Siswati 1996 (SWA96)
22

Josaya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 34:1-2)

221

22:1
2 Khr. 34:1
Josaya abeneminyaka lesiphohlongo budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-31. Libito lenina bekunguJedida, indvodzakati ya-Adaya, waseBhoskhathi. 2Josaya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wahamba ngato tonkhe tindlela teyise Davide, akazange aphambukele ngesekudla nome ngesancele.

Kutfolakala kwencwadzi yemtsetfo

(2 Khr. 34:8-28)

3Emnyakeni weli-18 ekubuseni kwakhe, inkhosi Josaya watfumela mabhalane Shafani, umsa wa-Asaliya, umsa waMeshulamu, kutsi aye ethempelini laSimakadze. Wakhuluma kuye watsi: 4

22:4
2 Khos. 12:4
“Hamba uye kuHilkiya, umPhristi Lomkhulu, umtjele alungise lemali beyiletfwa kuSimakadze ethempelini, lebeyitsatfwa ngulabomahlalesangweni kubantfu. 5Mtjele ayinike lamadvodza labekelwa kwengamela umsebenti welithempeli. Lamadvodza akakhokhele labo labavusetela lithempeli laSimakadze: 6babati, nebakhi, nebacoti bematje. Lokunye futsi kufanele batsenge tingodvo kanye nematje labatiwe ekuvusetela lelithempeli. 7Lamadvodza akukafaneli alandzise ngalemali lanikwe yona, ngobe asebenta ngekwetsembeka.”

8

22:8
Dut. 31:24
Hilkiya, umPhristi Lomkhulu, wakhuluma kumabhalane Shafani, watsi: “Ngiyitfolile incwadzi yemtsetfo ekhatsi ethempelini laSimakadze.” Wase uyinika Shafani, kutsi ayifundze. 9Shafani, mabhalane, waya enkhosini, wafike wabika watsi: “Tinceku takho setiyikhiphile lemali beyisethempelini laSimakadze, tivele tayibeka etandleni tetisebenti nebagcugcuteli.” 10Shafani, mabhalane, wayibikela inkhosi, watsi: “Hilkiya, umphristi, unginike incwadzi.” Shafani wase ufundzela inkhosi lencwadzi.

11Inkhosi yatsi kube iweve lamavi alencwadzi yemtsetfo, yeklebhula tembatfo tayo. 12Yase ikhuluma kuboHilkiya, umphristi, na-Ahikamu, umsa waShafani, na-Akbori, umsa waMikhaya, naShafani, labengumabhalane, kanye na-Asaya, inceku yenkhosi, yatsi: 13“Hambani niyekungibutela kuSimakadze mine kanye nebantfu kanye nesive sonkhe sakaJuda macondzana naloko lokubhalwe kulencwadzi leseyitfolakele. Yinkhulu kabi intfukutselo yaSimakadze lesivutselako; ngobe bobabe abazange bawalalele emavi alencwadzi. Abazange bakwente konkhe loku lokubhalwe kuyo macondzana natsi.”

14Hilkiya, umphristi, na-Ahikamu, na-Akbori, naShafani kanye na-Asaya bahamba bayawukhuluma naHulda, umphrofethikati, labengumkaShalumi, umsa waThikva, umsa waHahasi; Shalumi abengumphatsi wetembatfo tasethempelini. Lomphrofethikati abehlala eJerusalema eSifundzeni Sesibili.

15Wabatjela watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Tjelani lendvodza lenitfumele lapha kimi, nitsi: 16‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo nakubantfu bayo, kuye njengobe kubhaliwe kulencwadzi lefundvwe yinkhosi yakaJuda. 17Njengobe bangikhohliwe mine, batfuncisa imphepho kulabanye bonkulunkulu, bangitfukutselisa ngato tonkhe letithico labatente ngetandla tabo,Nome “ngako konkhe labakwentile” intfukutselo yami itawuvutsela lendzawo, futsi ingeke icisheke.’ 18Tjelani inkhosi yakaJuda lenitfumele kutsi nitekuyibutela kuSimakadze, kutsi: ‘Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, macondzana nalamavi lowevile: 19Njengobe inhlitiyo yakho itsintsekile, wase uyatitfoba embikwaSimakadze, nawuva loko lengikukhulumile ngalendzawo kanye nangebantfu bayo, kutsi batawucalekiswa balahlwe njengetibi, nekutsi njengobe uklebhule tingubo takho, wakhala embikwami, sengikuvile, kusho Simakadze. 20Ngako-ke ngitakuyisa kuboyihlomkhulu, wena uyawufihlwa ngekuthula. Emehlo akho akayikuyibona yonkhe lenhlekelele lengitayehlisela kulendzawo.’ ”

Ngako batsatsa lemphendvulo yakhe lomphrofethikati bayimikisa enkhosini.

