Siswati 1996 (SWA96)
19

Inkhosi Hezekiya icela seluleko sa-Isaya

(Isa. 37:1-7)

191

19:1
Isa. 37:1
Hezekiya, inkhosi, watsi kube akuve loko, wadzabula tingubo takhe wembatsa emasaka, wahamba wangena ethempelini laSimakadze. 2Watfumela bo-Eliyakimu, indvuna yasesigodlweni, naShebna, labengumabhalane, kanye nebaholi bebaphristi, bonkhe bagcoke emasaka baya kumphrofethi Isaya, umsa wa-Amose. 3
19:3
Hos. 13:13
Bamtjela batsi: “Naku lokushiwo nguHezekiya, utsi: ‘Lelilanga lalamuhla lilanga lenjabhiso, nekutsetsiswa nelihlazo, njenganakufika tikhatsi tekubelekwa kwebantfwana kube kute emandla ekubabeleka. 4
19:4
2 Khos. 18:28
Kungenteka kube Simakadze Nkulunkulu wakho utaweva onkhe emavi endvuna lenkhulu yemphi, letfunywe ngumphatsi wayo, inkhosi yase-Asiriya, kutsi itewuhlazisa Nkulunkulu lophilako, nekutsi yena utayitsetsisela emavi Simakadze Nkulunkulu wakho lawevile. Ngako-ke thandazela lensali lesolomane isasele.’ ”

5Tatsi letindvuna takaHezekiya natifika ku-Isaya, 6Isaya wakhuluma kuto, watsi: “Tjelani inkhosi yenu nitsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ningesatjiswa nguloko lenikuvile, lawo mavi ledzelelako etinceku tenkhosi yase-Asiriya letingihlambalate ngawo. 7Lalelani! Ngitawufaka kuye umoya lotamenta kutsi atsi nakeva umbiko lotsite, ancandzeke abuyele eveni lakhe, ngulapho-ke ngiyawumenta afele khona ngenkemba.’ ”

Ema-Asiriya aphindza asongela Hezekiya

(Isa. 37:8-13)

8Lendvuna lenkhulu yemphi yatsi kube ive kutsi inkhosi yase-Asiriya ayisekho eLakhishi, yase iyancandzeka nayo, yakhandza inkhosi ibambene etulu neLibna.

9Senaheribi watfola umbiko wekutsi Thihakha, inkhosi yaseKushe,“Kushe” kusho sifundza saseGibhithe lesingaseNayili lengenhla nayo iyashuca itewuhlasela yena. Ngako waphindze watfumela tigijimi kuHezekiya nelivi lelitsi: 10

19:10
2 Khos. 18:30
“Tjelani Hezekiya, inkhosi yakaJuda, nitsi: ‘Ungayengwa ngulonkulunkulu wakho lometsembako nakatsi: “IJerusalema ngeke inikelwe etandleni tenkhosi yase-Asiriya.” 11Angitsi sewuvile kutsi entani emakhosi ase-Asiriya kuwo onkhe lamanye emave, acotfule imbokodvo nesisekelo kuwo. Wena-ke ungaphepha kanjani? 12Labonkulunkulu betive letabhujiswa bobabemkhulu, batikhulula yini letive tabo, bonkulunkulu baseGozani, nebaseHarani, nebaseResefu kanye nebebantfu base-Edeni lababeseThelasari? 13Iphi inkhosi yaseHamathi, nenkhosi yase-Aphadi, nenkhosi yelidolobha laseSefavayimu, neyaseHena, neyase-Ava?’ ”“Ava” nome “Iva”

Umkhuleko waHezekiya

(Isa. 37:14-20)

14Hezekiya watsatsa lencwadzi kuletigijimi wayifundza, wase ukhuphukela nayo ethempelini laSimakadze, wafike wayendlala embikwaSimakadze. 15

19:15
1 Sam. 4:4
Hla. 80:1
99:1
Hezekiya wase uyathandaza kuSimakadze, watsi:

“Awu, Simakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, wena lohleli emkhatsini wemakherubhi, wena wedvwa unguNkulunkulu etikwayo yonkhe imibuso yemhlaba. Wena wadala lizulu nemhlaba. 16Vula indlebe yakho! Awu, Simakadze, vani; uvule emehlo akho, Simakadze, ubone; lalela emavi latfunyelwe nguSenaheribi ekwetfuka wena, Nkulunkulu lophilako.

