Siswati 1996 (SWA96)
16

Ahazi, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 28:1-27)

161

16:1
2 Khr. 28:1
Ngemnyaka weli-17 wekubusa kwaPhekha, umsa waRemaliya, Ahazi, umsa waJothamu, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2Ahazi abeneminyaka lengema-20 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Akazange ahambe etinyatselweni teyise Davide, wenta lokubi emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wakhe. 3
16:3
Lev. 18:21
Dut. 18:10
2 Khos. 8:18
Wahamba etinyatselweni temakhosi aka-Israyeli, yena-ke wadzimate wanikela nangendvodzana yakhe kutsi ishiswe ngemlilo;“ishiswe ngemlilo” nome “yengciswe emlilweni” alandzela imikhuba lesinengiso yaletive takhona Simakadze labeticoshe ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli. 4Wanikela nangemihlatjelo, watfuncisa imphepho etindzaweni letiphakeme, nasetulu eticongweni temagcuma, nangephansi kwetihlahla letikhulu letendlala emagala ato.

5

16:5
2 Khos. 15:37
Isa. 7:1
Kwase kusuka boResini, inkhosi yaseSiriya, naPhekha, umsa waRemaliya, inkhosi yaka-Israyeli, bashulungana bayawuhlasela iJerusalema, bavimbetela Ahazi, kodvwa bangete bamkhona. 6
16:6
1 Khos. 9:26
2 Khos. 14:22
Ngaleso sikhatsi Resini, inkhosi yaseSiriya, yabuyisela i-Elathi eSiriya ngekudvungulula onkhe emadvodza akaJuda. Ema-Edomu ase ayawungena e-Elathi ayakwakha khona, ahlala lapho kuze kube ngulamuhla loku.

7Ahazi watfumela tigijimi kuyawutjela Thiglathi Phileseri, inkhosi yase-Asiriya, watsi: “Ngiyinceku lesisebenti sakho. Khuphuka utengephula etandleni tenkhosi yaseSiriya nasenkhosini yaka-Israyeli, naba bangihlasela.” 8

16:8
1 Khos. 15:18
2 Khos. 12:18
18:15
Ahazi watsatsa isiliva negolide leyayingatfolakala ethempelini laSimakadze nasendlini yengcebo yasesigodlweni senkhosi, wakutfumela njengesipho enkhosini yase-Asiriya. 9
16:9
Amo. 1:5
Thiglathi Phileseri, inkhosi yase-Asiriya, wasemukela sicelo sa-Ahazi, washuca nemphi yakhe wayawuhlasela iDamaseko, wayitfumba, wabulala Resini, wase utfumba labantfu bakhe wabayisa eKhiri.

10Inkhosi Ahazi yase iya eDamaseko yayawuhlangana naThiglathi Phileseri, inkhosi yase-Asiriya. Wafike wabona lilati eDamaseko, wase utfumela umfanekiso walo ku-Uriya, umphristi, kanye nayo yonkhe imininingwane yekwakhiwa kwalo. 11Ngako Uriya, umphristi, wase wakha lilati ngekulandzela yonkhe ipulani leyayitfunyelwe yinkhosi Ahazi iseseDamaseko; walakha walicedza, inkhosi Ahazi isengakabuyi. 12Inkhosi yatsi nayifika ibuya eDamaseko, yalibona lelilati, yasondzela yayakwetfula iminikelo kulo.“yayakwetfula umnikelo kulo” nome “yakhuphuka kulo” 13Wanikela ngemnikelo wakhe wekushiswa, nangewalokutinhlavu, watfululela nemnikelo wakhe wesinatfo, wanyenyeta nangengati yemnikelo wakhe webudlelwane“webudlelwane” nome “wekuthula” etikwelilati. 14

16:14
2 Khr. 4:1
Lilati lelitfusi lelalime embikwaSimakadze walisusa ekungeneni kwelithempeli emkhatsini welilati lelisha nendlu yaSimakadze, waliletsa ngasenyakatfo yelilati lelisha.

