Siswati 1996 (SWA96)
17

Kwedukiswa kwa-Absalomu nguHushayi

171Emvakwaloko Ahithofeli wakhuluma ku-Absalomu, watsi: “Angikhetse emabutfo lati-12 000, lamhla nje ebusuku, ngisukele Davide, ngimcoshe. 2Ngitamkhandzanisa nyalo asedziniwe, futsi ajabhile; ngimetfuse, lonkhe lelibutfo lakhe litawubhedvuka, libaleke. Ngitawubulala lenkhosi kuphela, 3bese ngibuya nabo bonkhe labantfu bakhe ngibaletse kuwe, njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe.“njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe” lelinye lihumusho lakadzeni lisho njalo Kufa kwemuntfu munye lomfunako kutabe kusho kubuya kwabo bonkhe; bonkhe laba labanye ngeke bentiwe lutfo.” 4Lelisu labonakala lilungile ku-Absalomu, nakubo bonkhe baholi baka-Israyeli.

5

17:5
2 Sam. 16:16
Kodvwa Absalomu watsi: “Bitani naHushayi, um-Akhi, sitekuva kutsi yena utsini kuloku.” 6Watsi kube efike Hushayi, Absalomu watsi: “Ahithofeli ubeka nasi seluleko. Kufanele sikwente yini loku lakushoko? Nangabe akukalungi, sinike seluleko sakho.”

7

17:7
2 Sam. 15:34
Hushayi waphendvula watsi: “Leseluleko lesibekwe ngu-Ahithofeli asikalungi kwanyalo. 8Uyamati uyihlo kanye nalamadvodza akakhe kutsi tingwazi, besabeka njengelibhele lesiganga nalemukwe emazinyane alo. Ngaphandle nje kwaloko, babe wakho ngunsukuwansuku, ngukadzebona, angeke alale emkhatsini walamabutfo akhe ebusuku. 9Nyalo nje sewubhace emgedzeni lotsite nome kulenye indzawo. Nakungahle kube nguye logadla kucala kulamabutfo akho, wonkhe umuntfu loyivako leyo ndzaba angavele atsi: ‘Licobe lavungula emabutfweni lahamba na-Absalomu.’ 10Lapho-ke ngisho nengwazi lenenhlitiyo lenjengeyelibhubesi itawuncibilika ngenca yekwesaba, ngobe wonkhe um-Israyeli uyati kutsi babe wakho yingwazi yelucobo, nekutsi laba labanaye ngemadvodza sibili, anesibindzi.

11

17:11
Khu. 20:1
“Ngako mine ngikweluleka ngitsi: Onkhe ema-Israyeli kusukela kaDani kuze kuyewuphuma eBherisheba, ngebunyenti bawo angangesihlabatsi saselwandle, akabutselwe lapha kuwe, wena cobo lwakho uwahole niye emphini. 12Lapho-ke siyawumhlasela, nome ngabe ukuphi lapho angatfolakala khona, futsi siyawumtselekela njengematolo ehlela emhlabatsini. Kute loyawuphunyula asale aphila, yena kanye nalamadvodza lahamba nawo. 13Nakadvudvulekela edolobheni lelitsite, wonkhe um-Israyeli uyawuta netindophi kulelo dolobha bese silidvonsela phansi esihosheni, kuze kungatfolwa ngisho nelucetu lwalo.”

14

17:14
Jobe 5:12
Absalomu kanye nawo onkhe emadvodza aka-Israyeli batsi: “Leseluleko saHushayi, um-Akhi, sincono kunalesa sa-Ahithofeli.” Loku kwentiwa kutsi Simakadze abecondze kuswabisa leseluleko sa-Ahithofeli, kuze ehlisele bubi ku-Absalomu.

