Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Rom. 1:12
1 Phet. 1:1
Lencwadzi iphuma kuSimoni Phetro, inceku nemphostoli waJesu Khristu.

Iya kini lenemukele kukholwa lokuligugu njengekwetfu. Nikwemukele ngekulunga kwaNkulunkulu neMsindzisi wetfu Jesu Khristu.

2Shangatsi umusa nekuthula kungandziswa kini ngekwati Nkulunkulu naJesu iNkhosi yetfu.

Kubitwa nekukhetfwa kwemKhristu

3Ngemandla akhe Nkulunkulu usiphe konkhe lesikudzingako kuze siphile, simesabe njengobe simati yena lowasibitela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. 4

1:4
Joh. 1:12
Rom. 8:15
2 Khor. 3:18
Ef. 4:24
1 Joh. 3:2
Ngaleyo ndlela siphiwe tetsembiso letiligugu naletikhulukati, kuze kutsi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu, niphunyule ekubhujisweni kwelive lese lokheleke etinkhanukweni.

5

1:5
Gal. 5:6
Ngaleso sizatfu-ke khutsalelani kwengeta bucotfo ekukholweni, nakubo bucotfo nengete kwati, 6
1:6
1 Khor. 9:25
nasekwatini nengete kutitsiba, nasekutitsibeni nengete kukhutsatela, nasekukhutsateleni nengete kumesaba Nkulunkulu, 7
1:7
1 Khor. 13:13
Gal. 6:10
1 Thes. 3:12
Heb. 13:1
nasekumesabeni Nkulunkulu nengete kutsandza bazalwane, nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo. 8
1:8
Joh. 15:2
Thit. 3:14
Nangabe letintfo tikini, tivama, titawunenta nikhutsale, nitsele titselo ekuyatini ngalokugcwele iNkhosi yetfu Jesu Khristu. 9
1:9
1 Joh. 2:9,11
Ngobe lowo lote letintfo, uyimphumphutse, uyafifiyela, sewukhohliwe kutsi wahlantwa etonweni takhe takucala.

10

1:10
Heb. 3:14
2 Phet. 3:17
1 Joh. 3:19
Ngako-ke, bazalwane, khutsalelani kakhulu kukhombisa kutsi nibelubito nebekukhetfwa. Nanikwenta loko, ningeke nihlubuke, 11kodvwa niyawunikwa lilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakadze weNkhosi neMsindzisi wetfu Jesu Khristu.

12

1:12
Rom. 15:14
1 Phet. 5:10,12
Juda 5
Ngako-ke sonkhe sikhatsi ngiyawube ngiloku nginikhumbuta ngaleto tintfo, nome senitati nje, nihleti nicinile kuleliciniso lese nilemukele. 13
1:13
2 Khor. 5:1
2 Phet. 3:1
Ngikubona kufanele, yingci ngisekhona kulomtimba, kwekutsi nginivusetele ngekunikhumbuta; 14
1:14
Joh. 21:18
ngobe ngiyati kutsi masinyane nje ngitawushiya lomhlaba, njengaloku iNkhosi yetfu Jesu Khristu yangitjela. 15Kepha ngitakwetama kwenta lisu lekutsi nisale nitikhumbula letintfo ngaso sonkhe sikhatsi, nome ngingasekho.

Bofakazi lababona inkhatimulo yaKhristu

16

1:16
Mat. 17:1
Mak. 9:2
Luk. 1:2
9:28
Joh. 1:14
1 Khor. 1:17
Empeleni sasingalandzeli tinganekwane tebucili, ngesikhatsi sinatisa emandla nekufika kweNkhosi yetfu Jesu Khristu, kodvwa sasingulabo labawabona emandla ebukhosi bakhe. 17
1:17-18
Mat. 3:17
17:1-5
Mak. 1:11
9:2-7
Luk. 9:28-35
Mhlazana emukela ludvumo nenkhatimulo kuNkulunkulu uYise, sasikhona tsine. Kwaphuma livi enkhatimulweni yebukhosi, latsi: “Lo, uyiNdvodzana yami letsandzekako, lengitfokota ngayo.” 18Tsine sasinaye entsabeni lengcwele, nakuvakala lelivi liphuma ezulwini, saliva ngetetfu tindlebe.

19

1:19
Hla. 119:105
Semb. 2:28
Ngaleyo ndlela livi lesiphrofetho laciniswa kancono kitsi. Nani nitawube nente kahle, nanililalele, naliva lakhanya njengesibane lesikhanya ebumnyameni, kuze kube ngusentsatsakusa nenkhanyeti yekusa ibonakale etinhlitiyweni tenu. 20Ngetulu kwako konkhe, nifanele nicondzisise kahle kutsi kute siphrofetho semBhalo lesingachasiswa ngumuntfu ngekwakhe kucondza. 21
1:21
2 Thim. 3:16
1 Phet. 1:10
Kute siphrofetho lesake seta ngentsandvo yemuntfu; kodvwa bantfu bakhuluma lokukwaNkulunkulu, bachutjwa nguMoya Longcwele.

2

Bafundzisi nebaphrofethi bemanga

(Juda v. 4-13)

21

2:1
Dut. 13:1
Mat. 24:11
Imis. 20:29
1 Khor. 11:19
1 Thim. 4:1
2 Thim. 3:1
1 Joh. 2:22
4:1
2 Joh. 7
Juda 4,18
Nakadzeni babevele bakhona baphrofethi bemanga emkhatsini wesive, kanjalo-ke nalapha emkhatsini wenu batawuvela baphrofethi bemanga, labatawungenisa timfundziso temanga letibhubhisako, baphike uMbusi lowabatsenga, ngaloko-ke batawube batidvonsela kubhujiswa lokusheshisako. 2
2:2
Imis. 19:9
2 Thim. 4:3
Labanyenti bayawulandzela lawo manyala abo; ngenca yabo indlela yeliciniso iyawuhlanjalatwa. 3
2:3
Rom. 16:18
2 Khor. 2:17
1 Thes. 2:5
1 Thim. 6:5
Ngenca yebudli babo bayawutsengiselana ngani ngemavi ebucili. Kusukela emandvulweni kulahlwa kwabo akulibali, nekubhujiswa kwabo akweteli.

