Siswati 1996 (SWA96)
22

Josaya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 34:1-2)

221

22:1
2 Khr. 34:1
Josaya abeneminyaka lesiphohlongo budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-31. Libito lenina bekunguJedida, indvodzakati ya-Adaya, waseBhoskhathi. 2Josaya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wahamba ngato tonkhe tindlela teyise Davide, akazange aphambukele ngesekudla nome ngesancele.

Kutfolakala kwencwadzi yemtsetfo

(2 Khr. 34:8-28)

3Emnyakeni weli-18 ekubuseni kwakhe, inkhosi Josaya watfumela mabhalane Shafani, umsa wa-Asaliya, umsa waMeshulamu, kutsi aye ethempelini laSimakadze. Wakhuluma kuye watsi: 4

22:4
2 Khos. 12:4
“Hamba uye kuHilkiya, umPhristi Lomkhulu, umtjele alungise lemali beyiletfwa kuSimakadze ethempelini, lebeyitsatfwa ngulabomahlalesangweni kubantfu. 5Mtjele ayinike lamadvodza labekelwa kwengamela umsebenti welithempeli. Lamadvodza akakhokhele labo labavusetela lithempeli laSimakadze: 6babati, nebakhi, nebacoti bematje. Lokunye futsi kufanele batsenge tingodvo kanye nematje labatiwe ekuvusetela lelithempeli. 7Lamadvodza akukafaneli alandzise ngalemali lanikwe yona, ngobe asebenta ngekwetsembeka.”

8

22:8
Dut. 31:24
Hilkiya, umPhristi Lomkhulu, wakhuluma kumabhalane Shafani, watsi: “Ngiyitfolile incwadzi yemtsetfo ekhatsi ethempelini laSimakadze.” Wase uyinika Shafani, kutsi ayifundze. 9Shafani, mabhalane, waya enkhosini, wafike wabika watsi: “Tinceku takho setiyikhiphile lemali beyisethempelini laSimakadze, tivele tayibeka etandleni tetisebenti nebagcugcuteli.” 10Shafani, mabhalane, wayibikela inkhosi, watsi: “Hilkiya, umphristi, unginike incwadzi.” Shafani wase ufundzela inkhosi lencwadzi.

11Inkhosi yatsi kube iweve lamavi alencwadzi yemtsetfo, yeklebhula tembatfo tayo. 12Yase ikhuluma kuboHilkiya, umphristi, na-Ahikamu, umsa waShafani, na-Akbori, umsa waMikhaya, naShafani, labengumabhalane, kanye na-Asaya, inceku yenkhosi, yatsi: 13“Hambani niyekungibutela kuSimakadze mine kanye nebantfu kanye nesive sonkhe sakaJuda macondzana naloko lokubhalwe kulencwadzi leseyitfolakele. Yinkhulu kabi intfukutselo yaSimakadze lesivutselako; ngobe bobabe abazange bawalalele emavi alencwadzi. Abazange bakwente konkhe loku lokubhalwe kuyo macondzana natsi.”

14Hilkiya, umphristi, na-Ahikamu, na-Akbori, naShafani kanye na-Asaya bahamba bayawukhuluma naHulda, umphrofethikati, labengumkaShalumi, umsa waThikva, umsa waHahasi; Shalumi abengumphatsi wetembatfo tasethempelini. Lomphrofethikati abehlala eJerusalema eSifundzeni Sesibili.

15Wabatjela watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Tjelani lendvodza lenitfumele lapha kimi, nitsi: 16‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo nakubantfu bayo, kuye njengobe kubhaliwe kulencwadzi lefundvwe yinkhosi yakaJuda. 17Njengobe bangikhohliwe mine, batfuncisa imphepho kulabanye bonkulunkulu, bangitfukutselisa ngato tonkhe letithico labatente ngetandla tabo,Nome “ngako konkhe labakwentile” intfukutselo yami itawuvutsela lendzawo, futsi ingeke icisheke.’ 18Tjelani inkhosi yakaJuda lenitfumele kutsi nitekuyibutela kuSimakadze, kutsi: ‘Naku-ke lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, macondzana nalamavi lowevile: 19Njengobe inhlitiyo yakho itsintsekile, wase uyatitfoba embikwaSimakadze, nawuva loko lengikukhulumile ngalendzawo kanye nangebantfu bayo, kutsi batawucalekiswa balahlwe njengetibi, nekutsi njengobe uklebhule tingubo takho, wakhala embikwami, sengikuvile, kusho Simakadze. 20Ngako-ke ngitakuyisa kuboyihlomkhulu, wena uyawufihlwa ngekuthula. Emehlo akho akayikuyibona yonkhe lenhlekelele lengitayehlisela kulendzawo.’ ”

Ngako batsatsa lemphendvulo yakhe lomphrofethikati bayimikisa enkhosini.