Kwecwayiswa nekuphunyula kwaDavide

15Hushayi watjela boSadoki na-Abiyatha, baphristi, watsi: “Ahithofeli abeseluleke Absalomu nemadvodza aka-Israyeli ngaloku nangaloku, kodvwa mine ngibeluleke kutsi abente kutsi nekutsi. 16Manje-ke phutfumisani umbiko masinyane nitjele Davide, nitsi: ‘Ungacali ulale lapha enkambu ebusuku, lapho ehlane, yewelela ngesheya nome kanjani; ngaphandle kwaloko, inkhosi kanye nabo bonkhe bantfu bayo, batawubhujiswa lamuhla nje.’ ”

17

17:17
Josh. 15:7
18:16
2 Sam. 15:27
BoJonathani na-Ahimasi babehlala e-Eni Rogeli. Sisebenti lesasiyintfombatana sasifanele siyewubatjela, bona-ke bese bayawutjela inkhosi Davide, ngobe bebangeke baze bacale babonakale bangena edolobheni. 18Ngalelinye lilanga babonwa ngulomunye umfana, wase utjela Absalomu. Ngako besuka bobabili babaleka bayawubhaca endlini yalomunye umuntfu eBhahurimu. Bekunemgodzi ebaleni lalomuti walomuntfu, ngako bangena kuwo babhaca. 19
17:19
Josh. 2:4,6
Umfati walendvodza watsatsa kwekumbonya, wambonya ngako emnyango walomgodzi wase usakata tinhlavu etikwalokwekumbonya, kwabate lowatiko ngaloko.

20Tindvuna taka-Absalomu tatsi natifika kulomfati walendvodza, tambuta tatsi: “Baphi bo-Ahimasi naJonathani?”

Lomfati watiphendvula watsi: “Bewelele ngesheya kwalomfudlana.”

Letindvuna tabafuna, kodvwa atizange tibatfole; tagcina tibuyele emuva eJerusalema.

21Tatsi nase tihambile letindvuna, bo-Ahimasi naJonathani bavumbuka lapha emgodzini, bahamba bayawubika enkhosini Davide. Batjela Davide loko bekwelulekwe ngu-Ahithofeli ngaye batsi: “Phutfumani newelele ngesheya kwemfula masinyane. Ahithofeli abeluleke kutsi nekutsi ngawe.” 22Ngako Davide kanye nemabutfo akhe bavele bacala bewelela ngesheya kwemfula iJordane; kwatsi kudzabuka kusa, babe sebewele bonkhe baphelela.

23Ahithofeli watsi kube abone kutsi seluleko sakhe abakasilandzeli, wabophela imbongolo yakhe, waphuma, wabanga ekhaya kakhe lelalisedolobheni lakubo. Wacala walungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakhe, wase uyatikhunga, wafa; wangcwatjwa edlizeni leyise.

24Davide wahamba waze wefika edolobheni laseMahanayimu. Ngaleso sikhatsi Absalomu kanye nemphi yakhe bese bakhuphukele ngesheya kwemfula iJordane. 25

17:25
2 Sam. 19:13
1 Khr. 2:16
Absalomu abesabeke Amasa kutsi abe yindvuna yemabutfo akhe esikhundleni saJowabe. Amasa abengumsa walenye nje indvodza lekwakutsiwa nguJetheri“Jetheri” ngesiHebheru “Ithra” libito layo, yayingum-Israyeli;Letinye tincwadzi tekucala titsi “um-Ishmayeli” nome “umJezreyeli” unina wa-Amasa bekungu-Abigayili,Lelinye libito lakhe “Abigali” indvodzakati yaNahashi, dzadzewaboSeruya, unina waJowabe. 26Bo-Absalomu nalama-Israyeli akakhe bafike bemisa eveni lakaGileyadi.

27

17:27
2 Sam. 9:4
19:31
1 Khos. 2:7
Kwatsi Davide nakefika eMahanayimu, boShobi, umsa waNahashi waseRabha yema-Amoni, naMakhire, umsa wa-Amiyeli waseLo Dabari, naBhazilayi, umGileyadi waseRogelimu, 28baletsa kwekulala, netitja, netintfo letibunjwe ngelibumba. Baze baletsa ngisho kolo kanye nebhali, fulaha kanye nembasha, emabhontjisi kanye nemalentili,“lentili” siHebheru sitsi “lentili nembasha yalokutinhlavu” 29neluju lwetinyosi, nemasi,“nemasi” nome “nelulata” netimvu, nashizi lophuma elubisini lwetinkhomo, bakuletsela Davide kanye nebantfu bakakhe kutsi batekudla. Ngobe batsi: “Labantfu sebafile yindlala nakudzinwa, nekoma kwakulelihlane.”