Siswati 1996 (SWA96)
11

BoDavide naBhatisheba

111

11:1
2 Sam. 12:26
1 Khr. 20:1
Kwatsi entfwasahlobo lelandzelako, ngesikhatsi emakhosi laphuma ngaso timphi, Davide yena watfumela Jowabe, wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonkhe imphi yema-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni, bavimbetela lidolobha laseRabha. Davide yena abesele eJerusalema.

2Kwatsi ngalelinye lilanga kusihlwa Davide wavuka embhedzeni wakhe, wahambahamba etulu endlini yakhe yebukhosi. Watsi aselapho, wabona umfati ageza. Lomfati abemuhle, acedzile. 3Davide wase utfumela umuntfu kuyawubuta kutsi ungubani. Lomuntfu wakhuluma watsi: “Phela lowo nguBhatisheba, indvodzakati ya-Eliyamu; ungumka-Uriya, umHethi.” 4

11:4
Lev. 15:19
Davide wase uyatfumela kutsi akalandvwe. Wefika kuDavide, Davide wamtsatsa, walala naye. Bhatisheba abesandza kucedza kutihlambulula ekungcoleni kwakhe. Wase uyancandzeka ubuyela ekhaya. 5Bhatisheba wase uyatibona kutsi sewutetfwele, wase utfumela ligama kuDavide, wamatisa watsi: “Sengitetfwele.”

6Davide watfumela ligama kuJowabe atsi: “Ngitfumelele Uriya, umHethi.” Ngako Jowabe watfumela Uriya kuDavide. 7Watsi nakefika Uriya, Davide wambuta Jowabe kutsi unjani, nekutsi emabutfo wona anjani, nekutsi imphi ichubeka kanjani. 8Davide wase utsi ku-Uriya: “Yehla uye ekhaya kakho uyewuphumula sikhashana.” Ngako Uriya waphuma esigodlweni; inkhosi yatfumela sipho ekhaya ka-Uriya. 9Kodvwa Uriya akazange aye ekhaya lakhe, walala emasangweni esigodlo kanye naletinye tinceku tenkhosi yakhe.

10Watsi Davide nakeva kutsi Uriya akayi ekhaya kakhe, wambuta, watsi: “Awukayi ngani ekhaya lakho? Angitsi uyefika nje ubuya khashane?”

11

11:11
1 Sam. 4:3
Uriya waphendvula Davide watsi: “Libhokisi lesivumelwane nemadvodza aka-Israyeli newakaJuda asemathendeni kanye nendvuna yami Jowabe netindvuna takhe bakambe ebaleni esigangeni. Pho, mine ngingaya kanjani ekhaya lami ngiyekudla, nginatse, ngilale kumkami? Ngifunga ngawe nangemphefumulo wakho, ngitsi: Ngingeke sengiyente mine intfo lenjalo!”

12Davide wase ukhuluma utsi: “Ase uhlale natsi-ke lonkhe lelilanga lalamuhla, ngitakuncandzekisa kusasa.” Ngako Uriya wahlala eJerusalema lonkhe lelo langa, nangakusasa kwakhona. 13Davide wammema kutsi atewudla kanye naye ekudleni kwakusihlwa, wamklinkla ngetjwala, entela kutsi adzakwe. Kodvwa nangalobo busuku Uriya akazange aye ekhaya lakhe, wesuka walala kanye naletinye tinceku tenkhosi yakhe esigodlweni.

14Ekuseni ngakusasa Davide wabhala incwadzi, wabhalela Jowabe, wayiphatsisa Uriya. 15Kulencwadzi abebhale watsi: “Beka Uriya embili lapho imphi ishisa ngakhona. Bese niyakhwesha kuye, nentele kutsi atewubulawa.”

16Ngako kwatsi Jowabe nasavimbetele lidolobha, wabeka Uriya endzaweni lapho abati kahle khona kutsi titsa tinemandla. 17Emabutfo etitsa atsi nasaphumela ngaphandle kwelidolobha, ahlasela Jowabe kanye nemabutfo akhe, letinye tihlabani letibalulekile taDavide tabulawa kanye na-Uriya, umHethi, tafa.