15Inkhosi Ahazi yase iyala umphristi Uriya, yatsi: “Kulelilati lelikhulu lelisha, ubonikela ngemnikelo wasekuseni wekushiswa kanye nangemnikelo wasentsambama walokutinhlavu, nangemnikelo wenkhosi wekushiswa, nangemnikelo wayo walokutinhlavu, nangemnikelo wekushiswa wesive sonkhe, nangemnikelo waso walokutinhlavu, nangemnikelo waso wesinatfo. Ubonyenyeta etikwelilati yonkhe ingati yemnikelo wekushiswa neyemihlatjelo. Kodvwa mine ngitawusebentisa lelilati lelitfusi, nangifuna teluleko.” 16Umphristi Uriya wenta njengobe inkhosi Ahazi imyalile.

17

16:17
1 Khos. 7:27
Inkhosi Ahazi yatsatsa lamaphanela latikwele lasemaceleni kuletincodlana letindondiswako, yesusa nalemigezelo kuto. Yesusa nalelibhavu kuletinkunzi telitfusi letatilisimisile, yalibeka etikwesisekelo sematje. 18Yatsatsa nalendvundvuma leyayakhiwe ethempelini, yesusa naletitebhisi tekungena inkhosi letatingephandle ethempelini laSimakadze, yentela kutincengela enkhosini yase-Asiriya.

19Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ahazi, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 20

16:20
2 Khos. 18:1
Ahazi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu eDolobheni laDavide. Hezekiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

17

Hosheya, inkhosi yekugcina ka-Israyeli

171

17:1
2 Khos. 15:30
Ngemnyaka weli-12 wekubusa kwa-Ahazi, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Hosheya, umsa wa-Ela, waba yinkhosi. Wabusela eSamariya iminyaka leyimfica. 2Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, kodvwa hhayi njengalawa lamanye emakhosi aka-Israyeli labewalandzela.

3Shalmaneseri, inkhosi yase-Asiriya, wakhuphuka watawuhlasela Hosheya, labengumuntfu longaphansi kwakhe, atsela kuye umtselo. 4Kodvwa inkhosi yase-Asiriya yase iyatfola kutsi Hosheya abelimbuka, ngobe abetfumele emancusa eSayisi kuyo“eSayisi kuyo” nome “kuSo,” inkhosi yaseGibhithe, wangabe asatsela kulenkhosi yase-Asiriya, njengobe bekenta iminyaka ngeminyaka. Ngako-ke Shalmaneseri wambamba, wamvalela ejele. 5

17:5
2 Khos. 18:9
Inkhosi yase-Asiriya yahlasela lonkhe live, yavimbetela iSamariya, kwaze kwaba ngiminyaka lemitsatfu. 6Kwatsi ngemnyaka wemfica wekubusa kwaHosheya, inkhosi yase-Asiriya yatfumba iSamariya, yase itfumba baka-Israyeli yabayisa e-Asiriya. Yabeka labanye eHala, labanye eGozani ngasemfuleni iHabori, nalabanye emadolobheni emaMede.

