Siswati 1996 (SWA96)
1

Kuva kwaDavide ngekufa kwaSawula

11

1:1
1 Sam. 30:17,26
Emvakwekufa kwaSawula, Davide wancandzeka nasancobe ema-Amaleki, wafike wahlala eSikilagi emalanga lamabili. 2
1:2
Josh. 7:6
1 Sam. 4:12
Ngelilanga lesitsatfu kwefika indvodza iphuma enkambu yaSawula, inetimphahla tayo letidzabukile kanye nelutfuli enhloko. Yatsi nayifika kuDavide, yawa phansi, yakhotsama, imhlonipha.

3Davide wayibuta watsi: “Uphumaphi?”

Yaphendvula yatsi: “Ngibaleke enkambu yaka-Israyeli.”

4Davide wayibuta watsi: “Kwenteke njani? Ngitjele.”

Yamphendvula yatsi: “Emadvodza abalekile ashiya imphi. Linyenti lawo ligwaziwe lafa. NaboSawula nemsa wakhe Jonathani bafile.”

5Davide wakhuluma kulelijaha lelalimletsele lombiko, watsi: “Wati ngani kutsi Sawula nemsa wakhe Jonathani bafile?”

6

1:6
1 Sam. 31:1
Lelijaha latsi: “Kwentekile ngaba setikwentsaba iGilbowa, ngabona Sawula eyeme etikwesikhali sakhe, tincola kanye nebagibeli bemahhashi sekusondzele kutawukhwela etikwakhe. 7Watsi kube agucuke angibone, wamemeta, mine ngabuta ngatsi: ‘Yini nje lengingayenta?’

8“Wase uyangibuta watsi: ‘Ungubani wena?’

“Mine ngamphendvula ngatsi: ‘Ngingum-Amaleki.’

9“Wabe sewukhuluma kimi utsi: ‘Mani lapha ngenhla kwami ungibulale! Sengisemlonyeni wekufa, kodvwa seloku ngisaphila.’

10“Ngako ngivele ngema ngenhla kwakhe, ngambulala, ngobe ngatile kutsi njengobe asawile angeke aphindze asindze. Ngibese ngitsatsa lomchele lobewusenhloko yakhe kanye nelibhengela lelisemkhonweni wakhe, ngakuletsa lapha enkhosini yami.”

11Davide kanye nawo onkhe emadvodza labenawo badzabula tembatfo tabo. 12Balila bakhala kwaze kwaba nguntsambama, bazilela Sawula, nemsa wakhe Jonathani, nemabutfo aSimakadze, nesive sema-Israyeli, ngobe babebulewe ngenkemba.

13Davide wabuta lelijaha lelaliletse lombiko kuye, watsi: “Wena uphumaphi?”

Laphendvula latsi: “Mine ngiyindvodzana yemuntfu wesive, um-Amaleki.”

14

1:14
1 Sam. 24:7
26:11
Hla. 105:15
Davide wambuta watsi: “Wena awukesabi ngani kuphakamisa sandla sakho nekubulala umgcotjwa waSimakadze?”

15Ngako Davide wabita lenye yalamadvodza, watsi kuyo: “Hamba kuye, umbulale!” Wavele wambulala, wafa. 16Ngobe Davide abetsite kuye: “Ingati yakho itawubasetikwakho. Nemlomo wakho ukulahla ngebufakazi, nawutsi: ‘Ngibulele logcotjiwe waSimakadze.’ ”

Kulila kwaDavide, alilela boSawula naJonathani

17Davide washo nasi sililo, alilela Sawula nemsa wakhe Jonathani, 18

1:18
Josh. 10:13
wakhipha nemlayeto kutsi emadvodza akaJuda afundziswe lesililo sebutjoki.

Sibhalwe encwadzini yaJasheri:“Jasheri” lelibito lisho “Lolungile” nome “Locotfo”

19“Bukhosi bakho, Israyeli, bulele phansi,

bubulawelwe etintsabeni.

Emachawe lanemandla kakhulu asawile!

20

1:20
Mik. 1:10
“Loku akusiwumenyetelwa eGathi,

kungakhulunywa nasetitaladini tase-Ashkeloni,

funa emadvodzakati emaFilisti ajabule,

funa emadvodzakati alabangakasoki atfokote.

21“Nine tintsaba taseGilbowa,

shangatsi ningabate ematolo nemvula,

nibete nemasimi laneminikelo yalokutinhlavu.

Ngobe lihawu lalabanemandla lilele ehlazweni,

lihawu laSawula alisamanyateliswa ngemafutsa.

22

1:22
1 Sam. 14:6,47
Engatini yalabagwaziwe

nasetidvunjini temachawe,

butjoki baJonathani bashaya bacotfula,

nenkemba yaSawula ayibuyanga yabayaba.

23“Sawula naJonathani

basaphila babetsandvwa, baligugu,

nasekufeni abazange behlukane.

Bebanematubane kwendlula emangce,

bebanemandla kwendlula emabhubesi.

24“Awu, madvodzakati aka-Israyeli,

lilelani Sawula.

Wanembatsisa ngaletibovu naleticolisakele,

wahlobisa tingubo tenu

ngemihlobiso yegolide.

25“Emachawe lanemandla awile emphini!

Jonathani ulele, ubulawelwe etintsabeni takho.

26

1:26
1 Sam. 18:3
19:1
“Ngiyakukhalela, mnaketfu Jonathani,

bewuligugu kimi!

Lutsandvo lwakho kimi belumangalisa,

lumangalisa kwendlula lwalabasikati.

27“Emachawe lanemandla awile!

Tikhali temphi nato setibhubhile.”