17“Kuliciniso kona, Simakadze, kutsi emakhosi ase-Asiriya atibhubhisile letive kanye nemave ato. 18

19:18
Hla. 115:4
135:15
Bajikijele bonkulunkulu bato emlilweni, bababhubhisa, ngobe bebangesibo bonkulunkulu sibili, bekutigodvo nje nematje labatwe tandla tebantfu. 19Manje-ke, Simakadze Nkulunkulu wetfu, sephule esandleni sakhe, kuze yonkhe imibuso yemhlaba yati kutsi wena wedvwa, Simakadze, unguNkulunkulu.”

Umlayeto wa-Isaya kuHezekiya

(Isa. 37:21-38)

20Isaya, umsa wa-Amose, wase utfumela livi kuHezekiya, atsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngiwuvile umkhuleko wakho macondzana naSenaheribi, inkhosi yase-Asiriya.’ 21Nali-ke livi lelikhulunywe nguSimakadze lelimelene naye, litsi:

“ ‘Indvodzakati yaseSiyoni iyakwedzelela,

ikubukela phansi.

Indvodzakati yaseJerusalema igencetisa

inhloko yayo, nawubaleka.

22Ngubani lona lometfukile wamhlambalata?

Ngubani lona bewumbhodlela umetfwalela emehlo?

NguLongcwele waka-Israyeli!

23Ngetigijimi takho umpongise tindvundvuma

tetinhlamba kuSimakadze, futsi watsi:

“Ngetincola tami temphi letinyenti

ngigibele ticongo tetintsaba,

ticongo letiphakeme kakhulu taseLebanoni.

Ngijube imisedari yakhona lemidze kakhulu,

kanye netipheshula telikhetselo.

Ngifinyelele kuletikhashane tindzawo takhona,

emahlatsi akhona elikhetselo.

24Ngimbe imitfombo emaveni etive,

nganatsa nemanti ayo khona lapho.

Ngetitsendze tetinyawo tami

ngomise yonkhe imifula yaseGibhithe.”

25“ ‘Awuzange uve yini?

Ngakumisa kadzeni.

Ngakuhlela ngemalanga asendvulo,

manje sesikhatsi sekutsi kwenteke,

kutsi ugucule emadolobha latinqaba,

uwente tindvundvuma tematje.

26

19:26
Hla. 129:6
Bantfu bawo baphelelwe ngemandla,

badzangele, batselwa ngelihlazo.

Bafanana netihlahla tesiganga,

banjengemidvumba leluhlata yemahlumela,

emahlumela etjani lobusungula etikwetindlu,

base bubhadliswa lilanga busamila.

27

19:27
Hla. 139:2
“ ‘Kodvwa ngiyati kutsi uhlalaphi,

ngikwati nawungena nome uphuma,

nekutsi ungibhodlela kanjani.

28

19:28
Hez. 29:4
38:4
Njengobe uyangibhodlela,

nekungicoloshela kwakho

sekufikile etindlebeni tami,

ngitawufaka umkhala wami ekhaleni lakho

nelitomu lami emlonyeni wakho.

Ngiyawukuncandzekisa ngaleyo ndlela lote ngayo.’

29

19:29
Lev. 25:5
“Loku-ke kuyawuba sibonakaliso kuwe, Hezekiya:

“Kulomnyaka uyawudla loko lokutimilele,

ngemnyaka wesibili udle emahlumela ako.

Kodvwa ngemnyaka wesitsatfu

uyawuhlanyela uvune.

Uyawuhlanyela tivini ubuye udle emagelebisi ato.

30Insali yendlu yakaJuda iyawuphindza futsi

ifake timphandze tayo phansi,

ngetulu itsele titselo tayo.

31Ngobe eJerusalema kuyawuvela insali.

ESiyoni kuyawuvela libutfo lalabasindze ekufeni.

Kushisekela kwaSimakadze longuSomandla

kuyawukuphelelisa loko.

