Siswati 1996 (SWA96)
10

Kubhujiswa kwema-Amoni nemaSiriya nguDavide

(1 Khr. 19:1-19)

101

10:1
1 Khr. 19:1
Kwatsi emvakwaloko inkhosi yema-Amoni yakhotsama. Hanuni, umsa waNahashi, waba yinkhosi. 2Davide wacabanga watsi: “Ngitakumentela bubele Hanuni, umsa waNahashi, njengobe neyise angentela bubele.” Ngako Davide watfumela titfunywa kutsi tiyewulilela Hanuni macondzana nekufa kweyise.

Tatsi letitfunywa taDavide natifika eveni lema-Amoni, 3baholi bema-Amoni bakhuluma kuHanuni, inkhosi yabo, batsi: “Ucabanga kutsi Davide uhlonipha uyihlo ngalokutfumela emadvodza akakhe lapha kuwe kutsi atekulilela? Utsi Davide akatfumeli lamadvodza kuwe kutsi atewuhlamahlama lelidolobha, alihlole, bese ayalibhubhisa?” 4Ngako Hanuni wawabamba lamadvodza akaDavide, wawahhula, nguleyo naleyo incenye yesilevu sayo, wahhumbula netembatfo tawo macondzana netibunu tawo, wase uyawayekela, ahamba.

5Kwatsi kube Davide atjelwe ngaloko, wakhipha tigijimi kutsi tiwahlangabete lamadvodza, ngobe abesahlaziseke kakhulu. Inkhosi yatsi: “Hlalani eJerikho, tize tihlume kahle tilevu tenu, bese niyabuya-ke.”

6Ema-Amoni atsi kube abone kutsi asatente aba liphunga lelibi kuDavide, ase acasha emasotja emaSiriya lati-20 000, ashuca ngetinyawo esuka eBhethi Rehobu, naseSobha; nasenkhosini yaseMakha kwaphuma emadvodza layinkhulungwane, naseThobu kwaphuma emadvodza lati-12 000.

7Watsi kube akuve loko Davide, watfumela Jowabe, wamkhipha nalo lonkhe libutfo lemphi yetingwazi. 8

10:8
Khu. 11:3
Ema-Amoni ashuca aphumela ngephandle, atihlela ekungeneni kwelidolobha. Laba labanye, emaSiriya aseSobha newaseRehobu kanye nemadvodza aseThobu newaseMakha wona atihlela ngephandle esigangeni.

9Jowabe wabona kutsi emabutfo etitsa atamhlasela ngembili nangemuva, wase ukhetsa bokadzebona betingwazi cobo lwato temabutfo ema-Israyeli, watimisa tabhekana nemaSiriya. 10Kwatsi lawa lasele emabutfo wawabeka esandleni semnakabo, Abishayi, lowawahlela nawo abhekana nema-Amoni. 11Jowabe watjela Abishayi watsi: “Nawubona kutsi emaSiriya ayangehlula, ubobe sewuyeta utangelekelela, nami nangibona kutsi ema-Amoni ayakwehlula, ngitakuta ngitekwelekelela. 12Cina, ube nesibindzi! Asilwe ngesibindzi silwele sive sakitsi nemadolobha aNkulunkulu wetfu. Simakadze utakwenta loko lokuhle emehlweni akhe.”

13Jowabe nelibutfo lakakhe bashuca bahlasela emaSiriya. EmaSiriya ehlulwa, abaleka. 14Ema-Amoni nawo atsi kube abone kutsi emaSiriya ayabaleka, nawo esuka ngematubane abalekela Abishayi, angena edolobheni. Ngako Jowabe wabuya ekuhlaseleni ema-Amoni, wabuyela ekhaya eJerusalema.

15EmaSiriya atsi kube abone kutsi ehlulwe ngema-Israyeli, ahlanganisa onkhe emabutfo awo ndzawonye. 16Inkhosi Hadadezeri walandza nemaSiriya labengasemphumalanga kwemfula iYufrathe, beta nabo eHelamu, baholwa nguShobaki, indvuna yemphi yenkhosi Hadadezeri waseSobha.

17Davide watsi kube akuve loko, naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli, wewela umfula iJordane wabanga eHelamu. EmaSiriya nawo aklamela abhekana naye. Imphi yabambana etulu. 18Kodvwa emaSiriya abaleka embikwema-Israyeli, Davide wabulala bagibeli betincola temphi lababengema-700, nemasotja labeti-40 000, labeshuca ngetinyawo.SiHebheru sitsi “bagibeli bemahhashi” Wachubeka wagadla nakuShobaki, indvuna yabo yemphi, wafa khona lapho. 19Lawa lamanye emakhosi labengaphansi kwaHadadezeri, atsi kube abone kutsi asehlulwe ngema-Israyeli, ase enta sivumelwane sekuthula nema-Israyeli, ase aba ngaphansi kwawo.

