Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Rom. 1:12
1 Phet. 1:1
Lencwadzi iphuma kuSimoni Phetro, inceku nemphostoli waJesu Khristu.

Iya kini lenemukele kukholwa lokuligugu njengekwetfu. Nikwemukele ngekulunga kwaNkulunkulu neMsindzisi wetfu Jesu Khristu.

2Shangatsi umusa nekuthula kungandziswa kini ngekwati Nkulunkulu naJesu iNkhosi yetfu.

Kubitwa nekukhetfwa kwemKhristu

3Ngemandla akhe Nkulunkulu usiphe konkhe lesikudzingako kuze siphile, simesabe njengobe simati yena lowasibitela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. 4

1:4
Joh. 1:12
Rom. 8:15
2 Khor. 3:18
Ef. 4:24
1 Joh. 3:2
Ngaleyo ndlela siphiwe tetsembiso letiligugu naletikhulukati, kuze kutsi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu, niphunyule ekubhujisweni kwelive lese lokheleke etinkhanukweni.

5

1:5
Gal. 5:6
Ngaleso sizatfu-ke khutsalelani kwengeta bucotfo ekukholweni, nakubo bucotfo nengete kwati, 6
1:6
1 Khor. 9:25
nasekwatini nengete kutitsiba, nasekutitsibeni nengete kukhutsatela, nasekukhutsateleni nengete kumesaba Nkulunkulu, 7
1:7
1 Khor. 13:13
Gal. 6:10
1 Thes. 3:12
Heb. 13:1
nasekumesabeni Nkulunkulu nengete kutsandza bazalwane, nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo. 8
1:8
Joh. 15:2
Thit. 3:14
Nangabe letintfo tikini, tivama, titawunenta nikhutsale, nitsele titselo ekuyatini ngalokugcwele iNkhosi yetfu Jesu Khristu. 9
1:9
1 Joh. 2:9,11
Ngobe lowo lote letintfo, uyimphumphutse, uyafifiyela, sewukhohliwe kutsi wahlantwa etonweni takhe takucala.

10

1:10
Heb. 3:14
2 Phet. 3:17
1 Joh. 3:19
Ngako-ke, bazalwane, khutsalelani kakhulu kukhombisa kutsi nibelubito nebekukhetfwa. Nanikwenta loko, ningeke nihlubuke, 11kodvwa niyawunikwa lilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakadze weNkhosi neMsindzisi wetfu Jesu Khristu.

12

1:12
Rom. 15:14
1 Phet. 5:10,12
Juda 5
Ngako-ke sonkhe sikhatsi ngiyawube ngiloku nginikhumbuta ngaleto tintfo, nome senitati nje, nihleti nicinile kuleliciniso lese nilemukele. 13
1:13
2 Khor. 5:1
2 Phet. 3:1
Ngikubona kufanele, yingci ngisekhona kulomtimba, kwekutsi nginivusetele ngekunikhumbuta; 14
1:14
Joh. 21:18
ngobe ngiyati kutsi masinyane nje ngitawushiya lomhlaba, njengaloku iNkhosi yetfu Jesu Khristu yangitjela. 15Kepha ngitakwetama kwenta lisu lekutsi nisale nitikhumbula letintfo ngaso sonkhe sikhatsi, nome ngingasekho.

Bofakazi lababona inkhatimulo yaKhristu

16

1:16
Mat. 17:1
Mak. 9:2
Luk. 1:2
9:28
Joh. 1:14
1 Khor. 1:17
Empeleni sasingalandzeli tinganekwane tebucili, ngesikhatsi sinatisa emandla nekufika kweNkhosi yetfu Jesu Khristu, kodvwa sasingulabo labawabona emandla ebukhosi bakhe. 17
1:17-18
Mat. 3:17
17:1-5
Mak. 1:11
9:2-7
Luk. 9:28-35
Mhlazana emukela ludvumo nenkhatimulo kuNkulunkulu uYise, sasikhona tsine. Kwaphuma livi enkhatimulweni yebukhosi, latsi: “Lo, uyiNdvodzana yami letsandzekako, lengitfokota ngayo.” 18Tsine sasinaye entsabeni lengcwele, nakuvakala lelivi liphuma ezulwini, saliva ngetetfu tindlebe.

19

1:19
Hla. 119:105
Semb. 2:28
Ngaleyo ndlela livi lesiphrofetho laciniswa kancono kitsi. Nani nitawube nente kahle, nanililalele, naliva lakhanya njengesibane lesikhanya ebumnyameni, kuze kube ngusentsatsakusa nenkhanyeti yekusa ibonakale etinhlitiyweni tenu. 20Ngetulu kwako konkhe, nifanele nicondzisise kahle kutsi kute siphrofetho semBhalo lesingachasiswa ngumuntfu ngekwakhe kucondza. 21
1:21
2 Thim. 3:16
1 Phet. 1:10
Kute siphrofetho lesake seta ngentsandvo yemuntfu; kodvwa bantfu bakhuluma lokukwaNkulunkulu, bachutjwa nguMoya Longcwele.