Siswati 1996 (SWA96)
7

71Elisha wakhuluma watsi: “Lalela nali livi laSimakadze: Ngalesikhatsi kusasa emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kutawutsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva“ngenhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” esangweni laseSamariya.”

2Lendvuna, inkhosi leyayicamele emkhonweni wayo, yakhuluma ku-Elisha, yatsi: “Buka la: Ngisho nome Simakadze abengavula onkhe emafasitelo emvula ezulwini, loko bekungenteka yini?”

Elisha waphendvula watsi: “Utatibonela wena ngemehlo akho. Kodvwa wena awuyikudla lutfo lwako!”

Kuncandzeka kwemphi yemaSiriya

3

7:3
Lev. 13:46
Kwakukhona emadvodza lamane labenesifo lesisabulephelo labehlala ngasesangweni lelidolobha. Akhulumisana odvwana atsi: “Sitawuhlalelani lapha size sife? 4Nasitsi: ‘Asingene edolobheni,’ sitawufa yindlala. Nome singahlala lapha, sitawufa. Ngako ncono sambe siye enkambu yemaSiriya sitinikele kuwo; nabasiyekela, sitawuphila; nabasibulala-ke, sife.”

5Kwatsi kube kuhlwe, basukuma bahamba bayawungena enkambu yemaSiriya. Batsi nabefika emnyeleni wayo, bakhandza kukhala libhungane, kungasenamuntfu; 6

7:6
Isa. 13:4
ngobe Simakadze wenta emaSiriya eva shangatsi kuta umsindvo walenkhulu imphi yemahhashi netincola tawo, ase acabanga kutsi inkhosi yema-Israyeli seyimeme emakhosi emaHethi newemaGibhithe, nemabutfo awo kutsi atekuwahlasela. 7Ngako emaSiriya avuka ebusuku ngalelo langa abaleka ashiya emathende awo, nemahhashi awo, netimbongolo tawo. EmaSiriya ashiya inkambu yawo injengobe injalo, abaleka kuze asindze.

8Lamadvodza labenesifo lesisabulephelo efika emnyeleni wenkambu yemaSiriya angena kulelinye lemathende. Afike akhandza kudla, adla anatsa, ase atsatsa isiliva, negolide, netimphahla, abaleka ayakukufihla. Aphindza abuyela, angena kulelinye lithende atsatsa letinye njalo timphahla nato ayawutifihla.

9Ase akhuluma odvwana atsi: “Asenti kahle. Leli lilanga letindzaba letimnandzi, kodvwa tsine siyatifihla letindzaba, nasitawutifihla kuze kuse, sitawujeziswa. Asiphutfumeni siyewubika loku esigodlweni.”

10Ngako ase ayahamba ayawubikela tindvuna letibomahlalesangweni belidolobha, atsi: “Singene lapha enkambu yemaSiriya, sakhandza kukhala libhungane, kungekho muntfu, ngaphandle kwemahhashi lakhungiwe, netimbongolo letikhungiwe, nemathende asele anjengobe anjalo.” 11Bomahlalesangweni bayimemetela leyo ndzaba, yabikwa esigodlweni.

12Inkhosi yavuka yagubulundlela ebusuku, yakhuluma etindvuneni tayo, yatsi: “Ngitanitjela kutsi emaSiriya akwenteleni loku. EmaSiriya ayati kutsi siyalamba, ngako ashiye lenkambu, ayawubhaca esigangeni, atsi: ‘Batawuphuma nome kanjani, sitabe sesibabamba beva singene ekhatsi edolobheni.’ ”

13Lenye yetindvuna tenkhosi yaphendvula, yatsi: “Khipha lamanye emadvodza atsatse emahhashi lasihlanu kulengcosana lesesele edolobheni. Ingoti yabo itawufanana neyawo onkhe lama-Israyeli latabe asele lapha nawo lasabhubhile. Ngako asibatfumele sitewutfola kahle kutsi kwenteke njani.”

