Siswati 1996 (SWA96)
15

Emalungiselelo a-Absalomu ekutsatsa umbuso ngendlovuyangena

151

15:1
1 Khos. 1:5
Emvakwaloko Absalomu watihlinzeka ngencola yemphi, nemahhashi kanye nemadvodza langema-50 kutsi ahambe embikwakhe. 2Abevuka ekuseni eme eceleni kwemgwaco lowawucondze esangweni lelidolobha laseJerusalema. Kwakutsi njalo nje nakufika umuntfu nesikhalo sakhe, lasiletse enkhosini, khona itewukhipha sincumo, Absalomu ambute atsi: “Uphuma kuliphi lidolobha?” umuntfu aphendvule atsi: “Inceku yakho iphuma kulesinye setive tema-Israyeli.” 3Absalomu abevele akhulume atsi: “Uyabona, lentfo lokhala ngayo iyevakala, futsi iliciniso, kodvwa kute lomele inkhosi lotakuva loko.” 4Abese uchubeka utsi: “Kube kwakhetfwa mine kutsi ngibe ngumehluleli walelive! Ngabe kutsi wonkhe lota kimi nesikhalo lesitsite, bese ngenta konkhe lokusemandleni ami kutsi ngikulungise.”

5Lokunye kwakutsi nome ngubani lota kutawukhotsama embikwakhe, Absalomu elule sandla sakhe, ambambe, bese uyamanga. 6Absalomu watiphatsa kanjena kuwo onkhe ema-Israyeli labefika atewucela kusitwa yinkhosi; ngaleyo ndlela wateba tonkhe tinhlitiyo temadvodza aka-Israyeli.

7Ekupheleni kweminyaka lemineSiHebheru sitsi “lengemashumi lamane” Absalomu wakhuluma enkhosini, watsi: “Ngicela kutsi sengimane ngiye eHebroni kuyawufeza sifungo sami lengasenta kuSimakadze. 8

15:8
Gen. 28:20
2 Sam. 13:37
Ngesikhatsi inceku yakho iseseGeshuri kulaseSiriya ngenta sifungo ngatsi: ‘Nangabe Simakadze angibuyisele eJerusalema, Simakadze ngiyakumkhonta eHebroni!’ ”SiHebheru site “eHebroni”

9Inkhosi yakhuluma kuye yatsi: “Hamba kahle.” Ngako wavele waya eHebroni.

10Absalomu wase utfumela titfunywa latiphatsisa imfihlo kuto tonkhe tive taka-Israyeli. Letitfunywa tatimemetela titsi: “Naniva kukhala kwemacilongo, nibotsi ‘Absalomu yinkhosi eHebroni.’ ” 11Emadvodza langema-200 labephuma eJerusalema abephekeletele Absalomu. Abemenywe njengetivakashi, avuma ahamba, angati lutfo ngaleyo ndzaba. 12

15:12
1 Khr. 27:33
Kwatsi Absalomu asanikela ngemhlatjelo, waphindze watfumela kwalandvwa Ahithofeli, umGilo, edolobheni lakubo laseGilo; Ahithofeli abengulomunye webeluleki baDavide. Ngako loluzungu lwacina, sibalo sebantfu lababelandzela Absalomu sandza.

Kubaleka kwaDavide eJerusalema

13Sitfunywa sefika sabika kuDavide, satsi: “Tinhlitiyo tawo onkhe emadvodza aka-Israyeli setiku-Absalomu.”

14

15:14
Hla. 3:1
Davide wakhuluma kuto tonkhe tindvuna takhe letatinaye eJerusalema, watsi: “Wotani! Asibalekeni, ngaphandle kwaloko kute nome munye lotawusindza ku-Absalomu. Asiphangise sibaleke, ngobe angahle asheshe asihlasele asibhubhise sonkhe nalelidolobha lonkhe ngelusiko lwenkemba.”

15Letindvuna takhe, Davide, tamphendvula tatsi: “Tinceku takho setivele tikulungele kwenta loko lokukhetfwe yinkhosi yato.”