Ngako emaSiriya esaba kuphindze asite ema-Amoni.

11

BoDavide naBhatisheba

111

11:1
2 Sam. 12:26
1 Khr. 20:1
Kwatsi entfwasahlobo lelandzelako, ngesikhatsi emakhosi laphuma ngaso timphi, Davide yena watfumela Jowabe, wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonkhe imphi yema-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni, bavimbetela lidolobha laseRabha. Davide yena abesele eJerusalema.

2Kwatsi ngalelinye lilanga kusihlwa Davide wavuka embhedzeni wakhe, wahambahamba etulu endlini yakhe yebukhosi. Watsi aselapho, wabona umfati ageza. Lomfati abemuhle, acedzile. 3Davide wase utfumela umuntfu kuyawubuta kutsi ungubani. Lomuntfu wakhuluma watsi: “Phela lowo nguBhatisheba, indvodzakati ya-Eliyamu; ungumka-Uriya, umHethi.” 4

11:4
Lev. 15:19
Davide wase uyatfumela kutsi akalandvwe. Wefika kuDavide, Davide wamtsatsa, walala naye. Bhatisheba abesandza kucedza kutihlambulula ekungcoleni kwakhe. Wase uyancandzeka ubuyela ekhaya. 5Bhatisheba wase uyatibona kutsi sewutetfwele, wase utfumela ligama kuDavide, wamatisa watsi: “Sengitetfwele.”

6Davide watfumela ligama kuJowabe atsi: “Ngitfumelele Uriya, umHethi.” Ngako Jowabe watfumela Uriya kuDavide. 7Watsi nakefika Uriya, Davide wambuta Jowabe kutsi unjani, nekutsi emabutfo wona anjani, nekutsi imphi ichubeka kanjani. 8Davide wase utsi ku-Uriya: “Yehla uye ekhaya kakho uyewuphumula sikhashana.” Ngako Uriya waphuma esigodlweni; inkhosi yatfumela sipho ekhaya ka-Uriya. 9Kodvwa Uriya akazange aye ekhaya lakhe, walala emasangweni esigodlo kanye naletinye tinceku tenkhosi yakhe.

10Watsi Davide nakeva kutsi Uriya akayi ekhaya kakhe, wambuta, watsi: “Awukayi ngani ekhaya lakho? Angitsi uyefika nje ubuya khashane?”

11

11:11
1 Sam. 4:3
Uriya waphendvula Davide watsi: “Libhokisi lesivumelwane nemadvodza aka-Israyeli newakaJuda asemathendeni kanye nendvuna yami Jowabe netindvuna takhe bakambe ebaleni esigangeni. Pho, mine ngingaya kanjani ekhaya lami ngiyekudla, nginatse, ngilale kumkami? Ngifunga ngawe nangemphefumulo wakho, ngitsi: Ngingeke sengiyente mine intfo lenjalo!”

12Davide wase ukhuluma utsi: “Ase uhlale natsi-ke lonkhe lelilanga lalamuhla, ngitakuncandzekisa kusasa.” Ngako Uriya wahlala eJerusalema lonkhe lelo langa, nangakusasa kwakhona. 13Davide wammema kutsi atewudla kanye naye ekudleni kwakusihlwa, wamklinkla ngetjwala, entela kutsi adzakwe. Kodvwa nangalobo busuku Uriya akazange aye ekhaya lakhe, wesuka walala kanye naletinye tinceku tenkhosi yakhe esigodlweni.

14Ekuseni ngakusasa Davide wabhala incwadzi, wabhalela Jowabe, wayiphatsisa Uriya. 15Kulencwadzi abebhale watsi: “Beka Uriya embili lapho imphi ishisa ngakhona. Bese niyakhwesha kuye, nentele kutsi atewubulawa.”

16Ngako kwatsi Jowabe nasavimbetele lidolobha, wabeka Uriya endzaweni lapho abati kahle khona kutsi titsa tinemandla. 17Emabutfo etitsa atsi nasaphumela ngaphandle kwelidolobha, ahlasela Jowabe kanye nemabutfo akhe, letinye tihlabani letibalulekile taDavide tabulawa kanye na-Uriya, umHethi, tafa.

