Siswati 1996 (SWA96)
16

Davide naSiba

161

16:1
2 Sam. 9:2
Davide watsi asahambe libangana nje etulu esicongweni sentsatjana, wahlangatjetwa nguSiba, sisebenti saMefiboshethi. Siba abechuba timbongolo letimbili letatiboshelwe, tetfwele imikhama yetinkhwa lengema-200, nemacebelengwane lalikhulu emagelebisi lomisiwe, netikhehle temakhiwa letilikhulu, nesikhumbasikhwama sigcwele liwayini.

2Inkhosi yabuta Siba yatsi: “Ukuletseleni konkhe loku?”

Siba waphendvula watsi: “Letimbongolo tebemndeni wenkhosi yami kutsi bagibele, letinkhwa naletitselo talamadvodza kutsi adle, leliwayini lekunatsisa labo lasebadziniwe nalasebomile lapha ehlane.”

3

16:3
2 Sam. 19:27
Inkhosi yabuta yatsi: “Uphi umntfwanemntfwanenkhosi yakho?”

Siba watsi: “Uhleti lena eJerusalema, ngobe acabanga atsi: ‘Lamuhla indlu yaka-Israyeli itangibuyisela umbuso wamkhulu.’ ”

4Inkhosi yakhuluma kuSiba, yatsi: “Konkhe loku lebekukwaMefiboshethi sekwakho nyalo.”

Siba waphendvula watsi: “Ngikhotsama ngekutitfoba. Shangatsi ngingatfola umusa emehlweni akho, nkhosi yami, nkhosi.”

Kwetfukwa ngeticalekiso kwaDavide nguShimeyi

5

16:5
2 Sam. 19:19
1 Khr. 2:8
Kwatsi inkhosi Davide naseyisondzele eBhahurimu, lomunye wetihlobo taSawula, Shimeyi, umsa waGera, waphuma wamhlangabeta, weta ametfuka ngeticalekiso. 6Wajikijela Davide kanye nato tonkhe tindvuna takhe ngematje, kwala nome Davide abesingatfwe ngabo bonkhe bantfu kanye netingwazi takhe. 7Shimeyi wamcalekisa watsi: “Suka la! Hamba la, jabhane-ndzini! Lesigebengu lesi! 8Watsatsa umbuso waSawula, manje Simakadze sewujezisa wena ngenca yekubulala bantfu labanyenti kangaka bendlu yaSawula! Simakadze sewutsetse umbuso wakho wawunika indvodzana yakho Absalomu, wena sewutiphuphisile mbulali-ndzini.”

9

16:9
1 Sam. 24:15
26:8
2 Sam. 9:8
19:21
Abishayi, umsa waSeruya, wakhuluma enkhosini, watsi: “Bayethe, nkhosi yami, nkhosi! Uyivumelelani lenja kutsi ikucalekise? Ngivumele ngiye lapha kuyo, ngifike ngijube inhloko yayo ngiyilahle lapha!”

10

16:10
2 Sam. 19:22
1 Khos. 2:8,36
Joh. 18:11
Inkhosi yaphendvula yatsi: “Ningenelana ngani nami, nine madvodzana aSeruya? Nangabe acalekisa, ngobe kushito Simakadze kutsi akangicalekise, ngubani lonelilungelo lekumbuta atsi: ‘Ukwentelani loku?’ ”

11Davide wakhuluma ku-Abishayi nakuto tonkhe tindvuna takhe, watsi: “Indvodzana yami lephuma elukhalweni lwami, ngiyo lefuna kungibulala. Kangakanani-ke lomBhenjamini! Myekeleni anjalo, akachubeke angicalekise, ngobe utjelwe nguSimakadze kutsi akakwente. 12Mhlawumbe Simakadze uyawukubona kuhlupheka kwami, angivuze ngalokuhle kuletinhlamba lengititfola lamuhla nje.”