Kutfunjwa kwebaka-Israyeli ngenca yesono

7

17:7
Lev. 18:3
Konkhe loku kwenteka ngobe baka-Israyeli bona kuSimakadze Nkulunkulu wabo, labekabakhiphe eGibhithe, ngaphansi kwemandla aFaro, inkhosi yaseGibhithe. Besuka bakhonta labanye bonkulunkulu, 8
17:8
1 Khos. 14:24
2 Khos. 16:3
balandzela imikhuba yaleto tive Simakadze labetidvungulule nabefikako, benta nemikhuba lemisha leyayentiwa ngemakhosi aka-Israyeli. 9Baka-Israyeli benta tintfo ngasense letatiphambene naSimakadze Nkulunkulu wabo, letatingakalungi. Kusukela etimbonisweni kuye emadolobheni labiyelwe, batakhela tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico kuwo onkhe emadolobha abo. 10
17:10
2 Khos. 16:4
Batimisela tithicomatje netinsika ta-Ashera kuto tonkhe tintsaba letiphakeme, nangaphansi kwato tonkhe tihlahla letikhulu letendlele emagala ato. 11Kuto tonkhe letindzawo letiphakeme, babetfuncisa imphepho njengaletive Simakadze latidvungulula ngesikhatsi ema-Israyeli efika. Benta tintfo letimbi letamcunula Simakadze waze watfukutsela. 12
17:12
Eks. 20:2
23:13,24
Dut. 5:7
Bakhonta tithico, nome Simakadze abekadze ashito watsi: “Ningabokwenta loko.”Fundza Eks. 20:4,5

13

17:13
Lev. 18:3,24
Rom. 1:21
Simakadze abebayalile baka-Israyeli nebakaJuda ngabo bonkhe baphrofethi nebaboniswa bakhe, watsi: “Phendvukani etindleleni tenu letimbi. Nakekelani imiyalo yami netimiso tami, mayelana nawo wonkhe umtsetfo lengayala ngawo boyihlomkhulu kutsi bawulalele, nalengawetfula kini ngetinceku tami baphrofethi.”

14Kodvwa abazange balalele, bacinisa tinhloko njengaboyise, labangazange betsembele kuSimakadze Nkulunkulu wabo. 15Batala timiso takhe nesivumelwane sakhe labesente naboyisemkhulu, kanye neteluleko labebeluleke ngato. Balandzela tithico letingenamsebenti walutfo, nabo bagcina sebangenamsebenti walutfo. Basuke balingisa letive letatakhelene nabo, kantsi Simakadze abebayalile watsi: “Ningabalingisi.” Benta kona kanye loko Simakadze labetsite bangabokwenta.

16

17:16
Eks. 32:4,8
1 Khos. 12:28
16:31
Bayifulatsela yonkhe imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wabo, batakhela tabo tithico letimbili letimise kwematfole, batakhela nensika ya-Ashera. Bakhotsama tinkhanyeti, bakhonta sithico saBhali. 17
17:17
Lev. 18:21
20:3
Dut. 18:10
2 Khos. 16:3
Benta imihlatjelo ngemadvodzana nangemadvodzakati abo bawashisa ngemlilo.“bawashisa ngemlilo” nome “bengcisa emadvodzana abo nemadvodzakati abo emlilweni” Baphengula, babhula, batitsengisa ekwenteni bubi emehlweni aSimakadze, bamcunula.

18

17:18
1 Khos. 14:15
Hos. 1:6
Simakadze wase uyabatfukutselela baka-Israyeli, wabesusa ebukhoneni bakhe, kwasala kuphela sive sakaJuda; 19
17:19
2 Khos. 8:18
naso sive sakaJuda asizange siwugcine umyalo waSimakadze Nkulunkulu waso. Salandzela imikhuba lemibi leyase ifakwe baka-Israyeli. 20
17:20
Khu. 2:14
Ngako-ke Simakadze wase uyatala tonkhe tive tema-Israyeli, watihlupha, watinikela etandleni tebatfumbi bato, waze waticosha ebukhoneni bakhe.

21

17:21
1 Khos. 12:16
20:28
Kwatsi ngesikhatsi adzabula baka-Israyeli emndenini wakaDavide, besuka babeka Jerobowamu, umsa waNebati, kutsi abe yinkhosi yabo. Jerobowamu wasihuha sive saka-Israyeli, wasiphambukisa ekulandzeleni Simakadze, wasentisa sono lesikhulu. 22Baka-Israyeli baphikelela njalo kuto tonkhe tono taJerobowamu, bangete baphendvuka kuto, 23
17:23
Dut. 28:36
Amo. 5:27
waze wabesusa Simakadze ebukhoneni bakhe, njengobe abevele abecwayisile ngato tonkhe tinceku takhe baphrofethi. Ngako-ke bantfu baka-Israyeli batsatfwa emitini yabo naseveni labo, bayiswa ekutfunjweni e-Asiriya; basesekhona lapho nalamhlanje.

