Siswati 1996 (SWA96)
12

Inkhulumo yaNathani nekuphendvuka kwaDavide

121Simakadze watfumela Nathani kuDavide. Watsi kube efike kuye, wakhuluma watsi: “Edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile, kantsi lena lenye yona yayiphuyile. 2Lena leyayinjingile yayinemihlambi lemikhulu yetimvu netinkhomo, 3kodvwa lena lephuyile yayingenalutfo ngaphandle kwelizinyane linye lelisikati leyayilitsengile. Yalikhulisa, lakhula kanye nebantfwabayo. Yayilondla ngisho nangekudla kwayo, ilinatsise nemanti endzebeni yayo, yayize iligone lilale emikhonweni yayo. Lalifanana nendvodzakati yayo kuyo.

4“Ngalelinye lilanga kwefika sihambi kulena lenjingile, kodvwa lenjinga yala kutsatsa lenye yetimvu tayo nome etinkhomeni tayo itewulungisa kudla kwalesihambi lesasiyifikele. Esikhundleni saloko yatsatsa lelizinyane lemvu lelisikati lelalilalendvodza lephuyile, yalungisela lesivakashi lesasifike lapha kayo.”

5Davide watfukutsela wabila, atfukutselela lendvodza, waze wakhuluma kuNathani watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitsi, lomuntfu lowente intfo lenjena kufanele afe nekufa! 6

12:6
Eks. 22:1
Kufanele akhokhe lelizinyane lalomuntfu seliphindvwe kane, ngobe wente intfo lembi, wayenta ngesibhuku.”

7

12:7
1 Sam. 16:1,13
Nathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Lowo muntfu nguwe, nkhosi! Naku-ke Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Ngakugcoba kutsi ube yinkhosi yema-Israyeli, ngakukhulula esandleni saSawula. 8Ngakupha indlu yenkhosi yakho kanye nebafati benkhosi yakho kutsi babe bakho. Ngakupha indlu yaka-Israyeli neyakaJuda. Kube konkhe loku bekukuncane kakhulu kuwe, ngabe ngikwengetele ngakunika lokunye ngetulu. 9
12:9
2 Sam. 11:25,27
Uledzeleleleni livi laSimakadze ngekwenta lokubi emehlweni akhe? Ubulele Uriya, umHethi, ngenkemba, wabe sewutsatsa umkakhe wamenta umkakho. Umbulele ngenkemba yema-Amoni. 10Ngako-ke inkemba ingeke iphindze isuke endlini yakho, ngobe wedzelele mine ngekutsatsa umka-Uriya, umHethi, umente umkakho.’

11

12:11
Dut. 28:30
2 Sam. 13:1
15:1
16:22
18:9
1 Khos. 1:5
“Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwehlisela inhlekelele letawuvela emndenini wakho. Ngitawutsatsa bafati bakho ubuka, ngibanike lowo lohlobene nawe, alale nabo emini kubuka wonkhe umuntfu. 12Wena loku ukwentele emasitseleni, kodvwa mine loko ngitakwenta emini kala bha, sonkhe sive sema-Israyeli sibuka.’ ”

13

12:13
Hla. 51:1
Davide wakhuluma kuNathani, watsi: “Ngonile kuSimakadze.”

Nathani waphendvula watsi: “Simakadze sewusisusile sono sakho. Ungeke usafa. 14

12:14
2 Sam. 11:27
Kodvwa njengobe sewente loku, wenta kutsi titsa taSimakadze tingamhloniphi, lendvodzana yakho letawutalwa itakufa.” 15Nathani wahamba waya ekhaya kakhe.

Kufa kwendvodzana yaDavide

Simakadze washaya lomntfwana waDavide, labemtele kumka-Uriya, ngesifo, wagula. 16Davide wancengela lomntfwanakhe kuNkulunkulu. Wazila, wangena endlini yakhe, walala phansi emhlabatsini busuku ngebusuku. 17Baholi bendlu yakhe bema eceleni kwakhe bentela kumvusa, kodvwa wala, akazange adle kanye nabo.

18Kwatsi ngelilanga lesikhombisa lomntfwanakhe wafa. Tinceku taDavide tesaba kumtjela kutsi umntfwana sewufile, ngobe taticabanga titsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, sakhuluma kuDavide, akazange asilalele. Pho, singamtjela kanjani kutsi lomntfwana sewufile? Angahle ente intfo lebuhlungu.”