16Inkhosi yaphuma yabaleka, ilandzelwa ngumndeni wayo wonkhe; kodvwa yashiya emaphovela ayo lalishumi kutsi asale anakekela sigodlo. 17Ngako inkhosi yavele yaphuma yabaleka nesive sonkhe siyilandzela, base bema endzaweni letsite, bucamama. 18

15:18
2 Sam. 8:18
Onkhe emadvodza ayo endlula eceleni kwayo kanye nawo onkhe emaKherethi nemaPhelethi,“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” nawo onkhe emaGathi langema-600 labehamba nawo esuka eGathi, nawo futsi endlula embikwenkhosi.

19Inkhosi yakhuluma ku-Ithayi, umGathi, yatsi: “Uhambelani natsi? Ncandzeka uyewuhlala nenkhosi yakho Absalomu, ungewetive lowatfunjwa eveni lakini. 20Ufike itolo loku. Lamuhla sengitakwenta uzulazule natsi, kantsi angati nalapho ngiya khona. Ncandzeka uhambe nesive sakho. Shangatsi umusa nekwetsembeka kungaba nawe.”

21

15:21
Rut. 1:16
Kodvwa Ithayi waphendvula inkhosi, watsi: “Nkhosi, ngifunga kuphila kwaSimakadze, nangenkhosi yami lephilako ngitsi, lapho inkhosi yami iya khona, ekuphileni nasekufeni, nenceku yakho itakuya khona.”

22Davide, inkhosi, waphendvula Ithayi, watsi: “Kulungile, chubeka, uhambe.” Ngako Ithayi, umGathi, wachubeka wahamba nawo onkhe emadvodza akakhe kanye nemindeni labehamba nayo.

23

15:23
Joh. 18:1
Kuyo yonkhe leyo ndzawo sive sakhala kakhulu sisendlula. Inkhosi nayo yewela Sigodzi seKhidroni, sonkhe sive sahamba sacondza ngasehlane.

24Sadoki naye abelapho naye, akanye nawo onkhe emaLevi, betfwele libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu. Balibeka phansi libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, Abiyatha wase unikela ngemihlatjelo, baze baphuma bonkhe bantfu edolobheni.

25

15:25
Hla. 27:4
Inkhosi yakhuluma kuSadoki, yatsi: “Tsatsani lelibhokisi lesivumelwane nilibuyisele edolobheni. Nangitfole umusa emehlweni aSimakadze, utangibuyisa, angivumele ngiphindze ngilibone, kanye nendzawo lapho lihlala khona. 26
15:26
1 Sam. 3:18
2 Sam. 10:12
Kodvwa nangabe utsi: ‘Angijabuli ngawe,’ sengikulungele loko; akente kimi loko lakubona kumlungele.”

27

15:27
1 Sam. 9:9
2 Sam. 17:17
Inkhosi yaphindze yakhuluma kuSadoki, umphristi, yatsi: “Awusiye yini umboniswa? Ncandzeka ngekuthula wena na-Ahimasi, naJonathani, umsa wa-Abiyatha, nibuyele edolobheni. Wena na-Abiyatha tsatsani lamadvodzana enu omabili, nihambe nawo. 28Mine ngitawufike ngime ematubukweni ehlane, ngize ngitfole livi leliphuma kini.” 29Ngako boSadoki na-Abiyatha batsatsa lelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu balibuyisela emuva eJerusalema, bahlala khona lapho.

30

15:30
2 Sam. 19:4
Esta 6:12
Jer. 14:3
Kodvwa Davide yena wachubeka wenyuka iNtsaba Yemincumo, ahambe akhala; inhloko yakhe yayimbonyiwe, nasetinyaweni angakafaki lutfo. Bonkhe bantfu lababenaye lapho babembonye tinhloko tabo, nabo benyuka bakhala. 31
15:31
Jobe 5:12
Davide abesatjeliwe kwatsiwa: “Ahithofeli usemkhatsini walabo labenta luzungu lwekutsatsa bukhosi kanye na-Absalomu.” Ngako Davide wathandaza watsi: “Awu, Simakadze, gucula kweluleka kwa-Ahithofeli kube nebulima.”

