Siswati 1996 (SWA96)
5

Kuphiliswa kwaNamani labenebulephelo“bulephelo” nome “lokusabulephelo”

51Namani abeyindvuna yelibutfo lenkhosi yaseSiriya. Abengumuntfu lomkhulu kabi enkhosini yakhe, futsi ahlonishwa kakhulu, ngobe ngaye Simakadze wanika iSiriya kuncoba. Abelichawe lelinesibindzi, kodvwa abenebulephelo.

2Kulenye yetimphi tawo emaSiriya ahlasela ema-Israyeli atfumba nentfombatana yaka-Israyeli, leyafike yaba sidzandzane semkaNamani. 3Lentfombatana yakhuluma kumkaNamani, yatsi: “Kube mane inkhosi yami ingake ibonane nemphrofethi loseSamariya, beyingaphiliswa kulobulephelo“bulephelo” nome “lokusabulephelo” bayo.”

4Namani wahamba waya enkhosini yakhe, wafike wayitjela loko lekwakushiwo ngulentfombatana leyayiphuma ka-Israyeli. 5Inkhosi yaseSiriya yaphendvula, yatsi: “Kulungile, hamba. Mine ngitawutfumela incwadzi lena enkhosini yaka-Israyeli.”

Ngako Namani wahamba; abephetse isiliva leyayingemakhilogremu labengaba ngema-340, negolide leyayingemakhilogremu labengaba ngema-70, kanye netimphahla tekwembatsa tekuntjintja letilishumi. 6Lencwadzi leyayibhalelwe inkhosi yaka-Israyeli yayifundzeka kanje: “Ngalencwadzi ngetfula nanso inceku yami Namani, kutsi umphilise kulobulepheloNome “lokusabulephelo” bakhe.”

7

5:7
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Yatsi kube inkhosi yaka-Israyeli iyifundze lencwadzi, yaklebhula tingubo tayo, yatsi: “Mine nginguNkulunkulu yini? Nginawo yini emandla ekubulala nekuphilisa? Lomuntfu uyitfumeleleni lapha kimi lenceku yakhe kutsi ngitekuyiphilisa kulobulepheloNome “lokusabulephelo” bayo? Niyabona-ke kutsi ufuna kususa imphi alwe nami!”

8Watsi kube Elisha, umuntfu waNkulunkulu, eve kutsi inkhosi iklebhule tingubo tayo, watfumela umlayeto watsi: “Utiklebhuleleni tingubo takho? Letsa lowo muntfu lapha kimi, futsi yena utawukwati kutsi kukhona umphrofethi ka-Israyeli!”

9Ngako-ke Namani wahamba ngemahhashi kanye nangetincola takhe, wafike wema emnyango wendlu yaka-Elisha. 10

5:10
Joh. 9:7
Elisha watfumela sitfunywa kuye watsi: “Hamba, ufike ugeze kasikhombisa emfuleni iJordane, umtimba wakho utawuphila ube musha, uhlambuluke.”

11Kodvwa Namani wancandzeka atfukutsele abila, watsi: “Bengicabanga kutsi utawuphuma ete kimi, afike eme, bese umemeta libito laSimakadze Nkulunkulu wakhe, ajikitise nesandla sakhe etikwaletilondza, angiphilise kulobulepheloNome “lokusabulephelo” bami. 12Bo-Abana naboPhaphari akusiyo yini imifula yaseDamaseko lencono kunayo yonkhe imifula yaka-Israyeli? Bengingeke yini ngigeze kuyo, bese ngiyahlambuluka?” Ngako wancandzeka atfukutsele abila.

13Tinceku taNamani taya kuye, tafike tatsi: “Babe, kube lomphrofethi abetsite yenta intfo lelukhuni, bewungeke uyente yini leyontfo? Kakhulu kanganani-ke njengobe akutjele watsi: ‘Geza utewuhlambuluka.’ ” 14

5:14
Luk. 4:27
Ngako wavele wahamba wafike waticwilisa kasikhombisa emfuleni iJordane, njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito kuye, umtimba wakhe wahlambuluka wabuyela waba musha, waba njengewemfanyana losemncane.