18Jowabe wase utfumela kuDavide umbiko lophelele ngekuchubeka kwemphi. 19Wayala lesitfunywa watsi: “Nasewucedzile kunika inkhosi lombiko ngalemphi, 20inkhosi ingahle ikuvutsele ngelukaka, bese iyabuta itsi: ‘Nisondzeleleni madvutane kangako nelidolobha kuyakulwa nalo? Beningati yini kutsi bangahle banijijimete ngetikhali lapha etulu elubondzeni? 21

11:21
Khu. 9:53
Ngubani lowabulala Abimeleki, umsa waJerubheshethi?Uphindze atiwe ngekutsi “Jerubhali” Akabulawanga yini ngumfati lowehlisela imbakadza yelitje etikwakhe asetulu elubondzeni, kuze afele eThebesi? Benisondzelelani ngaphansi kwalolubondza?’ Nakakubuta konkhe loko, umtjele utsi: ‘Nenceku yakho Uriya, umHethi, ifile.’ ”

22Lesitfunywa saphuma sahamba, satsi kube sifike kuDavide, samtjela konkhe lesasikutfunywe nguJowabe kutsi sikusho. 23Lesitfunywa satsi kuDavide: “Lemphi isengeme futsi iphume yahlangabetana natsi ebaleni, kodvwa sibadvudvule sayawubabeka esangweni lelidolobha. 24Banembi bakhona base bajijimeta tinceku takho basetulu elubondzeni, lamanye emadvodza enkhosi afa. Ngetulu kwaloko kufe nenceku yakho Uriya, umHethi.”

25Davide watsi kulesitfunywa: “Ubofike utjele Jowabe utsi: ‘Kungakujabhisi loku; umkhonto udla umuntfu njengalomunye. Cinisa kakhulu uhlasele lelo dolobha ulibhubhise.’ Khuluma loko ukhutsate Jowabe.”

26Umka-Uriya watsi kube eve kutsi indvodza yakhe seyifile, wayizilela. 27Kwatsi nase siphelile sikhatsi sekumzilela, Davide watsi akalandvwe aletfwe kakhe. Wabe sewumenta umfati wakhe, wamtalela indvodzana. Kodvwa lentfo leyayentiwe nguDavide yaba yimbi emehlweni aSimakadze.

12

Inkhulumo yaNathani nekuphendvuka kwaDavide

121Simakadze watfumela Nathani kuDavide. Watsi kube efike kuye, wakhuluma watsi: “Edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile, kantsi lena lenye yona yayiphuyile. 2Lena leyayinjingile yayinemihlambi lemikhulu yetimvu netinkhomo, 3kodvwa lena lephuyile yayingenalutfo ngaphandle kwelizinyane linye lelisikati leyayilitsengile. Yalikhulisa, lakhula kanye nebantfwabayo. Yayilondla ngisho nangekudla kwayo, ilinatsise nemanti endzebeni yayo, yayize iligone lilale emikhonweni yayo. Lalifanana nendvodzakati yayo kuyo.

4“Ngalelinye lilanga kwefika sihambi kulena lenjingile, kodvwa lenjinga yala kutsatsa lenye yetimvu tayo nome etinkhomeni tayo itewulungisa kudla kwalesihambi lesasiyifikele. Esikhundleni saloko yatsatsa lelizinyane lemvu lelisikati lelalilalendvodza lephuyile, yalungisela lesivakashi lesasifike lapha kayo.”

5Davide watfukutsela wabila, atfukutselela lendvodza, waze wakhuluma kuNathani watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze, ngitsi, lomuntfu lowente intfo lenjena kufanele afe nekufa! 6

12:6
Eks. 22:1
Kufanele akhokhe lelizinyane lalomuntfu seliphindvwe kane, ngobe wente intfo lembi, wayenta ngesibhuku.”

7

12:7
1 Sam. 16:1,13
Nathani wakhuluma kuDavide, watsi: “Lowo muntfu nguwe, nkhosi! Naku-ke Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli lakushoko, utsi: ‘Ngakugcoba kutsi ube yinkhosi yema-Israyeli, ngakukhulula esandleni saSawula. 8Ngakupha indlu yenkhosi yakho kanye nebafati benkhosi yakho kutsi babe bakho. Ngakupha indlu yaka-Israyeli neyakaJuda. Kube konkhe loku bekukuncane kakhulu kuwe, ngabe ngikwengetele ngakunika lokunye ngetulu. 9
12:9
2 Sam. 11:25,27
Uledzeleleleni livi laSimakadze ngekwenta lokubi emehlweni akhe? Ubulele Uriya, umHethi, ngenkemba, wabe sewutsatsa umkakhe wamenta umkakho. Umbulele ngenkemba yema-Amoni. 10Ngako-ke inkemba ingeke iphindze isuke endlini yakho, ngobe wedzelele mine ngekutsatsa umka-Uriya, umHethi, umente umkakho.’

11

12:11
Dut. 28:30
2 Sam. 13:1
15:1
16:22
18:9
1 Khos. 1:5
“Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ngitakwehlisela inhlekelele letawuvela emndenini wakho. Ngitawutsatsa bafati bakho ubuka, ngibanike lowo lohlobene nawe, alale nabo emini kubuka wonkhe umuntfu. 12Wena loku ukwentele emasitseleni, kodvwa mine loko ngitakwenta emini kala bha, sonkhe sive sema-Israyeli sibuka.’ ”

13

12:13
Hla. 51:1
Davide wakhuluma kuNathani, watsi: “Ngonile kuSimakadze.”