18Jowabe wase utfumela kuDavide umbiko lophelele ngekuchubeka kwemphi. 19Wayala lesitfunywa watsi: “Nasewucedzile kunika inkhosi lombiko ngalemphi, 20inkhosi ingahle ikuvutsele ngelukaka, bese iyabuta itsi: ‘Nisondzeleleni madvutane kangako nelidolobha kuyakulwa nalo? Beningati yini kutsi bangahle banijijimete ngetikhali lapha etulu elubondzeni? 21

11:21
Khu. 9:53
Ngubani lowabulala Abimeleki, umsa waJerubheshethi?Uphindze atiwe ngekutsi “Jerubhali” Akabulawanga yini ngumfati lowehlisela imbakadza yelitje etikwakhe asetulu elubondzeni, kuze afele eThebesi? Benisondzelelani ngaphansi kwalolubondza?’ Nakakubuta konkhe loko, umtjele utsi: ‘Nenceku yakho Uriya, umHethi, ifile.’ ”

22Lesitfunywa saphuma sahamba, satsi kube sifike kuDavide, samtjela konkhe lesasikutfunywe nguJowabe kutsi sikusho. 23Lesitfunywa satsi kuDavide: “Lemphi isengeme futsi iphume yahlangabetana natsi ebaleni, kodvwa sibadvudvule sayawubabeka esangweni lelidolobha. 24Banembi bakhona base bajijimeta tinceku takho basetulu elubondzeni, lamanye emadvodza enkhosi afa. Ngetulu kwaloko kufe nenceku yakho Uriya, umHethi.”

25Davide watsi kulesitfunywa: “Ubofike utjele Jowabe utsi: ‘Kungakujabhisi loku; umkhonto udla umuntfu njengalomunye. Cinisa kakhulu uhlasele lelo dolobha ulibhubhise.’ Khuluma loko ukhutsate Jowabe.”

26Umka-Uriya watsi kube eve kutsi indvodza yakhe seyifile, wayizilela. 27Kwatsi nase siphelile sikhatsi sekumzilela, Davide watsi akalandvwe aletfwe kakhe. Wabe sewumenta umfati wakhe, wamtalela indvodzana. Kodvwa lentfo leyayentiwe nguDavide yaba yimbi emehlweni aSimakadze.

12

Inkhulumo yaNathani nekuphendvuka kwaDavide

121Simakadze watfumela Nathani kuDavide. Watsi kube efike kuye, wakhuluma watsi: “Edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile, kantsi lena lenye yona yayiphuyile. 2Lena leyayinjingile yayinemihlambi lemikhulu yetimvu netinkhomo, 3kodvwa lena lephuyile yayingenalutfo ngaphandle kwelizinyane linye lelisikati leyayilitsengile. Yalikhulisa, lakhula kanye nebantfwabayo. Yayilondla ngisho nangekudla kwayo, ilinatsise nemanti endzebeni yayo, yayize iligone lilale emikhonweni yayo. Lalifanana nendvodzakati yayo kuyo.

4“Ngalelinye lilanga kwefika sihambi kulena lenjingile, kodvwa lenjinga yala kutsatsa lenye yetimvu tayo nome etinkhomeni tayo itewulungisa kudla kwalesihambi lesasiyifikele. Esikhundleni saloko yatsatsa lelizinyane lemvu lelisikati lelalilalendvodza lephuyile, yalungisela lesivakashi lesasifike lapha kayo.”

5Davide watfukutsela wabila, atfukutselela lendvodza, waze wakhuluma kuNathani watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitsi, lomuntfu lowente intfo lenjena kufanele afe nekufa! 6

12:6
Eks. 22:1
Kufanele akhokhe lelizinyane lalomuntfu seliphindvwe kane, ngobe wente intfo lembi, wayenta ngesibhuku.”

