Siswati 1996 (SWA96)
16

Ahazi, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 28:1-27)

161

16:1
2 Khr. 28:1
Ngemnyaka weli-17 wekubusa kwaPhekha, umsa waRemaliya, Ahazi, umsa waJothamu, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2Ahazi abeneminyaka lengema-20 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Akazange ahambe etinyatselweni teyise Davide, wenta lokubi emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wakhe. 3
16:3
Lev. 18:21
Dut. 18:10
2 Khos. 8:18
Wahamba etinyatselweni temakhosi aka-Israyeli, yena-ke wadzimate wanikela nangendvodzana yakhe kutsi ishiswe ngemlilo;“ishiswe ngemlilo” nome “yengciswe emlilweni” alandzela imikhuba lesinengiso yaletive takhona Simakadze labeticoshe ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli. 4Wanikela nangemihlatjelo, watfuncisa imphepho etindzaweni letiphakeme, nasetulu eticongweni temagcuma, nangephansi kwetihlahla letikhulu letendlala emagala ato.

5

16:5
2 Khos. 15:37
Isa. 7:1
Kwase kusuka boResini, inkhosi yaseSiriya, naPhekha, umsa waRemaliya, inkhosi yaka-Israyeli, bashulungana bayawuhlasela iJerusalema, bavimbetela Ahazi, kodvwa bangete bamkhona. 6
16:6
1 Khos. 9:26
2 Khos. 14:22
Ngaleso sikhatsi Resini, inkhosi yaseSiriya, yabuyisela i-Elathi eSiriya ngekudvungulula onkhe emadvodza akaJuda. Ema-Edomu ase ayawungena e-Elathi ayakwakha khona, ahlala lapho kuze kube ngulamuhla loku.

7Ahazi watfumela tigijimi kuyawutjela Thiglathi Phileseri, inkhosi yase-Asiriya, watsi: “Ngiyinceku lesisebenti sakho. Khuphuka utengephula etandleni tenkhosi yaseSiriya nasenkhosini yaka-Israyeli, naba bangihlasela.” 8

16:8
1 Khos. 15:18
2 Khos. 12:18
18:15
Ahazi watsatsa isiliva negolide leyayingatfolakala ethempelini laSimakadze nasendlini yengcebo yasesigodlweni senkhosi, wakutfumela njengesipho enkhosini yase-Asiriya. 9
16:9
Amo. 1:5
Thiglathi Phileseri, inkhosi yase-Asiriya, wasemukela sicelo sa-Ahazi, washuca nemphi yakhe wayawuhlasela iDamaseko, wayitfumba, wabulala Resini, wase utfumba labantfu bakhe wabayisa eKhiri.

10Inkhosi Ahazi yase iya eDamaseko yayawuhlangana naThiglathi Phileseri, inkhosi yase-Asiriya. Wafike wabona lilati eDamaseko, wase utfumela umfanekiso walo ku-Uriya, umphristi, kanye nayo yonkhe imininingwane yekwakhiwa kwalo. 11Ngako Uriya, umphristi, wase wakha lilati ngekulandzela yonkhe ipulani leyayitfunyelwe yinkhosi Ahazi iseseDamaseko; walakha walicedza, inkhosi Ahazi isengakabuyi. 12Inkhosi yatsi nayifika ibuya eDamaseko, yalibona lelilati, yasondzela yayakwetfula iminikelo kulo.“yayakwetfula umnikelo kulo” nome “yakhuphuka kulo” 13Wanikela ngemnikelo wakhe wekushiswa, nangewalokutinhlavu, watfululela nemnikelo wakhe wesinatfo, wanyenyeta nangengati yemnikelo wakhe webudlelwane“webudlelwane” nome “wekuthula” etikwelilati. 14

16:14
2 Khr. 4:1
Lilati lelitfusi lelalime embikwaSimakadze walisusa ekungeneni kwelithempeli emkhatsini welilati lelisha nendlu yaSimakadze, waliletsa ngasenyakatfo yelilati lelisha.

15Inkhosi Ahazi yase iyala umphristi Uriya, yatsi: “Kulelilati lelikhulu lelisha, ubonikela ngemnikelo wasekuseni wekushiswa kanye nangemnikelo wasentsambama walokutinhlavu, nangemnikelo wenkhosi wekushiswa, nangemnikelo wayo walokutinhlavu, nangemnikelo wekushiswa wesive sonkhe, nangemnikelo waso walokutinhlavu, nangemnikelo waso wesinatfo. Ubonyenyeta etikwelilati yonkhe ingati yemnikelo wekushiswa neyemihlatjelo. Kodvwa mine ngitawusebentisa lelilati lelitfusi, nangifuna teluleko.” 16Umphristi Uriya wenta njengobe inkhosi Ahazi imyalile.

17

16:17
1 Khos. 7:27
Inkhosi Ahazi yatsatsa lamaphanela latikwele lasemaceleni kuletincodlana letindondiswako, yesusa nalemigezelo kuto. Yesusa nalelibhavu kuletinkunzi telitfusi letatilisimisile, yalibeka etikwesisekelo sematje. 18Yatsatsa nalendvundvuma leyayakhiwe ethempelini, yesusa naletitebhisi tekungena inkhosi letatingephandle ethempelini laSimakadze, yentela kutincengela enkhosini yase-Asiriya.

19Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ahazi, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 20

16:20
2 Khos. 18:1
Ahazi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu eDolobheni laDavide. Hezekiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.