Siswati 1996 (SWA96)
11

BoDavide naBhatisheba

111

11:1
2 Sam. 12:26
1 Khr. 20:1
Kwatsi entfwasahlobo lelandzelako, ngesikhatsi emakhosi laphuma ngaso timphi, Davide yena watfumela Jowabe, wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonkhe imphi yema-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni, bavimbetela lidolobha laseRabha. Davide yena abesele eJerusalema.

2Kwatsi ngalelinye lilanga kusihlwa Davide wavuka embhedzeni wakhe, wahambahamba etulu endlini yakhe yebukhosi. Watsi aselapho, wabona umfati ageza. Lomfati abemuhle, acedzile. 3Davide wase utfumela umuntfu kuyawubuta kutsi ungubani. Lomuntfu wakhuluma watsi: “Phela lowo nguBhatisheba, indvodzakati ya-Eliyamu; ungumka-Uriya, umHethi.” 4

11:4
Lev. 15:19
Davide wase uyatfumela kutsi akalandvwe. Wefika kuDavide, Davide wamtsatsa, walala naye. Bhatisheba abesandza kucedza kutihlambulula ekungcoleni kwakhe. Wase uyancandzeka ubuyela ekhaya. 5Bhatisheba wase uyatibona kutsi sewutetfwele, wase utfumela ligama kuDavide, wamatisa watsi: “Sengitetfwele.”

6Davide watfumela ligama kuJowabe atsi: “Ngitfumelele Uriya, umHethi.” Ngako Jowabe watfumela Uriya kuDavide. 7Watsi nakefika Uriya, Davide wambuta Jowabe kutsi unjani, nekutsi emabutfo wona anjani, nekutsi imphi ichubeka kanjani. 8Davide wase utsi ku-Uriya: “Yehla uye ekhaya kakho uyewuphumula sikhashana.” Ngako Uriya waphuma esigodlweni; inkhosi yatfumela sipho ekhaya ka-Uriya. 9Kodvwa Uriya akazange aye ekhaya lakhe, walala emasangweni esigodlo kanye naletinye tinceku tenkhosi yakhe.

10Watsi Davide nakeva kutsi Uriya akayi ekhaya kakhe, wambuta, watsi: “Awukayi ngani ekhaya lakho? Angitsi uyefika nje ubuya khashane?”

11

11:11
1 Sam. 4:3
Uriya waphendvula Davide watsi: “Libhokisi lesivumelwane nemadvodza aka-Israyeli newakaJuda asemathendeni kanye nendvuna yami Jowabe netindvuna takhe bakambe ebaleni esigangeni. Pho, mine ngingaya kanjani ekhaya lami ngiyekudla, nginatse, ngilale kumkami? Ngifunga ngawe nangemphefumulo wakho, ngitsi: Ngingeke sengiyente mine intfo lenjalo!”

12Davide wase ukhuluma utsi: “Ase uhlale natsi-ke lonkhe lelilanga lalamuhla, ngitakuncandzekisa kusasa.” Ngako Uriya wahlala eJerusalema lonkhe lelo langa, nangakusasa kwakhona. 13Davide wammema kutsi atewudla kanye naye ekudleni kwakusihlwa, wamklinkla ngetjwala, entela kutsi adzakwe. Kodvwa nangalobo busuku Uriya akazange aye ekhaya lakhe, wesuka walala kanye naletinye tinceku tenkhosi yakhe esigodlweni.

14Ekuseni ngakusasa Davide wabhala incwadzi, wabhalela Jowabe, wayiphatsisa Uriya. 15Kulencwadzi abebhale watsi: “Beka Uriya embili lapho imphi ishisa ngakhona. Bese niyakhwesha kuye, nentele kutsi atewubulawa.”

16Ngako kwatsi Jowabe nasavimbetele lidolobha, wabeka Uriya endzaweni lapho abati kahle khona kutsi titsa tinemandla. 17Emabutfo etitsa atsi nasaphumela ngaphandle kwelidolobha, ahlasela Jowabe kanye nemabutfo akhe, letinye tihlabani letibalulekile taDavide tabulawa kanye na-Uriya, umHethi, tafa.

18Jowabe wase utfumela kuDavide umbiko lophelele ngekuchubeka kwemphi. 19Wayala lesitfunywa watsi: “Nasewucedzile kunika inkhosi lombiko ngalemphi, 20inkhosi ingahle ikuvutsele ngelukaka, bese iyabuta itsi: ‘Nisondzeleleni madvutane kangako nelidolobha kuyakulwa nalo? Beningati yini kutsi bangahle banijijimete ngetikhali lapha etulu elubondzeni? 21

11:21
Khu. 9:53
Ngubani lowabulala Abimeleki, umsa waJerubheshethi?Uphindze atiwe ngekutsi “Jerubhali” Akabulawanga yini ngumfati lowehlisela imbakadza yelitje etikwakhe asetulu elubondzeni, kuze afele eThebesi? Benisondzelelani ngaphansi kwalolubondza?’ Nakakubuta konkhe loko, umtjele utsi: ‘Nenceku yakho Uriya, umHethi, ifile.’ ”

22Lesitfunywa saphuma sahamba, satsi kube sifike kuDavide, samtjela konkhe lesasikutfunywe nguJowabe kutsi sikusho. 23Lesitfunywa satsi kuDavide: “Lemphi isengeme futsi iphume yahlangabetana natsi ebaleni, kodvwa sibadvudvule sayawubabeka esangweni lelidolobha. 24Banembi bakhona base bajijimeta tinceku takho basetulu elubondzeni, lamanye emadvodza enkhosi afa. Ngetulu kwaloko kufe nenceku yakho Uriya, umHethi.”

25Davide watsi kulesitfunywa: “Ubofike utjele Jowabe utsi: ‘Kungakujabhisi loku; umkhonto udla umuntfu njengalomunye. Cinisa kakhulu uhlasele lelo dolobha ulibhubhise.’ Khuluma loko ukhutsate Jowabe.”

26Umka-Uriya watsi kube eve kutsi indvodza yakhe seyifile, wayizilela. 27Kwatsi nase siphelile sikhatsi sekumzilela, Davide watsi akalandvwe aletfwe kakhe. Wabe sewumenta umfati wakhe, wamtalela indvodzana. Kodvwa lentfo leyayentiwe nguDavide yaba yimbi emehlweni aSimakadze.