Siswati 1996 (SWA96)
3

Kulwa kwema-Israyeli nemaMowabi

31

3:1
2 Khos. 1:17
Joramu,NgesiHebheru “Jehoramu” umsa wa-Ahabi, waba yinkhosi yaka-Israyeli, eSamariya, emnyakeni weli-18 wekubusa kwaJehoshafati, inkhosi yakaJuda; wabusa iminyaka leli-12. 2
3:2
1 Khos. 16:31
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, noko hhayi njengaboyise nenina. Wesusa litje laBhali lelalakhiwe nguyise. 3
3:3
1 Khos. 12:28
Noko wajinge wanamatsela etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, leto ladvonsela ngato sive saka Israyeli ekoneni; akazange esuke kuto.

4Mesha, inkhosi yakaMowabi, abefuye timvu, abevamise kwetfula enkhosini yaka-Israyeli emazinyane ato lati-100 000 kanye navolo wetihhanca letiti-100 000. 5

3:5
2 Khos. 1:1
Kodvwa watsi kube Ahabi afe, inkhosi yakaMowabi yavukela inkhosi yaka-Israyeli. 6Ngako ngaleso sikhatsi inkhosi JoramuNgesiHebheru “Jehoramu” yesuka eSamariya, yahlomisa sive sonkhe saka-Israyeli. 7
3:7
1 Khos. 22:4
Waphindze watfumela umlayeto kuJehoshafati, inkhosi yakaJuda, watsi: “Inkhosi yakaMowabi seyingivukele. Ungete wangelekelela yini uhambe nami siyekulwa naMowabi?”

Waphendvula watsi: “Ngitakuhamba nawe. Mine nginguwe, nesive sami sakho, kantsi futsi nemahhashi ami ngakho.”

8Wachubeka wabuta watsi: “Nguyiphi indlela lesitawuhamba ngayo nasiyawuhlasela?”

Wayiphendvula watsi: “Sitawuhamba sidzabule liHlane laka-Edomu.”

9Ngako inkhosi yaka-Israyeli yaphuma ihambisana nenkhosi yakaJuda kanye nenkhosi yaka-Edomu. Emvakwemalanga lasikhombisa lamabutfo ashuca agega, aphelelwa ngemanti wona kanye netifuyo tawo tekwetfwala imitfwalo.

10Inkhosi yaka-Israyeli yekhuta umhlolo, yatsi: “Ini! Simakadze ngabe usibitele ndzawonye, tsine makhosi lamatsatfu kutsi atesiniketa esandleni saMowabi?”

11

3:11
1 Khos. 22:5,7
Kodvwa Jehoshafati wabuta, watsi: “Kute yini lapha umphrofethi waSimakadze, kuze siyewubuta ngaye kuSimakadze?”

Indvuna yenkhosi yaka-Israyeli yaphendvula, yatsi: “Elisha, umsa waShafati, ulapha. Abevamise kutsela emanti etandleni ta-Elija.”“abevamise kutsela emanti etandleni ta-Elija” kusho kutsi “abeyinceku ya-Elija”

12Inkhosi Jehoshafati yatsi: “Livi laSimakadze likuye.” Ngako inkhosi yaka-Israyeli, neyakaJuda kanye neyaka-Edomu ehla aya kuye.

13Elisha wakhuluma enkhosini yaka-Israyeli, watsi: “Sihlangene ngani nje tsine nawe? Hamba uye kubaphrofethi beyihlo nakubaphrofethi benyoko uyewubuta kubo.”

Inkhosi yaka-Israyeli yaphendvula, yatsi: “Cha, kungobe nguSimakadze lobitele tsine, makhosi lamatsatfu, ndzawonye, kuze asinikele esandleni saMowabi.”

14Elisha watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze longuSomandla nalengimkhontako ngitsi kube bengingahloniphi Jehoshafati, inkhosi yakaJuda, ngabe angikubuki nekukubuka, futsi bengingeke ngikunake. 15

3:15
1 Sam. 10:5
Kodvwa letsa lapha umdlali welihabhu.”

