Siswati 1996 (SWA96)
4

Kusitwa kwemfelokati lophuyile ngu-Elisha

41

4:1
Lev. 25:39
Mat. 18:25
Umfati walomunye webaphrofethi wakhala ku-Elisha, watsi: “Inceku yakho, lebekuyindvodza yami, seyifile; nawe uyati kutsi beyesaba Simakadze. Manje lomuntfu lebeyimkweleda uyeta utawutsatsa lamadvodzana ami lamabili, kutsi ayekuba tigcili takhe.”

2

4:2
1 Khos. 17:12
Elisha wambuta watsi: “Pho, ngingakusita ngani? Ngitjele kutsi unani endlini yakho?”

Lomfelokati wamphendvula, watsi: “Incekukati yakho kute lenako ekhaya, ngaphandle kwemafushana nje lamancane.”

3Elisha watsi: “Hamba ucele bonkhe bomakhelwane bakho bakunike tindziwo letingenalutfo. Ungaticeli tibe mbalwa. 4Ubobe sewuyangena wena nemadvodzana akho, bese nitivalela ngekhatsi. Ubotsela lamafutsa kuto tonkhe tindziwo, lutsi lolo nalolo ludziwo lungagcwala ulubeke eceleni.”

5Wesuka lomfelokati ku-Elisha. Emvakwaloko lomfelokati nemadvodzana akhe bangena endlini, bavala umnyango. Lomfelokati wacala watsela emafutsa etindziweni, emadvodzana akhe amniketa letindziwo, yena wachubeka nekutsela ekhatsi. 6Tatsi nase tigcwele tonkhe letindziwo, wabuta kutsi lusekhona yini lolunye ludziwo.

Lenye yemadvodzana akhe yaphendvula, yatsi: “Sekute ludziwo lolusasele.” Emafutsa ase ayancamuka kutfululeka.

7Wahamba wayawubikela lomuntfu waNkulunkulu, wafike waphendvula watsi: “Hamba uyewutsengisa lamafutsa, bese ukhokha leto tikwelede takho. Wena nemadvodzana akho sewutawuphila ngaloko lokutawusala.”

Elisha nemfati lonjingile waseShunemu

8Ngalelinye lilanga Elisha waya eShunemu. Kwakukhona umfati labenjingile kuleyo ndzawo, wacela Elisha kutsi aphambukele kakhe, khona atewutfola lokuya ngasetfunjini. Ngako abetsi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo, aphambukele kuyawudla. 9Lomfati wase ukhuluma nendvodza yakhe, watsi: “Ngiyati kutsi lendvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntfu longcwele waNkulunkulu. 10Asakhe likamelo lelincane etikwendlu, bese sifaka umbhedze, nelitafula, nesitulo kanye nesibane ngekhatsi. Kutabotsi njalo nje nakendlula, angene, ahlale khona, nakete lapha kitsi.”

11Ngalelinye lilanga watsi Elisha nakefika, wenyukela ekamelweni lakhe lelalisetulu, wafike wacambalala. 12Wakhuluma kuGehazi, inceku yakhe, watsi: “Ase ubite lomfati waseShunemu.” Ngako wambita, wafike wema embikwakhe. 13Elisha wakhuluma kuGehazi, watsi: “Mtjele utsi: ‘Seningene kuyo yonkhe lenhlupheko ngenca yetfu. Manje wena ungentelwani? Singakukhulumela yini enkhosini nome endvuneni yemphi?’ ”

Lomfati waphendvula, watsi: “Nginemuti lena kubantfu besive sakitsi.”

14Elisha wabuta, watsi: “Yini longentelwa yona?”

Gehazi waphendvula, watsi: “Empeleni, akanandvodzana, kantsi nendvodza yakhe seyikhule kakhulu.”

15Elisha watsi: “Mbite.” Wambita; weta wafike wema ngasemnyango. 16

4:16
Gen. 18:10
Elisha wakhuluma kulomfati, watsi: “Cishe ngalesikhatsi ngemnyaka lotako, utawube ugone indvodzana.”

Lomfati wekhuta imihlolo, watsi: “Cha, nkhosi yami, incekukati yakho ungayiyengi, muntfu waNkulunkulu!”

17Kodvwa lomfati wakhulelwa, kwatsi ngemnyaka lolandzelako wabeleka indvodzana, cishe ngasona leso sikhatsi lesasibekwe ngu-Elisha; kwaya njengobe Elisha abeshito.

18Lomntfwana wakhula, kwatsi ngalelinye lilanga waphuma waya kuyise, labenebavuni ensimini. 19Lomfana wakhala kuyise watsi: “Ngafa yinhloko! Ngafa yinhloko!”

Uyise watfuma sisebenti watsi: “Mtsatse ummikise kunina.” 20Satsi lesisebenti kube simetfwale, safike samnika unina. Lomfana wagona kunina kwaze kwaba ngusemini, wabe sewuyafa. 21Unina wenyuka naye wafike wambeka etikwembhedze wemuntfu waNkulunkulu; wavala umnyango, waphumela ngephandle.

22Wabita indvodza yakhe, watsi kuyo: “Ngicela lesinye setisebenti kanye nembongolo, khona ngitekuya kulomuntfu waNkulunkulu ngekushesha, ngiphindze ngibuye.”

23Yabuta yatsi: “Pho, uyelani kuye lamuhla? Isengaketfwasi inyanga, futsi akusilo neliSabatha.”

