Siswati 1996 (SWA96)
24

241

24:1
2 Khr. 36:6
Ngesikhatsi sekubusa kwaJehoyakimu, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, wahlasela live. Jehoyakimu waba yinceku yaNebukhadnezari, iminyaka lemitsatfu. Kodvwa wabe sewugucula ingcondvo yakhe, wavukela Nebukhadnezari. 2
24:2
2 Khos. 20:17
22:15
Jer. 13:9
Simakadze wamtfumelela emaBhabhulona, nemaSiriya, nemaMowabi, nema-Amoni kutsi atemhlasela. Wabatfumela kutsi batewubhubhisa Juda, ngekulandzela livi laSimakadze lalikhuluma ngetinceku takhe baphrofethi. 3
24:3
2 Khos. 21:11
23:27
Jer. 15:4
Ngempela letintfo tenteka kaJuda njengekwemyalo waSimakadze, kuze atekubasusa ebukhoneni bakhe ngenca yetono taManase nako konkhe labekwentile, 4
24:4
2 Khos. 21:16
kanye nekucitsa kwakhe ingati leyayingenacala, ngobe phela iJerusalema yayigcwele ingati yebantfu lababengenacala. Simakadze abengakatimiseli kutsetselela Manase ngaloko.

5Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Jehoyakimu, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 6Jehoyakimu wakhotsama, Jehoyakhini, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

7Inkhosi yaseGibhithe nemabutfo ayo ayizange iphindze ivive iyewuhlasela ngephandle kwelive layo, ngobe phela inkhosi yaseBhabhulona yase ilitsetse lonkhe live layo, kusukela emfudlaneni waseGibhithe kuze kufike emfuleni iYufrathe.

Jehoyakhini, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 36:9-10)

8

24:8
2 Khr. 36:9
Jehoyakhini abeneminyaka leli-18 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema tinyanga letintsatfu. Libito lenina bekunguNehushta, indvodzakati ya-Elnathani, waseJerusalema. 9Jehoyakhini wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe bekwente uyise.

10Ngaleso sikhatsi tindvuna taNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, tahlasela iJerusalema tayivimbetela, 11naNebukhadnezari cobo lwakhe, waya kulo lelidolobha ngesikhatsi tindvuna takhe tisalivimbetele. 12Jehoyakhini, inkhosi yakaJuda, nenina, netinceku takhe, netikhulu takhe, kanye netindvuna takhe bavele baphakamisa tandla bashweleta kuye.

Ngemnyaka wesiphohlongo wekubusa kwenkhosi yaseBhabhulona, lenkhosi yatfumba Jehoyakhini, waba siboshwa. 13

24:13
2 Khos. 20:17
Isa. 30:6
Njengobe Simakadze abeshito, Nebukhadnezari watsatsa yonkhe ingcebo, wayisusa ethempelini laSimakadze nasesigodlweni senkhosi, watitsatsa tonkhe leto timphahla tegolide letatentiwe nguSolomoni, inkhosi yaka-Israyeli, latentela lithempeli laSimakadze. 14
24:14
1 Sam. 13:19
Wayitfumba yonkhe iJerusalema: tonkhe tindvuna, netingwazi, nato tonkhe tingcweti temisebenti yetandla kanye nebabumbi betinsimbi; babeti-10 000 sebabonkhe. Kwashiywa labo bantfu lababetimphofana kuphela.

15

24:15
Jer. 22:26
Nebukhadnezari watfumba Jehoyakhini, wahamba naye waya eBhabhulona. Labanye labatfumba lapha eJerusalema bekungunina wenkhosi Jehoyakhini, nemakhosikati aJehoyakhini, netindvuna takhe kanye nemadvodza lamcoka elive. 16
24:16
Jer. 52:28
Inkhosi yaseBhabhulona yatfumbela eBhabhulona tingwazi letiti-7 000, letaticinile tilungele kulwa imphi; watitfumba kanye nenkhulungwane yetingcweti emisebentini yetandla kanye nasekubumbeni tintfo ngensimbi.

17

24:17
Jer. 37:1
Nebukhadnezari wase ubeka Mathaniya, malume waJehoyakhini, kutsi abe yinkhosi esikhundleni sakhe, wabe sewumetsa libito watsi nguSedekiya.

Sedekiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 36:11-13; Jer. 52:1-3a)

18

24:18
2 Khos. 23:31
1 Khr. 3:15
2 Khr. 36:11
Jer. 52:1
Sedekiya abeneminyaka lengema-21 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-11. Libito lenina bekunguHamutali, indvodzakati yaJeremiya, waseLibna. 19Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe naJehoyakimu abentile. 20Kwabangelwa yintfukutselo yaSimakadze lokutsi loku kwenteke eJerusalema nakaJuda, kwaze kwatsi ekugcineni wabesusa ebukhoneni bakhe.

Sedekiya wase uyayivukela inkhosi yaseBhabhulona.

25

Kuwa kweJerusalema

(Jer. 39:1-10; 52:3-11)

251

25:1
2 Khr. 36:17
Jer. 39:1
52:4
Kwatsi ngemnyaka wemfica wekubusa kwenkhosi Sedekiya ngelilanga lelishumi, enyangeni yelishumi, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, washuca nemabutfo akhe onkhe, wahlasela iJerusalema. Bemisa ngephandle kwelidolobha, bakha tivimbetelo letalitungeleta lonkhe. 2Lelidolobha lahlala livinjetelwe, kwaze kwaba ngumnyaka weli-11 wekubusa kwenkhosi Sedekiya. 3Kwatsi ngelilanga lemfica enyangeni yesine,Fundza Jer. 52:6 indlala yakhungatsa lelidolobha kamatima, kangangekutsi kwaze kwabate lokwakungadliwa bantfu. 4Lubondza-ke lwalelidolobha lwase luyafohlwa, imphi yonkhe yabhuza ebusuku seyibaleka, yaphuma ngelisango lelisemkhatsini wetibondza letimbili letatingasengadzeni yenkhosi, lite nome emaBhabhulona abelitungeletile lelidolobha. Yabaleka yabhekisa emabombo ngase-Arabha,“Arabha” nome “Sihosha saseJordane” 5kodvwa emabutfo emaBhabhulona acosha Sedekiya, inkhosi, aze amkhandza etsafeni laseJerikho. Onkhe emasotja akhe esuswa kuye asakatwa, 6yena wabe sewuyatfunjwa. Watsatfwa wamikiswa enkhosini yaseBhabhulona eRibla, lapho yefike yakhipha sigwebo sayo kuye. 7Emadvodzana aSedekiya abulawa embikwemehlo akhe abukile. Emvakwaloko bakupuluta emehlo aSedekiya, bambopha ngetinketane telitfusi, bammikisa eBhabhulona.

Kubhidlitwa kwelithempeli

(Jer. 52:12-23)

8Ngelilanga lesikhombisa enyangeni yesihlanu, emnyakeni weli-19 wekubusa kwaNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni benkhosi, siphatsimandla senkhosi yaseBhabhulona, weta eJerusalema. 9Wafike wokhela ngemlilo lithempeli laSimakadze, nesigodlo senkhosi kanye nato tonkhe tindlu taseJerusalema. Watokhela ngemlilo tonkhe tindlu letibalulekile. 10Yonkhe-ke imphi yaseBhabhulona, leyayingaphansi kwendvuna yabomahlalesangweni, yatidzilita tonkhe tibondza letatitungeleta iJerusalema. 11Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, wabatfumba bonkhe labantfu lababesele kulelidolobha neluntfu lonkhe lolwalusele, wabatfumba kanye nalaba lababehlubuke baya enkhosini yaseBhabhulona. 12

25:12
2 Khos. 24:14
Kodvwa lendvuna yabashiya labanye lababemphofu bakulelo live, kuze batewulima tivini nemasimi.

13

25:13
1 Khos. 7:15,23,27
Jer. 27:19
EmaBhabhulona afohlota letinsika telitfusi, netincodlana kanye nalelibhavu lelitfusi, lokwakusethempelini laSimakadze, betfwala lelitfusi baliyisa eBhabhulona. 14Batsatsa ngisho nemabhodo, nemafosholo, netijubantsambo, netingwembe, kanye nako konkhe lokwakwentiwe ngelitfusi lokwakusetjentiswa enkonzweni yekukhonta ethempelini. 15
25:15
1 Khos. 7:50
Lendvuna yabomahlalesangweni yatsatsa titja tekushisela imphepho kanye netitja tekunyenyeta, tonkhe letatentiwe ngegolide lecengekile nome ngesiliva lecengekile.

