Siswati 1996 (SWA96)
9

Kugcotjwa kwaJehu kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli

91Umphrofethi Elisha watfuma lomunye welicembu lebaphrofethi lababenaye, watsi kuye: “Bopha lijazi lakho ngelibhande, utsatse luphondvo lwemafutsa uhambe nalo uye eRamothi“iRamothi” ike ibhalwe ngekutsi “iRama” Gileyadi. 2

9:2
1 Khos. 19:16
Utawutsi ungefika lapho, ufune Jehu, umsa waJehoshafati, lotalwa nguNimshi. Ubofika ucondze kuye umkhiphe emkhatsini walabangani bakhe, umngenise ekamelweni lelingekhatsi kakhulu. 3Ubobe sewutsatsa loluphondvo lwemafutsa umtsele ngalamafutsa enhloko yakhe utsi: ‘Naku lakushoko Simakadze: “Ngikugcoba kuba yinkhosi etikwesive saka-Israyeli,” ’ usuke lapho uvule umnyango ucele empunzini, ungalibali!”

4Ngako lelijaha, lelalingumphrofethi, lesuka lacondza eRamothi Gileyadi. 5Latsi nalifika khona, lakhandza letindvuna temphi tihleti ndzawonye, lafike latsi: “Nginemlayeto wakho, ndvuna.”

Jehu walibuta watsi: “Ukhuluma nabani?”

Lomphrofethi wamphendvula, watsi: “Nawe, ndvuna.”

6

9:6
2 Khr. 22:7
Jehu wasukumela etulu bayawungena endlini. Lomphrofethi wase utsela emafutsa etikwenhloko yaJehu, watsi: “Naku lakushoko Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngiyakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwesive saSimakadze, ema-Israyeli. 7
9:7
1 Khos. 18:4
19:10
Ufanele ubhubhise indlu yaka-Ahabi, inkhosi yakho; ngitawukhipha sibhongo sengati yetinceku tami, baphrofethi, nengati yato tonkhe tinceku taSimakadze leyacitfwa nguJezebeli. 8
9:8
1 Khos. 14:10
21:21
Yonkhe indlu yaka-Ahabi itawubhubha. Ngitawubhubhisa ka-Ahabi bonkhe labadvuna labasele ka-Israyeli, labakhululekile nalabatigcili.

9

9:9
1 Khos. 15:29
16:3,11
“ ‘Ngiyakwenta indlu yaka-Ahabi ibe njengendlu yakaJerobowamu, umsa waNebati, nanjengendlu yakaBhasha, umsa wa-Ahiya. 10Jezebeli yena uyawudliwa tinja kulendzawo yaseJezreyeli, futsi akayiwungcwatjwa ngumuntfu.’ ” Wesuka lapho wavula umnyango, wacela empunzini.

11

9:11
Jer. 29:26
Hos. 9:7
Watsi Jehu nakaphumela kulabangani bakhe, lomunye wabo wambuta watsi: “Kusahamba kahle yini? Loluhlanya belutekwentani lapha kuwe?”

Jehu wamphendvula, watsi: “Niyamati lomuntfu kanye naletintfo latikhulumako.”

12Batsi: “Unemanga! Sitjele.”

Jehu wabaphendvula, watsi: “Naku lakushito kimi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Ngiyakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwa-Israyeli.” ’ ”

13

9:13
Mat. 21:8
Besuka lapho bamphutfuma bamendlalela emajazi abo etikwetitebhisi, ngaphansi kwetinyawo takhe. Base bashaya emacilongo bamemetela batsi: “Jehu yinkhosi!”

Kubulawa kwaJoramuNome “Jehoramu” nguJehu

14Jehu, umsa waJehoshafati, lotalwa nguNimshi, wakha luzungu ngaJoramu.Nome “Jehoramu” Ngaleso sikhatsi Joramu kanye nabo bonkhe baka-Israyeli babesolomane bavikele iRamothi Gileyadi kuHazayeli, inkhosi yemaSiriya, 15

9:15
2 Khos. 8:28
kodvwa JoramuNome “Jehoramu” abesabuyele kulela laseJezreyeli kuyawuphotisa emanceba labewagwazwe ngemaSiriya emphini yawo naHazayeli, inkhosi yemaSiriya. Jehu watsi: “Nangabe nani nibona kanjalo, caphelani kutsi kungaphunyuli ngisho namunye lapha edolobheni ahambe ayewuteka letindzaba lena eJezreyeli.” 16Ngako wagibela encoleni yakhe yemphi, wabanga eJezreyeli, ngobe phela JoramuNome “Jehoramu” abephumulele lapho, kantsi na-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, abehlile kuyakumvusela.

17Kwatsi mahlalesangweni waseJezreyeli nakatsi uphakamisa emehlo, asetulu embhoshongweni, wabona ngemabutfo aJehu eta avivile, wamemeta watsi: “Ngibona emabutfo eta avivile.”

JoramuNome “Jehoramu” watsi: “Tfumela sigijimi lesingumgibeli, usitfume kutsi siyewubabuta sitsi: ‘Nita ngekuthula yini?’ ”

18Lomgibeli waphutfuma wayawuhlangabeta Jehu, wafike watsi: “Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Uta ngekuthula yini?’ ”

Jehu wasiphendvula, watsi: “Utakwentani ngekuthula? Jikela ngasemvakwami, ungilandzele.”

Lomahlalesangweni wabika watsi: “Lesitfunywa sesifikile kubo, kodvwa asibonakali kubuya.”