19Davide wabona kutsi kukhona tinceku takhe letatikuhleba, wavele wabona kutsi lomntfwana sewufile. Wabuta watsi: “Lomntfwana sewufile yini?”

Tavuma tatsi: “Yebo, sewufile.”

20Davide wasukuma phansi. Watsi kube ageze, agcobise, antjintje netimphahla takhe, wahamba waya endlini yaSimakadze, wafike wamkhonta. Wabe sewuya endlini yakhe, wabacela kutsi bamnike kudla, wadla.

21Tinceku takhe tambuta tatsi: “Ukwentelani loku? Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, wazila, wakhala, kodvwa nyalo, njengobe lomntfwana asafile, usukume wadla!”

22Watiphendvula watsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, ngazila ngakhala. Ngangicabanga ngitsi: ‘Ngubani lowatiko? Mhlawumbe Simakadze angahle abe nemusa kimi aphilise lomntfwana.’ 23Kodvwa nyalo njengobe asafile, sengingatsi ngizileleni? Ngingaphindze ngimbuyise yini? Mine ngitakuya kuye, kodvwa yena angeke ancandzeke ete kimi.”

Kutalwa kwaSolomoni

24

12:24
1 Khr. 3:5
22:9
Mat. 1:6
Davide wase udvudvuta umkakhe Bhatisheba, wahamba wayawulala naBhatisheba; watala indvodzana, labayetsa libito batsi nguSolomoni. Simakadze wamtsandza; 25kwatsi ngobe Simakadze amtsandza, watfumela livi ngaNathani, umphrofethi, kutsi etsiwe libito kutsiwe nguJedidiya.Jedidiya usho “kutsandvwa nguSimakadze”

Kutfumba kwaDavide iRabha

(1 Khr. 20:1-3)

26

12:26
2 Sam. 11:1
1 Khr. 20:1
Ngaleso sikhatsi Jowabe abesachubeka kulwa neRabha yema-Amoni, abesatfumbe inqaba yebukhosi.Lamanye emahumusho atsi “abesatalitfumba lelo dolobha lebukhosi” 27Jowabe wabe sewutfumela titfunywa kuDavide, watsi: “Sengilwe neRabha, ngatfumba lendzawo labakha kuyo emanti. 28Hlanganisa lamanye emabutfo uvimbetele lelidolobha, bese uyalitfumba. Ngaphandle kwaloko mine ngitalitfumba lelidolobha, bese letsiwa libito ngami.”

29Ngako Davide wahlanganisa onkhe emabutfo, wase uya eRabha; wafike wayihlasela, wayitfumba. 30Watsatsa umchele lowawusenhloko yalenkhosiNome “kuMilkhomi” lokusho Moloki, sithico sema-Amoni yema-Amoni, sisindvo segolide yawo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34,“emakhilogremu labengaba ngema-34” nome “lithalenta” wawunematje laligugu; wafakwa enhloko yaDavide. Watsatsa imphango lenyenti kabi kulelo dolobha, 31nalabantfu bebalapho wabakhipha wabafaka emsebentini lababewenta ngemasaha, nangemapiki ensimbi, nangemazembe, wabafolomisa netitini.Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru Konkhe loku wakwenta kuwo onkhe emadolobha ema-Amoni. Davide nawo onkhe emabutfo akhe base bayancandzeka babuyela eJerusalema.

13

Amnoni naThamari

131

13:1
2 Sam. 3:2
Ngekuhamba kwesikhatsi Amnoni, umsa waDavide, watsandza Thamari labemuhle kakhulu, angudzadzewabo-Absalomu, umsa waDavide. 2Amnoni wakhatsateka emphefumulweni wakhe, waze wefika ezingeni lekugula ngenca yalodzadzewabo Thamari, ngobe abeyintfombi leyayingayati indvodza, noko kwabonakala kulukhuni kutsi kungaba khona langakwenta kuye. 3
13:3
1 Sam. 16:9
2 Sam. 21:21
1 Khr. 12:13
Amnoni abenemngani wakhe lekwakunguJonadabi, umsa waShama,“Shama” nome “Shimeya” umnakaboDavide. Jonadabi bekuyindvodza leyayinebucili kakhulu. 4Wabuta Amnoni watsi: “Kwentiwa yini wena, ungumntfwanenkhosi, ubukeke uwombile onkhe emalanga? Ase ungitjele, kwente njani?”