23

Inkhosi Josaya nekucitsa kwakhe kukhontwa kwetithico

(2 Khr. 34:3-7,29-33)

231

23:1
2 Khr. 34:29
Josaya, inkhosi, wase ubita bonkhe baholi bakaJuda nebaseJerusalema. 2
23:2
2 Khos. 22:8
Wenyuka nabo waya ethempelini laSimakadze akanye nalamadvodza akaJuda, nebantfu bonkhe baseJerusalema, nebaphristi nebaphrofethi, ngisho nabo bonkhe bantfu kusukela kulomncane kuze kuyewufika kulomkhulu. Wabafundzela, baweva onkhe emavi encwadzi yesivumelwane, leyayitfolakele ethempelini laSimakadze. 3
23:3
Josh. 24:25
2 Khos. 11:14
Inkhosi yema eceleni kwensika yavusetela sivumelwane embikwaSimakadze, yavuma kulandzela Simakadze nekugcina imiyalo yakhe, nemitsetfo yakhe kanye netimiso takhe ngayo yonkhe inhlitiyo yayo nangawo wonkhe umphefumulo wayo, ngaloko yacinisa kwemukela emavi esivumelwane labhalwe kulencwadzi. Bonkhe bantfu batifaka kuleso sivumelwane.

4

23:4
2 Khos. 21:7
Inkhosi yatjela Hilkiya, umPhristi Lomkhulu, nebaphristi labebangaphansi kwakhe kanye nabomahlalesangweni kutsi bakhiphe ethempelini laSimakadze konkhe lokwakwentelwe Bhali na-Ashera, nako konkhe lokwakwentelwe tonkhe tinkhulungwane tetinkhanyeti. Wakushisela ngaphandle kweJerusalema etikhotseni letigudla iKhidroni, wase utsatsa lomlotsa uwumikisa eBetheli. 5
23:5
2 Khos. 21:3
Wabacitsa bonkhe baphristi bebumnyama lababekhetfwe ngemakhosi akaJuda kutsi batfuncise imphepho“batfuncise imphepho” nome “banikele ngemihlatjelo” etindzaweni letiphakeme takaJuda kanye nasemaphetselweni aseJerusalema, labo bebatfuncisa imphepho“bebatfuncisa imphepho” nome “bebanikela ngemihlatjelo” kuBhali, naselangeni, nasenyangeni, nakuto tonkhe tinkhulungwane tetinkhanyeti. 6
23:6
2 Khr. 34:4
Watsatsa insika ya-Ashera ethempelini laSimakadze, wayimikisa emfudlaneni iKhidroni ngephandle kweJerusalema, wayishisela khona. Wayisila, yaba yimphuphu, wabe sewuyisakata seyilutfuli etikwemadliza ebantfukatana. 7
23:7
1 Khos. 14:24
Wabhidlita nemalawu etitabane labesethempelini laSimakadze, lapho labasikati babetfungela khona tingubo tekukhonta Ashera.

8

23:8
Jer. 1:13
Josaya walandza bonkhe baphristi lababesemadolobheni akaJuda wahlazisa letindzawo letiphakeme, kusukela eGeba kuye eBherisheba, lapho baphristi bebatfuncisela khona imphepho. Wabhidlita tindzawo letiphakeme ekungeneni kwelisango laJoshuwa, umphatsi welidolobha, ngesancele kwelisango lelidolobha. 9
23:9
Hez. 44:10
Nome baphristi baletindzawo letiphakeme bangazange bakhonte elatini laSimakadze eJerusalema, noko sinkhwa lesingenamvubelo babesidla kanye nalabanye baphristi.

10

23:10
Lev. 18:21
Jer. 7:31
Inkhosi Josaya yahlazisa indzawo iThofethi, leyayiseSigodzini sakaBheni Hinomu,“sakaBheni Hinomu” nome “sakaHinomu” ngako kwabate umuntfu labengayisebentisa ekunikeleni indvodzana yakhe nome indvodzakati yakhe ngekutsi ishiswe ngemlilo“ishiswe ngemlilo” nome “yengciswe emlilweni” kuMoloki.“Moloki” ngesiHebheru “Milkhomi” 11Titfombe temahhashi, emakhosi akaJuda labenikele ngato elangeni, watisusa emnyango welithempelini laSimakadze. Betibekwe ngekhatsi esibuyeni eceleni kwelikamelo lemphatsi lekwakutsiwa nguNathani Meleki. Josaya watishisa naletincola letatinikelwe elangeni.