7

12:7
1 Sam. 16:1,13
Nathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Lowo muntfu nguwe, nkhosi! Naku-ke Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Ngakugcoba kutsi ube yinkhosi yema-Israyeli, ngakukhulula esandleni saSawula. 8Ngakupha indlu yenkhosi yakho kanye nebafati benkhosi yakho kutsi babe bakho. Ngakupha indlu yaka-Israyeli neyakaJuda. Kube konkhe loku bekukuncane kakhulu kuwe, ngabe ngikwengetele ngakunika lokunye ngetulu. 9
12:9
2 Sam. 11:25,27
Uledzeleleleni livi laSimakadze ngekwenta lokubi emehlweni akhe? Ubulele Uriya, umHethi, ngenkemba, wabe sewutsatsa umkakhe wamenta umkakho. Umbulele ngenkemba yema-Amoni. 10Ngako-ke inkemba ingeke iphindze isuke endlini yakho, ngobe wedzelele mine ngekutsatsa umka-Uriya, umHethi, umente umkakho.’

11

12:11
Dut. 28:30
2 Sam. 13:1
15:1
16:22
18:9
1 Khos. 1:5
“Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwehlisela inhlekelele letawuvela emndenini wakho. Ngitawutsatsa bafati bakho ubuka, ngibanike lowo lohlobene nawe, alale nabo emini kubuka wonkhe umuntfu. 12Wena loku ukwentele emasitseleni, kodvwa mine loko ngitakwenta emini kala bha, sonkhe sive sema-Israyeli sibuka.’ ”

13

12:13
Hla. 51:1
Davide wakhuluma kuNathani, watsi: “Ngonile kuSimakadze.”

Nathani waphendvula watsi: “Simakadze sewusisusile sono sakho. Ungeke usafa. 14

12:14
2 Sam. 11:27
Kodvwa njengobe sewente loku, wenta kutsi titsa taSimakadze tingamhloniphi, lendvodzana yakho letawutalwa itakufa.” 15Nathani wahamba waya ekhaya kakhe.

Kufa kwendvodzana yaDavide

Simakadze washaya lomntfwana waDavide, labemtele kumka-Uriya, ngesifo, wagula. 16Davide wancengela lomntfwanakhe kuNkulunkulu. Wazila, wangena endlini yakhe, walala phansi emhlabatsini busuku ngebusuku. 17Baholi bendlu yakhe bema eceleni kwakhe bentela kumvusa, kodvwa wala, akazange adle kanye nabo.

18Kwatsi ngelilanga lesikhombisa lomntfwanakhe wafa. Tinceku taDavide tesaba kumtjela kutsi umntfwana sewufile, ngobe taticabanga titsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, sakhuluma kuDavide, akazange asilalele. Pho, singamtjela kanjani kutsi lomntfwana sewufile? Angahle ente intfo lebuhlungu.”

19Davide wabona kutsi kukhona tinceku takhe letatikuhleba, wavele wabona kutsi lomntfwana sewufile. Wabuta watsi: “Lomntfwana sewufile yini?”

Tavuma tatsi: “Yebo, sewufile.”

20Davide wasukuma phansi. Watsi kube ageze, agcobise, antjintje netimphahla takhe, wahamba waya endlini yaSimakadze, wafike wamkhonta. Wabe sewuya endlini yakhe, wabacela kutsi bamnike kudla, wadla.

21Tinceku takhe tambuta tatsi: “Ukwentelani loku? Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, wazila, wakhala, kodvwa nyalo, njengobe lomntfwana asafile, usukume wadla!”

22Watiphendvula watsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, ngazila ngakhala. Ngangicabanga ngitsi: ‘Ngubani lowatiko? Mhlawumbe Simakadze angahle abe nemusa kimi aphilise lomntfwana.’ 23Kodvwa nyalo njengobe asafile, sengingatsi ngizileleni? Ngingaphindze ngimbuyise yini? Mine ngitakuya kuye, kodvwa yena angeke ancandzeke ete kimi.”