Amnoni watsi kuye: “Ngitsandza dzadzewetfu Thamari, wakabomnaketfu Absalomu.”

5Jonadabi watsi: “Hamba uyewulala embhedzeni, wente shangatsi uyagula. Utawutsi uyihlo naketa atekubona, umtjele utsi: ‘Ngicela kute dzadzewetfu Thamari, atengipha kudla. Lokudla akulungisele lapha kami khona ngitembuka, ngitawube sengidla loko latanginika kona ngesandla sakhe.’ ” 6Ngako Amnoni watigulisa, wahamba wayawulala embhedzeni.

Watsi Davide, inkhosi, nasefikile kutamvusela, Amnoni wakhuluma kuye watsi: “Ngicela kute dzadzewetfu Thamari, atengentela emacebelengwane lamabili ngikhona, ngimbuka, khona ngitekudla loko latanginika kona ngesandla sakhe.”

7Davide watfumela kuThamari esigodlweni, watsi: “Hamba uye endlini yemnakenu Amnoni, uyekumlungisela kudla.” 8Ngako Thamari wahamba waya endlini yemnakabo Amnoni, labelele phansi. Thamari watsatsa inhlama, wayibhuca, wabhaka emacebelengwane, Amnoni ambuka. 9Watsatsa lipani wamnika lamacebelengwane, kodvwa Amnoni wala kudla.

Amnoni watsi: “Khipha bonkhe labantfu lapha endlini.” Ngako bonkhe bantfu baphuma. 10Amnoni wakhuluma kuThamari watsi: “Letsa lokudla lapha ekamelweni lami lekulala, khona ngitekudlela esandleni sakho.” Thamari watsatsa lamacebelengwane labewalungisile wawaletsa ku-Amnoni, umnakabo, ekamelweni lakhe lekulala. 11Kodvwa watsi Thamari nakatsatsa lokudla amletsela kutsi atekudla, Amnoni wambamba watsi: “Kota utewulala nami, dzadzewetfu.”

12

13:12
Lev. 18:9
20:17
Dut. 27:22
Thamari watsi: “Cha, mnaketfu, ungangiphoceleli. Lentfo lenjena akufanele yentiwe ka-Israyeli! Ungayenti intfo lembi kangaka. 13Mine lelihlazo lelingaka ngiyakulisusa kanjani? Wena-ke utakwente njani? Utawufanana nalesinye setihlangananhloko lapha ka-Israyeli. Ngicela ukhulume enkhosini, ingeke yale kutsi ungishade ngibe ngumkakho.” 14Kodvwa wala kumlalela; njengobe-ke Amnoni abenemandla kunaThamari, wavele wambamba wamlala ngenkhani.

15Amnoni watondza Thamari ngenzondo lenkhulu. Empeleni wamtondza ngenzondo lenkhulu kwengca lolutsandvo labemtsandza ngalo. Amnoni wamkhakhabisa watsi: “Vuka uhambe la!”

16Thamari watsi: “Cha! Kungicosha kwakho kubi kakhulu kunaloku losukwente lapha kimi.”

Kodvwa Amnoni akazange amnake nekumnaka. 17Wabita inceku yakhe wayitjela watsi: “Khipha lomuntfu lomsikati lapha elawini lami ukhiye sivalo.”

18Inceku yamkhiphela ngephandle lona lomsikati, yakhiya sivalo emvakwakhe. Thamari abembetse ingubo leyayihlotjiswe kakhulu,“leyayihlotjiswe kakhulu” siHebheru asikhanyi ngobe loluhlobo lwengubo lwalwembatfwa bantfwabenkhosi labatintfombi lababengazange balale nemuntfu lomdvuna. 19

13:19
Jobe 2:12
Jer. 2:37
Thamari watitsela ngemlotsa enhloko waklebhula lengubo yakhe labeyembetse. Wetfwala imikhono enhloko, ahamba akhala kakhulu.

20Absalomu, umnakabo, watsi: “Bewuna-Amnoni, umnakenu, yini? Bindza dzadzewetfu; ungumnakenu. Lentfo ungayifaki kakhulu enhlitiyweni.” Ngako Thamari wahlala endlini ya-Absalomu aselusizini lolukhulu.