4

2:4
Gen. 6:1
Juda 6
Semb. 20:2,3
Nkulunkulu akazange atiyekele tingilosi letona, kodvwa watilahla kalasha emigodzini yebumnyama bebumnyama, kutsi titewugcinelwa kwehlulelwa. 5
2:5
Gen. 6:1 – 7:24;
Nkulunkulu akazange awuyekele umhlaba wakadzeni, kodvwa wamlondvolota Nowa, umshumayeli wekulunga, kanye nalabanye lababesikhombisa, ngesikhatsi aletsa zamcolo emhlabeni walababengamesabi Nkulunkulu. 6
2:6
Gen. 19:23-24
Isa. 13:19
Sil. 4:6
Emadolobha aseSodoma naseGomora Nkulunkulu wawalahla ngelicala, wase uwabhubhisa ngemlilo, aphela nya, aba ngumlotsa; wawenta aba sibonelo kulabo labangayiwumesaba Nkulunkulu. 7
2:7
Gen. 18:20
19:1
Nkulunkulu wamsindzisa Loti labelungile; Loti abesavele asakhatsateke kakhulu, ngenca yekuhamba ngemanyala kwabo labangenamtsetfo. 8
2:8
Hla. 119:53,158
Hez. 9:4
Lendvodza lelungile lebeyihlala emkhatsini wabo, onkhe emalanga beyidzatjukiswa kuva nekubona tento tabo letimbi tekungamesabi Nkulunkulu, umphefumulo wayo lolungile weva buhlungu. 9
2:9
Hla. 34:17
1 Khor. 10:13
Semb. 3:10
INkhosi iyakwati kubakhulula ekulingweni labo labesaba Nkulunkulu; kodvwa labangakalungi ibagcinela kujeziswa ngelilanga lekwehlulelwa, 10
2:10
2 Phet. 3:3
Juda 8,16
ikakhulu labo labahamba etinkhanukweni temvelo tekutingcolisa, bedzelela baphatsi.

Bangemaphikankhani, bayatigcabha, abesabi nekuhlambalata benkhatimulo; 11

2:11
Juda 9
kantsi ngisho netingilosi, letinkhulu kakhulu kunabo ngebuchawe nangemandla, atibahlambalati labo bantfu ngekubamangalela embikweNkhosi. 12Kodvwa labantfu labahlambalatako banjengetilwane tesiganga letingenangcondvo, ngekwemvelo titalelwe kubanjwa nekubulawa. Bahlambalata ngetintfo labangatati; kodvwa batawubhujiswa kanye naleto tilwane. 13
2:13
Rom. 13:13
1 Khor. 11:21
Juda 12
Bayakwemukeliswa buhlungu, ngobe nabo bevisa buhlungu. Kujabula kwabo kumita nekutamasa, ngisho nasemini imbala. Yebo, balihlazo nendlisamahloni nase bahlanganyela nani edzilini ngaso sonkhe sikhatsi, batijabulisa ngetinkhanuko tabo. 14Emehlo abo agcwele buphingi, anamatsele esonweni; baholela labo lababutsakatsaka elugibeni; tinhlitiyo tabo tetayele bukhali. Bangaphansi kwesicalekiso. 15
2:15-16
Num. 22:2-35
31:16
Juda 11
Semb. 2:14
Bashiye indlela lecondzile bedukela endleleni yaBhalamu, umsa waBheyori, lowatsandza umvuzo lomubi. 16Kodvwa wekhutwa ngaloko kona kwakhe: Imbongolo lesimungulu yakhuluma ngelivi lemuntfu, yakuvimbela loko kuhlanya kwalowo mphrofethi.

17

2:17
Juda 12
Labo bantfu bayimitfombo lete emanti, batinkhungu letichutjwa sivunguvungu; bagcinelwe bunyama bebumnyama. 18
2:18
Hla. 73:8
Juda 16
Bakhuluma emagama lalite, bayenge ngetinkhanuko nangemanyala labo labasandza kuphunyula kulabedukako. 19
2:19
Joh. 8:34
Rom. 6:16
8:21
Gal. 6:8
2 Phet. 1:4
Juda 4
Babetsembisa inkhululeko, kantsi bona ngekwabo batigcili tekubhubha; ngobe loko lokumehlulako umuntfu, usigcili sako. 20
2:20
Mat. 12:45
Heb. 6:4
1 Joh. 2:16
Ngobe nangabe kungcoliswa ngulomhlaba bakubalekele ngekwati iNkhosi lenguMsindzisi wetfu Jesu Khristu, baphindze behlulwa ngiko, sigcino sabo sibi kakhulu kunesicalo sabo. 21
2:21
Luk. 12:47
Lokungenani bekuyawuba ncono kubo kube mane abazange sebayati indlela yekulunga, kunekutsi batsi sebayatile baphindze bawufulatsele umyalo longcwele lababenikwe wona. 22
2:22
Taga 26:11
Kubehlele njengobe saga lesicinisile sitsi:

“Inja seyibuyele emahlanteni ayo,” nekutsi:

“Ingulube igezwe cedze yabuyela

yayawubhocota eludzakeni.”