Kwakhiwa kabusha kweSamariya

24Inkhosi yase-Asiriya yaletsa bantfu baseBhabhulona nebaseKutha, nebase-Ava,“Ava” nome “Iva” nebaseHamathi, nebaseSefavayimu, yabahlalisa emadolobheni aseSamariya, esikhundleni sema-Israyeli. Bayitsatsa-ke iSamariya, bahlala emadolobheni ayo. 25

17:25
Lev. 26:21
Ngesikhatsi basandza kufika khona, abazange bamkhonte Simakadze, ngako Simakadze wabatfumelela ngemabhubesi, afike adla labanye babo. 26Loko kwabikwa enkhosini yase-Asiriya, kwatsiwa: “Labantfu lowabatfumba wayakubahlalisa emadolobheni aseSamariya abamati nkulunkulu wakhona kutsi ufunani. Sewutfumele emabhubesi emkhatsini wabo, ayababhobabhoba nje nyalo, ngobe labantfu abakwati lakufunako kubo.”

27Ngako inkhosi yase-Asiriya yase ikhipha umyalo, yatsi: “Khiphani munye walabo baphristi lenabatfumba eSamariya abuyele emuva ayewuhlala nabo, abafundzise labantfu kutsi nkulunkulu wakhona ukhontwa njani.” 28Ngako-ke lomunye webaphristi lababetfunjwe eSamariya waya wayawuhlala eBetheli, wabafundzisa kutsi ukhontwa njani Simakadze.

29Noko, nguleso sive satentela taso tithico kulawo madolobha letatihleti kuwo, satimisa etindzaweni letatihlonishwa letatakhiwe ngulabantfu baseSamariya etindzaweni letiphakeme. 30Emadvodza aseBhabhulona atakhela Sukhothi Bhenothi, aseKutha atakhela Negali, aseHamathi atakhela Ashima, 31ase-Ava“Ava” nome “Iva” amisa boNibhazi naThataki, tithico tawo. EmaSefavayimu wona abeshisa bantfwabawo emlilweni njengemhlatjelo ku-Adrameleki naku-Anameleki, bonkulunkulu bakubo eSefavayimu. 32

17:32
1 Khos. 12:31
Babekhonta naSimakadze, kodvwa babetimisela yonkhe inhlobo yebantfu bakubo kutsi bakhonte njengebaphristi kuletithico tabo etindzaweni letiphakeme. 33Babechubeka bona bamkhonte Simakadze, kodvwa babechubeka bakhonte naletithico tabo njengekwemasiko etive takubo lapho babesuswe khona.

34

17:34
Gen. 32:28
35:10
1 Khos. 18:31
Kuze-ke kube ngulamuhla loku basaphikelele nekwenta imikhuba yabo yakadzeni. Abamkhonti Simakadze, futsi abayilandzeli imiyalo netimiso, nemitsetfo, neteluleko Simakadze lakunika titukulwane taJakobe, lametsa libito watsi ngu-Israyeli. 35
17:35
Eks. 23:13
Khu. 6:10
Mzukwana Simakadze enta sivumelwane nema-Israyeli, wabayala watsi: “Ningabakhonti labanye bonkulunkulu, futsi ningabakhotsameli, nibasebentele nome nibahlabele imihlatjelo. 36Kodvwa Simakadze lowanikhipha eGibhithe ngemandla lamakhulu, nangengalo leyelulekile, nguye yedvwa lekufanele nimkhonte. Niyawukhotsama kuye, ninikele kuye ngemihlatjelo. 37Nifanele nicaphele njalo kugcina imiyalo netimiso takhe, imitsetfo neteluleko takhe lanibhalela tona. Ningabakhonti labanye bonkulunkulu. 38Ningasikhohlwa sivumelwane lengisente nani, futsi ningabakhonti labanye bonkulunkulu, 39kodvwa niyawukhonta Simakadze Nkulunkulu wenu. Nguye loyakunikhulula esandleni sato tonkhe titsa tenu.”