14Ngako balungisa tincola temphi letimbili nemahhashi ato, inkhosi yatikhipha kutsi tiyewubona kutsi kwentekeni emabutfweni emaSiriya. Yatjela labashayeli betincola, yatsi: “Hambani niyewubona kutsi kwenteke njani.” 15Bawalandzela emaSiriya, baze bayawufika ngasemfuleni iJordane; babehambe bakhandza timphahla tekwembatsa naletinye nje timphahla letatihambe tisakatwa ngemaSiriya kuyo yonkhe indlela ngesikhatsi abalekela ema-Israyeli. 16Ngako onkhe ema-Israyeli aphuma ayawuhlamahlama inkambu yemaSiriya. Ngako emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kwatsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva,“inhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” kwaya njengobe Simakadze abeshito.

17Ngaleso sikhatsi inkhosi yase ibeke lendvuna yayo, leyayicamele emkhonweni wayo, kutsi ibe ngumahlalesangweni. Sive sayigcobagcoba ngetinyawo nasiphulukundlela esangweni, yafela khona lapho, kwaya njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito ngesikhatsi inkhosi yehlela ekhaya layo. 18Kwavele kwenteka njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito enkhosini, watsi: “Ngalesikhatsi kusasa emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kutawutsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva“inhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” esangweni laseSamariya.”

19Lendvuna beyikhulume kulomuntfu waNkulunkulu, yatsi: “Buka la, khona kube Simakadze abengavula emafasitelo azamcolo wasezulwini, bekungenteka yini loko?” Lomuntfu waNkulunkulu abeyiphendvule watsi: “Utakubona loko wena ngewakho emehlo, kodvwa wena ngeke udle lutfo lwako.” 20Vele-ke, nguloko lokwayehlela lendvuna, ngobe bantfu bayigcobagcobela khona lapho esangweni ngetinyawo, yafa.

8

Kubuyiselwa kwemhlaba wemfati waseShunemu

81

8:1
Rut. 1:1
2 Khos. 4:33
Elisha abekhulume kulomfati labekavuse umfanyana wakhe ekufeni, watsi: “Baleka kanye nemndeni wakho niyewubhaca nome ngukuphi lapho ningabhaca khona, kube sikhashana, ngobe Simakadze sewukumisile kutsi kube nendlala eveni letawutsatsa iminyaka lesikhombisa.” 2Lomfati wavele wenta njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito. Wahamba kanye nemndeni wakhe wayawuhlala eveni lemaFilisti iminyaka lesikhombisa.

3Kwatsi ekupheleni kwaleminyaka lesikhombisa wabuya esuka eveni lemaFilisti, wacondza enkhosini wayawucela indlu yakhe kanye nemhlaba wakhe. 4Inkhosi yayikhulume naGehazi, inceku yemuntfu waNkulunkulu, yatsi: “Ngitjele ngato tonkhe tintfo letinkhulu letentiwe ngu-Elisha.” 5Kwatsi ngaleso sikhatsi Gehazi asalandzisa inkhosi kutsi Elisha ubavuse kanjani labafile, kwangena lomfati, Elisha labemvusele umfanyana wakhe ekufeni, atewucela indlu yakhe nemhlaba wakhe.

Gehazi watsi: “Nangu-ke lomfati, nkhosi yami, nkhosi; nalona ngulomfanyana wakhe lowavuswa ngu-Elisha ekufeni.” 6Inkhosi yabuta lomfati ngaloko, wayilandzisa.

Inkhosi yase itfuma lenye yetindvuna tayo, yatsi: “Hamba unike lomfati konkhe lobekukwakhe, kanye nayo yonkhe inzuzo letfolakele ngemhlaba wakhe, kusukela ngelilanga lahamba ngalo kulelive kuze kube ngulamuhla.”

Kugwazwa kwaBheni Hadadi nguHazayeli

7Elisha wesuka lapho waya eDamaseko; Bheni Hadadi, inkhosi yemaSiriya, abegula. Inkhosi yatsi nayitjelwa ngaloko kutsiwa: “Umuntfu waNkulunkulu udzabule lonkhe lelive waze wefika lapha,” 8

8:8
1 Khos. 14:2
2 Khos. 1:2
yatsi kuHazayeli: “Tsatsa sipho uhambe naso uyewuhlangabeta lomuntfu waNkulunkulu ngaso. Buta kuSimakadze ngaye, utsi: ‘Ngitawusindza yini kulokugula?’ ”

9Hazayeli wahamba wayawuhlangabeta Elisha, wachuba nalesipho bekayakumnika sona setfwelwe ngemakamela langema-40. Kwakusipho lesasitinhlobonhlobo tetintfo leticolisakele taseDamaseko. Wangena wema embikwakhe, watsi: “Indvodzana yakho Bheni Hadadi, inkhosi yemaSiriya, ingitfume kutsi ngitewubuta kutsi itawusindza yini kulokugula.”

