Siswati 1996 (SWA96)
12

Inkhulumo yaNathani nekuphendvuka kwaDavide

121Simakadze watfumela Nathani kuDavide. Watsi kube efike kuye, wakhuluma watsi: “Edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile, kantsi lena lenye yona yayiphuyile. 2Lena leyayinjingile yayinemihlambi lemikhulu yetimvu netinkhomo, 3kodvwa lena lephuyile yayingenalutfo ngaphandle kwelizinyane linye lelisikati leyayilitsengile. Yalikhulisa, lakhula kanye nebantfwabayo. Yayilondla ngisho nangekudla kwayo, ilinatsise nemanti endzebeni yayo, yayize iligone lilale emikhonweni yayo. Lalifanana nendvodzakati yayo kuyo.

4“Ngalelinye lilanga kwefika sihambi kulena lenjingile, kodvwa lenjinga yala kutsatsa lenye yetimvu tayo nome etinkhomeni tayo itewulungisa kudla kwalesihambi lesasiyifikele. Esikhundleni saloko yatsatsa lelizinyane lemvu lelisikati lelalilalendvodza lephuyile, yalungisela lesivakashi lesasifike lapha kayo.”

5Davide watfukutsela wabila, atfukutselela lendvodza, waze wakhuluma kuNathani watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitsi, lomuntfu lowente intfo lenjena kufanele afe nekufa! 6

12:6
Eks. 22:1
Kufanele akhokhe lelizinyane lalomuntfu seliphindvwe kane, ngobe wente intfo lembi, wayenta ngesibhuku.”

7

12:7
1 Sam. 16:1,13
Nathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Lowo muntfu nguwe, nkhosi! Naku-ke Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Ngakugcoba kutsi ube yinkhosi yema-Israyeli, ngakukhulula esandleni saSawula. 8Ngakupha indlu yenkhosi yakho kanye nebafati benkhosi yakho kutsi babe bakho. Ngakupha indlu yaka-Israyeli neyakaJuda. Kube konkhe loku bekukuncane kakhulu kuwe, ngabe ngikwengetele ngakunika lokunye ngetulu. 9
12:9
2 Sam. 11:25,27
Uledzeleleleni livi laSimakadze ngekwenta lokubi emehlweni akhe? Ubulele Uriya, umHethi, ngenkemba, wabe sewutsatsa umkakhe wamenta umkakho. Umbulele ngenkemba yema-Amoni. 10Ngako-ke inkemba ingeke iphindze isuke endlini yakho, ngobe wedzelele mine ngekutsatsa umka-Uriya, umHethi, umente umkakho.’

11

12:11
Dut. 28:30
2 Sam. 13:1
15:1
16:22
18:9
1 Khos. 1:5
“Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwehlisela inhlekelele letawuvela emndenini wakho. Ngitawutsatsa bafati bakho ubuka, ngibanike lowo lohlobene nawe, alale nabo emini kubuka wonkhe umuntfu. 12Wena loku ukwentele emasitseleni, kodvwa mine loko ngitakwenta emini kala bha, sonkhe sive sema-Israyeli sibuka.’ ”

13

12:13
Hla. 51:1
Davide wakhuluma kuNathani, watsi: “Ngonile kuSimakadze.”

Nathani waphendvula watsi: “Simakadze sewusisusile sono sakho. Ungeke usafa. 14

12:14
2 Sam. 11:27
Kodvwa njengobe sewente loku, wenta kutsi titsa taSimakadze tingamhloniphi, lendvodzana yakho letawutalwa itakufa.” 15Nathani wahamba waya ekhaya kakhe.

Kufa kwendvodzana yaDavide

Simakadze washaya lomntfwana waDavide, labemtele kumka-Uriya, ngesifo, wagula. 16Davide wancengela lomntfwanakhe kuNkulunkulu. Wazila, wangena endlini yakhe, walala phansi emhlabatsini busuku ngebusuku. 17Baholi bendlu yakhe bema eceleni kwakhe bentela kumvusa, kodvwa wala, akazange adle kanye nabo.