32“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze macondzana nenkhosi yase-Asiriya:

“Ngeke ingene kulelidolobha

nome icibishele imicibisholo kulo.

Ngeke ime embikwalo ngelihawu,

futsi ngeke yente lutfo lwekulivimbetela.

33Iyawuncandzeka ngaleyo ndlela lete ngayo.

Ngeke ingene kulelidolobha,” kusho Simakadze.

34

19:34
2 Khos. 20:6
“Ngitalivikela lelidolobha ngilisindzise,

ngenca yami nangenca yenceku yami Davide.”

35

19:35
2 Khr. 32:20
Ngalobo busuku ingilosi yaSimakadze yaphuma yabhubhisa emadvodza lati-185 000, labesenkambu yema-Asiriya. Batsi bantfu nabavuka ekuseni ngakusasa, bakhangwa lucaca lwetidvumbu! 36Ngako Senaheribi, inkhosi yase-Asiriya, wadzilita inkambu yakhe, wahamba wabuyela eNineve, wayawuhlala khona.

37Kwatsi ngalelinye lilanga aselibele kukhonta ethempelini lankulunkulu wakhe, Nisroki, kwesuka emadvodzana akhe, bo-Adrameleki naShareseri, bamjuba ngenkemba, besuka lapho babalekela eveni lase-Ararathi. Esahadoni, umsa wakhe, waba yinkhosi yase-Asiriya esikhundleni sakhe.

20

Kugula kwenkhosi Hezekiya nekuphiliswa kwakhe

(Isa. 38:1-8,21-22; 2 Khr. 32:24-26)

201

20:1
2 Khr. 32:24
Isa. 38:1
Kulawo malanga Hezekiya wagula wabangwa netibi. Umphrofethi, Isaya, umsa wa-Amose, waya kuye, wafike watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Sale ulungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakho, ngobe sewutakufa, ngeke usindze.”

2Hezekiya wagucuka wabheka ngaselubondzeni, wathandaza kuSimakadze watsi: 3“Awu, Simakadze, khumbula kutsi bengihamba ngekwetsembeka lokunjani embikwakho, nekutsi bengitinikele kangakanani embikwakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yami, ngenta lokuhle emehlweni akho.” Hezekiya wakhala kabuhlungu.

4Kwatsi nje Isaya asengakaphumi nasemabaleni, livi laSimakadze lefika kuye, latsi: 5“Ncandzeka uyewutjela Hezekiya, umholi wesive sami, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu weyihlomkhulu, Davide, utsi: Ngiwuvile umthandazo wakho, ngatibona netinyembeti takho; ngitakuphilisa. Ngelilanga lesitsatfu kusukela lamuhla utawukhuphukela ethempelini laSimakadze. 6

20:6
2 Khos. 19:34
Ngitakwengetela iminyaka leli-15 ebudzeni bemphilo yakho. Ngitawukhulula wena kanye nalelidolobha esandleni senkhosi yase-Asiriya. Ngitalivikela lelidolobha ngenca yami nangenca yenceku yami Davide.’ ”

7Isaya wase utsi: “Futfumetani sitfobo semakhiwa.” Basilungisa, bamtfoba ngaso kulamatfumba, wase uyaphila.

8Hezekiya abebute ku-Isaya watsi: “Sitawuba yini sibonakaliso sekutsi Simakadze utangiphilisa, nekutsi ngitawukhuphukela ethempelini laSimakadze ngelilanga lesitsatfu kusukela nyalo?”

9Isaya waphendvula watsi: “Nasi sibonakaliso saSimakadze kuwe, sekutsi Simakadze utakwenta loko lakwetsembisile: Sitfunti sitawuya embili tinyatselo letilishumi yini nome sitawuya emuva tinyatselo letilishumi etitebhisini tesikhatsi?”Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

10Hezekiya watsi: “Kuyintfo lelula kutsi sitfunti siye embili tinyatselo letilishumi. Lokungenani sitfunti singamane sibuyele emuva tinyatselo letilishumi kuleto titebhisi.”Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

11Umphrofethi Isaya wabita Simakadze, Simakadze wase ubuyisela sitfunti emuva tinyatselo letilishumi lesase sitehlile etitebhisini tetikhatsi letatakhiwe ngu-Ahazi.