Watsi umdlali welihabhu asadlala, sandla saSimakadze sehlela ku-Elisha, 16wabe sewutsi: “Naku-ke Simakadze lakushoko: ‘Yenta lesihosha sigcwale tikhilikitsi.’ 17Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze: ‘Ningeke niyibone imvula nemoya, noko lesihosha sitawugcwala emanti, khona kutewunatsa nine, netinkhomo tenu, naleti letinye tifuyo tenu.’ 18Loku yintfo lemalula kabi emehlweni aSimakadze, kantsi futsi naMowabi utamnikela etandleni tenu. 19Nitawehlula onkhe emadolobha latinqaba kanye nalawo lamakhulu. Nitatigeca tonkhe tihlahla letinhle, nivimbe yonkhe imitfombo, niwabhubhise ngematje onkhe emasimi lavundzile.”

20

3:20
Eks. 29:39
Ngakusasa ekuseni, ngesikhatsi sekunikela ngemhlatjelo, emanti ageleta aphuma ngaka-Edomu! Live lagcwala emanti.

21Onkhe emaMowabi abesevile kutsi emakhosi lamatsatfu ahlomele kutakulwa nawo; ngako onkhe emadvodza, labancane nalabadzala lababengaba nemandla ekwetfwala tikhali, abitwa, eta, emisa ngasemnyeleni. 22Atsi nakavuka ekuseni ngakusasa, lilanga lakhanyisa emantini. KumaMowabi labengesheya kwendlela, lamanti abonakala abovu, afanana nengati. 23Akhuluma atsi: “Yingati leya! Lamakhosi lamatsatfu alwe odvwana agwazana. Asambeni siye enkambu yabo siyekutikholisa ngemphango, maMowabi!”

24Kodvwa atsi emaMowabi nakefika enkambu yaka-Israyeli, ema-Israyeli avumbuka, alwa nawo, aze emaMowabi abaleka. Ema-Israyeli alihlasela lelo live, agwaza emaMowabi. 25Abhubhisa emadolobha, kwatsi leyo naleyo ndvodza yajikijela litje kuwo onkhe emasimi lavundzile, aze avaleka angabonakali. Avimba yonkhe imitfombo, agawula tonkhe tihlahla letinhle. Kwaba yiKhiri Heresi yodvwa leyasala inematje asetindzaweni tawo.Nome “leyasala imile” siHebheru asikhanyi Kodvwa emadvodza labehlome ngetidubulelo ayitungeleta nayo, ayihlasela.

26Yatsi kube inkhosi yakaMowabi ibone kutsi yehluliwe, yabe seyitsatsa emadvodza labengema-700 labehlome ngetinkemba, yetama kudzabula ekhatsi icondze enkhosini yaka-Edomu, kodvwa behluleka. 27Yabe seyitsatsa umsa wayo labelitubulo layo lelalitakuyilandzela litsatse bukhosi, yalinikela laba ngumhlatjelo wekushiswa elubondzeni lwelidolobha. Ema-Israyeli atfutfumela kakhulu; akhawula kulwa, ancandzeka abuyela eveni lawo.

4

Kusitwa kwemfelokati lophuyile ngu-Elisha

41

4:1
Lev. 25:39
Mat. 18:25
Umfati walomunye webaphrofethi wakhala ku-Elisha, watsi: “Inceku yakho, lebekuyindvodza yami, seyifile; nawe uyati kutsi beyesaba Simakadze. Manje lomuntfu lebeyimkweleda uyeta utawutsatsa lamadvodzana ami lamabili, kutsi ayekuba tigcili takhe.”

2

4:2
1 Khos. 17:12
Elisha wambuta watsi: “Pho, ngingakusita ngani? Ngitjele kutsi unani endlini yakho?”

Lomfelokati wamphendvula, watsi: “Incekukati yakho kute lenako ekhaya, ngaphandle kwemafushana nje lamancane.”

3Elisha watsi: “Hamba ucele bonkhe bomakhelwane bakho bakunike tindziwo letingenalutfo. Ungaticeli tibe mbalwa. 4Ubobe sewuyangena wena nemadvodzana akho, bese nitivalela ngekhatsi. Ubotsela lamafutsa kuto tonkhe tindziwo, lutsi lolo nalolo ludziwo lungagcwala ulubeke eceleni.”

5Wesuka lomfelokati ku-Elisha. Emvakwaloko lomfelokati nemadvodzana akhe bangena endlini, bavala umnyango. Lomfelokati wacala watsela emafutsa etindziweni, emadvodzana akhe amniketa letindziwo, yena wachubeka nekutsela ekhatsi. 6Tatsi nase tigcwele tonkhe letindziwo, wabuta kutsi lusekhona yini lolunye ludziwo.