16Litfusi letinsika letimbili, nalelibhavu kanye naletincodlana letatakhiwe nguSolomoni, akwakhela lithempeli laSimakadze, kwakungetulu kwekukalwa. 17

25:17
2 Khr. 3:15
Nguleyo naleyo nsika yayingemamitha labengaba siphohlongo kuphakama. Nguleyo naleyo ngcongwane leyayakhelwe etikwaleyo naleyo nsika yayingaba limitha nesigamu kuphakama. Kutungeleta leyo naleyo ngcongwane kwakunemhlobiso lowawusamahananadza labentiwe ngelitfusi.

Kutfunjelwa eBhabhulona kwesive sakaJuda

(Jer. 52:24-27)

18Lendvuna yabomahlalesangweni yatfumba Seraya, umPhristi Lomkhulu, naZefaniya, umphristi longaphansi kwakhe ngesikhundla, kanye nebagcini beminyango labatsatfu. 19Kulabo lababesesedolobheni watsatsa indvuna leyayiphetse emadvodza emphi kanye nebeluleki benkhosi labasihlanu. Watsatsa namabhalane wendvuna yekubutsekisa bantfu balelo live, kanye nemadvodza langema-60 labetfolakala edolobheni. 20Nebuzaradani, indvuna yabomahlalesangweni, wabatsatsa bonkhe, wayawubetfula enkhosini yaseBhabhulona eRibla. 21Lapha eRibla, eveni laseHamathi, inkhosi yafike yababulalela khona.

Ngako-ke sive sakaJuda satfunjelwa khashane nelive laso.

Gedaliya, umbusi wakaJuda

(Jer. 40:7-9; 41:1-3)

22

25:22
Jer. 40:5
Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, yabeka Gedaliya, umsa wa-Ahikamu, umsa waShafani, kutsi abuse bonkhe labantfu lababesele kaJuda. 23Tatsi kube tonkhe tindvuna temphi nemabutfo ato beve kutsi inkhosi yaseBhabhulona seyibeke Gedaliya kutsi abe ngumbusi, teta kuGedaliya eMispa. Letindvuna bekubo-Ishmayeli, umsa waNethaniya, naJohanani, umsa waKhareya, naSeraya, umsa waThanhumethi waseNethofa, naJazaniya, indvodzana yemMakha, nemadvodza abo. 24Gedaliya wafunga kubo nakulamadvodza abo, watsi: “Ningatesabi tindvuna taseBhabhulona. Hlalani phansi lapha eveni, nikhonte lenkhosi yaseBhabhulona, kutawunihambela kahle.”

25

25:25
Jer. 41:1
Ngenyanga yesikhombisa, Ishmayeli, umsa waNethaniya, umsa wa-Elishama, labewendlu yasebukhosini, weta nemadvodza lalishumi, wafike wabulala Gedaliya kanye nalamadvodza akaJuda nemaBhabhulona labenaye lapha eMispa. 26Kwatsi kube kwenteke loko, sonkhe sive, kusukela kulabancane kuye kulabakhulu, kanye netindvuna temphi babalekela eGibhithe ngenca yekwesaba emaBhabhulona.

Kukhululwa kwaJehoyakhini ejele

(Jer. 52:31-34)

27Ngemnyaka wema-37 wekudzingiswa kwaJehoyakhini, inkhosi yakaJuda, ngemnyaka lapho Evili Merodaki“Evili Merodaki” nome “Ameli Mariduki” abekwa khona waba yinkhosi yaseBhabhulona, wakhulula Jehoyakhini ejele, mhla tingema-27, enyangeni yeli-12. 28Wakhuluma kahle naye, wabe sewumnika sihlalo lesihloniphekile, lesingetulu kwaleto talamanye emakhosi labenaye lapha eBhabhulona. 29Ngako Jehoyakhini wabeka eceleni labomfengeni bakhe basejele, kusukela ngalelo langa naye abedla etafuleni lenkhosi njalo nje, imphilo yakhe yonkhe. 30Onkhe emalanga inkhosi yayinika Jehoyakhini imbasha nalokunye lekwakusabelo sakhe lesimile semihla ngemihla, yingci nasaphila.