Siswati 1996 (SWA96)
13

Amnoni naThamari

131

13:1
2 Sam. 3:2
Ngekuhamba kwesikhatsi Amnoni, umsa waDavide, watsandza Thamari labemuhle kakhulu, angudzadzewabo-Absalomu, umsa waDavide. 2Amnoni wakhatsateka emphefumulweni wakhe, waze wefika ezingeni lekugula ngenca yalodzadzewabo Thamari, ngobe abeyintfombi leyayingayati indvodza, noko kwabonakala kulukhuni kutsi kungaba khona langakwenta kuye. 3
13:3
1 Sam. 16:9
2 Sam. 21:21
1 Khr. 12:13
Amnoni abenemngani wakhe lekwakunguJonadabi, umsa waShama,“Shama” nome “Shimeya” umnakaboDavide. Jonadabi bekuyindvodza leyayinebucili kakhulu. 4Wabuta Amnoni watsi: “Kwentiwa yini wena, ungumntfwanenkhosi, ubukeke uwombile onkhe emalanga? Ase ungitjele, kwente njani?”

Amnoni watsi kuye: “Ngitsandza dzadzewetfu Thamari, wakabomnaketfu Absalomu.”

5Jonadabi watsi: “Hamba uyewulala embhedzeni, wente shangatsi uyagula. Utawutsi uyihlo naketa atekubona, umtjele utsi: ‘Ngicela kute dzadzewetfu Thamari, atengipha kudla. Lokudla akulungisele lapha kami khona ngitembuka, ngitawube sengidla loko latanginika kona ngesandla sakhe.’ ” 6Ngako Amnoni watigulisa, wahamba wayawulala embhedzeni.

Watsi Davide, inkhosi, nasefikile kutamvusela, Amnoni wakhuluma kuye watsi: “Ngicela kute dzadzewetfu Thamari, atengentela emacebelengwane lamabili ngikhona, ngimbuka, khona ngitekudla loko latanginika kona ngesandla sakhe.”

7Davide watfumela kuThamari esigodlweni, watsi: “Hamba uye endlini yemnakenu Amnoni, uyekumlungisela kudla.” 8Ngako Thamari wahamba waya endlini yemnakabo Amnoni, labelele phansi. Thamari watsatsa inhlama, wayibhuca, wabhaka emacebelengwane, Amnoni ambuka. 9Watsatsa lipani wamnika lamacebelengwane, kodvwa Amnoni wala kudla.

Amnoni watsi: “Khipha bonkhe labantfu lapha endlini.” Ngako bonkhe bantfu baphuma. 10Amnoni wakhuluma kuThamari watsi: “Letsa lokudla lapha ekamelweni lami lekulala, khona ngitekudlela esandleni sakho.” Thamari watsatsa lamacebelengwane labewalungisile wawaletsa ku-Amnoni, umnakabo, ekamelweni lakhe lekulala. 11Kodvwa watsi Thamari nakatsatsa lokudla amletsela kutsi atekudla, Amnoni wambamba watsi: “Kota utewulala nami, dzadzewetfu.”

12

13:12
Lev. 18:9
20:17
Dut. 27:22
Thamari watsi: “Cha, mnaketfu, ungangiphoceleli. Lentfo lenjena akufanele yentiwe ka-Israyeli! Ungayenti intfo lembi kangaka. 13Mine lelihlazo lelingaka ngiyakulisusa kanjani? Wena-ke utakwente njani? Utawufanana nalesinye setihlangananhloko lapha ka-Israyeli. Ngicela ukhulume enkhosini, ingeke yale kutsi ungishade ngibe ngumkakho.” 14Kodvwa wala kumlalela; njengobe-ke Amnoni abenemandla kunaThamari, wavele wambamba wamlala ngenkhani.

15Amnoni watondza Thamari ngenzondo lenkhulu. Empeleni wamtondza ngenzondo lenkhulu kwengca lolutsandvo labemtsandza ngalo. Amnoni wamkhakhabisa watsi: “Vuka uhambe la!”

16Thamari watsi: “Cha! Kungicosha kwakho kubi kakhulu kunaloku losukwente lapha kimi.”

Kodvwa Amnoni akazange amnake nekumnaka. 17Wabita inceku yakhe wayitjela watsi: “Khipha lomuntfu lomsikati lapha elawini lami ukhiye sivalo.”

18Inceku yamkhiphela ngephandle lona lomsikati, yakhiya sivalo emvakwakhe. Thamari abembetse ingubo leyayihlotjiswe kakhulu,“leyayihlotjiswe kakhulu” siHebheru asikhanyi ngobe loluhlobo lwengubo lwalwembatfwa bantfwabenkhosi labatintfombi lababengazange balale nemuntfu lomdvuna. 19

13:19
Jobe 2:12
Jer. 2:37
Thamari watitsela ngemlotsa enhloko waklebhula lengubo yakhe labeyembetse. Wetfwala imikhono enhloko, ahamba akhala kakhulu.