40Noko abazange balalele, kodvwa baphikelela ekwenteni imikhuba yabo yakadzeni. 41Nangesikhatsi labantfu sebakhonta Simakadze, kodvwa babesachubeka nekukhonta tithico tabo. Kuze kube ngulamuhla loku, bantfwababo, nebantfwana bebantfwababo basachubeka nekwenta njengaboyisemkhulu.

18

Hezekiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 29:1-2; 31:1)

181

18:1
2 Khos. 16:20
2 Khr. 28:27
29:1
Ngemnyaka wesitsatfu waHosheya, umsa wa-Ela, inkhosi yaka-Israyeli, Hezekiya, umsa wa-Ahazi, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2Abeneminyaka lengema-25 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekungu-Abiya,“Abiya” ngesiHebheru uke abitwe ngekutsi “Abi” indvodzakati yaZakhariya. 3Hezekiya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wenta njengobe kwakwenta uyisemkhulu Davide. 4
18:4
Eks. 34:13
Num. 21:9
Dut. 7:5
2 Khr. 31:1
Wadzilita tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, wabhidlita tithicomatje, wagawula tinsika tabo-Ashera, waphahlata inyoka yelitfusi leyayakhiwe nguMosi, ngobe kwaze kwaba ngungaleso sikhatsi solomane ema-Israyeli atfuncisa imphepho kuyo, kwakutsiwa nguNehushtani“Nehushtani” ngesiHebheru kuvakala kungatsi kutsi “litfusi” nome “inyoka” nome “intfo lengcolile” libito layo.

5

18:5
2 Khos. 23:25
Hezekiya wametsemba Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli. Kute nayinye inkhosi leyaba njengaye kuwo onkhe emakhosi akaJuda, langembili kwakhe nalangasemva kwakhe. 6
18:6
Dut. 10:20
1:22
Hla. 119:51,102
Hezekiya wabambelela kuSimakadze, akazange ayekele kumlandzela, wayigcina yonkhe imitsetfo yaSimakadze labeyinike Mosi. 7
18:7
Josh. 1:7
1 Sam. 18:14
2 Khos. 16:7
Simakadze waba naye, wamphumelelisa kuko konkhe labekwenta. Wayivukela inkhosi yase-Asiriya wangete wayihlehlela. 8Wahlasela, wehlula emaFilisti kusukela etimbonisweni kuye emadolobheni latinqaba, waze wefika eGaza nasesifundzeni sayo.

9

18:9
2 Khos. 17:5
Kwatsi ngemnyaka wesine wekubusa kwaHezekiya, lekwakungumnyaka wesikhombisa waHosheya, umsa wa-Ela, inkhosi yaka-Israyeli, wesuka Shalmaneseri, inkhosi yase-Asiriya, washuca wahlasela iSamariya wayivimbetela. 10Kwatsi emvakweminyaka lemitsatfu ema-Asiriya ayitfumba. Ngako iSamariya yatfunjwa ngemnyaka wesitfupha waHezekiya lekwakungumnyaka wemfica waHosheya, inkhosi yaka-Israyeli. 11Inkhosi yase-Asiriya yatfumba baka-Israyeli yabayisa e-Asiriya, labanye yafike yababeka eHala, labanye eGozani ngasemfuleni iHabori, nalabanye emadolobheni emaMede. 12Loku kwenteka, ngobe babengakamlaleli Simakadze Nkulunkulu wabo, kodvwa basephula sivumelwane sakhe, konkhe loko Mosi, inceku yaSimakadze, labebayale ngako. Abazange balalele imiyalo yakhe, futsi abahambanga nangayo.

