Siswati 1996 (SWA96)
1

Kuva kwaDavide ngekufa kwaSawula

11

1:1
1 Sam. 30:17,26
Emvakwekufa kwaSawula, Davide wancandzeka nasancobe ema-Amaleki, wafike wahlala eSikilagi emalanga lamabili. 2
1:2
Josh. 7:6
1 Sam. 4:12
Ngelilanga lesitsatfu kwefika indvodza iphuma enkambu yaSawula, inetimphahla tayo letidzabukile kanye nelutfuli enhloko. Yatsi nayifika kuDavide, yawa phansi, yakhotsama, imhlonipha.

3Davide wayibuta watsi: “Uphumaphi?”

Yaphendvula yatsi: “Ngibaleke enkambu yaka-Israyeli.”

4Davide wayibuta watsi: “Kwenteke njani? Ngitjele.”

Yamphendvula yatsi: “Emadvodza abalekile ashiya imphi. Linyenti lawo ligwaziwe lafa. NaboSawula nemsa wakhe Jonathani bafile.”

5Davide wakhuluma kulelijaha lelalimletsele lombiko, watsi: “Wati ngani kutsi Sawula nemsa wakhe Jonathani bafile?”

6

1:6
1 Sam. 31:1
Lelijaha latsi: “Kwentekile ngaba setikwentsaba iGilbowa, ngabona Sawula eyeme etikwesikhali sakhe, tincola kanye nebagibeli bemahhashi sekusondzele kutawukhwela etikwakhe. 7Watsi kube agucuke angibone, wamemeta, mine ngabuta ngatsi: ‘Yini nje lengingayenta?’

8“Wase uyangibuta watsi: ‘Ungubani wena?’

“Mine ngamphendvula ngatsi: ‘Ngingum-Amaleki.’

9“Wabe sewukhuluma kimi utsi: ‘Mani lapha ngenhla kwami ungibulale! Sengisemlonyeni wekufa, kodvwa seloku ngisaphila.’

10“Ngako ngivele ngema ngenhla kwakhe, ngambulala, ngobe ngatile kutsi njengobe asawile angeke aphindze asindze. Ngibese ngitsatsa lomchele lobewusenhloko yakhe kanye nelibhengela lelisemkhonweni wakhe, ngakuletsa lapha enkhosini yami.”

11Davide kanye nawo onkhe emadvodza labenawo badzabula tembatfo tabo. 12Balila bakhala kwaze kwaba nguntsambama, bazilela Sawula, nemsa wakhe Jonathani, nemabutfo aSimakadze, nesive sema-Israyeli, ngobe babebulewe ngenkemba.

13Davide wabuta lelijaha lelaliletse lombiko kuye, watsi: “Wena uphumaphi?”

Laphendvula latsi: “Mine ngiyindvodzana yemuntfu wesive, um-Amaleki.”

14

1:14
1 Sam. 24:7
26:11
Hla. 105:15
Davide wambuta watsi: “Wena awukesabi ngani kuphakamisa sandla sakho nekubulala umgcotjwa waSimakadze?”

15Ngako Davide wabita lenye yalamadvodza, watsi kuyo: “Hamba kuye, umbulale!” Wavele wambulala, wafa. 16Ngobe Davide abetsite kuye: “Ingati yakho itawubasetikwakho. Nemlomo wakho ukulahla ngebufakazi, nawutsi: ‘Ngibulele logcotjiwe waSimakadze.’ ”

Kulila kwaDavide, alilela boSawula naJonathani

17Davide washo nasi sililo, alilela Sawula nemsa wakhe Jonathani, 18

1:18
Josh. 10:13
wakhipha nemlayeto kutsi emadvodza akaJuda afundziswe lesililo sebutjoki.

Sibhalwe encwadzini yaJasheri:“Jasheri” lelibito lisho “Lolungile” nome “Locotfo”

19“Bukhosi bakho, Israyeli, bulele phansi,

bubulawelwe etintsabeni.

Emachawe lanemandla kakhulu asawile!

20

1:20
Mik. 1:10
“Loku akusiwumenyetelwa eGathi,

kungakhulunywa nasetitaladini tase-Ashkeloni,

funa emadvodzakati emaFilisti ajabule,

funa emadvodzakati alabangakasoki atfokote.

21“Nine tintsaba taseGilbowa,

shangatsi ningabate ematolo nemvula,

nibete nemasimi laneminikelo yalokutinhlavu.

Ngobe lihawu lalabanemandla lilele ehlazweni,

lihawu laSawula alisamanyateliswa ngemafutsa.