18Kwatsi ngelilanga lesikhombisa lomntfwanakhe wafa. Tinceku taDavide tesaba kumtjela kutsi umntfwana sewufile, ngobe taticabanga titsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, sakhuluma kuDavide, akazange asilalele. Pho, singamtjela kanjani kutsi lomntfwana sewufile? Angahle ente intfo lebuhlungu.”

19Davide wabona kutsi kukhona tinceku takhe letatikuhleba, wavele wabona kutsi lomntfwana sewufile. Wabuta watsi: “Lomntfwana sewufile yini?”

Tavuma tatsi: “Yebo, sewufile.”

20Davide wasukuma phansi. Watsi kube ageze, agcobise, antjintje netimphahla takhe, wahamba waya endlini yaSimakadze, wafike wamkhonta. Wabe sewuya endlini yakhe, wabacela kutsi bamnike kudla, wadla.

21Tinceku takhe tambuta tatsi: “Ukwentelani loku? Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, wazila, wakhala, kodvwa nyalo, njengobe lomntfwana asafile, usukume wadla!”

22Watiphendvula watsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, ngazila ngakhala. Ngangicabanga ngitsi: ‘Ngubani lowatiko? Mhlawumbe Simakadze angahle abe nemusa kimi aphilise lomntfwana.’ 23Kodvwa nyalo njengobe asafile, sengingatsi ngizileleni? Ngingaphindze ngimbuyise yini? Mine ngitakuya kuye, kodvwa yena angeke ancandzeke ete kimi.”

Kutalwa kwaSolomoni

24

12:24
1 Khr. 3:5
22:9
Mat. 1:6
Davide wase udvudvuta umkakhe Bhatisheba, wahamba wayawulala naBhatisheba; watala indvodzana, labayetsa libito batsi nguSolomoni. Simakadze wamtsandza; 25kwatsi ngobe Simakadze amtsandza, watfumela livi ngaNathani, umphrofethi, kutsi etsiwe libito kutsiwe nguJedidiya.Jedidiya usho “kutsandvwa nguSimakadze”

Kutfumba kwaDavide iRabha

(1 Khr. 20:1-3)

26

12:26
2 Sam. 11:1
1 Khr. 20:1
Ngaleso sikhatsi Jowabe abesachubeka kulwa neRabha yema-Amoni, abesatfumbe inqaba yebukhosi.Lamanye emahumusho atsi “abesatalitfumba lelo dolobha lebukhosi” 27Jowabe wabe sewutfumela titfunywa kuDavide, watsi: “Sengilwe neRabha, ngatfumba lendzawo labakha kuyo emanti. 28Hlanganisa lamanye emabutfo uvimbetele lelidolobha, bese uyalitfumba. Ngaphandle kwaloko mine ngitalitfumba lelidolobha, bese letsiwa libito ngami.”

29Ngako Davide wahlanganisa onkhe emabutfo, wase uya eRabha; wafike wayihlasela, wayitfumba. 30Watsatsa umchele lowawusenhloko yalenkhosiNome “kuMilkhomi” lokusho Moloki, sithico sema-Amoni yema-Amoni, sisindvo segolide yawo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34,“emakhilogremu labengaba ngema-34” nome “lithalenta” wawunematje laligugu; wafakwa enhloko yaDavide. Watsatsa imphango lenyenti kabi kulelo dolobha, 31nalabantfu bebalapho wabakhipha wabafaka emsebentini lababewenta ngemasaha, nangemapiki ensimbi, nangemazembe, wabafolomisa netitini.Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru Konkhe loku wakwenta kuwo onkhe emadolobha ema-Amoni. Davide nawo onkhe emabutfo akhe base bayancandzeka babuyela eJerusalema.