Titfunywa taseBhabhulona

(Isa. 39:1-8)

12

20:12
Isa. 39:1
Ngaleso sikhatsi Merodaki Baladani, umsa waBaladani, inkhosi yaseBhabhulona, watfumelela Hezekiya tincwadzi nesipho, njengobe abebikelwe ngekugula kwaHezekiya. 13Hezekiya watemukela ngekujabula letitfunywa, watikhombisa konkhe lokwakusetindlini takhe tengcebo, lekwakuyisiliva, negolide, netinongo tekudla, nemafutsa lamahle, netikhali takhe tekulwa kanye nato tonkhe tintfo letatikhona endlini yakhe yengcebo: Kwakute lutfo esigodlweni sakhe nasembusweni wakhe wonkhe langazange Hezekiya atikhombise kona.

14Isaya, umphrofethi, wase uya kuHezekiya, inkhosi, wambuta watsi: “Atsiteni lamadvodza, kona abebuyaphi?”

Hezekiya waphendvula watsi: “Abebuya eveni lelikhashane kakhulu, eBhabhulona.”

15Lomphrofethi wabuta watsi: “Baboneni lapha esigodlweni sakho?” Hezekiya watsi: “Babone konkhe lapha esigodlweni sami. Kute nakunye engcebeni yami lengingakabakhombisi kona.”

16Isaya wase utsi kuHezekiya: “Vani livi laSimakadze: 17

20:17
2 Khos. 24:13
‘Sikhatsi sitawufika ngempela, lapho konkhe lokusesigodlweni sakho, nako konkhe loko lokwalondvolotwa boyihlomkhulu kusukela kadzenidzeni kuze kube ngulamuhla, kutakwetfwalwa kuyiswe eBhabhulona. Kute nakunye lokuyawusala, kusho Simakadze. 18
20:18
Dan. 1:3
Labanye betitukulwane takho, labayingati yakho nenyama yakho, lewuyawutalelwa bona, bayawutfunjwa bayekwentiwa batsenwa basesigodlweni senkhosi yaseBhabhulona.’ ”

19Hezekiya waphendvula watsi: “Lelivi laSimakadze lose ulikhulumile lilungile ngempela.” Hezekiya abecabanga kutsi loko kwakusho kutsi kusetakuba nekuthula kanye nekuvikeleka ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe.

Kuphela kwembuso waHezekiya

(2 Khr. 32:32-33)

20Leminye imininingwane ngekubusa kwaHezekiya, nako konkhe kuphumelela kwakhe, nekutsi walakha njani lichibi nemsele labeletsa ngawo emanti ekhatsi edolobheni, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 21Hezekiya wase uyakhotsama. Manase, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

21

Manase, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 33:1-20)

211

21:1
2 Khr. 33:1
Manase abeneminyaka leli-12 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-55. Libito lenina bekunguHefsiba. 2Manase wenta lokubi emehlweni aSimakadze, alandzela leto tintfo letatisinengiso letatentiwa nguleto tive Simakadze latidvungulula ngesikhatsi nakufika sive sema-Israyeli. 3
21:3
1 Khos. 16:33
2 Khos. 18:4
Wavusa kabusha tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, letatibhidlitwe nguyise Hezekiya. Waphindze wakha emalati aBhali, wakha nensika ya-Ashera, njengobe na-Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli, abentile. Wakhotsama wakhonta tonkhe tinkhanyeti tesibhakabhaka. 4
21:4
Dut. 12:15
1 Khos. 8:29
9:3
2 Khr. 12:7
Wakha emalati ekhatsi ethempelini laSimakadze, Simakadze labekhulume ngalo watsi: “Libito lami ngiyakulibeka eJerusalema.” 5Kuto totimbili tibuya telithempeli laSimakadze wakha emalati ekukhonta tinkhanyeti. 6
21:6
Lev. 18:21
19:26
20:2,27
Dut. 18:10
1 Sam. 28:9
Jer. 32:35
Wanikela ngendvodzana yakhe kutsi ishiswe ngemlilo,“ishiswe ngemlilo” nome “yengciswe emlilweni” wangenela bungoma nemilingo, wabuye watihlanganisa nalabanemadloti kanye nalabaphengulako. Wenta lokubi kakhulu emehlweni aSimakadze, wamtfukutselisa.