13

18:13
2 Khr. 32:1
Isa. 36:1
Ngemnyaka weli-14 wekubusa kwenkhosi Hezekiya, kwesuka Senaheribi, inkhosi yase-Asiriya, wahlasela onkhe emadolobha latinqaba akaJuda, wawatfumba. 14Ngako Hezekiya, inkhosi yakaJuda, wase utfumela umlayeto enkhosini yase-Asiriya, eLakhishi, watsi: “Ngonile. Ngicolele, ngitakunika konkhe lokufuna kimi.” Inkhosi yase-Asiriya yamgulula Hezekiya, inkhosi yakaJuda, ngekumkhokhisa emakhilogremu labengaba ti-10 000 etinhlavu tesiliva, kanye nemakhilogremu labengaba yinkhulungwane yetinhlavu tegolide. 15
18:15
1 Khos. 15:18
2 Khos. 12:18
16:8
Ngako Hezekiya wayinika yonkhe isiliva leyatfolakala ethempelini laSimakadze kanye nasendlini yengcebo yasesigodlweni.

16Ngaleso sikhatsi Hezekiya, inkhosi yakaJuda, wahhibita yonkhe igolide labembese ngayo tivalo kanye netinsika tetivalo tasethempelini laSimakadze, wakunika inkhosi yase-Asiriya.

Kusongelwa kweJerusalema nguSenaheribi

(2 Khr. 32:1-19; Isa. 36:1-22)

17

18:17
Isa. 7:3
Inkhosi yase-Asiriya yatfumela khenela wayo, nendvuna yemabutfo, nendvuna lenkhulu yemphi kanye nalelikhulu libutfo lemphi, lelesuka eLakhishi yaya enkhosini, Hezekiya, eJerusalema. Lemphi yefika eJerusalema yakanekisa emseleni wesitiba lesisenhla, emgwacweni loya eNsimini yeMgezi Wetingubo.“eNsimini yeMgezi Wetingubo” ngulapho emadvodza abegezela khona tindvwangu letinsha 18
18:18
Isa. 22:20
Befika lapho babita inkhosi, kwaphuma bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, indvuna yesigodlo, naShebna labengumabhalane, naJowa, umsa wa-Asafa, umbhalisi, baya kubo.

19Indvuna lenkhulu yemphi yafike yakhuluma kubo, yatsi: “Tjelani Hezekiya, nitsi: ‘Naku lokushiwo yinkhosi lenkhulu, inkhosi yase-Asiriya, itsi: Ulibeke kubani litsemba lakho? 20Utsi unemasu nemabutfo emphi lanemandla, kodvwa ukhuluma lite nje. Ngubani lona lowetsembele kuye kutsi ungaze uvukele mine? 21

18:21
Hez. 29:6
Buka la, nyalo wetsembele eGibhithe, kulolubhatu lwendvuku yemhlanga lolugwaza sandla semuntfu lumlimate, nakatsi ubambelela kulo! Unjalo-ke Faro, inkhosi yaseGibhithe, kubo bonkhe labetsembela kuye. 22Nangabe utsi kimi: “Setsembele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu,” akusiye yini lona Hezekiya ladzilita tindzawo takhe letiphakeme tekukhontela nemalati akhe, atsi kubakaJuda nebaseJerusalema: “Kufanele nikhonte embikwanali lilati leliseJerusalema?”

