Siswati 1996 (SWA96)
7

71Elisha wakhuluma watsi: “Lalela nali livi laSimakadze: Ngalesikhatsi kusasa emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kutawutsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva“ngenhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” esangweni laseSamariya.”

2Lendvuna, inkhosi leyayicamele emkhonweni wayo, yakhuluma ku-Elisha, yatsi: “Buka la: Ngisho nome Simakadze abengavula onkhe emafasitelo emvula ezulwini, loko bekungenteka yini?”

Elisha waphendvula watsi: “Utatibonela wena ngemehlo akho. Kodvwa wena awuyikudla lutfo lwako!”

Kuncandzeka kwemphi yemaSiriya

3

7:3
Lev. 13:46
Kwakukhona emadvodza lamane labenesifo lesisabulephelo labehlala ngasesangweni lelidolobha. Akhulumisana odvwana atsi: “Sitawuhlalelani lapha size sife? 4Nasitsi: ‘Asingene edolobheni,’ sitawufa yindlala. Nome singahlala lapha, sitawufa. Ngako ncono sambe siye enkambu yemaSiriya sitinikele kuwo; nabasiyekela, sitawuphila; nabasibulala-ke, sife.”

5Kwatsi kube kuhlwe, basukuma bahamba bayawungena enkambu yemaSiriya. Batsi nabefika emnyeleni wayo, bakhandza kukhala libhungane, kungasenamuntfu; 6

7:6
Isa. 13:4
ngobe Simakadze wenta emaSiriya eva shangatsi kuta umsindvo walenkhulu imphi yemahhashi netincola tawo, ase acabanga kutsi inkhosi yema-Israyeli seyimeme emakhosi emaHethi newemaGibhithe, nemabutfo awo kutsi atekuwahlasela. 7Ngako emaSiriya avuka ebusuku ngalelo langa abaleka ashiya emathende awo, nemahhashi awo, netimbongolo tawo. EmaSiriya ashiya inkambu yawo injengobe injalo, abaleka kuze asindze.

8Lamadvodza labenesifo lesisabulephelo efika emnyeleni wenkambu yemaSiriya angena kulelinye lemathende. Afike akhandza kudla, adla anatsa, ase atsatsa isiliva, negolide, netimphahla, abaleka ayakukufihla. Aphindza abuyela, angena kulelinye lithende atsatsa letinye njalo timphahla nato ayawutifihla.

9Ase akhuluma odvwana atsi: “Asenti kahle. Leli lilanga letindzaba letimnandzi, kodvwa tsine siyatifihla letindzaba, nasitawutifihla kuze kuse, sitawujeziswa. Asiphutfumeni siyewubika loku esigodlweni.”

10Ngako ase ayahamba ayawubikela tindvuna letibomahlalesangweni belidolobha, atsi: “Singene lapha enkambu yemaSiriya, sakhandza kukhala libhungane, kungekho muntfu, ngaphandle kwemahhashi lakhungiwe, netimbongolo letikhungiwe, nemathende asele anjengobe anjalo.” 11Bomahlalesangweni bayimemetela leyo ndzaba, yabikwa esigodlweni.

12Inkhosi yavuka yagubulundlela ebusuku, yakhuluma etindvuneni tayo, yatsi: “Ngitanitjela kutsi emaSiriya akwenteleni loku. EmaSiriya ayati kutsi siyalamba, ngako ashiye lenkambu, ayawubhaca esigangeni, atsi: ‘Batawuphuma nome kanjani, sitabe sesibabamba beva singene ekhatsi edolobheni.’ ”

13Lenye yetindvuna tenkhosi yaphendvula, yatsi: “Khipha lamanye emadvodza atsatse emahhashi lasihlanu kulengcosana lesesele edolobheni. Ingoti yabo itawufanana neyawo onkhe lama-Israyeli latabe asele lapha nawo lasabhubhile. Ngako asibatfumele sitewutfola kahle kutsi kwenteke njani.”

14Ngako balungisa tincola temphi letimbili nemahhashi ato, inkhosi yatikhipha kutsi tiyewubona kutsi kwentekeni emabutfweni emaSiriya. Yatjela labashayeli betincola, yatsi: “Hambani niyewubona kutsi kwenteke njani.” 15Bawalandzela emaSiriya, baze bayawufika ngasemfuleni iJordane; babehambe bakhandza timphahla tekwembatsa naletinye nje timphahla letatihambe tisakatwa ngemaSiriya kuyo yonkhe indlela ngesikhatsi abalekela ema-Israyeli. 16Ngako onkhe ema-Israyeli aphuma ayawuhlamahlama inkambu yemaSiriya. Ngako emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kwatsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva,“inhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” kwaya njengobe Simakadze abeshito.

17Ngaleso sikhatsi inkhosi yase ibeke lendvuna yayo, leyayicamele emkhonweni wayo, kutsi ibe ngumahlalesangweni. Sive sayigcobagcoba ngetinyawo nasiphulukundlela esangweni, yafela khona lapho, kwaya njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito ngesikhatsi inkhosi yehlela ekhaya layo. 18Kwavele kwenteka njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito enkhosini, watsi: “Ngalesikhatsi kusasa emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kutawutsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva“inhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” esangweni laseSamariya.”

19Lendvuna beyikhulume kulomuntfu waNkulunkulu, yatsi: “Buka la, khona kube Simakadze abengavula emafasitelo azamcolo wasezulwini, bekungenteka yini loko?” Lomuntfu waNkulunkulu abeyiphendvule watsi: “Utakubona loko wena ngewakho emehlo, kodvwa wena ngeke udle lutfo lwako.” 20Vele-ke, nguloko lokwayehlela lendvuna, ngobe bantfu bayigcobagcobela khona lapho esangweni ngetinyawo, yafa.