Lenye yemadvodzana akhe yaphendvula, yatsi: “Sekute ludziwo lolusasele.” Emafutsa ase ayancamuka kutfululeka.

7Wahamba wayawubikela lomuntfu waNkulunkulu, wafike waphendvula watsi: “Hamba uyewutsengisa lamafutsa, bese ukhokha leto tikwelede takho. Wena nemadvodzana akho sewutawuphila ngaloko lokutawusala.”

Elisha nemfati lonjingile waseShunemu

8Ngalelinye lilanga Elisha waya eShunemu. Kwakukhona umfati labenjingile kuleyo ndzawo, wacela Elisha kutsi aphambukele kakhe, khona atewutfola lokuya ngasetfunjini. Ngako abetsi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo, aphambukele kuyawudla. 9Lomfati wase ukhuluma nendvodza yakhe, watsi: “Ngiyati kutsi lendvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntfu longcwele waNkulunkulu. 10Asakhe likamelo lelincane etikwendlu, bese sifaka umbhedze, nelitafula, nesitulo kanye nesibane ngekhatsi. Kutabotsi njalo nje nakendlula, angene, ahlale khona, nakete lapha kitsi.”

11Ngalelinye lilanga watsi Elisha nakefika, wenyukela ekamelweni lakhe lelalisetulu, wafike wacambalala. 12Wakhuluma kuGehazi, inceku yakhe, watsi: “Ase ubite lomfati waseShunemu.” Ngako wambita, wafike wema embikwakhe. 13Elisha wakhuluma kuGehazi, watsi: “Mtjele utsi: ‘Seningene kuyo yonkhe lenhlupheko ngenca yetfu. Manje wena ungentelwani? Singakukhulumela yini enkhosini nome endvuneni yemphi?’ ”

Lomfati waphendvula, watsi: “Nginemuti lena kubantfu besive sakitsi.”

14Elisha wabuta, watsi: “Yini longentelwa yona?”

Gehazi waphendvula, watsi: “Empeleni, akanandvodzana, kantsi nendvodza yakhe seyikhule kakhulu.”

15Elisha watsi: “Mbite.” Wambita; weta wafike wema ngasemnyango. 16

4:16
Gen. 18:10
Elisha wakhuluma kulomfati, watsi: “Cishe ngalesikhatsi ngemnyaka lotako, utawube ugone indvodzana.”

Lomfati wekhuta imihlolo, watsi: “Cha, nkhosi yami, incekukati yakho ungayiyengi, muntfu waNkulunkulu!”

17Kodvwa lomfati wakhulelwa, kwatsi ngemnyaka lolandzelako wabeleka indvodzana, cishe ngasona leso sikhatsi lesasibekwe ngu-Elisha; kwaya njengobe Elisha abeshito.

18Lomntfwana wakhula, kwatsi ngalelinye lilanga waphuma waya kuyise, labenebavuni ensimini. 19Lomfana wakhala kuyise watsi: “Ngafa yinhloko! Ngafa yinhloko!”

Uyise watfuma sisebenti watsi: “Mtsatse ummikise kunina.” 20Satsi lesisebenti kube simetfwale, safike samnika unina. Lomfana wagona kunina kwaze kwaba ngusemini, wabe sewuyafa. 21Unina wenyuka naye wafike wambeka etikwembhedze wemuntfu waNkulunkulu; wavala umnyango, waphumela ngephandle.

22Wabita indvodza yakhe, watsi kuyo: “Ngicela lesinye setisebenti kanye nembongolo, khona ngitekuya kulomuntfu waNkulunkulu ngekushesha, ngiphindze ngibuye.”

23Yabuta yatsi: “Pho, uyelani kuye lamuhla? Isengaketfwasi inyanga, futsi akusilo neliSabatha.”

Lomkakhe watsi: “Kulungile.”

24Wekhweta sihlalo embongolweni, watsi kulenceku: “Hamba embili; ungahambi kancane ungakatjelwa ngimi.” 25

4:25
2 Khos. 2:25
Ngako waphuma wahamba, waze wefika kulomuntfu waNkulunkulu eNtsabeni iKhameli.

Watsi nakabona lomfati asesekhashane, wakhuluma kuGehazi, inceku yakhe, watsi: “Ase ubuke! Nanguya lomfati waseShunemu! 26Gijima uyekumhlangabeta, ufike umbute utsi: ‘Uyaphila yini? Isaphila yini indvodza yakhe? Umntfwana wakho yena usaphila yini?’ ”

Lomfati waphendvula watsi: “Konkhe kuhamba kahle.”