13Ngako Davide nemabutfo akhe bachubeka nendlela yabo, wabe naShimeyi abaphekeletela ngeticalekiso, ahamba ngetulu egcumeni abajikijela ngematje, abatsela nangemhlabatsi. 14Inkhosi kanye nabo bonkhe leyayihamba nabo base bayefika lapho babeya khonaLelinye lihumusho lakadzeni litsi “befika eJordane” sebadzinwe bafile, inkhosi yefika lapho yaphumula.

Absalomu eJerusalema

15Ngaleso sikhatsi bo-Absalomu kanye nebantfu bakakhe babetseleka eJerusalema, na-Ahithofeli abekanye nabo; 16Hushayi, um-Akhi, umngani lomkhulu waDavide, wase uya ku-Absalomu, wafike watsi kuye: “Bayethe! Lunwele loludze! Phila uze ukhokhotele.”

17Absalomu wabuta Hushayi watsi: “Ngulona lutsandvo lolukhombisa kumngani wakho kambe lolo? Awukahambi ngani naye lomnganakho?”

18Hushayi waphendvula watsi: “Cha, lowo losakhetfwe nguSimakadze, nangulesive, nanguwo onkhe emadvodza aka-Israyeli, mine ngiyawuba wakhe, ngihlale naye. 19Ngetulu kwaloko ngubani lomunye lengingamkhonta? Ngingete ngayikhonta yini indvodzana? Njengobe ngangikhonte uyihlo, nawe ngitakukhonta kanjalo.”

Seluleko sa-Ahithofeli

20Absalomu wabuta ku-Ahithofeli, watsi: “Selulekeni. Sitakwenta njani?”

21

16:21
2 Sam. 15:16
Ahithofeli waphendvula watsi: “Lala nalamaphovela eyihlo lawashiyela kutsi asale acize lesigodlo, khona atekwati onkhe ema-Israyeli kutsi sewutente sitsa seyihlo, nebalandzeli bakho batawukhutsateka ngaloko.” 22
16:22
2 Sam. 12:11
Ngako kwase kumiselwa Absalomu lithende etulu eluphahleni lwesigodlo sakhe, wase ulala nalamaphovela eyise embikwawo onkhe ema-Israyeli abuka.

23Ngaleso sikhatsi, nome ngabe ngusiphi seluleko lesasiletfwa ngu-Ahithofeli sasemukeleka kube shangatsi ngulona livi laNkulunkulu; bobabili boDavide na-Absalomu babevele basilalele.

17

Kwedukiswa kwa-Absalomu nguHushayi

171Emvakwaloko Ahithofeli wakhuluma ku-Absalomu, watsi: “Angikhetse emabutfo lati-12 000, lamhla nje ebusuku, ngisukele Davide, ngimcoshe. 2Ngitamkhandzanisa nyalo asedziniwe, futsi ajabhile; ngimetfuse, lonkhe lelibutfo lakhe litawubhedvuka, libaleke. Ngitawubulala lenkhosi kuphela, 3bese ngibuya nabo bonkhe labantfu bakhe ngibaletse kuwe, njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe.“njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe” lelinye lihumusho lakadzeni lisho njalo Kufa kwemuntfu munye lomfunako kutabe kusho kubuya kwabo bonkhe; bonkhe laba labanye ngeke bentiwe lutfo.” 4Lelisu labonakala lilungile ku-Absalomu, nakubo bonkhe baholi baka-Israyeli.

5

17:5
2 Sam. 16:16
Kodvwa Absalomu watsi: “Bitani naHushayi, um-Akhi, sitekuva kutsi yena utsini kuloku.” 6Watsi kube efike Hushayi, Absalomu watsi: “Ahithofeli ubeka nasi seluleko. Kufanele sikwente yini loku lakushoko? Nangabe akukalungi, sinike seluleko sakho.”