15Namani kanye netinceku takhe tonkhe wahamba wabuyela kulomuntfu waNkulunkulu. Wafike wema embikwakhe watsi: “Manje sengiyati kutsi emhlabeni wonkhe kute nkulunkulu lofanana naNkulunkulu wema-Israyeli. Ngicela kutsi wemukele nasi sipho lesiphuma kimi, inceku yakho.”

16Elisha, umphrofethi, waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze lengimkhontako, ngitsi, ngingeke ngisemukele lesipho.” Kwala nome Namani asamncenga, kodvwa wagcina alile.

17Namani watsi: “Nangabe awusemukeli lesipho, ngicela kutsi ngimane ngetfwale imitfwalo yenhlabatsi lengetfwalwa ngiminyuzi lemibili, ngihambe nayo ngiye ekhaya,“ngihambe nayo ngiye ekhaya” ngaleso sikhatsi bantfu babekholwa kutsi sithico sikhontwa eveni laso kuphela ngobe inceku yakho ingeke inikele ngemihlatjelo nome ngukumuphi nkulunkulu ngaphandle kwaSimakadze. 18Shangatsi Simakadze angayitsetselela inceku yakho kuloku: Inkhosi yami nayingena ethempelini laRimoni kuyawukhotsama yeyame emkhonweni wami, nami ngikhotsame lapho, nangikhotsama ethempelini laRimoni, shangatsi Simakadze angayitsetselela inceku yakho ngaloko.”

19Elisha wakhuluma watsi: “Hamba kahle.”

Watsi Namani nasahambe libanga lelidze, 20Gehazi, inceku ya-Elisha, umuntfu waNkulunkulu, wacabanga watsi: “Inkhosi yami ihambise Namani, umSiriya, ngaphandle kwekumkhokhisa lutfo; ngabe ukwemukele loku abemnika kona. Ngifunga kuphila kwaSimakadze, mine ngitamlandzela, khona ngitawufike ngitsatse intfo letsite.”

21Ngako Gehazi wavele wagijima walandzela Namani. Watsi Namani nambona eta kuye agijima, wehla encoleni wamhlangabeta, wambuta, watsi: “Kungabe kukhona yini lesekonakele?”

22Gehazi waphendvula, watsi: “Cha, kute lokonakele, konkhe kuhamba kahle; intfo nje, inkhosi yami ingitfume kuwe kutsi ngibofike ngitsi: ‘Emajaha lamabili labephuma kulabanye baphrofethi efike lapha kulaka-Efrayimu. Ngicela kutsi ubanike tinhlavu tesiliva letingemakhilogremu langaba ngema-34 netimphahla letinhle letimbili tekuntjintja.’ ”

23Namani wakhuluma watsi: “Ngicela sale sewutsatsa isiliva lengemakhilogremu langaba ngema-68.” Wabelesela Gehazi ngaloko kutsi akwemukele, wabe sewuyambophela etikhwameni letimbili kanye netimphahla letimbili tekuntjintja. Wakunika tinceku takhe letimbili, tametfwalela, tihamba embikwaGehazi. 24Watsi kube Gehazi efike egcumeni, wabe sewuyatitsatsa letintfo kuletinceku, watifaka endlini; wancandzekisa letinceku, tahamba. 25Yena wase uyahamba, wangena, wema embikwenkhosi yakhe Elisha.

Elisha wambuta, watsi: “Uphumaphi, Gehazi?”

Gehazi wamphendvula, watsi: “Inceku yakho beyingakayi ndzawo.”

