeli

40Ngesikhatsi inkhosi Davide yewela umfula iJordane, yayisingatfwe ngibo bonkhe bantfu bakaJuda nencenye yebantfu baka-Israyeli, yachubekela eGilgali; naKhimhamu abehamba nayo.

41Kwesuka onkhe emadvodza aka-Israyeli aya enkhosini, afike atsi: “Nkhosi, kwentiwe yini kutsi bomnaketfu, emadvodza akaJuda, acabange kutsi analo lilungelo lekusemuka wena, akusingatse kanye nendlu yakho, nemabutfo akho akwewete umfula iJordane?”

42Lamadvodza akaJuda aphendvula lawa aka-Israyeli atsi: “Loko sikwente ngobe inkhosi yelusendvo lwaketfu. Nine nitfukutseliswa yini ngaloko? Kukhona yini lesiyidlele kona inkhosi lokungumphako wayo? Kukhona yini lesititsatsele kona?”

43

19:43
2 Sam. 5:1
Emadvodza aka-Israyeli aphendvula lawa akaJuda atsi: “Tsine phela, tabelo tetfu telive tilishumi, ngako emalungelo etfu ekubanga inkhosi angetulu kwewenu. Manje-ke nisedzelelelani? Ningakhohlwa kutsi ngitsi lesaba bekucala kukhuluma ngekubuyiselwa kwenkhosi yetfu Davide.”

Kodvwa emadvodza akaJuda aphendvula ngesikhahlo lesikhulu kakhulu kunalamadvodza aka-Israyeli.