Siswati 1996 (SWA96)
20

Kugula kwenkhosi Hezekiya nekuphiliswa kwakhe

(Isa. 38:1-8,21-22; 2 Khr. 32:24-26)

201

20:1
2 Khr. 32:24
Isa. 38:1
Kulawo malanga Hezekiya wagula wabangwa netibi. Umphrofethi, Isaya, umsa wa-Amose, waya kuye, wafike watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Sale ulungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakho, ngobe sewutakufa, ngeke usindze.”

2Hezekiya wagucuka wabheka ngaselubondzeni, wathandaza kuSimakadze watsi: 3“Awu, Simakadze, khumbula kutsi bengihamba ngekwetsembeka lokunjani embikwakho, nekutsi bengitinikele kangakanani embikwakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yami, ngenta lokuhle emehlweni akho.” Hezekiya wakhala kabuhlungu.

4Kwatsi nje Isaya asengakaphumi nasemabaleni, livi laSimakadze lefika kuye, latsi: 5“Ncandzeka uyewutjela Hezekiya, umholi wesive sami, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu weyihlomkhulu, Davide, utsi: Ngiwuvile umthandazo wakho, ngatibona netinyembeti takho; ngitakuphilisa. Ngelilanga lesitsatfu kusukela lamuhla utawukhuphukela ethempelini laSimakadze. 6

20:6
2 Khos. 19:34
Ngitakwengetela iminyaka leli-15 ebudzeni bemphilo yakho. Ngitawukhulula wena kanye nalelidolobha esandleni senkhosi yase-Asiriya. Ngitalivikela lelidolobha ngenca yami nangenca yenceku yami Davide.’ ”

7Isaya wase utsi: “Futfumetani sitfobo semakhiwa.” Basilungisa, bamtfoba ngaso kulamatfumba, wase uyaphila.

8Hezekiya abebute ku-Isaya watsi: “Sitawuba yini sibonakaliso sekutsi Simakadze utangiphilisa, nekutsi ngitawukhuphukela ethempelini laSimakadze ngelilanga lesitsatfu kusukela nyalo?”

9Isaya waphendvula watsi: “Nasi sibonakaliso saSimakadze kuwe, sekutsi Simakadze utakwenta loko lakwetsembisile: Sitfunti sitawuya embili tinyatselo letilishumi yini nome sitawuya emuva tinyatselo letilishumi etitebhisini tesikhatsi?”Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

10Hezekiya watsi: “Kuyintfo lelula kutsi sitfunti siye embili tinyatselo letilishumi. Lokungenani sitfunti singamane sibuyele emuva tinyatselo letilishumi kuleto titebhisi.”Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

11Umphrofethi Isaya wabita Simakadze, Simakadze wase ubuyisela sitfunti emuva tinyatselo letilishumi lesase sitehlile etitebhisini tetikhatsi letatakhiwe ngu-Ahazi.

Titfunywa taseBhabhulona

(Isa. 39:1-8)

12

20:12
Isa. 39:1
Ngaleso sikhatsi Merodaki Baladani, umsa waBaladani, inkhosi yaseBhabhulona, watfumelela Hezekiya tincwadzi nesipho, njengobe abebikelwe ngekugula kwaHezekiya. 13Hezekiya watemukela ngekujabula letitfunywa, watikhombisa konkhe lokwakusetindlini takhe tengcebo, lekwakuyisiliva, negolide, netinongo tekudla, nemafutsa lamahle, netikhali takhe tekulwa kanye nato tonkhe tintfo letatikhona endlini yakhe yengcebo: Kwakute lutfo esigodlweni sakhe nasembusweni wakhe wonkhe langazange Hezekiya atikhombise kona.

14Isaya, umphrofethi, wase uya kuHezekiya, inkhosi, wambuta watsi: “Atsiteni lamadvodza, kona abebuyaphi?”

Hezekiya waphendvula watsi: “Abebuya eveni lelikhashane kakhulu, eBhabhulona.”

15Lomphrofethi wabuta watsi: “Baboneni lapha esigodlweni sakho?” Hezekiya watsi: “Babone konkhe lapha esigodlweni sami. Kute nakunye engcebeni yami lengingakabakhombisi kona.”

16Isaya wase utsi kuHezekiya: “Vani livi laSimakadze: 17

20:17
2 Khos. 24:13
‘Sikhatsi sitawufika ngempela, lapho konkhe lokusesigodlweni sakho, nako konkhe loko lokwalondvolotwa boyihlomkhulu kusukela kadzenidzeni kuze kube ngulamuhla, kutakwetfwalwa kuyiswe eBhabhulona. Kute nakunye lokuyawusala, kusho Simakadze. 18
20:18
Dan. 1:3
Labanye betitukulwane takho, labayingati yakho nenyama yakho, lewuyawutalelwa bona, bayawutfunjwa bayekwentiwa batsenwa basesigodlweni senkhosi yaseBhabhulona.’ ”

19Hezekiya waphendvula watsi: “Lelivi laSimakadze lose ulikhulumile lilungile ngempela.” Hezekiya abecabanga kutsi loko kwakusho kutsi kusetakuba nekuthula kanye nekuvikeleka ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe.

Kuphela kwembuso waHezekiya

(2 Khr. 32:32-33)

20Leminye imininingwane ngekubusa kwaHezekiya, nako konkhe kuphumelela kwakhe, nekutsi walakha njani lichibi nemsele labeletsa ngawo emanti ekhatsi edolobheni, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 21Hezekiya wase uyakhotsama. Manase, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.