21Watsi kube Davide akuve konkhe loko, watfukutsela wagaya tiboti. 22Absalomu akazange akhulume ngisho nalelilodvwa livi lelihle nome lelibi ku-Amnoni. Watondza Amnoni, ngobe abehlazise dzadzewabo longuThamari.

Kubulawa kwa-Amnoni ngu-Absalomu

23Emvakweminyaka lemibili, batsi bahhuli betimvu baka-Absalomu baseseBhali Hasori, edvute nemnyele waka-Efrayimu, Absalomu wamema onkhe emadvodzana enkhosi. 24

13:24
1 Sam. 25:2,36
Absalomu wahamba waya enkhosini, wafike watsi: “Inceku yakho ihhula timvu tayo. Inkhosi kanye netinceku tayo ingete yahlanganyela natsi yini?”

25Inkhosi yaphendvula yatsi: “Cha, msa wami, akukafaneli sihambe sonkhe, singaba ngumtfwalo kuwe.” Kwala nome Absalomu asamncenga, kodvwa wachubeka wala kuhamba naye, noko wambusisa.

26Absalomu wamncenga watsi: “Nakungenjalo, ngicela mane kuhambe umnaketfu Amnoni.”

Inkhosi yambuta yatsi: “Ufunelani kutsi ahambe nawe?” 27Kodvwa Absalomu wachubeka wamncenga, waze wamvumela; Amnoni wahamba nalabanye bantfwabenkhosi.

28Absalomu wakhuluma kuletinceku takhe, watsi: “Lalelani! Utakutsi Amnoni nasanatse waze wativa asamnandzi, ngitsi kini: ‘Jubani Amnoni afe,’ nibombulala. Ningesabi, ngobe leligunya nalamandla ninikwa ngimi. Cinani nibe nesibindzi.” 29Ngako lamadvodza aka-Absalomu enta ku-Amnoni njengobe abetjelwe ngu-Absalomu. Bonkhe bantfwabenkhosi basukuma, bagibela iminyuzi yabo babaleka.

30Batsi basesendleleni, umbiko wefika kuDavide utsi: “Absalomu sewubulele onkhe emadvodzana enkhosi, kute nome yinye lesele.” 31Inkhosi yasukuma, yaklebhula tingubo tayo leyayitembetse, yalala phansi emhlabatsini; tonkhe tinceku tayo tatime eceleni kwayo, nato tingubo tato tatiklejuliwe.

32Kodvwa Jonadabi, umsa waShama,“Shama” nome “Shimeya” umnakaboDavide, watsi: “Inkhosi yami ingabocabanga kutsi bonkhe bantfwabenkhosi babulewe; ngu-Amnoni kuphela lofile. Loko kwakuvele kusifiso sa-Absalomu labevele ahlose kusiphumelelisa, kusukela mhlazana Amnoni adlwengula dzadzewabo Thamari. 33Inkhosi yami ayingatihluphi ngekunaka lombiko lotsi onkhe emadvodzana enkhosi afile. Ngu-Amnoni kuphela lofile.”

34Ngaleso sikhatsi Absalomu abesabalekile.

Lomunye mahlalesangweni watsi emile, wabona sicumbi sebantfu emgwacweni ngasenshonalanga, sehla eceleni kweligcuma. Wahamba wayakubikela inkhosi, wafike watsi: “Ngibona emadvodza lapha ngekubheka eHoronayimu, eceleni leligcuma.”SiHebheru site “lomusho”

35Jonadabi wakhuluma enkhosini Davide, watsi: “Nankho emadvodzana akho eta, sekuye njengobe bengishito kutsi ayeta.”

36Watsi asandza kucedza kukhuluma, emadvodzana enkhosi angena, akhala kakhulu. Inkhosi kanye nato tonkhe tinceku tayo bahlala kabuhlungu.

37

13:37
2 Sam. 3:3
Absalomu wagewuka waya kuThalmayi, umsa wa-Amihudi, inkhosi yaseGeshuri. Inkhosi Davide yalila onkhe emalanga, ililela Amnoni, indvodzana yayo.

38Absalomu wabaleka wafike wahlala eGeshuri iminyaka lemitsatfu khona. 39Umoya waDavide, inkhosi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Kodvwa Davide, inkhosi,” wawuloku uncokombele kuya ku-Absalomu, ngobe abesadvudvutekile ngekufa kwa-Amnoni.