7

21:7
2 Sam. 7:10,13
Hla. 132:13
Watsatsa insika ya-Ashera labeyentile wayibeka ethempelini, lelo Simakadze labekhulume ngalo kuDavide nakuSolomoni, umsa wakhe, watsi: “Kulelithempeli naseJerusalema lengiyikhetse emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli, ngitawubeka Libito lami kuyo phakadze naphakadze. 8Ngingeke ngiphindze ngente tinyawo tema-Israyeli tibe solomane tizulazula tisuke kulelive lengalipha bokhokho bawo, kuphela nje nangabe bangacaphela kutsi bente konkhe loko lengabayala ngako kutsi bakwente nekutsi bagcine wonkhe umtsetfo lengawunika Mosi, inceku yami.” 9Kodvwa bantfu abazange balalele. Manase wabedukisa, ngako benta lokubi kakhulu kwendlula letive letabhujiswa nguSimakadze, ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli.

10Simakadze wakhuluma ngetinceku takhe, baphrofethi, watsi: 11

21:11
Jer. 15:4
“Manase, inkhosi yakaJuda, wente letono letisinengiso. Wente lokubi kakhulu kwendlula ema-Amori labekhona ngaphambi kwakhe, sewuze wahola bakaJuda wayawubafaka esonweni sekukhonta tithico. 12
21:12
1 Sam. 3:11
Jer. 19:3
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngitakwehlisela inhlekelele eJerusalema nakaJuda, kangangekutsi tindlebe talowo loyawuva ngayo tiyawuncencetsa. 13
21:13
2 Khos. 10:11,17
17:6,23
Isa. 34:11
Sil. 2:8
IJerusalema ngiyayijezisa njengeSamariya nanjengobe ngajezisa Ahabi, inkhosi yaka-Israyeli. Ngitabashanyela bonkhe bantfu baseJerusalema, sincane sendishi lekususwe kuyo konkhe bekungekhatsi, yase ibhekiswa phansi. 14Insali yelifa lami ngitayifulatsela, ngiyetfule etitseni tayo. Insali itawuphangwa ichwagwe ngito tonkhe titsa tayo, 15ngobe yente lokubi emehlweni ami yangitfukutselisa, ngatfukutsela kusukela mhlazana bokhokho bayo baphuma eGibhithe kuze kube ngulamuhla.’ ”

16Ngetulu kwaloko, Manase wacitsa kakhulu ingati yalabangenacala, kangangekutsi titaladi taseJerusalema tatigeleta ingati kusukela ekucaleni kuze kuyewuphuma ekugcineni. Loko wakwengetela ekwenteni sive sakaJuda kutsi sikhonte tithico, wasenta sona kuSimakadze.

17Leminye imininingwane ngekubusa kwaManase, nako konkhe lakwenta, netono latenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 18Manase wase uyakhotsama, wafihlwa ensimini yesigodlo lekwakutsiwa yinsimi ya-Uza. Amoni, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Amoni, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 33:21-25)

19Amoni abeneminyaka lengema-22 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lemibili. Libito lenina bekunguMeshulemethi, indvodzakati yaHarusi, waseJotbha. 20Amoni wenta lokubi emehlweni aSimakadze, walingisa uyise Manase. 21Wahamba kuto tonkhe tindlela teyise; wakhonta wakhotsamela letithico, njengobe kwenta uyise. 22Walahla Simakadze, Nkulunkulu waboyise, wangete wahamba endleleni yaSimakadze.

23Tiphatsimandla ta-Amoni, tamakhela luzungu tamenta silo sengubo tambulalela endlunkhulu yakhe. 24Kodvwa sonkhe sive salelo live sabulala bonkhe labo bebente luzungu lwekubulala Amoni, inkhosi. Sabeka Josaya, umsa wakhe, kutsi abe yinkhosi esikhundleni sakhe.

25Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Amoni, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 26

21:26
2 Khos. 24:3
Wafihlwa ethuneni lakhe, ensimini ya-Uza. Josaya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.