Kutalwa kwaSolomoni

24

12:24
1 Khr. 3:5
22:9
Mat. 1:6
Davide wase udvudvuta umkakhe Bhatisheba, wahamba wayawulala naBhatisheba; watala indvodzana, labayetsa libito batsi nguSolomoni. Simakadze wamtsandza; 25kwatsi ngobe Simakadze amtsandza, watfumela livi ngaNathani, umphrofethi, kutsi etsiwe libito kutsiwe nguJedidiya.Jedidiya usho “kutsandvwa nguSimakadze”

Kutfumba kwaDavide iRabha

(1 Khr. 20:1-3)

26

12:26
2 Sam. 11:1
1 Khr. 20:1
Ngaleso sikhatsi Jowabe abesachubeka kulwa neRabha yema-Amoni, abesatfumbe inqaba yebukhosi.Lamanye emahumusho atsi “abesatalitfumba lelo dolobha lebukhosi” 27Jowabe wabe sewutfumela titfunywa kuDavide, watsi: “Sengilwe neRabha, ngatfumba lendzawo labakha kuyo emanti. 28Hlanganisa lamanye emabutfo uvimbetele lelidolobha, bese uyalitfumba. Ngaphandle kwaloko mine ngitalitfumba lelidolobha, bese letsiwa libito ngami.”

29Ngako Davide wahlanganisa onkhe emabutfo, wase uya eRabha; wafike wayihlasela, wayitfumba. 30Watsatsa umchele lowawusenhloko yalenkhosiNome “kuMilkhomi” lokusho Moloki, sithico sema-Amoni yema-Amoni, sisindvo segolide yawo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34,“emakhilogremu labengaba ngema-34” nome “lithalenta” wawunematje laligugu; wafakwa enhloko yaDavide. Watsatsa imphango lenyenti kabi kulelo dolobha, 31nalabantfu bebalapho wabakhipha wabafaka emsebentini lababewenta ngemasaha, nangemapiki ensimbi, nangemazembe, wabafolomisa netitini.Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru Konkhe loku wakwenta kuwo onkhe emadolobha ema-Amoni. Davide nawo onkhe emabutfo akhe base bayancandzeka babuyela eJerusalema.

13

Amnoni naThamari

131

13:1
2 Sam. 3:2
Ngekuhamba kwesikhatsi Amnoni, umsa waDavide, watsandza Thamari labemuhle kakhulu, angudzadzewabo-Absalomu, umsa waDavide. 2Amnoni wakhatsateka emphefumulweni wakhe, waze wefika ezingeni lekugula ngenca yalodzadzewabo Thamari, ngobe abeyintfombi leyayingayati indvodza, noko kwabonakala kulukhuni kutsi kungaba khona langakwenta kuye. 3
13:3
1 Sam. 16:9
2 Sam. 21:21
1 Khr. 12:13
Amnoni abenemngani wakhe lekwakunguJonadabi, umsa waShama,“Shama” nome “Shimeya” umnakaboDavide. Jonadabi bekuyindvodza leyayinebucili kakhulu. 4Wabuta Amnoni watsi: “Kwentiwa yini wena, ungumntfwanenkhosi, ubukeke uwombile onkhe emalanga? Ase ungitjele, kwente njani?”

Amnoni watsi kuye: “Ngitsandza dzadzewetfu Thamari, wakabomnaketfu Absalomu.”

5Jonadabi watsi: “Hamba uyewulala embhedzeni, wente shangatsi uyagula. Utawutsi uyihlo naketa atekubona, umtjele utsi: ‘Ngicela kute dzadzewetfu Thamari, atengipha kudla. Lokudla akulungisele lapha kami khona ngitembuka, ngitawube sengidla loko latanginika kona ngesandla sakhe.’ ” 6Ngako Amnoni watigulisa, wahamba wayawulala embhedzeni.