14

Lisu laJowabe lekubuyisa Absalomu

141Jowabe, umsa waSeruya, abati kutsi inhlitiyo yenkhosi yayincokombele Absalomu. 2Ngako Jowabe wabe sewutfumela umuntfu eThekhowa, kutsi alandze umfati lohlakaniphile khona. Jowabe wakhuluma kulomfati watsi: “Tentise kube shangatsi uzilile. Yembatsa inzilo, ungacali utisebentise tinongo temtimba. Ubotentisa kube shangatsi lomuntfu lofile sewumzilele sikhatsi lesidze. 3Ubobe sewuyahamba uya enkhosini, ufike ukhulume kuyo nankha emavi lengitakunika wona.” Jowabe wavele wamfunta lawo mavi labefanele kuwakhuluma.

4Lomfati waseThekhowa wahamba waya enkhosini, wafike wawa ngebuso embikwayo, ayikhotsama, watsi: “Awu, Nkhosi! Ngicela mane ungisite!”

5Inkhosi yambuta yatsi: “Inkinga yakho yini?”

Wayiphendvula watsi: “Mine ngingumfelokati, indvodza yami ifile. 6Mine, ncekukati yakho, benginemadvodzana lamabili. Alwa odvwana esigangeni, kwabate umuntfu wekulamula. Lenye yashaya lena lenye, yayibulala. 7

14:7
Dut. 19:11
Manje lonkhe lusendvo seluvukele incekukati yakho, lutsi: ‘Letsa lona lowabulala umnakabo, kuze sitekumbulala ngenca yekubulala lomnakabo, ngekwenta njalo sitawube sesibulala lendlalifa.’ Ngalendlela batawube sebacisha lelo lahle belisasele livutsa, loko kwente indvodza yami ibete libito, iphindze ibete situkulwane emhlabeni.”

8Inkhosi yakhuluma kulomfati, yatsi: “Ncandzeka uye ekhaya, ngitawukhipha umtsetfo egameni lakho.”

9Lomfati waseThekhowa waphendvula watsi: “Nkhosi yami, shangatsi licala lingabasetikwami nasetikwendlu yababe, kodvwa inkhosi netinceku tayo bangabi nacala.”

10Inkhosi yamphendvula yatsi: “Nangabe kukhona lokhuluma lokutsite kuwe, ubomletsa lapha kimi, angeke aphindze akuhluphe futsi.”

11

14:11
Num. 35:10
Dut. 19:2
Josh. 20:1
Waphendvula watsi: “Nkhosi, ngicela kutsi uthandaze kuSimakadze Nkulunkulu wakho, kutsi lesihlobo sami lesifuna kukhokha sibhongo ngekubulala lendvodzana yami, singengeti bubi ngekubulala lena lenye indvodzana yami.”

Inkhosi yatsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze ngitsi, ngisho lunwele lunye enhloko yendvodzana yakho lungeke luwele emhlabatsini.”

12Lomfati wakhuluma watsi: “Ngicela kutsi incekukati yakho seyikhulume livi libe linye enkhosini yami.”

Inkhosi yatsi: “Khuluma.”

13Lomfati watsi: “Pho, wena uyenteleni intfo lenjena esiveni saNkulunkulu? Nangabe inkhosi ikhuluma kanjena, ayitilahli ngelicala yini, njengobe naku inkhosi seloku ayikayibuyisi ekhaya lendvodzana leyabaleka? 14

14:14
Hla. 89:49
Hez. 18:23,32
Njengemanti lacitsekele phansi, angeke abutseke futsi, natsi kufanele sife. Kodvwa Nkulunkulu akabulali, esikhundleni saloko wenta tindlela letitsite, kuze kutsi umuntfu lodzingisiwe angahlali akhashane naye.

15“Manje ngite lapha kutewukhuluma enkhosini yami, ngobe bantfu bangesabisile. Incekukati yakho ibese iyacabanga, itsi: ‘Loku ngitakukhuluma enkhosini, mhlawumbe ingahle yente loko lokucelwa yincekukati yayo. 16Mhlawumbe inkhosi itawuvuma kukhulula incekukati yayo esandleni semuntfu lowetama kubhubhisa mine nendvodzana yami asilahlise lelifa Nkulunkulu lasipha lona.’