32Watsi kube Davide efike esicongweni, lapho sive sasivamise kukhontela Nkulunkulu khona, Hushayi, um-Akhi, abefike khona lapho kutakumhlangabeta, ingubo yakhe idzatjuliwe nasenhloko yakhe atitsele ngelutfuli. 33Davide wakhuluma kuye watsi: “Nawuhamba nami, utawuba ngumtfwalo kimi. 34

15:34
2 Sam. 17:6
Kodvwa nawungancandzeka ubuyele edolobheni ufike ukhulume ku-Absalomu utsi: ‘Ngitawuba yinceku yakho, nkhosi; kadze ngiyinceku yeyihlo, kodvwa manje ngitawuba yinceku yakho,’ ngaleyo ndlela utangisita ekugwegwiseni teluleko ta-Ahithofeli. 35Bangeke yini baphristi boSadoki na-Abiyatha babe nawe lapho? Batjele konkhe lokuvako esigodlweni senkhosi. 36Emadvodzana abo lamabili, bo-Ahimasi, umsa waSadoki, naJonathani, umsa wa-Abiyatha, anabo khona lapho. Batfumele lapha kimi baletse umlayeto ngako konkhe lokuvile.”

37Ngako Hushayi, umngani waDavide, wefika ngesikhatsi Absalomu angena nje edolobheni, eJerusalema.

16

Davide naSiba

161

16:1
2 Sam. 9:2
Davide watsi asahambe libangana nje etulu esicongweni sentsatjana, wahlangatjetwa nguSiba, sisebenti saMefiboshethi. Siba abechuba timbongolo letimbili letatiboshelwe, tetfwele imikhama yetinkhwa lengema-200, nemacebelengwane lalikhulu emagelebisi lomisiwe, netikhehle temakhiwa letilikhulu, nesikhumbasikhwama sigcwele liwayini.

2Inkhosi yabuta Siba yatsi: “Ukuletseleni konkhe loku?”

Siba waphendvula watsi: “Letimbongolo tebemndeni wenkhosi yami kutsi bagibele, letinkhwa naletitselo talamadvodza kutsi adle, leliwayini lekunatsisa labo lasebadziniwe nalasebomile lapha ehlane.”

3

16:3
2 Sam. 19:27
Inkhosi yabuta yatsi: “Uphi umntfwanemntfwanenkhosi yakho?”

Siba watsi: “Uhleti lena eJerusalema, ngobe acabanga atsi: ‘Lamuhla indlu yaka-Israyeli itangibuyisela umbuso wamkhulu.’ ”

4Inkhosi yakhuluma kuSiba, yatsi: “Konkhe loku lebekukwaMefiboshethi sekwakho nyalo.”

Siba waphendvula watsi: “Ngikhotsama ngekutitfoba. Shangatsi ngingatfola umusa emehlweni akho, nkhosi yami, nkhosi.”

Kwetfukwa ngeticalekiso kwaDavide nguShimeyi

5

16:5
2 Sam. 19:19
1 Khr. 2:8
Kwatsi inkhosi Davide naseyisondzele eBhahurimu, lomunye wetihlobo taSawula, Shimeyi, umsa waGera, waphuma wamhlangabeta, weta ametfuka ngeticalekiso. 6Wajikijela Davide kanye nato tonkhe tindvuna takhe ngematje, kwala nome Davide abesingatfwe ngabo bonkhe bantfu kanye netingwazi takhe. 7Shimeyi wamcalekisa watsi: “Suka la! Hamba la, jabhane-ndzini! Lesigebengu lesi! 8Watsatsa umbuso waSawula, manje Simakadze sewujezisa wena ngenca yekubulala bantfu labanyenti kangaka bendlu yaSawula! Simakadze sewutsetse umbuso wakho wawunika indvodzana yakho Absalomu, wena sewutiphuphisile mbulali-ndzini.”