26Kodvwa Elisha wakhuluma kuye, watsi: “Umoya wami bewungekho edvute nawe yini ngesikhatsi lendvodza yehla encoleni yayo itekuhlangabeta? Lesikhatsi lesi ngiso yini sikhatsi sekwemukela timali, netimphahla, nemasimi emncumo, netivini, nemihlambi yetimbuti, neyetimvu, neyetinkhomo, netinceku, netincekukati? 27

5:27
Eks. 4:6
Num. 12:10
BulepheloNome “lokusabulephelo” baNamani sebutawunamatsela kuwe kanye nasetitukulwaneni takho siphelane.”

Watsi Gehazi nakaphuma, esuka embikwa-Elisha, wabe asanebulephelo asamhlophe njengangcocwane.

6

Kutfolakala kwelizembe

61

6:1
2 Khos. 4:38
Ngalelinye lilanga kwesuka licembu lebaphrofethi laya ku-Elisha, labengumholi walo, lafike latsi: “Buka lapha, lendzawo lesihlala kuyo lapha embikwakho, seyincane kakhulu. 2Sivumele sihambe siye emfuleni iJordane siyewugawula khona tingodvo, kuze sitakhele indlu yekuhlala.”

Elisha watsi: “Hambani.”

3Lomunye wabo wamncenga watsi: “Sicela mane uhambe netinceku takho.”

Elisha watsi: “Kulungile, ngitawuhamba nani.” 4Nembala Elisha wahamba nabo.

Bahamba baya eJordane, befike bagawula tingodvo. 5Lomunye wabo watsi asagawula sihlahla, lizembe lakhe lanyomuka emphinini walo lagcumkela ekhatsi emantini. Wakhala kakhulu watsi: “Awu! Nkhosi yami, lizembe lebantfu, bengilebolekile!”

6Elisha wabuta watsi: “Liwelephi?” Watsi kube amkhombise lapho liwele khona, Elisha wagawula lutsi walujika lapho beliwele khona, lizembe lakhuphuka, lantanta. 7Elisha watsi: “Litsatse,” nembala lomuntfu welula sandla walenyula.

Kwehlulwa kwemphi yemaSiriya

8Bekunekulwa emkhatsini wenkhosi yemaSiriya nesive saka-Israyeli. Lenkhosi yaseSiriya yahlangana netindvuna tayo, yatikhetsela indzawo lapho itawukamba khona.

9Elisha wase utfumela livi enkhosini yema-Israyeli, watsi: “Caphela ungendluli ngakuleyo ndzawo, ngobe emaSiriya asehlela khona.” 10Ngako inkhosi yema-Israyeli yayibohle iyawuhlola leyo ndzawo. Njalo nje Elisha abehle ayeluleka inkhosi kutsi ihlale icaphele imphi kuleto tindzawo.

11Loko kwayitfukutselisa kakhulu inkhosi yemaSiriya, yabutsa tindvuna tayo yabuta yatsi: “Ase ningitjele kahle kutsi ngubani lona lolapha emkhatsini wetfu loyimpimpi yenkhosi yema-Israyeli?”

12Lenye yaletindvuna tayo yaphendvula, yatsi: “Kute namunye lapha kitsi, nkhosi yami, nkhosi, kute loyimpimpi. Kodvwa ngu-Elisha, umphrofethi waka-Israyeli, lotjela inkhosi yema-Israyeli onkhe emagama lowakhuluma usendlini yakho yekulala.”

13Inkhosi yemaSiriya yatsi: “Hambani nimfune lapho akhona, kuze ngitfumele emadvodza ambambe.” Imphendvulo yabuya; inkhosi yabikelwa kwatsiwa: “Elisha useDothani.” 14Ngako yase ikhipha umhlambi wemahhashi, netincola temphi, nemadvodza lanemandla, aphuma ebusuku ayawukaka lelo dolobha laseDothani.