Watsi Davide, inkhosi, nasefikile kutamvusela, Amnoni wakhuluma kuye watsi: “Ngicela kute dzadzewetfu Thamari, atengentela emacebelengwane lamabili ngikhona, ngimbuka, khona ngitekudla loko latanginika kona ngesandla sakhe.”

7Davide watfumela kuThamari esigodlweni, watsi: “Hamba uye endlini yemnakenu Amnoni, uyekumlungisela kudla.” 8Ngako Thamari wahamba waya endlini yemnakabo Amnoni, labelele phansi. Thamari watsatsa inhlama, wayibhuca, wabhaka emacebelengwane, Amnoni ambuka. 9Watsatsa lipani wamnika lamacebelengwane, kodvwa Amnoni wala kudla.

Amnoni watsi: “Khipha bonkhe labantfu lapha endlini.” Ngako bonkhe bantfu baphuma. 10Amnoni wakhuluma kuThamari watsi: “Letsa lokudla lapha ekamelweni lami lekulala, khona ngitekudlela esandleni sakho.” Thamari watsatsa lamacebelengwane labewalungisile wawaletsa ku-Amnoni, umnakabo, ekamelweni lakhe lekulala. 11Kodvwa watsi Thamari nakatsatsa lokudla amletsela kutsi atekudla, Amnoni wambamba watsi: “Kota utewulala nami, dzadzewetfu.”

12

13:12
Lev. 18:9
20:17
Dut. 27:22
Thamari watsi: “Cha, mnaketfu, ungangiphoceleli. Lentfo lenjena akufanele yentiwe ka-Israyeli! Ungayenti intfo lembi kangaka. 13Mine lelihlazo lelingaka ngiyakulisusa kanjani? Wena-ke utakwente njani? Utawufanana nalesinye setihlangananhloko lapha ka-Israyeli. Ngicela ukhulume enkhosini, ingeke yale kutsi ungishade ngibe ngumkakho.” 14Kodvwa wala kumlalela; njengobe-ke Amnoni abenemandla kunaThamari, wavele wambamba wamlala ngenkhani.

15Amnoni watondza Thamari ngenzondo lenkhulu. Empeleni wamtondza ngenzondo lenkhulu kwengca lolutsandvo labemtsandza ngalo. Amnoni wamkhakhabisa watsi: “Vuka uhambe la!”

16Thamari watsi: “Cha! Kungicosha kwakho kubi kakhulu kunaloku losukwente lapha kimi.”

Kodvwa Amnoni akazange amnake nekumnaka. 17Wabita inceku yakhe wayitjela watsi: “Khipha lomuntfu lomsikati lapha elawini lami ukhiye sivalo.”

18Inceku yamkhiphela ngephandle lona lomsikati, yakhiya sivalo emvakwakhe. Thamari abembetse ingubo leyayihlotjiswe kakhulu,“leyayihlotjiswe kakhulu” siHebheru asikhanyi ngobe loluhlobo lwengubo lwalwembatfwa bantfwabenkhosi labatintfombi lababengazange balale nemuntfu lomdvuna. 19

13:19
Jobe 2:12
Jer. 2:37
Thamari watitsela ngemlotsa enhloko waklebhula lengubo yakhe labeyembetse. Wetfwala imikhono enhloko, ahamba akhala kakhulu.

20Absalomu, umnakabo, watsi: “Bewuna-Amnoni, umnakenu, yini? Bindza dzadzewetfu; ungumnakenu. Lentfo ungayifaki kakhulu enhlitiyweni.” Ngako Thamari wahlala endlini ya-Absalomu aselusizini lolukhulu.

21Watsi kube Davide akuve konkhe loko, watfukutsela wagaya tiboti. 22Absalomu akazange akhulume ngisho nalelilodvwa livi lelihle nome lelibi ku-Amnoni. Watondza Amnoni, ngobe abehlazise dzadzewabo longuThamari.