12

23:12
2 Khos. 25:5
2 Khr. 30:14
Jer. 19:13
Zef. 1:5
Wawabhidlita onkhe lamalati labekakhiwe ngemakhosi akaJuda etulu eluphahleni eceleni kwelikamelo la-Ahazi lelisesitezi; wabhidlita nalamalati Manase labewakhe kuletibuya letimbili ethempelini laSimakadze. Wawesusa lapho, wawabhidlita, aba timvitsi letakhukhulelwa emfudlaneni iKhidroni. 13
23:13
Num. 21:29
1 Khos. 1:5,7
Inkhosi yaphindza yacitsa letindzawo letiphakeme letatakhiwe ngasemphumalanga neJerusalema eningizimu neliGcuma Lekonakala, tona leto Solomoni, inkhosi yaka-Israyeli, latakhela Ashtarothe, sithicokati lesenyanyekako semaSidoni, naKhemoshi, sithico lesenyanyekako sakaMowabi, kanye naMoloki,NgesiHebheru “Milkhomi” sithico lesisinengiso sema-Amoni. 14
23:14
Eks. 34:13
Dut. 7:5
Josaya waphahlata ematje lekwakutsiwa angcwele, wagumula tinsika ta-Ashera, wasakata ematsambo ebantfu kuleto tindzawo.

15

23:15
1 Khos. 12:28
13:2,16
Ngisho nelilati laseBetheli lekwakuyindzawo lephakeme leyayakhiwe nguJerobowamu, umsa waNebati, lowenta Israyeli kutsi one, nalo lelo lati nalendzawo lephakeme wakubhidlita. Washisa lendzawo lephakeme, wayigaya yaba yimphuphu, washisa nalensika ya-Ashera futsi. 16
23:16
2 Khr. 34:5
Josaya wacalata, watsi kube abone emadliza labeseceleni lentsaba, wabutsa lamatsambo lakuwo wawashisela elatini kutawulingcolisa, kwaya ngekwelivi laSimakadze lalikhuluma ngemuntfu waNkulunkulu lowakhuluma kucala ngato letintfo tisengakenteki.Fundza 1 Khos. 13:2

17

23:17
1 Khos. 13:29
Inkhosi yabuta yatsi: “Labani lela dliza?”

Bantfu baseBetheli baphendvula batsi: “Lidliza lalowo muntfu waNkulunkulu labephuma kaJuda, wakhuluma ngato letintfo telilati laseBetheli kutsi titakwenteka, njengobe setentekile nje.”

18

23:18
1 Khos. 13:11
Yakhuluma yatsi: “Liyekeleni. Ningavumeli muntfu kutsi aphatamise ematsambo akhe.”

Ngako ematsambo akhe kanye newemphrofethi labephuma eSamariya bavele bawayekela.

19Josaya wachubeka wenta njengobe enta eBetheli ngekususa kanye nekuhlazisa tonkhe tindzawo lekwakutsiwa tingcwele, etindzaweni letiphakeme letatakhiwe ngemakhosi aka-Israyeli emadolobheni aseSamariya, tona kanye letacunula Simakadze tamtfukutselisa. 20

23:20
1 Khos. 18:40
Josaya wababulalela emalatini bonkhe baphristi baleto tindzawo letiphakeme, lamatsambo ebantfu wabashisela etikwawo. Wase uyancandzeka ubuyela eJerusalema.

Kugujwa kweliPhasika yinkhosi Josaya

(2 Khr. 35:1-19)

21

23:21
Eks. 12:3
Dut. 16:2
2 Khr. 35:1
Inkhosi Josaya yakhipha umlayeto lowawuya esiveni sonkhe, yatsi: “Gubhani liPhasika laSimakadze Nkulunkulu wenu, njengobe kubhaliwe encwadzini yesivumelwane.” 22Bekungazange sekube neliPhasika lelake lagujwa njengaleli kusukela ngetikhatsi tetikhulu letatihola ema-Israyeli nangesikhatsi semakhosi aka-Israyeli kanye newakaJuda. 23Kodvwa ngalomnyaka weli-18 wekubusa kwenkhosi Josaya leliPhasika lagujelwa Simakadze eJerusalema.