15Inceku yemuntfu waNkulunkulu Elisha yatsi iyavuka ekuseni, iphumela ngephandle, yakhangwa ngulenkhulu imphi yemahhashi netincola leyase itungelete lonkhe lidolobha. Yaphutfuma ku-Elisha kuyawuhlaba umkhosi, yatsi: “Awu! nkhosi yami! Sitakwenta njani?”

16

6:16
2 Khr. 32:7
1 Joh. 4:4
Elisha waphendvula, watsi: “Ungesabi. Laba labangakitsi banyenti kakhulu kunalaba labangakubo.”

17

6:17
Gen. 32:1
2 Khos. 2:11
13:14
Hla. 34:7
Elisha wathandaza, watsi: “Awu, Simakadze, vula emehlo akhe kuze abone.” Nembala, Simakadze wavula emehlo alenceku ya-Elisha, yatsi iyabuka, yabona tindimbane temabutfo, nemahhashi, netincola temphi tivutsa umlilo ticancele intsaba, kutungeleta Elisha.

18

6:18
Gen. 19:11
Titsa tatsi tehlela kubo, Elisha wathandaza kuSimakadze, watsi: “Shaya labantfu ngebumphumphutse.” Simakadze wavele wabashaya ngebumphumphutse njengekucela kwa-Elisha.

19Elisha wase uyabedukisa watsi: “Akusiyo indlela lena, nalelidolobha akusilo leli lenilifunako. Ngilandzeleni nginimikise kulomuntfu lenimfunako.” Wase uyabahola, wabangenisa eSamariya.

20Batsi nase bangekhatsi edolobheni laseSamariya, Elisha watsi: “Simakadze vula emehlo alamadvodza kuze abone.” Nembala, Simakadze wavula emehlo abo; batsi bayabuka, batikhandza bangekhatsi eSamariya.

21Inkhosi yema-Israyeli yatsi nayikubona loko, yabuta Elisha yatsi: “Babe, ngibabulale yini? Ngibabulale?”

22Elisha wayiphendvula, watsi: “Ungababulali. Ungababulala yini bantfu lobatfumbe ngenkemba yakho nangebutjoki bakho? Baphe kudla nemanti, kuze badle besutse banatse, bese babuyela enkhosini yabo.” 23Ngako inkhosi yabalungiselela lelikhulu lidzili, yabapha, batsi nasebadle bacedza, banatsa, wase uyabakhulula, babuyela enkhosini yabo eSiriya. Kusukela ngalelo langa emaSiriya agcina atsi mfo, kuhlasela live lema-Israyeli.

Indlala nekuvinjetelwa kweSamariya

24Kwatsi emvakwesikhatsi Bheni Hadadi, inkhosi yemaSiriya, wahola yonkhe imphi yakhe wayawuvimbetela iSamariya. 25Kwaba nendlala lenkhulu kabi eSamariya ngenca yaloko kuvinjetelwa kwayo. Inhloko yembongolo yase ibita tinhlavu tesiliva letingema-80,“tinhlavu tesiliva letingema-80” nome “letatingaba yikhilogremu” nome “emashekheli esiliva langema-80” bese kutsi umbhidvo lowawungagcwala sandla“lowawungagcwala sandla” nome “emagremu labengaba ngema-200” wona ubite tinhlavu tesiliva letisihlanu.“tinhlavu tesiliva letisihlanu” nome “emashekheli esiliva lasihlanu”

26Inkhosi yaka-Israyeli yatsi yendlula ngendlela lesetulu elubondzeni, yeva umfati ayimemeta atsi: “Ngelekelele, nkhosi yami, nkhosi!”

27Inkhosi yaphendvula, yatsi: “Nangabe Simakadze angakwelekeleli, mine ngingalutsatsaphi lusito lwekwelekelela wena? Ebaleni lekubhulela kolo? Esigayweni sekuhluta emagelebisi?” 28

6:28
Lev. 26:29
Dut. 28:53
Yase iyabuta, yatsi: “Kwente njani?”