7

17:7
2 Sam. 15:34
Hushayi waphendvula watsi: “Leseluleko lesibekwe ngu-Ahithofeli asikalungi kwanyalo. 8Uyamati uyihlo kanye nalamadvodza akakhe kutsi tingwazi, besabeka njengelibhele lesiganga nalemukwe emazinyane alo. Ngaphandle nje kwaloko, babe wakho ngunsukuwansuku, ngukadzebona, angeke alale emkhatsini walamabutfo akhe ebusuku. 9Nyalo nje sewubhace emgedzeni lotsite nome kulenye indzawo. Nakungahle kube nguye logadla kucala kulamabutfo akho, wonkhe umuntfu loyivako leyo ndzaba angavele atsi: ‘Licobe lavungula emabutfweni lahamba na-Absalomu.’ 10Lapho-ke ngisho nengwazi lenenhlitiyo lenjengeyelibhubesi itawuncibilika ngenca yekwesaba, ngobe wonkhe um-Israyeli uyati kutsi babe wakho yingwazi yelucobo, nekutsi laba labanaye ngemadvodza sibili, anesibindzi.

11

17:11
Khu. 20:1
“Ngako mine ngikweluleka ngitsi: Onkhe ema-Israyeli kusukela kaDani kuze kuyewuphuma eBherisheba, ngebunyenti bawo angangesihlabatsi saselwandle, akabutselwe lapha kuwe, wena cobo lwakho uwahole niye emphini. 12Lapho-ke siyawumhlasela, nome ngabe ukuphi lapho angatfolakala khona, futsi siyawumtselekela njengematolo ehlela emhlabatsini. Kute loyawuphunyula asale aphila, yena kanye nalamadvodza lahamba nawo. 13Nakadvudvulekela edolobheni lelitsite, wonkhe um-Israyeli uyawuta netindophi kulelo dolobha bese silidvonsela phansi esihosheni, kuze kungatfolwa ngisho nelucetu lwalo.”

14

17:14
Jobe 5:12
Absalomu kanye nawo onkhe emadvodza aka-Israyeli batsi: “Leseluleko saHushayi, um-Akhi, sincono kunalesa sa-Ahithofeli.” Loku kwentiwa kutsi Simakadze abecondze kuswabisa leseluleko sa-Ahithofeli, kuze ehlisele bubi ku-Absalomu.

Kwecwayiswa nekuphunyula kwaDavide

15Hushayi watjela boSadoki na-Abiyatha, baphristi, watsi: “Ahithofeli abeseluleke Absalomu nemadvodza aka-Israyeli ngaloku nangaloku, kodvwa mine ngibeluleke kutsi abente kutsi nekutsi. 16Manje-ke phutfumisani umbiko masinyane nitjele Davide, nitsi: ‘Ungacali ulale lapha enkambu ebusuku, lapho ehlane, yewelela ngesheya nome kanjani; ngaphandle kwaloko, inkhosi kanye nabo bonkhe bantfu bayo, batawubhujiswa lamuhla nje.’ ”

17

17:17
Josh. 15:7
18:16
2 Sam. 15:27
BoJonathani na-Ahimasi babehlala e-Eni Rogeli. Sisebenti lesasiyintfombatana sasifanele siyewubatjela, bona-ke bese bayawutjela inkhosi Davide, ngobe bebangeke baze bacale babonakale bangena edolobheni. 18Ngalelinye lilanga babonwa ngulomunye umfana, wase utjela Absalomu. Ngako besuka bobabili babaleka bayawubhaca endlini yalomunye umuntfu eBhahurimu. Bekunemgodzi ebaleni lalomuti walomuntfu, ngako bangena kuwo babhaca. 19
17:19
Josh. 2:4,6
Umfati walendvodza watsatsa kwekumbonya, wambonya ngako emnyango walomgodzi wase usakata tinhlavu etikwalokwekumbonya, kwabate lowatiko ngaloko.

20Tindvuna taka-Absalomu tatsi natifika kulomfati walendvodza, tambuta tatsi: “Baphi bo-Ahimasi naJonathani?”

Lomfati watiphendvula watsi: “Bewelele ngesheya kwalomfudlana.”

Letindvuna tabafuna, kodvwa atizange tibatfole; tagcina tibuyele emuva eJerusalema.