Letinye tingucuko letentiwa nguJosaya

24

23:24
Lev. 19:31
20:27
Dut. 18:10
Isa. 8:19
Ngetulu kwaloko Josaya wabucitsa bonkhe bungoma, nemandzawe, netithico temindeni, netitfombe kanye nato tonkhe tintfo letisinengiso kaJuda naseJerusalema. Loko wakwentela kugcwalisa nekuhlangabetana naloko lokwakufunwa ngumtsetfo lowawubhalwe encwadzini leyatfolwa nguHilkiya, umphristi, ethempelini laSimakadze. 25
23:25
2 Khos. 18:5
Akuzange sekube nenkhosi leyake yafanana naJosaya, ngembili kwakhe nangemuva kwakhe, ngekutsi itilahlele kuSimakadze njengobe yena enta, ngenhlitiyo yakhe yonkhe, nangemphefumulo wakhe wonkhe, nangemandla akhe onkhe ngekulandzela wonkhe umtsetfo waMosi.

26

23:26
2 Khos. 21:2
Noko nome kunjalo, Simakadze akazange agucuke ekufutsekeni kwentfukutselo yakhe leyavutsela Juda ngenca yako konkhe Manase lakwenta kwamtfukutselisa. 27
23:27
1 Khos. 8:29
9:8
2 Khos. 24:3
Ngako Simakadze wakhuluma, watsi: “Juda ngitamsusa ebukhoneni bami, njengobe ngamsusa na-Israyeli; neJerusalema, lidolobha lengalikhetsa, ngitalisusa, ngisho nalo lithempeli imbala lengase ngakhuluma ngalo ngatsi: Libito lami liyawuhlala lapho.”Fundza 1 Khos. 8:29

Kuphela kwembuso waJosaya

(2 Khr. 35:20 – 36:1)

28Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Josaya, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda.

29

23:29
2 Khr. 35:20
Jer. 46:2
Ngesikhatsi Josaya ayinkhosi, Faro Nekho, inkhosi yaseGibhithe, wenyuka wayawusita inkhosi yase-Asiriya ngasemfuleni iYufrathe. Inkhosi Josaya yamhlangabeta, imphi yabambana etulu, kodvwa Nekho wabhekana naJosaya, wambulalela eMegido. 30
23:30
2 Khr. 36:1
Jer. 22:1
Tindvuna taJosaya tatsatsa sidvumbu sakhe tasekhweta encoleni kusuka eMegido tambuyisela eJerusalema, tafike tamfihla ethuneni lakhe. Sive sakaJuda satsatsa Jehoyahazi, umsa waJosaya, samgcoba, samenta inkhosi esikhundleni seyise.

Jehoyahazi, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 36:2-4)

31

23:31
2 Khos. 24:18
Jehoyahazi abeneminyaka lengema-23 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema tinyanga letintsatfu. Libito lenina bekunguHamutali, indvodzakati yaJeremiya, waseLibna. 32Jehoyahazi wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe boyise babentile. 33Faro Nekho wambopha ngetinketane eRibla, eveni laseHamathi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Nekho wamsusa eRibla yaseHamathi” kuze kutsi angakhoni kubusa eJerusalema, wabe sewuhlisibeta bakaJuda ngemtselo wesiliva lengemakhilogremu labengaba ti-3 400, negolide lengemakhilogremu labengaba ngema-34. 34Faro Nekho wabeka Eliyakimu, umsa waJosaya, kutsi abe yinkhosi esikhundleni seyise. Wagucula libito la-Eliyakimu, wametsa libito watsi nguJehoyakimu. Kodvwa watsatsa Jehoyahazi wammikisa eGibhithe, lapho wafike wafela khona.

Jehoyakimu, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 36:5-8)

35

23:35
2 Khos. 15:20
Jehoyakimu wanika Faro Nekho isiliva negolide labetsite ayikhishwe. Loko wakwenta ngekutselisa live, wagulula isiliva negolide kubantfu bakhona, kwaya ngebungako babo.

36Jehoyakimu abeneminyaka lengema-25 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-11. Libito lenina bekunguZebida, indvodzakati yaPhedaya, waseRuma. 37Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe bekwenta boyise.