Lomfati wayiphendvula, watsi: “Ngunangu umfati, utsite kimi itolo: ‘Buyisa indvodzana yakho sidle yona lamuhla, khona kusasa sitewudla lena yami.’ 29Ngako sayipheka indvodzana yami, sayidla. Ngakusasa nase ngitsi kuye: ‘Letsa phela indvodzana yakho siyidle,’ wabe asayifihlile.”

30Inkhosi yatsi nayiva lamavi alomfati, yaklebhula timphahla tayo, njengobe yayihambahamba lapha etulu elubondzeni, bantfu batsi bayayibuka, bakhandza kutsi ivunule emasaka ngaphansi kwetimphahla tayo. 31

6:31
1 Khos. 19:2
Yamemeta yatsi: “Nkulunkulu wami, ngibulale ngife, nangabe lamuhla lingashona inhloko ya-Elisha, umsa waShafati, isengetulu kwemahlombe akhe!”

32Ngaleso sikhatsi Elisha abehleti endlini kakhe akanye nebaholi lababemvakashele. Inkhosi yase ikhipha sigijimi kutsi silandze Elisha. Kodvwa satsi sisengakefiki, Elisha wakhuluma kulabaholi, watsi: “Aniboni-ke kutsi lelijabhane selisitfumele sigijimi salo kutsi sitengijuba inhloko? Bukani la; nasifika lesigijimi lapha, nibovala sivalo, nisicindzetele ningasivuleli. Inkhosi itabe isilandzela etincatseni.”

33

6:33
1 Khos. 21:19
Watsi aselibele kulayetela ngaloko, sabe sitseleka sigijimi. Inkhosi yatsi: “NguSimakadze lona losehlisele lenhlupheko lengaka. Ngingabe ngisamlindzelelani kutsi asisite?”

7

71Elisha wakhuluma watsi: “Lalela nali livi laSimakadze: Ngalesikhatsi kusasa emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kutawutsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva“ngenhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” esangweni laseSamariya.”

2Lendvuna, inkhosi leyayicamele emkhonweni wayo, yakhuluma ku-Elisha, yatsi: “Buka la: Ngisho nome Simakadze abengavula onkhe emafasitelo emvula ezulwini, loko bekungenteka yini?”

Elisha waphendvula watsi: “Utatibonela wena ngemehlo akho. Kodvwa wena awuyikudla lutfo lwako!”

Kuncandzeka kwemphi yemaSiriya

3

7:3
Lev. 13:46
Kwakukhona emadvodza lamane labenesifo lesisabulephelo labehlala ngasesangweni lelidolobha. Akhulumisana odvwana atsi: “Sitawuhlalelani lapha size sife? 4Nasitsi: ‘Asingene edolobheni,’ sitawufa yindlala. Nome singahlala lapha, sitawufa. Ngako ncono sambe siye enkambu yemaSiriya sitinikele kuwo; nabasiyekela, sitawuphila; nabasibulala-ke, sife.”

5Kwatsi kube kuhlwe, basukuma bahamba bayawungena enkambu yemaSiriya. Batsi nabefika emnyeleni wayo, bakhandza kukhala libhungane, kungasenamuntfu; 6

7:6
Isa. 13:4
ngobe Simakadze wenta emaSiriya eva shangatsi kuta umsindvo walenkhulu imphi yemahhashi netincola tawo, ase acabanga kutsi inkhosi yema-Israyeli seyimeme emakhosi emaHethi newemaGibhithe, nemabutfo awo kutsi atekuwahlasela. 7Ngako emaSiriya avuka ebusuku ngalelo langa abaleka ashiya emathende awo, nemahhashi awo, netimbongolo tawo. EmaSiriya ashiya inkambu yawo injengobe injalo, abaleka kuze asindze.

8Lamadvodza labenesifo lesisabulephelo efika emnyeleni wenkambu yemaSiriya angena kulelinye lemathende. Afike akhandza kudla, adla anatsa, ase atsatsa isiliva, negolide, netimphahla, abaleka ayakukufihla. Aphindza abuyela, angena kulelinye lithende atsatsa letinye njalo timphahla nato ayawutifihla.