17

14:17
2 Sam. 19:27
“Manje-ke incekukati yakho itsi: ‘Shangatsi emavi enkhosi yami, inkhosi, angangiletsela kuphumula, ngobe phela inkhosi yami ifanana nengilosi yaNkulunkulu ekwehlukaniseni lokuhle kulokubi. Shangatsi Simakadze Nkulunkulu wakho angaba nawe.’ ”

18Inkhosi yaphendvula yatsi: “Ngitakubuta umbuzo, wena-ke ngitjele lonkhe liciniso.”

Lomfati watsi: “Inkhosi yami ngicela kutsi ikhulume.”

19Inkhosi yabuta yatsi: “Loku awukakwenti naJowabe yini?”

Waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwakho, nkhosi yami, kute longaphambukela ngesekudla nome ngesancele esuke kuloko lokushiwo yinkhosi yami. Yebo, yinceku yakho Jowabe, lengitfume kutsi ngente loku, nguye futsi lofake onkhe lamavi emlonyeni wencekukati yakho. 20Jowabe, inceku yakho, loku ukwentele kugucula simo lesikhona kwamanje. Inkhosi yami inekuhlakanipha lokufanana nekwengilosi yaNkulunkulu, yati konkhe lokwentekako lapha eveni.”

21Inkhosi yakhuluma kuJowabe, yatsi: “Yebo, loko ngitawukwenta. Hamba ulandze lomfana Absalomu.”

22Jowabe wakhotsamisa buso bakhe wabubhekisa phansi emhlabatsini, ahlonipha inkhosi, ayibusisa. Jowabe watsi: “Lamuhla sengiyati kutsi ngizuze umusa emehlweni akho, nkhosi yami, ngobe inkhosi isemukele sicelo senceku yayo.”

23

14:23
2 Sam. 13:27
Jowabe wesuka lapho waya eGeshuri, wabuya na-Absalomu wamletsa eJerusalema. 24Kodvwa inkhosi yatsi: “Kufanele ahambe aye endlini kakhe, akukafaneli abonane nebuso bami.” Ngako Absalomu wavele waya endlini kakhe, wangete wabonana nebuso benkhosi.

Kubuyela kwa-Absalomu kuDavide

25Kulo lonkhe laka-Israyeli kute indvodza leyayidvume ngebuhle kwendlula Absalomu. Abemuhle kusuka etulu enhloko kuye phansi elunyaweni, ate ngisho nalesincane sici. 26Njalo nje nakahhula tinwele takhe, labevame kutihhula kanye ngemnyaka, nase timsindza, abetikala, atikhandze kutsi sisindvo sato sasiba ngetulu kwemakhilogremu lamabili ngesikali lesisemtsetfweni. 27

14:27
2 Sam. 18:18
Absalomu abenemadvodzana lamatsatfu nendvodzakati yinye. Lendvodzakati yakhe wayetsa libito watsi nguThamari; abeyintfombi lenhle kakhulu.

28Absalomu wahlala eJerusalema iminyaka lemibili, seloku angakaze abonane nebuso benkhosi. 29Absalomu wase utfumela kuJowabe kutsi ammikise enkhosini, kodvwa Jowabe wala kuta kuye. Ngako waphindze watfumela kuye kwesibili, kodvwa nakhona lapho waphindze wala kuta. 30Absalomu wakhuluma etincekwini takhe, watsi: “Bukani la, insimi yaJowabe isedvute naleyami, uhlanyele ibhali kuyo. Hambani nifike niyilumeke ngemlilo.” Ngako letinceku takhe tavele tayilumeka ngemlilo.

31Jowabe wesuka lapho waya ku-Absalomu, wafike wabuta watsi: “Letinceku takho tiyilumekeleni ngemlilo lensimi yami?”

32Absalomu waphendvula watsi: “Buka la, ngitfumele livi kuwe ngatsi: ‘Kota lapha, khona ngitekutfumela enkhosini kutsi uyewubuta utsi: “Ngibuyiselweni lena eGeshuri? Ngabe kuncono kimi kube ngisatihlalele lapho!” ’ Manje ngifuna kubonana nenkhosi; nangabe nginelicala lelitsite, ayivele ingibulale.”

33Ngako Jowabe wavele wahamba waya enkhosini, wafike wayitjela konkhe loko. Inkhosi yabe seyibita Absalomu; wafike wakhotsamisa buso bakhe phansi emhlabatsini embikwenkhosi. Inkhosi yanga Absalomu.