22

1:22
1 Sam. 14:6,47
Engatini yalabagwaziwe

nasetidvunjini temachawe,

butjoki baJonathani bashaya bacotfula,

nenkemba yaSawula ayibuyanga yabayaba.

23“Sawula naJonathani

basaphila babetsandvwa, baligugu,

nasekufeni abazange behlukane.

Bebanematubane kwendlula emangce,

bebanemandla kwendlula emabhubesi.

24“Awu, madvodzakati aka-Israyeli,

lilelani Sawula.

Wanembatsisa ngaletibovu naleticolisakele,

wahlobisa tingubo tenu

ngemihlobiso yegolide.

25“Emachawe lanemandla awile emphini!

Jonathani ulele, ubulawelwe etintsabeni takho.

26

1:26
1 Sam. 18:3
19:1
“Ngiyakukhalela, mnaketfu Jonathani,

bewuligugu kimi!

Lutsandvo lwakho kimi belumangalisa,

lumangalisa kwendlula lwalabasikati.

27“Emachawe lanemandla awile!

Tikhali temphi nato setibhubhile.”

2

Kubekwa kwaDavide kuba yinkhosi yakaJuda

21

2:1
1 Sam. 23:2
30:7
Emvakwesikhatsi Davide wabuta kuSimakadze, watsi: “Kufanele yini ngenyuke kuyawutsatsa lelinye lalamadolobha akaJuda?”

Simakadze watsi: “Yenyuka.”

Davide wabuta watsi: “Kufanele ngiye kuphi?”

Simakadze wamphendvula watsi: “EHebroni.”

2

2:2
1 Sam. 25:40
27:3
Ngako Davide wenyuka kanye nebafati bakhe lababili, bo-Ahinowami waseJezreyeli kanye na-Abigayili, umfelokati waNabali waseKhameli. 3
2:3
Josh. 21:11
Davide wahamba kanye nalamadvodza labemsingatsile, nguleyo naleyo inemndeni wayo; bafike bakha emadolobhaneni aseHebroni. 4
2:4
1 Sam. 31:13
Emadvodza akaJuda eta eHebroni, afike amgcobela lapho Davide kutsi abe yinkhosi etikwendlu yakaJuda.

Watsi kube Davide eve kutsi emadvodza aseJabeshi Gileyadi ngiwo labengcwabe Sawula, 5watfumela titfunywa kulawo madvodza aseJabeshi Gileyadi, tafike tatsi: “Simakadze akanibusise ngekukhombisa umusa wenu ngekungcwaba Sawula, inkhosi yenu. 6Shangatsi Simakadze manje anganiphatsa ngemusa nangekwetsembeka, nami futsi ngitaniphatsa ngalowo musa, njengobe nani nentile. 7Manje-ke, cinani nibe nesibindzi, ngobe Sawula, inkhosi yenu, sewufile, kodvwa indlu yakaJuda seyigcobe mine kutsi ngibe yinkhosi etikwayo.”

Kubekwa kwa-Ishboshethi, inkhosi yaka-Israyeli

8

2:8
1 Sam. 14:50
Ngaso leso sikhatsi Abneri, umsa waNeri, labeyindvuna yemphi yaSawula abesatsetse Ishboshethi, umsa waSawula, wamletsa eMahanayimu. 9Wafike wambeka inkhosi yakaGileyadi, neyaka-Asheri,Nome “Ashuri” neyaseJezreyeli, neyaka-Efrayimu, neyakaBhenjamini, naku-Israyeli wonkhe.

10Ishboshethi, umsa waSawula, abesaneminyaka lengema-40, nakabekwa kuba yinkhosi etikwa-Israyeli; wabusa iminyaka lemibili. Kodvwa indlu yakaJuda yona yalandzela Davide. 11

2:11
2 Sam. 5:5
Davide waba yinkhosi eHebroni etikwaJuda iminyaka lesikhombisa netinyanga letisitfupha.

Kulwa kwa-Israyeli naJuda

12Abneri, umsa waNeri, kanye nemadvodza labelandzela Ishboshethi, umsa waSawula, besuka eMahanayimu baya eGibeyoni. 13

2:13
1 Khr. 2:16
Jowabe, umsa waSeruya, kanye nemadvodza akaDavide bahamba bahlangana nabo esitibeni saseGibeyoni. Lelinye licembu lahlala ngalapha kwalesitiba, kwatsi leli lelinye lahlala ngale kwaso, abukana.