27Watsi kube efike kulomuntfu waNkulunkulu entsabeni, wabamba tinyawo ta-Elisha. Gehazi weta kuye wafike wamfuca, amkhweshisa; kodvwa lomuntfu waNkulunkulu watsi: “Myekele! Uselusizini lolukhulu, kodvwa Simakadze ungifihlele loko, futsi nami abesengakangitjeli.”

28Lomfati wakhuluma watsi: “Ngake ngayicela yini kuwe indvodzana, nkhosi yami? Angikutjelanga yini ngatsi: ‘Ungangivuseli litsemba’?”

29

4:29
Luk. 10:4
Elisha wakhuluma kuGehazi, watsi: “Shesha uvunule, utsatse indvuku yami uyiphatse ngesandla sakho, ugijime. Lohlangana naye endleleni, ungambingeleli, kantsi nakukhona lokubingelelako, ungavumi. Lendvuku yami ubofike uyibeke etikwebuso balomfana.”

30Kodvwa unina walomntfwana wakhuluma, watsi: “Ngifunga ngekuphila kwaSimakadze nangekwakho, ngitsi ngingeke ngisuke kuwe.” Ngako Elisha wavele wasukuma walandzela lomfati. 31Gehazi wahamba embili, wafike wabeka lendvuku etikwebuso balomfana, kodvwa kwabate umsindvo nome ingucuko. Ngako Gehazi wase uyancandzeka uhlangabeta Elisha, wafike wamtjela, watsi: “Lomfana akavuki.”

32Watsi kube Elisha efike kulendlu, wakhandza lomfana afile, alele embhedzeni wakhe. 33

4:33
Mat. 6:6
Imis. 9:40
Wangena, wabavalela umnyango bobabili, wase uthandaza kuSimakadze. 34
4:34
1 Khos. 17:21
Imis. 20:10
Wekhwela embhedzeni, wabhabhalala etikwalomfana, umlomo wacondzana nemlomo, emehlo acondzana nemehlo, tandla tacondzana netandla. Watsi asatelula etikwakhe, umtimba walomfana wafutfumala. 35Elisha wesuka lapho wahambahamba lapha ekamelweni, waphindze wabhabhalala etikwalomfana. Lomfana watsimula kasikhombisa, wase uvula emehlo.

36Elisha wabita Gehazi, watsi kuye: “Bita lomfati waseShunemu.” Wambita. Watsi kube efike, watsi kuye: “Tsatsa indvodzana yakho.” 37Lomfati wangena, wawela etinyaweni ta-Elisha, wakhotsamela emhlabatsini. Wase utsatsa lendvodzana yakhe, waphuma nayo.

Timangaliso letinye letimbili

38

4:38
2 Khos. 2:1
6:1
Elisha wancandzeka wabuyela eGilgali; bekunendlala kuleso sifundza. Satsi lesicumbi sebaphrofethi sisahlangene naye, wakhuluma kulenceku yakhe, watsi: “Ase ubeke libhodo lelikhulu etiko, uphekele nankha emadvodza sitjulo.”

39Lomunye wabo wahamba waya ematsafeni wayakukha imibhidvo, wakhandza intsandzela. Wabutsa lamanye emaselwa kuyo wawagcwalisa engutjeni yakhe. Watsi kube efike ekhaya, wawacoba wawafaka ekhatsi kulelibhodo lesitjulo, nome labanye babengati kutsi kuyini. 40Lesitjulo saphakelwa lamadvodza, kodvwa batsi basacala nje kudla, bakhala batsi: “Hawu, muntfu waNkulunkulu! Kunekufa lapha ebhodweni!” Base bayakuyekela kukudla.

41Elisha watsi: “Letsani fulaha.” Wase umfaka ekhatsi ebhodweni, watsi: “Phakelani labantfu badle.” Kwabate lokwaba yingoti ebhodweni.

42

4:42
Num. 18:31
Mat. 14:15
15:32
Mak. 6:35
8:1
Luk. 9:12
Joh. 6:5
Kwabe sekufika indvodza leyayiphuma eBhali Shalisha, iletsele lomuntfu waNkulunkulu imikhama yetinkhwa letingema-20 tebhali yetilinga kanye netihloko takolo lomusha emnyakeni. Elisha wakhuluma watsi: “Nika labantfu batekudla.”