9

16:9
1 Sam. 24:15
26:8
2 Sam. 9:8
19:21
Abishayi, umsa waSeruya, wakhuluma enkhosini, watsi: “Bayethe, nkhosi yami, nkhosi! Uyivumelelani lenja kutsi ikucalekise? Ngivumele ngiye lapha kuyo, ngifike ngijube inhloko yayo ngiyilahle lapha!”

10

16:10
2 Sam. 19:22
1 Khos. 2:8,36
Joh. 18:11
Inkhosi yaphendvula yatsi: “Ningenelana ngani nami, nine madvodzana aSeruya? Nangabe acalekisa, ngobe kushito Simakadze kutsi akangicalekise, ngubani lonelilungelo lekumbuta atsi: ‘Ukwentelani loku?’ ”

11Davide wakhuluma ku-Abishayi nakuto tonkhe tindvuna takhe, watsi: “Indvodzana yami lephuma elukhalweni lwami, ngiyo lefuna kungibulala. Kangakanani-ke lomBhenjamini! Myekeleni anjalo, akachubeke angicalekise, ngobe utjelwe nguSimakadze kutsi akakwente. 12Mhlawumbe Simakadze uyawukubona kuhlupheka kwami, angivuze ngalokuhle kuletinhlamba lengititfola lamuhla nje.”

13Ngako Davide nemabutfo akhe bachubeka nendlela yabo, wabe naShimeyi abaphekeletela ngeticalekiso, ahamba ngetulu egcumeni abajikijela ngematje, abatsela nangemhlabatsi. 14Inkhosi kanye nabo bonkhe leyayihamba nabo base bayefika lapho babeya khonaLelinye lihumusho lakadzeni litsi “befika eJordane” sebadzinwe bafile, inkhosi yefika lapho yaphumula.

Absalomu eJerusalema

15Ngaleso sikhatsi bo-Absalomu kanye nebantfu bakakhe babetseleka eJerusalema, na-Ahithofeli abekanye nabo; 16Hushayi, um-Akhi, umngani lomkhulu waDavide, wase uya ku-Absalomu, wafike watsi kuye: “Bayethe! Lunwele loludze! Phila uze ukhokhotele.”

17Absalomu wabuta Hushayi watsi: “Ngulona lutsandvo lolukhombisa kumngani wakho kambe lolo? Awukahambi ngani naye lomnganakho?”

18Hushayi waphendvula watsi: “Cha, lowo losakhetfwe nguSimakadze, nangulesive, nanguwo onkhe emadvodza aka-Israyeli, mine ngiyawuba wakhe, ngihlale naye. 19Ngetulu kwaloko ngubani lomunye lengingamkhonta? Ngingete ngayikhonta yini indvodzana? Njengobe ngangikhonte uyihlo, nawe ngitakukhonta kanjalo.”

Seluleko sa-Ahithofeli

20Absalomu wabuta ku-Ahithofeli, watsi: “Selulekeni. Sitakwenta njani?”

21

16:21
2 Sam. 15:16
Ahithofeli waphendvula watsi: “Lala nalamaphovela eyihlo lawashiyela kutsi asale acize lesigodlo, khona atekwati onkhe ema-Israyeli kutsi sewutente sitsa seyihlo, nebalandzeli bakho batawukhutsateka ngaloko.” 22
16:22
2 Sam. 12:11
Ngako kwase kumiselwa Absalomu lithende etulu eluphahleni lwesigodlo sakhe, wase ulala nalamaphovela eyise embikwawo onkhe ema-Israyeli abuka.

23Ngaleso sikhatsi, nome ngabe ngusiphi seluleko lesasiletfwa ngu-Ahithofeli sasemukeleka kube shangatsi ngulona livi laNkulunkulu; bobabili boDavide na-Absalomu babevele basilalele.