14Abneri wakhuluma kuJowabe, watsi: “Ake sivulele lamajaha alwe, embikwetfu sibuka.”

Jowabe watsi: “Kulungile, ase balwe.”

15Ngako asukuma abalwa, kwaba ngemadvodza lali-12 akaBhenjamini na-Ishboshethi, umsa waSawula, kwatsi lali-12 aba ngakaDavide. 16Lelo nalelo jaha labamba lelo lelicondzene nalo ngenhloko laligwaza ngenkemba emhlubulweni, awa phansi kanyekanye. Ngako lendzawo yaseGibeyoni yetsiwa libito kwatsiwa yiHelkathi Hasurimu.Loku kusho “indzawo yenkemba” nome “indzawo yebutsa”

17Ngalelo langa imphi yayesabeka kakhulu, Abneri nemadvodza aka-Israyeli behlulwa ngemadvodza akaDavide.

18Emadvodzana aSeruya lamatsatfu abelapho, boJowabe na-Abishayi kanye na-Asaheli. Asaheli abegijimisa kwenyamatane yesiganga. 19Wacosha Abneri, wacondzana naye; abengajikeli ngesekudla nome ngesancele, asamcosha. 20Abneri wabuka emvakwakhe, wabuta watsi: “Asaheli, nguwe yini lowo?”

Waphendvula watsi: “Ngimi.”

21Abneri wakhuluma kuye watsi: “Phambukela ngasesandleni sekudla nome sesancele ucondzane nalelinye lalamajaha ulemuke letikhali talo.” Kodvwa Asaheli akazange ayekele kumcosha.

22Waphindza futsi Abneri wecwayisa Asaheli, watsi: “Yekela kungicosha ngemuva! Ungiphocelelelani kutsi ngikugwaze? Ngingambukelwa ngubani umnakenu, Jowabe?”

23

2:23
2 Sam. 3:27,30
20:12
Kodvwa Asaheli akayekelanga kumcosha ngemuva; ngako Abneri wagucuka wamgwaza ngesikhali sakhe esiswini, saze saphumela ngemuva.Nome “Abneri wamgcubula ngesibambo sesikhali sakhe esiswini, saze saphumela ngemuwa” Letinye tincwadzi tisho njalo, kodvwa ngesiHebheru akuvakali Wawela phansi, wafa khona lapho. Bonkhe babefike beme lapho Asaheli abewele khona, wafa.

24Kodvwa Jowabe na-Abishayi bachubeka bacosha Abneri; latsi lilanga nalishona, befika egcumeni lase-Ama, edvute naGiya, endleleni leya emacwacwasini aseGibeyoni. 25Ngako emadvodza akaBhenjamini abutsana ndzawonye emvakwa-Abneri. Aba sicumbi, abese ema esicongweni seligcuma.

26Abneri wamemeta Jowabe, watsi: “Kufanele sichubeke nekulwa siphelane yini? Awuboni ngani kutsi loku kuyawugcina sekumunyu? Lamadvodza akakho utawatjela nini kutsi akakuyekele lokucosha bomnakabo ngemuva?”

27Jowabe waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaNkulunkulu, ngitsi kube awukakhulumi, lamadvodza akami abetawuchubeka nekunicosha, kuze kube ngukusasa ekuseni.”Nome “kube ukhulume ekuseni, lamadvodza ngabe akabacoshi labomnakabo” nome “kube bewukhulumile, lamadvodza ngabe akuyekele ekuseni kucosha labomnakabo” 28Ngako Jowabe washaya licilongo lakhe, onkhe emadvodza ema. Akazange achubeke nekuwacosha lamadvodza aka-Israyeli, kantsi futsi akazange aphindze alwe nawo.

29Kubo bonkhe lobo busuku Abneri nemadvodza akakhe bashuca badzabula sihosha saseJordane, i-Arabha. Bewela iJordane, badzabula iBhithroniNome “ekuseni” nome “esihosheni” leligama alicondzakali ngesiHebheru ekhatsi, baye befika eMahanayimu.

30Jowabe wabuya ekucosheni Abneri, wahlanganisa onkhe emadvodza akakhe. Ngaphandle kwa-Asaheli, kwatfolakala kutsi emadvodza akaDavide lali-19 abesanyamalele. 31Kodvwa emadvodza akaDavide abebulele bakaBhenjamini labangema-360 labebahamba na-Abneri. 32BoJowabe batsatsa Asaheli bamngcwaba ethuneni leyise eBhetlehema. Base bashuca busuku bonkhe, befika eHebroni nakudzabuka kusa.