Lomkakhe watsi: “Kulungile.”

24Wekhweta sihlalo embongolweni, watsi kulenceku: “Hamba embili; ungahambi kancane ungakatjelwa ngimi.” 25

4:25
2 Khos. 2:25
Ngako waphuma wahamba, waze wefika kulomuntfu waNkulunkulu eNtsabeni iKhameli.

Watsi nakabona lomfati asesekhashane, wakhuluma kuGehazi, inceku yakhe, watsi: “Ase ubuke! Nanguya lomfati waseShunemu! 26Gijima uyekumhlangabeta, ufike umbute utsi: ‘Uyaphila yini? Isaphila yini indvodza yakhe? Umntfwana wakho yena usaphila yini?’ ”

Lomfati waphendvula watsi: “Konkhe kuhamba kahle.”

27Watsi kube efike kulomuntfu waNkulunkulu entsabeni, wabamba tinyawo ta-Elisha. Gehazi weta kuye wafike wamfuca, amkhweshisa; kodvwa lomuntfu waNkulunkulu watsi: “Myekele! Uselusizini lolukhulu, kodvwa Simakadze ungifihlele loko, futsi nami abesengakangitjeli.”

28Lomfati wakhuluma watsi: “Ngake ngayicela yini kuwe indvodzana, nkhosi yami? Angikutjelanga yini ngatsi: ‘Ungangivuseli litsemba’?”

29

4:29
Luk. 10:4
Elisha wakhuluma kuGehazi, watsi: “Shesha uvunule, utsatse indvuku yami uyiphatse ngesandla sakho, ugijime. Lohlangana naye endleleni, ungambingeleli, kantsi nakukhona lokubingelelako, ungavumi. Lendvuku yami ubofike uyibeke etikwebuso balomfana.”

30Kodvwa unina walomntfwana wakhuluma, watsi: “Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze nangekwakho, ngitsi ngingeke ngisuke kuwe.” Ngako Elisha wavele wasukuma walandzela lomfati. 31Gehazi wahamba embili, wafike wabeka lendvuku etikwebuso balomfana, kodvwa kwabate umsindvo nome ingucuko. Ngako Gehazi wase uyancandzeka uhlangabeta Elisha, wafike wamtjela, watsi: “Lomfana akavuki.”

32Watsi kube Elisha efike kulendlu, wakhandza lomfana afile, alele embhedzeni wakhe. 33

4:33
Mat. 6:6
Imis. 9:40
Wangena, wabavalela umnyango bobabili, wase uthandaza kuSimakadze. 34
4:34
1 Khos. 17:21
Imis. 20:10
Wekhwela embhedzeni, wabhabhalala etikwalomfana, umlomo wacondzana nemlomo, emehlo acondzana nemehlo, tandla tacondzana netandla. Watsi asatelula etikwakhe, umtimba walomfana wafutfumala. 35Elisha wesuka lapho wahambahamba lapha ekamelweni, waphindze wabhabhalala etikwalomfana. Lomfana watsimula kasikhombisa, wase uvula emehlo.

36Elisha wabita Gehazi, watsi kuye: “Bita lomfati waseShunemu.” Wambita. Watsi kube efike, watsi kuye: “Tsatsa indvodzana yakho.” 37Lomfati wangena, wawela etinyaweni ta-Elisha, wakhotsamela emhlabatsini. Wase utsatsa lendvodzana yakhe, waphuma nayo.

Timangaliso letinye letimbili

38

4:38
2 Khos. 2:1
6:1
Elisha wancandzeka wabuyela eGilgali; bekunendlala kuleso sifundza. Satsi lesicumbi sebaphrofethi sisahlangene naye, wakhuluma kulenceku yakhe, watsi: “Ase ubeke libhodo lelikhulu etiko, uphekele nankha emadvodza sitjulo.”

39Lomunye wabo wahamba waya ematsafeni wayakukha imibhidvo, wakhandza intsandzela. Wabutsa lamanye emaselwa kuyo wawagcwalisa engutjeni yakhe. Watsi kube efike ekhaya, wawacoba wawafaka ekhatsi kulelibhodo lesitjulo, nome labanye babengati kutsi kuyini. 40Lesitjulo saphakelwa lamadvodza, kodvwa batsi basacala nje kudla, bakhala batsi: “Hawu, muntfu waNkulunkulu! Kunekufa lapha ebhodweni!” Base bayakuyekela kukudla.

41Elisha watsi: “Letsani fulaha.” Wase umfaka ekhatsi ebhodweni, watsi: “Phakelani labantfu badle.” Kwabate lokwaba yingoti ebhodweni.

42

4:42
Num. 18:31
Mat. 14:15
15:32
Mak. 6:35
8:1
Luk. 9:12
Joh. 6:5
Kwabe sekufika indvodza leyayiphuma eBhali Shalisha, iletsele lomuntfu waNkulunkulu imikhama yetinkhwa letingema-20 tebhali yetilinga kanye netihloko takolo lomusha emnyakeni. Elisha wakhuluma watsi: “Nika labantfu batekudla.”

43Inceku yakhe yabuta, yatsi: “Ngingabaphakela kanjani lentfo lencane bantfu labalikhulu?”

Kodvwa Elisha waphendvula, watsi: “Nika labantfu badle. Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Bayawukudla, kuze kusale.’ ” 44Wabe sewuyabaphakela, wakubeka embikwabo, badla, kwaze kwasala; kwaya njengekwelivi laSimakadze.