Kubulawa kwa-Amnoni ngu-Absalomu

23Emvakweminyaka lemibili, batsi bahhuli betimvu baka-Absalomu baseseBhali Hasori, edvute nemnyele waka-Efrayimu, Absalomu wamema onkhe emadvodzana enkhosi. 24

13:24
1 Sam. 25:2,36
Absalomu wahamba waya enkhosini, wafike watsi: “Inceku yakho ihhula timvu tayo. Inkhosi kanye netinceku tayo ingete yahlanganyela natsi yini?”

25Inkhosi yaphendvula yatsi: “Cha, msa wami, akukafaneli sihambe sonkhe, singaba ngumtfwalo kuwe.” Kwala nome Absalomu asamncenga, kodvwa wachubeka wala kuhamba naye, noko wambusisa.

26Absalomu wamncenga watsi: “Nakungenjalo, ngicela mane kuhambe umnaketfu Amnoni.”

Inkhosi yambuta yatsi: “Ufunelani kutsi ahambe nawe?” 27Kodvwa Absalomu wachubeka wamncenga, waze wamvumela; Amnoni wahamba nalabanye bantfwabenkhosi.

28Absalomu wakhuluma kuletinceku takhe, watsi: “Lalelani! Utakutsi Amnoni nasanatse waze wativa asamnandzi, ngitsi kini: ‘Jubani Amnoni afe,’ nibombulala. Ningesabi, ngobe leligunya nalamandla ninikwa ngimi. Cinani nibe nesibindzi.” 29Ngako lamadvodza aka-Absalomu enta ku-Amnoni njengobe abetjelwe ngu-Absalomu. Bonkhe bantfwabenkhosi basukuma, bagibela iminyuzi yabo babaleka.

30Batsi basesendleleni, umbiko wefika kuDavide utsi: “Absalomu sewubulele onkhe emadvodzana enkhosi, kute nome yinye lesele.” 31Inkhosi yasukuma, yaklebhula tingubo tayo leyayitembetse, yalala phansi emhlabatsini; tonkhe tinceku tayo tatime eceleni kwayo, nato tingubo tato tatiklejuliwe.

32Kodvwa Jonadabi, umsa waShama,“Shama” nome “Shimeya” umnakaboDavide, watsi: “Inkhosi yami ingabocabanga kutsi bonkhe bantfwabenkhosi babulewe; ngu-Amnoni kuphela lofile. Loko kwakuvele kusifiso sa-Absalomu labevele ahlose kusiphumelelisa, kusukela mhlazana Amnoni adlwengula dzadzewabo Thamari. 33Inkhosi yami ayingatihluphi ngekunaka lombiko lotsi onkhe emadvodzana enkhosi afile. Ngu-Amnoni kuphela lofile.”

34Ngaleso sikhatsi Absalomu abesabalekile.

Lomunye mahlalesangweni watsi emile, wabona sicumbi sebantfu emgwacweni ngasenshonalanga, sehla eceleni kweligcuma. Wahamba wayakubikela inkhosi, wafike watsi: “Ngibona emadvodza lapha ngekubheka eHoronayimu, eceleni leligcuma.”SiHebheru site “lomusho”

35Jonadabi wakhuluma enkhosini Davide, watsi: “Nankho emadvodzana akho eta, sekuye njengobe bengishito kutsi ayeta.”

36Watsi asandza kucedza kukhuluma, emadvodzana enkhosi angena, akhala kakhulu. Inkhosi kanye nato tonkhe tinceku tayo bahlala kabuhlungu.

37

13:37
2 Sam. 3:3
Absalomu wagewuka waya kuThalmayi, umsa wa-Amihudi, inkhosi yaseGeshuri. Inkhosi Davide yalila onkhe emalanga, ililela Amnoni, indvodzana yayo.

38Absalomu wabaleka wafike wahlala eGeshuri iminyaka lemitsatfu khona. 39Umoya waDavide, inkhosi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Kodvwa Davide, inkhosi,” wawuloku uncokombele kuya ku-Absalomu, ngobe abesadvudvutekile ngekufa kwa-Amnoni.