10Elisha waphendvula watsi: “Hamba ufike kuye utsi: ‘Ngempela utawusindza.’ KodvwaNgesiHebheru kungasho nekutsi “ngempela ungeke usindze, ngobe” Simakadze ukwembulile kimi kutsi empeleni yena utakufa.” 11Wambukisisa, waze Hazayeli wadliwa ngemahloni. Umuntfu waNkulunkulu wase uyakhala.

12

8:12
2 Khos. 10:32
12:17
13:7
Hazayeli wabuta watsi: “Inkhosi yami ikhalelani?” Wamphendvula watsi: “Kungobe ngiyawati umonakalo lotakuwenta esiveni saka-Israyeli. Utawuhloseka ngemlilo tonkhe tindzawo tabo letitinqaba, ugwaze labasha babo ngenkemba, udzacate tinswane tabo phansi, uhhubhute tisu tebafati babo labatetfwele.”

13

8:13
1 Sam. 24:15
2 Sam. 9:8
1 Khos. 19:15
Hazayeli watsi: “Inceku yakho, inja nje, ingakwenta kanjani loko? Ingafinyelela kanjani kulobo buluhlata?”

Elisha wamphendvula, watsi: “Simakadze ungibonisile kutsi wena utawuba yinkhosi yemaSiriya.”

14Hazayeli wase uyesuka ushiya Elisha, wabuyela enkhosini yakhe. Bheni Hadadi wambuta, watsi: “Utsiteni Elisha kuwe?” Hazayeli waphendvula watsi: “Ungitjelile watsi ngempela utawusindza.” 15Kodvwa kwatsi ngakusasa, Hazayeli watsatsa sicephu lesilicinsi kakhulu wasenya emantini, wase useneka ebusweni benkhosi, yase iyafa. Ngako Hazayeli wase utsatsa sikhundla sayo, waba yinkhosi yemaSiriya.

Jehoramu, inkhosi yesive sakaJuda

(2 Khr. 21:1-20)

16

8:16
2 Khr. 21:1
Ngemnyaka wesihlanu wekubusa kwaJoramu, umsa wa-Ahabi inkhosi yaka-Israyeli, ngesikhatsi Jehoshafati ayinkhosi yakaJuda, Jehoramu, umsa wa-Jehoshafati wacala kuba yinkhosi yakaJuda. 17Abeneminyaka lengema-32 ngesikhatsi nakabekwa kuba yinkhosi; wabusela eJerusalema iminyaka lesiphohlongo. 18Wahamba etinyatselweni temakhosi aka-Israyeli, njengobe kwakwenta bendlu yaka-Ahabi, yena-ke washada nendvodzakati ya-Ahabi. Wenta lokubi emehlweni aSimakadze. 19
8:19
2 Sam. 7:13,16
1 Khos. 1:36
15:4
Hla. 132:17
Taga 13:9
Noko ngenca yenceku yakhe Davide, Simakadze abengakatimiseli kubhubhisa sive sakaJuda. Abetsembisile kutsi uyawutigcinela sibane endlini yakaDavide kuze kube phakadze.

20

8:20
2 Sam. 8:14
1 Khos. 22:48
2 Khos. 3:9
1 Khr. 18:12
Ngesikhatsi saJehoramuNome “Joramu” baka-Edomu bavukela bakaJuda, base batibekela yabo inkhosi. 21Ngako JehoramuNome “Joramu” wahamba waya eSayire kanye nato tonkhe tincola takhe temphi. Baka-Edomu bamvimbetela naletindvuna takhe tetincola temphi, kodvwa wavuka waphulukundlela ebusuku, kwatsi emabutfo akhe abaleka, abuyela emuva emakhaya. 22
8:22
Gen. 27:40
Josh. 21:13
Kuze kube ngulamuhla naloku baka-Edomu seloku bayiphuma balwisana nebakaJuda. Ngasona leso sikhatsi nebakaLibna bavuka umbhejazane.

23Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoramu,Nome “Joramu” nako konkhe lakwenta kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 24

8:24
2 Khr. 22:1
JehoramuNome “Joramu” wase uyakhotsama, wafihlwa emadlizeni aboyisemkhulu, eDolobheni laDavide. Ahaziya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Ahaziya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 22:1-6)

25

8:25
2 Khos. 9:29
Ngemnyaka weli-12 wekubusa kwaJoramu, umsa wa-Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, Ahaziya, umsa waJehoramu, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 26
8:26
1 Khos. 16:29
2 Khr. 21:6
Ahaziya abeneminyaka lengema-22 budzala, nakacala kubusa; wabusela eJerusalema umnyaka waba munye. Libito lenina bekungu-Athaliya, umntfwanemntfwana-Omri, inkhosi yaka-Israyeli. 27Wahamba etinyatselweni tebendlu yaka-Ahabi, wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe kwakwenta indlu yaka-Ahabi, ngobe abehlobene nemndeni waka-Ahabi ngekwemshado.

28Ahaziya wahamba naJoramu,Nome “Jehoramu” umsa wa-Ahabi, bayakulwa naHazayeli, inkhosi yaseSiriya, eRamothi“iRamothi” ike ibhalwe ngekutsi “iRama” Gileyadi. EmaSiriya amlimata Joramu, 29

8:29
2 Khos. 9:15
ngako inkhosi Joramu yancandzeka yabuyela eJezreyeli yayawuphotisa khona lamanceba leyayiwahlatjwe ngemaSiriya, eRamothi,“iRamothi” ike ibhalwe ngekutsi “iRama” emphini yakhe naHazayeli, inkhosi yemaSiriya.

Ahaziya-ke, umsa waJehoramu, inkhosi yakaJuda, wase uyehla waya eJezreyeli ayawuvusela Joramu, umsa wa-Ahabi, njengobe abegwaziwe anemanceba.

9

Kugcotjwa kwaJehu kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli

91Umphrofethi Elisha watfuma lomunye welicembu lebaphrofethi lababenaye, watsi kuye: “Bopha lijazi lakho ngelibhande, utsatse luphondvo lwemafutsa uhambe nalo uye eRamothi“iRamothi” ike ibhalwe ngekutsi “iRama” Gileyadi. 2

9:2
1 Khos. 19:16
Utawutsi ungefika lapho, ufune Jehu, umsa waJehoshafati, lotalwa nguNimshi. Ubofika ucondze kuye umkhiphe emkhatsini walabangani bakhe, umngenise ekamelweni lelingekhatsi kakhulu. 3Ubobe sewutsatsa loluphondvo lwemafutsa umtsele ngalamafutsa enhloko yakhe utsi: ‘Naku lakushoko Simakadze: “Ngikugcoba kuba yinkhosi etikwesive saka-Israyeli,” ’ usuke lapho uvule umnyango ucele empunzini, ungalibali!”

4Ngako lelijaha, lelalingumphrofethi, lesuka lacondza eRamothi Gileyadi. 5Latsi nalifika khona, lakhandza letindvuna temphi tihleti ndzawonye, lafike latsi: “Nginemlayeto wakho, ndvuna.”

Jehu walibuta watsi: “Ukhuluma nabani?”

Lomphrofethi wamphendvula, watsi: “Nawe, ndvuna.”

6

9:6
2 Khr. 22:7
Jehu wasukumela etulu bayawungena endlini. Lomphrofethi wase utsela emafutsa etikwenhloko yaJehu, watsi: “Naku lakushoko Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngiyakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwesive saSimakadze, ema-Israyeli. 7
9:7
1 Khos. 18:4
19:10
Ufanele ubhubhise indlu yaka-Ahabi, inkhosi yakho; ngitawukhipha sibhongo sengati yetinceku tami, baphrofethi, nengati yato tonkhe tinceku taSimakadze leyacitfwa nguJezebeli. 8
9:8
1 Khos. 14:10
21:21
Yonkhe indlu yaka-Ahabi itawubhubha. Ngitawubhubhisa ka-Ahabi bonkhe labadvuna labasele ka-Israyeli, labakhululekile nalabatigcili.

9

9:9
1 Khos. 15:29
16:3,11
“ ‘Ngiyakwenta indlu yaka-Ahabi ibe njengendlu yakaJerobowamu, umsa waNebati, nanjengendlu yakaBhasha, umsa wa-Ahiya. 10Jezebeli yena uyawudliwa tinja kulendzawo yaseJezreyeli, futsi akayiwungcwatjwa ngumuntfu.’ ” Wesuka lapho wavula umnyango, wacela empunzini.

