Siswati 1996 (SWA96)
16

Davide naSiba

161

16:1
2 Sam. 9:2
Davide watsi asahambe libangana nje etulu esicongweni sentsatjana, wahlangatjetwa nguSiba, sisebenti saMefiboshethi. Siba abechuba timbongolo letimbili letatiboshelwe, tetfwele imikhama yetinkhwa lengema-200, nemacebelengwane lalikhulu emagelebisi lomisiwe, netikhehle temakhiwa letilikhulu, nesikhumbasikhwama sigcwele liwayini.

2Inkhosi yabuta Siba yatsi: “Ukuletseleni konkhe loku?”

Siba waphendvula watsi: “Letimbongolo tebemndeni wenkhosi yami kutsi bagibele, letinkhwa naletitselo talamadvodza kutsi adle, leliwayini lekunatsisa labo lasebadziniwe nalasebomile lapha ehlane.”

3

16:3
2 Sam. 19:27
Inkhosi yabuta yatsi: “Uphi umntfwanemntfwanenkhosi yakho?”

Siba watsi: “Uhleti lena eJerusalema, ngobe acabanga atsi: ‘Lamuhla indlu yaka-Israyeli itangibuyisela umbuso wamkhulu.’ ”

4Inkhosi yakhuluma kuSiba, yatsi: “Konkhe loku lebekukwaMefiboshethi sekwakho nyalo.”

Siba waphendvula watsi: “Ngikhotsama ngekutitfoba. Shangatsi ngingatfola umusa emehlweni akho, nkhosi yami, nkhosi.”

Kwetfukwa ngeticalekiso kwaDavide nguShimeyi

5

16:5
2 Sam. 19:19
1 Khr. 2:8
Kwatsi inkhosi Davide naseyisondzele eBhahurimu, lomunye wetihlobo taSawula, Shimeyi, umsa waGera, waphuma wamhlangabeta, weta ametfuka ngeticalekiso. 6Wajikijela Davide kanye nato tonkhe tindvuna takhe ngematje, kwala nome Davide abesingatfwe ngabo bonkhe bantfu kanye netingwazi takhe. 7Shimeyi wamcalekisa watsi: “Suka la! Hamba la, jabhane-ndzini! Lesigebengu lesi! 8Watsatsa umbuso waSawula, manje Simakadze sewujezisa wena ngenca yekubulala bantfu labanyenti kangaka bendlu yaSawula! Simakadze sewutsetse umbuso wakho wawunika indvodzana yakho Absalomu, wena sewutiphuphisile mbulali-ndzini.”

9

16:9
1 Sam. 24:15
26:8
2 Sam. 9:8
19:21
Abishayi, umsa waSeruya, wakhuluma enkhosini, watsi: “Bayethe, nkhosi yami, nkhosi! Uyivumelelani lenja kutsi ikucalekise? Ngivumele ngiye lapha kuyo, ngifike ngijube inhloko yayo ngiyilahle lapha!”

10

16:10
2 Sam. 19:22
1 Khos. 2:8,36
Joh. 18:11
Inkhosi yaphendvula yatsi: “Ningenelana ngani nami, nine madvodzana aSeruya? Nangabe acalekisa, ngobe kushito Simakadze kutsi akangicalekise, ngubani lonelilungelo lekumbuta atsi: ‘Ukwentelani loku?’ ”

11Davide wakhuluma ku-Abishayi nakuto tonkhe tindvuna takhe, watsi: “Indvodzana yami lephuma elukhalweni lwami, ngiyo lefuna kungibulala. Kangakanani-ke lomBhenjamini! Myekeleni anjalo, akachubeke angicalekise, ngobe utjelwe nguSimakadze kutsi akakwente. 12Mhlawumbe Simakadze uyawukubona kuhlupheka kwami, angivuze ngalokuhle kuletinhlamba lengititfola lamuhla nje.”

13Ngako Davide nemabutfo akhe bachubeka nendlela yabo, wabe naShimeyi abaphekeletela ngeticalekiso, ahamba ngetulu egcumeni abajikijela ngematje, abatsela nangemhlabatsi. 14Inkhosi kanye nabo bonkhe leyayihamba nabo base bayefika lapho babeya khonaLelinye lihumusho lakadzeni litsi “befika eJordane” sebadzinwe bafile, inkhosi yefika lapho yaphumula.

Absalomu eJerusalema

15Ngaleso sikhatsi bo-Absalomu kanye nebantfu bakakhe babetseleka eJerusalema, na-Ahithofeli abekanye nabo; 16Hushayi, um-Akhi, umngani lomkhulu waDavide, wase uya ku-Absalomu, wafike watsi kuye: “Bayethe! Lunwele loludze! Phila uze ukhokhotele.”

17Absalomu wabuta Hushayi watsi: “Ngulona lutsandvo lolukhombisa kumngani wakho kambe lolo? Awukahambi ngani naye lomnganakho?”

18Hushayi waphendvula watsi: “Cha, lowo losakhetfwe nguSimakadze, nangulesive, nanguwo onkhe emadvodza aka-Israyeli, mine ngiyawuba wakhe, ngihlale naye. 19Ngetulu kwaloko ngubani lomunye lengingamkhonta? Ngingete ngayikhonta yini indvodzana? Njengobe ngangikhonte uyihlo, nawe ngitakukhonta kanjalo.”

Seluleko sa-Ahithofeli

20Absalomu wabuta ku-Ahithofeli, watsi: “Selulekeni. Sitakwenta njani?”

21

16:21
2 Sam. 15:16
Ahithofeli waphendvula watsi: “Lala nalamaphovela eyihlo lawashiyela kutsi asale acize lesigodlo, khona atekwati onkhe ema-Israyeli kutsi sewutente sitsa seyihlo, nebalandzeli bakho batawukhutsateka ngaloko.” 22
16:22
2 Sam. 12:11
Ngako kwase kumiselwa Absalomu lithende etulu eluphahleni lwesigodlo sakhe, wase ulala nalamaphovela eyise embikwawo onkhe ema-Israyeli abuka.

23Ngaleso sikhatsi, nome ngabe ngusiphi seluleko lesasiletfwa ngu-Ahithofeli sasemukeleka kube shangatsi ngulona livi laNkulunkulu; bobabili boDavide na-Absalomu babevele basilalele.