19Ngako inkhosi yakhipha lesinye sitfunywa ngelihhashi, satsi nasifika kubo, satsi: “Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Uta ngekuthula yini?’ ”

Jehu naso wasiphendvula, watsi: “Utakwentani ngekuthula? Jikela ngasemvakwami, nawe ungilandzele.”

20Lomahlalesangweni wabika watsi: “Sigijimi sesifikile kubo, kodvwa naso asisabonakali kubuya. Lokugijima ngencola yemphi kubonakala shangatsi kwaJehu, umsa waNimshi, ugijimisa kweluhlanya.”

21

9:21
1 Khos. 21:1
JoramuNome “Jehoramu” watsi: “Bophelani incola yami.” Kwatsi nase tiboshelwe, Joramu, inkhosi yaka-Israyeli, na-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, baphuma bajikeka ngetincola tabo, nguloyo agibele yakakhe incola, bayawuhlangabeta Jehu. Bahlangana naye kulesivini lesasisaNabothi waseJezreyeli. 22Watsi JoramuNome “Jehoramu” kube abone Jehu, wambuta watsi: “Ute ngekuthula yini, Jehu?”

Jehu waphendvula watsi: “Kuthula kungaba khona kanjani, nangabe solomane kusekhona tithico nebutsakatsi benyoko Jezebeli?”

23JoramuNome “Jehoramu” wagucuka wacela empunzini, amemeta Ahaziya, atsi: “Limbuka! Ahaziya!”

24Jehu wase unsala butjoki bakhe wamjijimeta, umcibisholo wangena emhlabankhomo, wadzabula inhlitiyo ekhatsi, JoramuNome “Jehoramu” wadzilika encoleni yakhe. 25

9:25
1 Khos. 21:19
22:38
Jehu wakhuluma kuBidkari, umshayeli wencola yakhe, watsi: “Tsatsa lesidvumbu sakhe usijike lapha kulesivini lebesisaNabothi waseJezreyeli. Khumbula kutsi tsine nawe sasihamba sobabili sigibele incola yinye sidledlemuka emvakwa-Ahabi, uyise, ngesikhatsi Simakadze akhuluma lesiphrofetho ngaye, watsi: 26‘Itolo ngibone ingati yaNabothi kanye neyemadvodzana akhe, kusho Simakadze, vele ngiyawukwenta uyikhokhele kuyo yona lendzawo lena, kusho Simakadze,’Fundza 1 Khos. 21:19 Manje-ke mtsatseni, nimjike kuleyo ndzawo, njengekusho kwelivi laSimakadze.”

Kubulawa kwa-Ahaziya, inkhosi yakaJuda

27

9:27
2 Khr. 22:9
Watsi kube Ahaziya, inkhosi yakaJuda, akubone konkhe lokwase kwentekile, wabaleka ngemgwaco wacondza eBhethi Hagani.Nome “wabaleka ngendlela leyayicondze endlini yesivini” Jehu wamcosha, amemeta, atsi: “Mbulaleni naye!” Bamgwaza asesencoleni yakhe emanceba lamabi ngesikhatsi asabaleka ngemgwaco loya eGuri ngaseJibleyamu, kodvwa noko wabaleka wangenisa eMegido, wafike wafela khona. 28Tinceku takhe tamgibelisa encoleni yakhe tammikisa eJerusalema, lapho tafike tamfihlela khona kanye naboyisemkhulu edlizeni lakhe, eDolobheni laDavide. 29
9:29
2 Khos. 8:25
Ngemnyaka weli-11 waJoramu,Nome “Jehoramu” umsa wa-Ahabi, Ahaziya waba yinkhosi yakaJuda.

Kubulawa kwenkhosikati Jezebeli

30Jehu wase uya eJezreyeli. Watsi kube akuve loko Jezebeli, wapenda emehlo akhe, walungisa tinwele takhe, wase uvela ngelifasitelo. 31

9:31
1 Khos. 16:10,18
Watsi nje Jehu asangena esangweni, wambuta watsi: “Ute ngekuthula yini, Zimri, wena mbulali wenkhosi yakho?”Nome “Zimri wase waba nako yini kuthula, nase abulale inkhosi yakhe”

32Jehu wabuka etulu efasitelweni, wamemeta watsi: “Ngubani lome ngakimi? Ngubani?” Babili nome batsatfu batsenwa bambuka ngelifasitelo. 33Jehu wabamemeta watsi: “Khiphani Jezebeli, nimjike phansi!” Ngako bambamba bamkhipha ngelifasitelo, emasaphatelo engati yakhe abhoca lubondza kanye nemahhashi ngesikhatsi asamgcobagcoba ngetinselo tawo.

34

9:34
1 Khos. 16:31
Jehu wangena, wadla, wanatsa, wase utsi: “Nimnakekele lomfati localekisiwe, nimngcwabe; ngobe abeyindvodzakati yenkhosi.” 35Kodvwa batsi nabaphumela ngephandle kuyawumngcwaba, bakhandza kute lutfo ngaphandle kwelukhakhayi nje, netinyawo, netandla. 36
9:36
1 Khos. 21:23
Bancandzeka bayawubikela Jehu. Jehu watsi: “Leli livi laSimakadze lalikhuluma ngenceku yakhe Elija waseThishbe: ‘Kuleyo ndzawo eJezreyeli, tinja tiyawudla sidvumbu saJezebeli.Fundza 1 Khos. 21:23 37Sidvumbu saJezebeli siyawuba njengemangcoliso kuleyo ndzawo, esigcawini saseJezreyeli, kangangekutsi kuyawubate loyawuphindze ambone aze atsi: “Lona nguJezebeli.” ’ ”