11

9:11
Jer. 29:26
Hos. 9:7
Watsi Jehu nakaphumela kulabangani bakhe, lomunye wabo wambuta watsi: “Kusahamba kahle yini? Loluhlanya belutekwentani lapha kuwe?”

Jehu wamphendvula, watsi: “Niyamati lomuntfu kanye naletintfo latikhulumako.”

12Batsi: “Unemanga! Sitjele.”

Jehu wabaphendvula, watsi: “Naku lakushito kimi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Ngiyakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwa-Israyeli.” ’ ”

13

9:13
Mat. 21:8
Besuka lapho bamphutfuma bamendlalela emajazi abo etikwetitebhisi, ngaphansi kwetinyawo takhe. Base bashaya emacilongo bamemetela batsi: “Jehu yinkhosi!”

Kubulawa kwaJoramuNome “Jehoramu” nguJehu

14Jehu, umsa waJehoshafati, lotalwa nguNimshi, wakha luzungu ngaJoramu.Nome “Jehoramu” Ngaleso sikhatsi Joramu kanye nabo bonkhe baka-Israyeli babesolomane bavikele iRamothi Gileyadi kuHazayeli, inkhosi yemaSiriya, 15

9:15
2 Khos. 8:28
kodvwa JoramuNome “Jehoramu” abesabuyele kulela laseJezreyeli kuyawuphotisa emanceba labewagwazwe ngemaSiriya emphini yawo naHazayeli, inkhosi yemaSiriya. Jehu watsi: “Nangabe nani nibona kanjalo, caphelani kutsi kungaphunyuli ngisho namunye lapha edolobheni ahambe ayewuteka letindzaba lena eJezreyeli.” 16Ngako wagibela encoleni yakhe yemphi, wabanga eJezreyeli, ngobe phela JoramuNome “Jehoramu” abephumulele lapho, kantsi na-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, abehlile kuyakumvusela.

17Kwatsi mahlalesangweni waseJezreyeli nakatsi uphakamisa emehlo, asetulu embhoshongweni, wabona ngemabutfo aJehu eta avivile, wamemeta watsi: “Ngibona emabutfo eta avivile.”

JoramuNome “Jehoramu” watsi: “Tfumela sigijimi lesingumgibeli, usitfume kutsi siyewubabuta sitsi: ‘Nita ngekuthula yini?’ ”

18Lomgibeli waphutfuma wayawuhlangabeta Jehu, wafike watsi: “Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Uta ngekuthula yini?’ ”

Jehu wasiphendvula, watsi: “Utakwentani ngekuthula? Jikela ngasemvakwami, ungilandzele.”

Lomahlalesangweni wabika watsi: “Lesitfunywa sesifikile kubo, kodvwa asibonakali kubuya.”

19Ngako inkhosi yakhipha lesinye sitfunywa ngelihhashi, satsi nasifika kubo, satsi: “Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Uta ngekuthula yini?’ ”

Jehu naso wasiphendvula, watsi: “Utakwentani ngekuthula? Jikela ngasemvakwami, nawe ungilandzele.”

20Lomahlalesangweni wabika watsi: “Sigijimi sesifikile kubo, kodvwa naso asisabonakali kubuya. Lokugijima ngencola yemphi kubonakala shangatsi kwaJehu, umsa waNimshi, ugijimisa kweluhlanya.”

21

9:21
1 Khos. 21:1
JoramuNome “Jehoramu” watsi: “Bophelani incola yami.” Kwatsi nase tiboshelwe, Joramu, inkhosi yaka-Israyeli, na-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, baphuma bajikeka ngetincola tabo, nguloyo agibele yakakhe incola, bayawuhlangabeta Jehu. Bahlangana naye kulesivini lesasisaNabothi waseJezreyeli. 22Watsi JoramuNome “Jehoramu” kube abone Jehu, wambuta watsi: “Ute ngekuthula yini, Jehu?”

Jehu waphendvula watsi: “Kuthula kungaba khona kanjani, nangabe solomane kusekhona tithico nebutsakatsi benyoko Jezebeli?”