24

241

24:1
2 Khr. 36:6
Ngesikhatsi sekubusa kwaJehoyakimu, Nebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, wahlasela live. Jehoyakimu waba yinceku yaNebukhadnezari, iminyaka lemitsatfu. Kodvwa wabe sewugucula ingcondvo yakhe, wavukela Nebukhadnezari. 2
24:2
2 Khos. 20:17
22:15
Jer. 13:9
Simakadze wamtfumelela emaBhabhulona, nemaSiriya, nemaMowabi, nema-Amoni kutsi atemhlasela. Wabatfumela kutsi batewubhubhisa Juda, ngekulandzela livi laSimakadze lalikhuluma ngetinceku takhe baphrofethi. 3
24:3
2 Khos. 21:11
23:27
Jer. 15:4
Ngempela letintfo tenteka kaJuda njengekwemyalo waSimakadze, kuze atekubasusa ebukhoneni bakhe ngenca yetono taManase nako konkhe labekwentile, 4
24:4
2 Khos. 21:16
kanye nekucitsa kwakhe ingati leyayingenacala, ngobe phela iJerusalema yayigcwele ingati yebantfu lababengenacala. Simakadze abengakatimiseli kutsetselela Manase ngaloko.

5Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Jehoyakimu, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 6Jehoyakimu wakhotsama, Jehoyakhini, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

7Inkhosi yaseGibhithe nemabutfo ayo ayizange iphindze ivive iyewuhlasela ngephandle kwelive layo, ngobe phela inkhosi yaseBhabhulona yase ilitsetse lonkhe live layo, kusukela emfudlaneni waseGibhithe kuze kufike emfuleni iYufrathe.

Jehoyakhini, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 36:9-10)

8

24:8
2 Khr. 36:9
Jehoyakhini abeneminyaka leli-18 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema tinyanga letintsatfu. Libito lenina bekunguNehushta, indvodzakati ya-Elnathani, waseJerusalema. 9Jehoyakhini wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe bekwente uyise.

10Ngaleso sikhatsi tindvuna taNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, tahlasela iJerusalema tayivimbetela, 11naNebukhadnezari cobo lwakhe, waya kulo lelidolobha ngesikhatsi tindvuna takhe tisalivimbetele. 12Jehoyakhini, inkhosi yakaJuda, nenina, netinceku takhe, netikhulu takhe, kanye netindvuna takhe bavele baphakamisa tandla bashweleta kuye.

Ngemnyaka wesiphohlongo wekubusa kwenkhosi yaseBhabhulona, lenkhosi yatfumba Jehoyakhini, waba siboshwa. 13

24:13
2 Khos. 20:17
Isa. 30:6
Njengobe Simakadze abeshito, Nebukhadnezari watsatsa yonkhe ingcebo, wayisusa ethempelini laSimakadze nasesigodlweni senkhosi, watitsatsa tonkhe leto timphahla tegolide letatentiwe nguSolomoni, inkhosi yaka-Israyeli, latentela lithempeli laSimakadze. 14
24:14
1 Sam. 13:19
Wayitfumba yonkhe iJerusalema: tonkhe tindvuna, netingwazi, nato tonkhe tingcweti temisebenti yetandla kanye nebabumbi betinsimbi; babeti-10 000 sebabonkhe. Kwashiywa labo bantfu lababetimphofana kuphela.

15

24:15
Jer. 22:26
Nebukhadnezari watfumba Jehoyakhini, wahamba naye waya eBhabhulona. Labanye labatfumba lapha eJerusalema bekungunina wenkhosi Jehoyakhini, nemakhosikati aJehoyakhini, netindvuna takhe kanye nemadvodza lamcoka elive. 16
24:16
Jer. 52:28
Inkhosi yaseBhabhulona yatfumbela eBhabhulona tingwazi letiti-7 000, letaticinile tilungele kulwa imphi; watitfumba kanye nenkhulungwane yetingcweti emisebentini yetandla kanye nasekubumbeni tintfo ngensimbi.

17

24:17
Jer. 37:1
Nebukhadnezari wase ubeka Mathaniya, malume waJehoyakhini, kutsi abe yinkhosi esikhundleni sakhe, wabe sewumetsa libito watsi nguSedekiya.

Sedekiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 36:11-13; Jer. 52:1-3a)

18

24:18
2 Khos. 23:31
1 Khr. 3:15
2 Khr. 36:11
Jer. 52:1
Sedekiya abeneminyaka lengema-21 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-11. Libito lenina bekunguHamutali, indvodzakati yaJeremiya, waseLibna. 19Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, njengobe naJehoyakimu abentile. 20Kwabangelwa yintfukutselo yaSimakadze lokutsi loku kwenteke eJerusalema nakaJuda, kwaze kwatsi ekugcineni wabesusa ebukhoneni bakhe.

Sedekiya wase uyayivukela inkhosi yaseBhabhulona.