21Tatsi nase tihambile letindvuna, bo-Ahimasi naJonathani bavumbuka lapha emgodzini, bahamba bayawubika enkhosini Davide. Batjela Davide loko bekwelulekwe ngu-Ahithofeli ngaye batsi: “Phutfumani newelele ngesheya kwemfula masinyane. Ahithofeli abeluleke kutsi nekutsi ngawe.” 22Ngako Davide kanye nemabutfo akhe bavele bacala bewelela ngesheya kwemfula iJordane; kwatsi kudzabuka kusa, babe sebewele bonkhe baphelela.

23Ahithofeli watsi kube abone kutsi seluleko sakhe abakasilandzeli, wabophela imbongolo yakhe, waphuma, wabanga ekhaya kakhe lelalisedolobheni lakubo. Wacala walungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakhe, wase uyatikhunga, wafa; wangcwatjwa edlizeni leyise.

24Davide wahamba waze wefika edolobheni laseMahanayimu. Ngaleso sikhatsi Absalomu kanye nemphi yakhe bese bakhuphukele ngesheya kwemfula iJordane. 25

17:25
2 Sam. 19:13
1 Khr. 2:16
Absalomu abesabeke Amasa kutsi abe yindvuna yemabutfo akhe esikhundleni saJowabe. Amasa abengumsa walenye nje indvodza lekwakutsiwa nguJetheri“Jetheri” ngesiHebheru “Ithra” libito layo, yayingum-Israyeli;Letinye tincwadzi tekucala titsi “um-Ishmayeli” nome “umJezreyeli” unina wa-Amasa bekungu-Abigayili,Lelinye libito lakhe “Abigali” indvodzakati yaNahashi, dzadzewaboSeruya, unina waJowabe. 26Bo-Absalomu nalama-Israyeli akakhe bafike bemisa eveni lakaGileyadi.

27

17:27
2 Sam. 9:4
19:31
1 Khos. 2:7
Kwatsi Davide nakefika eMahanayimu, boShobi, umsa waNahashi waseRabha yema-Amoni, naMakhire, umsa wa-Amiyeli waseLo Dabari, naBhazilayi, umGileyadi waseRogelimu, 28baletsa kwekulala, netitja, netintfo letibunjwe ngelibumba. Baze baletsa ngisho kolo kanye nebhali, fulaha kanye nembasha, emabhontjisi kanye nemalentili,“lentili” siHebheru sitsi “lentili nembasha yalokutinhlavu” 29neluju lwetinyosi, nemasi,“nemasi” nome “nelulata” netimvu, nashizi lophuma elubisini lwetinkhomo, bakuletsela Davide kanye nebantfu bakakhe kutsi batekudla. Ngobe batsi: “Labantfu sebafile yindlala nakudzinwa, nekoma kwakulelihlane.”

18

Kuncotjwa nekufa kwa-Absalomu

181Davide wabutsela onkhe lamadvodza akakhe ndzawonye, wase uwehlukanisa tigaba ngetigaba, lamanye aba tinkhulungwane, lamanye aba ngemakhulu, wase uwabekela tindvuna tawo njengekwetigaba tawo. 2Wase uyawakhipha ngeticheme letintsatfu, sinye saphuma naJowabe, lesinye saphuma na-Abishayi, umnakaboJowabe, sekugcina wasikhipha na-Ithayi, umGathi. Inkhosi Davide yakhuluma kulamabutfo, yatsi: “Nami cobo lwami ngitawushuca kanye nani.”

3

18:3
2 Sam. 21:17
Kodvwa lamabutfo atsi: “Wena akukafaneli kutsi uphume kanye natsi; nasekufanele sibaleke, tsine bangeke babe nandzaba natsi. Ngisho nome incenye yetfu ingafa, bangeke babe nandzaba naloko; kodvwa wena ungalinganiswa nemadvodza lati-10 000 akitsi.SiHebheru sitsi: “kodvwa nyalo sekunalabati-10 000 labanjengatsi” Kungaba ncono kutsi wena usale lapha edolobheni, usitfumelele lusito.”

4Inkhosi yaphendvula yatsi: “Ngitakwenta loko lokubonakala kukuhle kini.”