23JoramuNome “Jehoramu” wagucuka wacela empunzini, amemeta Ahaziya, atsi: “Limbuka! Ahaziya!”

24Jehu wase unsala butjoki bakhe wamjijimeta, umcibisholo wangena emhlabankhomo, wadzabula inhlitiyo ekhatsi, JoramuNome “Jehoramu” wadzilika encoleni yakhe. 25

9:25
1 Khos. 21:19
22:38
Jehu wakhuluma kuBidkari, umshayeli wencola yakhe, watsi: “Tsatsa lesidvumbu sakhe usijike lapha kulesivini lebesisaNabothi waseJezreyeli. Khumbula kutsi tsine nawe sasihamba sobabili sigibele incola yinye sidledlemuka emvakwa-Ahabi, uyise, ngesikhatsi Simakadze akhuluma lesiphrofetho ngaye, watsi: 26‘Itolo ngibone ingati yaNabothi kanye neyemadvodzana akhe, kusho Simakadze, vele ngiyawukwenta uyikhokhele kuyo yona lendzawo lena, kusho Simakadze,’Fundza 1 Khos. 21:19 Manje-ke mtsatseni, nimjike kuleyo ndzawo, njengekusho kwelivi laSimakadze.”

Kubulawa kwa-Ahaziya, inkhosi yakaJuda

27

9:27
2 Khr. 22:9
Watsi kube Ahaziya, inkhosi yakaJuda, akubone konkhe lokwase kwentekile, wabaleka ngemgwaco wacondza eBhethi Hagani.Nome “wabaleka ngendlela leyayicondze endlini yesivini” Jehu wamcosha, amemeta, atsi: “Mbulaleni naye!” Bamgwaza asesencoleni yakhe emanceba lamabi ngesikhatsi asabaleka ngemgwaco loya eGuri ngaseJibleyamu, kodvwa noko wabaleka wangenisa eMegido, wafike wafela khona. 28Tinceku takhe tamgibelisa encoleni yakhe tammikisa eJerusalema, lapho tafike tamfihlela khona kanye naboyisemkhulu edlizeni lakhe, eDolobheni laDavide. 29
9:29
2 Khos. 8:25
Ngemnyaka weli-11 waJoramu,Nome “Jehoramu” umsa wa-Ahabi, Ahaziya waba yinkhosi yakaJuda.

Kubulawa kwenkhosikati Jezebeli

30Jehu wase uya eJezreyeli. Watsi kube akuve loko Jezebeli, wapenda emehlo akhe, walungisa tinwele takhe, wase uvela ngelifasitelo. 31

9:31
1 Khos. 16:10,18
Watsi nje Jehu asangena esangweni, wambuta watsi: “Ute ngekuthula yini, Zimri, wena mbulali wenkhosi yakho?”Nome “Zimri wase waba nako yini kuthula, nase abulale inkhosi yakhe”

32Jehu wabuka etulu efasitelweni, wamemeta watsi: “Ngubani lome ngakimi? Ngubani?” Babili nome batsatfu batsenwa bambuka ngelifasitelo. 33Jehu wabamemeta watsi: “Khiphani Jezebeli, nimjike phansi!” Ngako bambamba bamkhipha ngelifasitelo, emasaphatelo engati yakhe abhoca lubondza kanye nemahhashi ngesikhatsi asamgcobagcoba ngetinselo tawo.

34

9:34
1 Khos. 16:31
Jehu wangena, wadla, wanatsa, wase utsi: “Nimnakekele lomfati localekisiwe, nimngcwabe; ngobe abeyindvodzakati yenkhosi.” 35Kodvwa batsi nabaphumela ngephandle kuyawumngcwaba, bakhandza kute lutfo ngaphandle kwelukhakhayi nje, netinyawo, netandla. 36
9:36
1 Khos. 21:23
Bancandzeka bayawubikela Jehu. Jehu watsi: “Leli livi laSimakadze lalikhuluma ngenceku yakhe Elija waseThishbe: ‘Kuleyo ndzawo eJezreyeli, tinja tiyawudla sidvumbu saJezebeli.Fundza 1 Khos. 21:23 37Sidvumbu saJezebeli siyawuba njengemangcoliso kuleyo ndzawo, esigcawini saseJezreyeli, kangangekutsi kuyawubate loyawuphindze ambone aze atsi: “Lona nguJezebeli.” ’ ”