20Absalomu, umnakabo, watsi: “Bewuna-Amnoni, umnakenu, yini? Bindza dzadzewetfu; ungumnakenu. Lentfo ungayifaki kakhulu enhlitiyweni.” Ngako Thamari wahlala endlini ya-Absalomu aselusizini lolukhulu.

21Watsi kube Davide akuve konkhe loko, watfukutsela wagaya tiboti. 22Absalomu akazange akhulume ngisho nalelilodvwa livi lelihle nome lelibi ku-Amnoni. Watondza Amnoni, ngobe abehlazise dzadzewabo longuThamari.

Kubulawa kwa-Amnoni ngu-Absalomu

23Emvakweminyaka lemibili, batsi bahhuli betimvu baka-Absalomu baseseBhali Hasori, edvute nemnyele waka-Efrayimu, Absalomu wamema onkhe emadvodzana enkhosi. 24

13:24
1 Sam. 25:2,36
Absalomu wahamba waya enkhosini, wafike watsi: “Inceku yakho ihhula timvu tayo. Inkhosi kanye netinceku tayo ingete yahlanganyela natsi yini?”

25Inkhosi yaphendvula yatsi: “Cha, msa wami, akukafaneli sihambe sonkhe, singaba ngumtfwalo kuwe.” Kwala nome Absalomu asamncenga, kodvwa wachubeka wala kuhamba naye, noko wambusisa.

26Absalomu wamncenga watsi: “Nakungenjalo, ngicela mane kuhambe umnaketfu Amnoni.”

Inkhosi yambuta yatsi: “Ufunelani kutsi ahambe nawe?” 27Kodvwa Absalomu wachubeka wamncenga, waze wamvumela; Amnoni wahamba nalabanye bantfwabenkhosi.

28Absalomu wakhuluma kuletinceku takhe, watsi: “Lalelani! Utakutsi Amnoni nasanatse waze wativa asamnandzi, ngitsi kini: ‘Jubani Amnoni afe,’ nibombulala. Ningesabi, ngobe leligunya nalamandla ninikwa ngimi. Cinani nibe nesibindzi.” 29Ngako lamadvodza aka-Absalomu enta ku-Amnoni njengobe abetjelwe ngu-Absalomu. Bonkhe bantfwabenkhosi basukuma, bagibela iminyuzi yabo babaleka.

30Batsi basesendleleni, umbiko wefika kuDavide utsi: “Absalomu sewubulele onkhe emadvodzana enkhosi, kute nome yinye lesele.” 31Inkhosi yasukuma, yaklebhula tingubo tayo leyayitembetse, yalala phansi emhlabatsini; tonkhe tinceku tayo tatime eceleni kwayo, nato tingubo tato tatiklejuliwe.

32Kodvwa Jonadabi, umsa waShama,“Shama” nome “Shimeya” umnakaboDavide, watsi: “Inkhosi yami ingabocabanga kutsi bonkhe bantfwabenkhosi babulewe; ngu-Amnoni kuphela lofile. Loko kwakuvele kusifiso sa-Absalomu labevele ahlose kusiphumelelisa, kusukela mhlazana Amnoni adlwengula dzadzewabo Thamari. 33Inkhosi yami ayingatihluphi ngekunaka lombiko lotsi onkhe emadvodzana enkhosi afile. Ngu-Amnoni kuphela lofile.”

34Ngaleso sikhatsi Absalomu abesabalekile.

Lomunye mahlalesangweni watsi emile, wabona sicumbi sebantfu emgwacweni ngasenshonalanga, sehla eceleni kweligcuma. Wahamba wayakubikela inkhosi, wafike watsi: “Ngibona emadvodza lapha ngekubheka eHoronayimu, eceleni leligcuma.”SiHebheru site “lomusho”

35Jonadabi wakhuluma enkhosini Davide, watsi: “Nankho emadvodzana akho eta, sekuye njengobe bengishito kutsi ayeta.”

36Watsi asandza kucedza kukhuluma, emadvodzana enkhosi angena, akhala kakhulu. Inkhosi kanye nato tonkhe tinceku tayo bahlala kabuhlungu.

37

13:37
2 Sam. 3:3
Absalomu wagewuka waya kuThalmayi, umsa wa-Amihudi, inkhosi yaseGeshuri. Inkhosi Davide yalila onkhe emalanga, ililela Amnoni, indvodzana yayo.

38Absalomu wabaleka wafike wahlala eGeshuri iminyaka lemitsatfu khona. 39Umoya waDavide, inkhosi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Kodvwa Davide, inkhosi,” wawuloku uncokombele kuya ku-Absalomu, ngobe abesadvudvutekile ngekufa kwa-Amnoni.