43Inceku yakhe yabuta, yatsi: “Ngingabaphakela kanjani lentfo lencane bantfu labalikhulu?”

Kodvwa Elisha waphendvula, watsi: “Nika labantfu badle. Ngobe nguloko lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Bayawukudla, kuze kusale.’ ” 44Wabe sewuyabaphakela, wakubeka embikwabo, badla, kwaze kwasala; kwaya njengekwelivi laSimakadze.

5

Kuphiliswa kwaNamani labenebulephelo“bulephelo” nome “lokusabulephelo”

51Namani abeyindvuna yelibutfo lenkhosi yaseSiriya. Abengumuntfu lomkhulu kabi enkhosini yakhe, futsi ahlonishwa kakhulu, ngobe ngaye Simakadze wanika iSiriya kuncoba. Abelichawe lelinesibindzi, kodvwa abenebulephelo.

2Kulenye yetimphi tawo emaSiriya ahlasela ema-Israyeli atfumba nentfombatana yaka-Israyeli, leyafike yaba sidzandzane semkaNamani. 3Lentfombatana yakhuluma kumkaNamani, yatsi: “Kube mane inkhosi yami ingake ibonane nemphrofethi loseSamariya, beyingaphiliswa kulobulephelo“bulephelo” nome “lokusabulephelo” bayo.”

4Namani wahamba waya enkhosini yakhe, wafike wayitjela loko lekwakushiwo ngulentfombatana leyayiphuma ka-Israyeli. 5Inkhosi yaseSiriya yaphendvula, yatsi: “Kulungile, hamba. Mine ngitawutfumela incwadzi lena enkhosini yaka-Israyeli.”

Ngako Namani wahamba; abephetse isiliva leyayingemakhilogremu labengaba ngema-340, negolide leyayingemakhilogremu labengaba ngema-70, kanye netimphahla tekwembatsa tekuntjintja letilishumi. 6Lencwadzi leyayibhalelwe inkhosi yaka-Israyeli yayifundzeka kanje: “Ngalencwadzi ngetfula nanso inceku yami Namani, kutsi umphilise kulobulepheloNome “lokusabulephelo” bakhe.”

7

5:7
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Yatsi kube inkhosi yaka-Israyeli iyifundze lencwadzi, yaklebhula tingubo tayo, yatsi: “Mine nginguNkulunkulu yini? Nginawo yini emandla ekubulala nekuphilisa? Lomuntfu uyitfumeleleni lapha kimi lenceku yakhe kutsi ngitekuyiphilisa kulobulepheloNome “lokusabulephelo” bayo? Niyabona-ke kutsi ufuna kususa imphi alwe nami!”

8Watsi kube Elisha, umuntfu waNkulunkulu, eve kutsi inkhosi iklebhule tingubo tayo, watfumela umlayeto watsi: “Utiklebhuleleni tingubo takho? Letsa lowo muntfu lapha kimi, futsi yena utawukwati kutsi kukhona umphrofethi ka-Israyeli!”

9Ngako-ke Namani wahamba ngemahhashi kanye nangetincola takhe, wafike wema emnyango wendlu yaka-Elisha. 10

5:10
Joh. 9:7
Elisha watfumela sitfunywa kuye watsi: “Hamba, ufike ugeze kasikhombisa emfuleni iJordane, umtimba wakho utawuphila ube musha, uhlambuluke.”

11Kodvwa Namani wancandzeka atfukutsele abila, watsi: “Bengicabanga kutsi utawuphuma ete kimi, afike eme, bese umemeta libito laSimakadze Nkulunkulu wakhe, ajikitise nesandla sakhe etikwaletilondza, angiphilise kulobulepheloNome “lokusabulephelo” bami. 12Bo-Abana naboPhaphari akusiyo yini imifula yaseDamaseko lencono kunayo yonkhe imifula yaka-Israyeli? Bengingeke yini ngigeze kuyo, bese ngiyahlambuluka?” Ngako wancandzeka atfukutsele abila.

13Tinceku taNamani taya kuye, tafike tatsi: “Babe, kube lomphrofethi abetsite yenta intfo lelukhuni, bewungeke uyente yini leyontfo? Kakhulu kanganani-ke njengobe akutjele watsi: ‘Geza utewuhlambuluka.’ ” 14

5:14
Luk. 4:27
Ngako wavele wahamba wafike waticwilisa kasikhombisa emfuleni iJordane, njengobe umuntfu waNkulunkulu abeshito kuye, umtimba wakhe wahlambuluka wabuyela waba musha, waba njengewemfanyana losemncane.