Inkhosi yase ima ngasesangweni ngesikhatsi emadvodza akayo aphuma ngetigaba temakhulu netetinkhulungwane. 5Inkhosi yayala boJowabe, na-Abishayi, na-Ithayi, yatsi: “Nibomane ningisite tsine ningamenti lutfo lomfana Absalomu, ngenca yami.” Onkhe lamabutfo ayiva inkhosi nayiyala tonkhe tindvuna tayo.

6Imphi yaphuma yaya esigangeni kuyakulwa nema-Israyeli aka-Absalomu. Leyomphi yayilwelwa ehlatsini laka-Efrayimu. 7Lapho-ke emabutfo ema-Israyeli ehlulwa ngemadvodza akaDavide. Ngalelo langa lacoba lavungula kuma-Israyeli, kwafa emadvodza lati-20 000. 8Imphi yabhedvuka nalo lonkhe live, ngalelo langa bantfu labanyenti ngulabafela ehlatsini kunalaba labafa ngenkemba.

9

18:9
2 Sam. 14:26
Masinyane nje Absalomu watsi ngcwamangca ahlangana nemadvodza akaDavide. Absalomu abegibele umnyuzi wakhe. Lomnyuzi watsi uphuma ngaphansi kwemagala lahlangene esihlahla sem-okhi, inhloko ya-Absalomu yahhukeka emagaleni alesihlahla sem-okhi, wasala yedvwa alenga ngenhloko kulesihlahla, umnyuzi labewugibele wona washaya wacitsa.

10Lomunye walamadvodza akaDavide watsi nakakubona loku, watjela Jowabe watsi: “Ngisandza kubona Absalomu alenga lapha kulesa sihlahla sem-okhi.”

11Jowabe wakhuluma kulendvodza yayimtjela loko, watsi: “Ini? Umbonile? Awukamgadli ngani wamlahla phansi khona lapho? Mine cobo lwami bengitakunika tinhlavu tesiliva letilishumi kanye nembhenso.”

12Kodvwa lendvodza yamphendvula yatsi: “Ngisho nome bewunganginika inkhulungwane yetinhlavu tesiliva, bengingete sengicale ngiphakamise sandla sami etikwendvodzana yenkhosi. Sonkhe besiva ngesikhatsi inkhosi ininika umyalo nine nabo-Abishayi na-Ithayi, itsi: ‘Nibomane ningisite tsine, ningacali nimbeke sandla lomfana Absalomu, ngenca yami.’“ngenca yami” nome “nome nibobani” 13Kodvwa kube ngiwephulile lomyalo wenkhosi, ngabulala Absalomu, inkhosi beyitawuva ngaloko, ngobe iva ngako konkhe, nawe bewungasenakungivikela.”

14Jowabe wayiphendvula watsi: “Angisenawucitsa sikhatsi nawe kanje.” Watsatsa tikhali letintsatfu, watiphisela esifubeni sa-Absalomu asengakafi, alenga esihlahleni sem-okhi. 15Kwesuka lishumi lemadvodza akaJowabe latselekela Absalomu, lamcedzela.

16Jowabe washaya impalampala; emabutfo onkhe ayekela kucosha ema-Israyeli, ngobe abesayekeliswe nguJowabe. 17

18:17
Josh. 7:26
8:29
Atsatsa sidvumbu sa-Absalomu asijika esihholweni ehlatsini, ambonya lesihholo ngendvundvuma yematje. Ngaleso sikhatsi onkhe ema-Israyeli labehamba na-Absalomu abaleka abuyela emakhaya awo.

18

18:18
Gen. 14:17
2 Sam. 14:27
Ngesikhatsi sakhe Absalomu bekatakhele litje lesikhumbuto, waligcumeka eSihosheni Senkhosi, ngobe abecabange watsi: “Anginandvodzana letawuchubeka ivuse libito lami,” waletsa ngaye lelitje lesikhumbuto, nalamuhla loku solomane kutsiwa Litje la-Absalomu Lesikhumbuto.

Kulila kwaDavide ngekufa kwa-Absalomu

19Ahimasi, umsa waSadoki, wase utsi kuJowabe: “Angigijimise umbiko kuDavide, inkhosi, kutsi Simakadze sewumkhululile esandleni setitsa takhe.”