23“ ‘Buya-ke nyalo, wente sivumelwane nemphatsi wami, inkhosi yase-Asiriya: Ngitakunika emahhashi lati-2 000, nawungaba nebantfu labangawagibela. 24Ungayeyisa yini yona yinye nje kuto tonkhe tindvuna letincane temphatsi wami, nome ngabe wetsembele eGibhithe ngetincola temphi kanye nebagibeli bemahhashi?“bagibeli bemahhashi” nome “bashayeli betincola temphi” 25Ngetulu kwaloko nje, kantsi lapha ngitele kutawuhlasela nekubhubhisa lendzawo ngaphandle kwaSimakadze yini? Simakadze nguye cobo lwakhe longitjele kutsi angishuce ngite kulelive ngitekulibhubhisa.’ ”

26Bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, naShebna, naJowa bakhuluma kulendvuna lenkhulu yemphi, batsi: “Sicela umane ukhulume ngesiSiriya etincekwini takho, ngobe ngulona lulwimi lesiluvako. Ungakhulumi natsi ngesiHebheru kuva bonkhe labantfu labalapha etulu elubondzeni.”

27Kodvwa lendvuna lenkhulu yemphi yabaphendvula yatsi: “Kantsi inkhosi yami beyingitfume kini nalenkhosi yenu nodvwa yini kutsi ngitewukhuluma lamagama? Beyingakangitfumi yini nakubo labantfu labalapha etulu elubondzeni, nabo labanjengani, labatawudla emangcoliso abo, baphindze banatse nemichamo yabo?”

28Lendvuna lenkhulu yemphi yase iyasukuma yamemeta ngesiHebheru, yatsi: “Lalelani emavi enkhosi lenkhulu, inkhosi yase-Asiriya! 29Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Ningacali niyengwe nguHezekiya. Ngeke anisindzise esandleni sami. 30

18:30
2 Khos. 19:10
Ningavumi kutsi Hezekiya aniyenge netsembele kuSimakadze, nakatsi: “Simakadze utasephula ngempela, lelidolobha lingeke linikelwe esandleni senkhosi yase-Asiriya.” ’

31“Inkhosi yase-Asiriya itsi: ‘Ningamlaleli Hezekiya, yentani sivumelwane nami, niphume nite kimi, nguleyo naleyo ndvodza-ke iyawube seyitidlela kahle esivinini sayo, nasemkhiwaneni wayo, inatse nemanti laphuma emtfonjeni wayo, 32ngize ngifike nginitsatse nginimikise eveni lelifanana nelenu, live lelinalokutinhlavu, nalelineliwayini lelisha, live lesinkhwa neletivini, live letihlahla temincumo neluju lwetinyosi: Khetsani kuphila kunekufa.’

“Ningamlaleli Hezekiya, ngobe uyanedukisa nakatsi: ‘Simakadze utasikhulula.’ 33

18:33
2 Khos. 19:12
Isa. 10:10
Ukhona yini nkulunkulu wanome ngusiphi sive lowake wakhulula live lakhe esandleni senkhosi yase-Asiriya? 34Baphi bonkulunkulu baseHamathi ne-Aphadi? Baphi bonkulunkulu baseSefavayimu, neHena, nebase-Ava?“Ava” nome “Iva” Bayisindzisile yini iSamariya esandleni sami? 35Ngumuphi kubo bonkhe labonkulunkulu balamave lowake wakhona kusindzisa live lakhe esandleni sami? Simakadze-ke yena angayisindzisa kanjani iJerusalema esandleni sami?”

36Kodvwa labantfu babindza nje batsi gudvu, bangete basho lutfo, ngobe inkhosi yayibadvonse ngendlebe, yatsi: “Ningacali nimphendvule.”

37

18:37
Gen. 37:29,34
2 Sam. 1:11
Mat. 26:65
Bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, labeyindvuna yesigodlo, naShebna labengumabhalane, kanye naJowa, umsa wa-Asafa, labengulobhalisako, bahamba bayawubikela Hezekiya, sebadzabule tingubo tabo, bafike bamtjela konkhe lokwakushiwo yindvuna lenkhulu yemphi yase-Asiriya.