Nathani waphendvula watsi: “Simakadze sewusisusile sono sakho. Ungeke usafa. 14

12:14
2 Sam. 11:27
Kodvwa njengobe sewente loku, wenta kutsi titsa taSimakadze tingamhloniphi, lendvodzana yakho letawutalwa itakufa.” 15Nathani wahamba waya ekhaya kakhe.

Kufa kwendvodzana yaDavide

Simakadze washaya lomntfwana waDavide, labemtele kumka-Uriya, ngesifo, wagula. 16Davide wancengela lomntfwanakhe kuNkulunkulu. Wazila, wangena endlini yakhe, walala phansi emhlabatsini busuku ngebusuku. 17Baholi bendlu yakhe bema eceleni kwakhe bentela kumvusa, kodvwa wala, akazange adle kanye nabo.

18Kwatsi ngelilanga lesikhombisa lomntfwanakhe wafa. Tinceku taDavide tesaba kumtjela kutsi umntfwana sewufile, ngobe taticabanga titsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, sakhuluma kuDavide, akazange asilalele. Pho, singamtjela kanjani kutsi lomntfwana sewufile? Angahle ente intfo lebuhlungu.”

19Davide wabona kutsi kukhona tinceku takhe letatikuhleba, wavele wabona kutsi lomntfwana sewufile. Wabuta watsi: “Lomntfwana sewufile yini?”

Tavuma tatsi: “Yebo, sewufile.”

20Davide wasukuma phansi. Watsi kube ageze, agcobise, antjintje netimphahla takhe, wahamba waya endlini yaSimakadze, wafike wamkhonta. Wabe sewuya endlini yakhe, wabacela kutsi bamnike kudla, wadla.

21Tinceku takhe tambuta tatsi: “Ukwentelani loku? Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, wazila, wakhala, kodvwa nyalo, njengobe lomntfwana asafile, usukume wadla!”

22Watiphendvula watsi: “Ngesikhatsi lomntfwana asaphila, ngazila ngakhala. Ngangicabanga ngitsi: ‘Ngubani lowatiko? Mhlawumbe Simakadze angahle abe nemusa kimi aphilise lomntfwana.’ 23Kodvwa nyalo njengobe asafile, sengingatsi ngizileleni? Ngingaphindze ngimbuyise yini? Mine ngitakuya kuye, kodvwa yena angeke ancandzeke ete kimi.”

Kutalwa kwaSolomoni

24

12:24
1 Khr. 3:5
22:9
Mat. 1:6
Davide wase udvudvuta umkakhe Bhatisheba, wahamba wayawulala naBhatisheba; watala indvodzana, labayetsa libito batsi nguSolomoni. Simakadze wamtsandza; 25kwatsi ngobe Simakadze amtsandza, watfumela livi ngaNathani, umphrofethi, kutsi etsiwe libito kutsiwe nguJedidiya.Jedidiya usho “kutsandvwa nguSimakadze”

Kutfumba kwaDavide iRabha

(1 Khr. 20:1-3)

26

12:26
2 Sam. 11:1
1 Khr. 20:1
Ngaleso sikhatsi Jowabe abesachubeka kulwa neRabha yema-Amoni, abesatfumbe inqaba yebukhosi.Lamanye emahumusho atsi “abesatalitfumba lelo dolobha lebukhosi” 27Jowabe wabe sewutfumela titfunywa kuDavide, watsi: “Sengilwe neRabha, ngatfumba lendzawo labakha kuyo emanti. 28Hlanganisa lamanye emabutfo uvimbetele lelidolobha, bese uyalitfumba. Ngaphandle kwaloko mine ngitalitfumba lelidolobha, bese letsiwa libito ngami.”

29Ngako Davide wahlanganisa onkhe emabutfo, wase uya eRabha; wafike wayihlasela, wayitfumba. 30Watsatsa umchele lowawusenhloko yalenkhosiNome “kuMilkhomi” lokusho Moloki, sithico sema-Amoni yema-Amoni, sisindvo segolide yawo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34,“emakhilogremu labengaba ngema-34” nome “lithalenta” wawunematje laligugu; wafakwa enhloko yaDavide. Watsatsa imphango lenyenti kabi kulelo dolobha, 31nalabantfu bebalapho wabakhipha wabafaka emsebentini lababewenta ngemasaha, nangemapiki ensimbi, nangemazembe, wabafolomisa netitini.Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru Konkhe loku wakwenta kuwo onkhe emadolobha ema-Amoni. Davide nawo onkhe emabutfo akhe base bayancandzeka babuyela eJerusalema.