20Jowabe wamtjela watsi: “Akusiwe lofanele uhambise lombiko lamuhla nje. Ungawuhambisa umbiko ngaletinye tikhatsi, kodvwa akukafaneli ukwente loko lamuhla, ngobe kufe umntfwanenkhosi.”

21Jowabe wase ukhuluma nesigcili sakhe lesasingumKushe, watsi: “Hamba utjele inkhosi loko lokubonile.” Lesigcili sakhotsamela Jowabe, sase siyesuka ngematubane.

22Ahimasi, umsa waSadoki, waphindza wakhuluma kuJowabe watsi: “Nome kungentekani, ngivumele ngigijime ngilandzele lomKushe, nami ngiphutfumise umbiko.”

Kodvwa Jowabe waphendvula watsi: “Ndvodzana yami; ufunelani lokuhamba? Kute umvuzo lotawutfola ngaloku.”

23Watsi: “Nome kungavelani, ngifuna kugijima nami.”

Ngako Jowabe watsi: “Gijima-ke.” Ahimasi wagijima wajuba ngendlela yasematsafeni,“yasematsafeni” lawo ngematsafa angasemfuleni iJordane wamendlula lomKushe.

24Ngaleso sikhatsi Davide asehleti emkhatsini wemnyango longekhatsi edolobheni nelisango lelingaphandle, gadzi wakhuphukela etulu eluphahleni lwelisango lelingaselubondzeni. Watsi uphakamisa emehlo, wabona umuntfu eta agijima, ayedvwana. 25Logadzi wabikela inkhosi ngaloko.

Inkhosi yatsi: “Nangabe uta yedvwana, kufanele kutsi uphetse tindzaba letimnandzi.” Indvodza yaya ngekuya isondzela.

26Logadzi waphindze wabona lenye ichamukile nayo ngematubane, wamemeta lona losesangweni ngaphansi, watsi: “Bukela nansiya lenye indvodza nayo igijima yodvwana!”

Inkhosi yatsi: “Nayo kufanele kube ita netindzaba letimnandzi.”

27Logadzi watsi: “Kushangatsi kimi lona logijima embili, ngu-Ahimasi, umsa waSadoki.”

Inkhosi yatsi: “Yindvodza-ke leyo; uta netindzaba letimnandzi.”

28Ahimasi wakhulekela enkhosini, watsi: “Konkhe kukahle.” Wakhotsama phansi embikwenkhosi buso bakhe bubheke phansi, watsi: “Ludvumo alube kuSimakadze Nkulunkulu wakho! Ubanikele kuwe bantfu labaphakamisa tandla tabo etikwakho, nkhosi yami, nkhosi.”

29Inkhosi yabuta yatsi: “Unjani umfana Absalomu?”

Ahimasi waphendvula watsi: “Nkhosi, ngesikhatsi inceku yakho Jowabe ingitfuma, ngibone kudzidzitela lokukhulu, kodvwa angati kutsi bekudzidziteliswani.”

30Inkhosi yatsi: “Asewume lapha eceleni.” Ngako wakhwesha, wema eceleni.

31Kwase kungena lomKushe, watsi: “Nkhosi yami, nkhosi, vani nati tindzaba letimnandzi! Simakadze ukukhululile lamuhla, kubo bonkhe labakuvukelako.”

32Inkhosi yabuta kulomKushe, yatsi: “Unjani umfana Absalomu?”

LomKushe waphendvula watsi: “Shangatsi loko lokwenteke kuye kungenteka kubo bonkhe labatitsa takho, nkhosi, nabo bonkhe labakuvukelako.”

33

18:33
2 Sam. 19:4
Inkhosi yehlulwa buhlungu. Yasukuma yakhuphukela ekamelweni lelalingetulu kwelisango yayawukhala khona. Isakhuphuka, yayihambe ikhala itsi: “Awu, ndvodzana yami, Absalomu! Ndvodzana yami, ndvodzana yami, Absalomu! Kube kufane kwafa mine esikhundleni sakho! Awu, Absalomu, ndvodzana yami, ndvodzana yami!”