17

Kwedukiswa kwa-Absalomu nguHushayi

171Emvakwaloko Ahithofeli wakhuluma ku-Absalomu, watsi: “Angikhetse emabutfo lati-12 000, lamhla nje ebusuku, ngisukele Davide, ngimcoshe. 2Ngitamkhandzanisa nyalo asedziniwe, futsi ajabhile; ngimetfuse, lonkhe lelibutfo lakhe litawubhedvuka, libaleke. Ngitawubulala lenkhosi kuphela, 3bese ngibuya nabo bonkhe labantfu bakhe ngibaletse kuwe, njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe.“njengamakoti abuyela endvodzeni yakhe” lelinye lihumusho lakadzeni lisho njalo Kufa kwemuntfu munye lomfunako kutabe kusho kubuya kwabo bonkhe; bonkhe laba labanye ngeke bentiwe lutfo.” 4Lelisu labonakala lilungile ku-Absalomu, nakubo bonkhe baholi baka-Israyeli.

5

17:5
2 Sam. 16:16
Kodvwa Absalomu watsi: “Bitani naHushayi, um-Akhi, sitekuva kutsi yena utsini kuloku.” 6Watsi kube efike Hushayi, Absalomu watsi: “Ahithofeli ubeka nasi seluleko. Kufanele sikwente yini loku lakushoko? Nangabe akukalungi, sinike seluleko sakho.”

7

17:7
2 Sam. 15:34
Hushayi waphendvula watsi: “Leseluleko lesibekwe ngu-Ahithofeli asikalungi kwanyalo. 8Uyamati uyihlo kanye nalamadvodza akakhe kutsi tingwazi, besabeka njengelibhele lesiganga nalemukwe emazinyane alo. Ngaphandle nje kwaloko, babe wakho ngunsukuwansuku, ngukadzebona, angeke alale emkhatsini walamabutfo akhe ebusuku. 9Nyalo nje sewubhace emgedzeni lotsite nome kulenye indzawo. Nakungahle kube nguye logadla kucala kulamabutfo akho, wonkhe umuntfu loyivako leyo ndzaba angavele atsi: ‘Licobe lavungula emabutfweni lahamba na-Absalomu.’ 10Lapho-ke ngisho nengwazi lenenhlitiyo lenjengeyelibhubesi itawuncibilika ngenca yekwesaba, ngobe wonkhe um-Israyeli uyati kutsi babe wakho yingwazi yelucobo, nekutsi laba labanaye ngemadvodza sibili, anesibindzi.

11

17:11
Khu. 20:1
“Ngako mine ngikweluleka ngitsi: Onkhe ema-Israyeli kusukela kaDani kuze kuyewuphuma eBherisheba, ngebunyenti bawo angangesihlabatsi saselwandle, akabutselwe lapha kuwe, wena cobo lwakho uwahole niye emphini. 12Lapho-ke siyawumhlasela, nome ngabe ukuphi lapho angatfolakala khona, futsi siyawumtselekela njengematolo ehlela emhlabatsini. Kute loyawuphunyula asale aphila, yena kanye nalamadvodza lahamba nawo. 13Nakadvudvulekela edolobheni lelitsite, wonkhe um-Israyeli uyawuta netindophi kulelo dolobha bese silidvonsela phansi esihosheni, kuze kungatfolwa ngisho nelucetu lwalo.”

14

17:14
Jobe 5:12
Absalomu kanye nawo onkhe emadvodza aka-Israyeli batsi: “Leseluleko saHushayi, um-Akhi, sincono kunalesa sa-Ahithofeli.” Loku kwentiwa kutsi Simakadze abecondze kuswabisa leseluleko sa-Ahithofeli, kuze ehlisele bubi ku-Absalomu.

Kwecwayiswa nekuphunyula kwaDavide

15Hushayi watjela boSadoki na-Abiyatha, baphristi, watsi: “Ahithofeli abeseluleke Absalomu nemadvodza aka-Israyeli ngaloku nangaloku, kodvwa mine ngibeluleke kutsi abente kutsi nekutsi. 16Manje-ke phutfumisani umbiko masinyane nitjele Davide, nitsi: ‘Ungacali ulale lapha enkambu ebusuku, lapho ehlane, yewelela ngesheya nome kanjani; ngaphandle kwaloko, inkhosi kanye nabo bonkhe bantfu bayo, batawubhujiswa lamuhla nje.’ ”