15Namani kanye netinceku takhe tonkhe wahamba wabuyela kulomuntfu waNkulunkulu. Wafike wema embikwakhe watsi: “Manje sengiyati kutsi emhlabeni wonkhe kute nkulunkulu lofanana naNkulunkulu wema-Israyeli. Ngicela kutsi wemukele nasi sipho lesiphuma kimi, inceku yakho.”

16Elisha, umphrofethi, waphendvula watsi: “Ngifunga kuphila kwaSimakadze lengimkhontako, ngitsi, ngingeke ngisemukele lesipho.” Kwala nome Namani asamncenga, kodvwa wagcina alile.

17Namani watsi: “Nangabe awusemukeli lesipho, ngicela kutsi ngimane ngetfwale imitfwalo yenhlabatsi lengetfwalwa ngiminyuzi lemibili, ngihambe nayo ngiye ekhaya,“ngihambe nayo ngiye ekhaya” ngaleso sikhatsi bantfu babekholwa kutsi sithico sikhontwa eveni laso kuphela ngobe inceku yakho ingeke inikele ngemihlatjelo nome ngukumuphi nkulunkulu ngaphandle kwaSimakadze. 18Shangatsi Simakadze angayitsetselela inceku yakho kuloku: Inkhosi yami nayingena ethempelini laRimoni kuyawukhotsama yeyame emkhonweni wami, nami ngikhotsame lapho, nangikhotsama ethempelini laRimoni, shangatsi Simakadze angayitsetselela inceku yakho ngaloko.”

19Elisha wakhuluma watsi: “Hamba kahle.”

Watsi Namani nasahambe libanga lelidze, 20Gehazi, inceku ya-Elisha, umuntfu waNkulunkulu, wacabanga watsi: “Inkhosi yami ihambise Namani, umSiriya, ngaphandle kwekumkhokhisa lutfo; ngabe ukwemukele loku abemnika kona. Ngifunga kuphila kwaSimakadze, mine ngitamlandzela, khona ngitawufike ngitsatse intfo letsite.”

21Ngako Gehazi wavele wagijima walandzela Namani. Watsi Namani nambona eta kuye agijima, wehla encoleni wamhlangabeta, wambuta, watsi: “Kungabe kukhona yini lesekonakele?”

22Gehazi waphendvula, watsi: “Cha, kute lokonakele, konkhe kuhamba kahle; intfo nje, inkhosi yami ingitfume kuwe kutsi ngibofike ngitsi: ‘Emajaha lamabili labephuma kulabanye baphrofethi efike lapha kulaka-Efrayimu. Ngicela kutsi ubanike tinhlavu tesiliva letingemakhilogremu langaba ngema-34 netimphahla letinhle letimbili tekuntjintja.’ ”

23Namani wakhuluma watsi: “Ngicela sale sewutsatsa isiliva lengemakhilogremu langaba ngema-68.” Wabelesela Gehazi ngaloko kutsi akwemukele, wabe sewuyambophela etikhwameni letimbili kanye netimphahla letimbili tekuntjintja. Wakunika tinceku takhe letimbili, tametfwalela, tihamba embikwaGehazi. 24Watsi kube Gehazi efike egcumeni, wabe sewuyatitsatsa letintfo kuletinceku, watifaka endlini; wancandzekisa letinceku, tahamba. 25Yena wase uyahamba, wangena, wema embikwenkhosi yakhe Elisha.

Elisha wambuta, watsi: “Uphumaphi, Gehazi?”

Gehazi wamphendvula, watsi: “Inceku yakho beyingakayi ndzawo.”

26Kodvwa Elisha wakhuluma kuye, watsi: “Umoya wami bewungekho edvute nawe yini ngesikhatsi lendvodza yehla encoleni yayo itekuhlangabeta? Lesikhatsi lesi ngiso yini sikhatsi sekwemukela timali, netimphahla, nemasimi emncumo, netivini, nemihlambi yetimbuti, neyetimvu, neyetinkhomo, netinceku, netincekukati? 27

5:27
Eks. 4:6
Num. 12:10
BulepheloNome “lokusabulephelo” baNamani sebutawunamatsela kuwe kanye nasetitukulwaneni takho siphelane.”

Watsi Gehazi nakaphuma, esuka embikwa-Elisha, wabe asanebulephelo asamhlophe njengangcocwane.