9Ase akhuluma odvwana atsi: “Asenti kahle. Leli lilanga letindzaba letimnandzi, kodvwa tsine siyatifihla letindzaba, nasitawutifihla kuze kuse, sitawujeziswa. Asiphutfumeni siyewubika loku esigodlweni.”

10Ngako ase ayahamba ayawubikela tindvuna letibomahlalesangweni belidolobha, atsi: “Singene lapha enkambu yemaSiriya, sakhandza kukhala libhungane, kungekho muntfu, ngaphandle kwemahhashi lakhungiwe, netimbongolo letikhungiwe, nemathende asele anjengobe anjalo.” 11Bomahlalesangweni bayimemetela leyo ndzaba, yabikwa esigodlweni.

12Inkhosi yavuka yagubulundlela ebusuku, yakhuluma etindvuneni tayo, yatsi: “Ngitanitjela kutsi emaSiriya akwenteleni loku. EmaSiriya ayati kutsi siyalamba, ngako ashiye lenkambu, ayawubhaca esigangeni, atsi: ‘Batawuphuma nome kanjani, sitabe sesibabamba beva singene ekhatsi edolobheni.’ ”

13Lenye yetindvuna tenkhosi yaphendvula, yatsi: “Khipha lamanye emadvodza atsatse emahhashi lasihlanu kulengcosana lesesele edolobheni. Ingoti yabo itawufanana neyawo onkhe lama-Israyeli latabe asele lapha nawo lasabhubhile. Ngako asibatfumele sitewutfola kahle kutsi kwenteke njani.”

14Ngako balungisa tincola temphi letimbili nemahhashi ato, inkhosi yatikhipha kutsi tiyewubona kutsi kwentekeni emabutfweni emaSiriya. Yatjela labashayeli betincola, yatsi: “Hambani niyewubona kutsi kwenteke njani.” 15Bawalandzela emaSiriya, baze bayawufika ngasemfuleni iJordane; babehambe bakhandza timphahla tekwembatsa naletinye nje timphahla letatihambe tisakatwa ngemaSiriya kuyo yonkhe indlela ngesikhatsi abalekela ema-Israyeli. 16Ngako onkhe ema-Israyeli aphuma ayawuhlamahlama inkambu yemaSiriya. Ngako emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kwatsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva,“inhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” kwaya njengobe Simakadze abeshito.

17Ngaleso sikhatsi inkhosi yase ibeke lendvuna yayo, leyayicamele emkhonweni wayo, kutsi ibe ngumahlalesangweni. Sive sayigcobagcoba ngetinyawo nasiphulukundlela esangweni, yafela khona lapho, kwaya njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito ngesikhatsi inkhosi yehlela ekhaya layo. 18Kwavele kwenteka njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito enkhosini, watsi: “Ngalesikhatsi kusasa emakhilogremu langaba matsatfu“emakhilogremu langaba matsatfu” nome “liseya linye” afulaha nemakhilogremu langaba sitfupha“emakhilogremu langaba sitfupha” nome “emaseya lamabili” ebhali kutawutsengiswa ngenhlavu yinye yesiliva“inhlavu yinye yesiliva” nome “lishekheli linye lesiliva” esangweni laseSamariya.”

19Lendvuna beyikhulume kulomuntfu waNkulunkulu, yatsi: “Buka la, khona kube Simakadze abengavula emafasitelo azamcolo wasezulwini, bekungenteka yini loko?” Lomuntfu waNkulunkulu abeyiphendvule watsi: “Utakubona loko wena ngewakho emehlo, kodvwa wena ngeke udle lutfo lwako.” 20Vele-ke, nguloko lokwayehlela lendvuna, ngobe bantfu bayigcobagcobela khona lapho esangweni ngetinyawo, yafa.