17

17:17
Josh. 15:7
18:16
2 Sam. 15:27
BoJonathani na-Ahimasi babehlala e-Eni Rogeli. Sisebenti lesasiyintfombatana sasifanele siyewubatjela, bona-ke bese bayawutjela inkhosi Davide, ngobe bebangeke baze bacale babonakale bangena edolobheni. 18Ngalelinye lilanga babonwa ngulomunye umfana, wase utjela Absalomu. Ngako besuka bobabili babaleka bayawubhaca endlini yalomunye umuntfu eBhahurimu. Bekunemgodzi ebaleni lalomuti walomuntfu, ngako bangena kuwo babhaca. 19
17:19
Josh. 2:4,6
Umfati walendvodza watsatsa kwekumbonya, wambonya ngako emnyango walomgodzi wase usakata tinhlavu etikwalokwekumbonya, kwabate lowatiko ngaloko.

20Tindvuna taka-Absalomu tatsi natifika kulomfati walendvodza, tambuta tatsi: “Baphi bo-Ahimasi naJonathani?”

Lomfati watiphendvula watsi: “Bewelele ngesheya kwalomfudlana.”

Letindvuna tabafuna, kodvwa atizange tibatfole; tagcina tibuyele emuva eJerusalema.

21Tatsi nase tihambile letindvuna, bo-Ahimasi naJonathani bavumbuka lapha emgodzini, bahamba bayawubika enkhosini Davide. Batjela Davide loko bekwelulekwe ngu-Ahithofeli ngaye batsi: “Phutfumani newelele ngesheya kwemfula masinyane. Ahithofeli abeluleke kutsi nekutsi ngawe.” 22Ngako Davide kanye nemabutfo akhe bavele bacala bewelela ngesheya kwemfula iJordane; kwatsi kudzabuka kusa, babe sebewele bonkhe baphelela.

23Ahithofeli watsi kube abone kutsi seluleko sakhe abakasilandzeli, wabophela imbongolo yakhe, waphuma, wabanga ekhaya kakhe lelalisedolobheni lakubo. Wacala walungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakhe, wase uyatikhunga, wafa; wangcwatjwa edlizeni leyise.

24Davide wahamba waze wefika edolobheni laseMahanayimu. Ngaleso sikhatsi Absalomu kanye nemphi yakhe bese bakhuphukele ngesheya kwemfula iJordane. 25

17:25
2 Sam. 19:13
1 Khr. 2:16
Absalomu abesabeke Amasa kutsi abe yindvuna yemabutfo akhe esikhundleni saJowabe. Amasa abengumsa walenye nje indvodza lekwakutsiwa nguJetheri“Jetheri” ngesiHebheru “Ithra” libito layo, yayingum-Israyeli;Letinye tincwadzi tekucala titsi “um-Ishmayeli” nome “umJezreyeli” unina wa-Amasa bekungu-Abigayili,Lelinye libito lakhe “Abigali” indvodzakati yaNahashi, dzadzewaboSeruya, unina waJowabe. 26Bo-Absalomu nalama-Israyeli akakhe bafike bemisa eveni lakaGileyadi.

27

17:27
2 Sam. 9:4
19:31
1 Khos. 2:7
Kwatsi Davide nakefika eMahanayimu, boShobi, umsa waNahashi waseRabha yema-Amoni, naMakhire, umsa wa-Amiyeli waseLo Dabari, naBhazilayi, umGileyadi waseRogelimu, 28baletsa kwekulala, netitja, netintfo letibunjwe ngelibumba. Baze baletsa ngisho kolo kanye nebhali, fulaha kanye nembasha, emabhontjisi kanye nemalentili,“lentili” siHebheru sitsi “lentili nembasha yalokutinhlavu” 29neluju lwetinyosi, nemasi,“nemasi” nome “nelulata” netimvu, nashizi lophuma elubisini lwetinkhomo, bakuletsela Davide kanye nebantfu bakakhe kutsi batekudla. Ngobe batsi: “Labantfu sebafile yindlala nakudzinwa, nekoma kwakulelihlane.”