Siswati 1996 (SWA96)
15

Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 26:1-23)

151

15:1
2 Khos. 14:21
Ngemnyaka wema-27 wekubusa kwaJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” umsa wa-Amasiya, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2
15:2
2 Khr. 26:3
Abeneminyaka leli-16 budzala, ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-52. Libito lenina bekunguJekoliya, waseJerusalema. 3
15:3
2 Khos. 14:3
Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Amasiya abentile. 4Tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico noko tona atizange tisuswe, bantfu bachubeka kunikelela kuto ngemihlatjelo, batfuncisa nemphepho khona.

5

15:5
Lev. 13:46
Simakadze washaya inkhosi ngesifo lesisabulephelo, kwaze kwaba lilanga leyafa ngalo, yase ihlala endlini yayo yodvwa.Nome “endlini lapha yayingasahlushwa khona ngimisebenti yebukhosi” Kwase kunguJothamu, umsa wayo, labesengamele sigodlo, sekunguye nalobusa sive eveni.

6Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 7Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” wase uyakhotsama wafihlwa kuboyisemkhulu eDolobheni laDavide. Jothamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Zakhariya, inkhosi yaka-Israyeli

8

15:8
2 Khos. 14:29
Ngemnyaka wema-38 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Zakhariya, umsa waJerobowamu, kutsi abe yinkhosi. Wabusela eSamariya tinyanga letisitfupha. 9
15:9
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze njengobe naboyisemkhulu babentile. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

10Shalumi, umsa waJabeshi, wakhela Zakhariya luzungu, wamenta silo sengubo embikwebantfu,“embikwebantfu” letinye tincwadzi tekucala titsi “eJibleyamu” wambulala, wangena esikhundleni sakhe, waba yinkhosi. 11Leminye imininingwane ngekubusa kwaZakhariya ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 12

15:12
2 Khos. 10:30
Ngaloko kwagcwaliseka livi laSimakadze lalikhuluma kuJehu litsi: “Situkulwane sakho siyawuhlala esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli kuze kube ngusesitukulwaneni sesine.”Fundza 2 Khos. 10:30

Shalumi, inkhosi yaka-Israyeli

13Shalumi, umsa waJabeshi, waba yinkhosi ngemnyaka wema-39 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda; wabusela eSamariya inyanga yaba yinye. 14Menahemu, umsa waGadi, wesuka eThisa waya eSamariya. Wahlasela Shalumi, umsa waJabeshi, eSamariya, wambulala, kwase kuba nguye inkhosi.

15Leminye imininingwane ngekubusa kwaShalumi neluzungu lwakhe lalwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

16Ngaleso sikhatsi Menahemu wacala eThisa wahlasela iThifsa nabo bonkhe lababesedolobheni nasemacentselweni alo, ngobe bala kumvulela emasango abo. Wadzilita iThifsa, wahhubhuta tisu tabo bonkhe bafati lababetetfwele.

Menahemu, inkhosi yaka-Israyeli

17Ngemnyaka wema-39 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, Menahemu, umsa waGadi, waba yinkhosi yaka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka lelishumi. 18

15:18
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Kuko konkhe kubusa kwakhe akazange asaphendvuke ngisho nakusinye setono taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

19

15:19
1 Khr. 5:26
Thiglathi Phileseri,“Thiglathi Phileseri” lelinye libito lakhe bekutsiwa nguPhuli inkhosi yase-Asiriya, wahlasela lelive, Menahemu wamnika emakhilogremu labengaba ti-34 000 esiliva, atincengela kutsi amsimise embusweni wakhe. 20
15:20
2 Khos. 23:35
Menahemu lemali abeyikhiphisa labantfu baka-Israyeli ngenkhani. Wonkhe umuntfu labenjingile abefanele akhokhe tinhlavu tesiliva letingema-50“tinhlavu tesiliva letingema-50” nome “emagremu labengaba ngema-600” amunye, kutsi kutewunikwa inkhosi yase-Asiriya; nembala, yase iyamyekela Menahemu, yalishiya live lakhe.

21Leminye imininingwane ngekubusa kwaMenahemu, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 22Menahemu wase uyakhotsama. Phekahiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Phekahiya, inkhosi yaka-Israyeli

23Ngemnyaka wema-50 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Phekahiya, umsa waMenahemu, kutsi abe yinkhosi. Wabusela eSamariya iminyaka lemibili. 24

15:24
1 Khos. 12:28
Phekahiya wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni. 25Lenye yetinceku takhe, Phekha, umsa waRemaliya, wamakhela luzungu. Wabutsa emadvodza langema-50 akaGileyadi, wenta Phekahiya silo sengubo. Phekha wabulala Phekahiya kanye nabo-Agobu na-Ariye;Lamanye emahumusho ate lenkhulumo wababulalela enqabeni yesigodlo saseSamariya. Phekha wase uba yinkhosi.

26Leminye imininingwane ngekubusa kwaPhekahiya, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Phekha, inkhosi yaka-Israyeli

27Ngemnyaka wema-52 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, Phekha, umsa waRemaliya, waba yinkhosi yaka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka lengema-20. 28

15:28
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

29

15:29
1 Khos. 15:20
Ngesikhatsi saPhekha, inkhosi yaka-Israyeli, Thiglathi Phileseri, inkhosi yase Asiriya, yefika yatfumba i-Ijoni, ne-Abela Bhethi Makha, neJanowa, neKhedeshi kanye neHasori. Watfumba iGileyadi, neGalile, nalo lonkhe live lakaNaftali, bantfu wabatfumba wabayisa e-Asiriya.

30

15:30
2 Khos. 17:1
Hosheya, umsa wa-Ela, wakha luzungu ngaPhekha, umsa waRemaliya. Wambamba sigulukudvwana, wambulala, kwase kube nguye inkhosi ngemnyaka wema-20 wekubusa kwaJothamu, umsa wa-Uziya.“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya”

31

15:31
2 Khr. 28:6
Leminye imininingwane ngekubusa kwaPhekha, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Jothamu, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 27:1-9)

32

15:32
2 Khr. 27:1
Ngemnyaka wesibili wekubusa kwaPhekha, umsa waRemaliya, inkhosi yaka-Israyeli, Jothamu, umsa wa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 33Abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi acala kubusa. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Libito lenina bekunguJerusha, indvodzakati yaSadoki. 34Jothamu wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” abentile. 35Noko tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico naye akazange atisuse, bantfu bachubeka nekunikelela kuto imihlatjelo, batfuncisa nemphepho khona. Jothamu wakha kabusha liSango lelingenhla lasethempelini laSimakadze.

36Leminye imininingwane ngekubusa kwaJothamu, nako konkhe lakwenta kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 37

15:37
2 Khos. 16:5
Isa. 7:1
Ngalawo malanga Simakadze wacala kuvusa Resini, inkhosi yemaSiriya, naPhekha, umsa waRemaliya, kutsi bahlasele lakaJuda. 38Jothamu wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu eDolobheni laDavide, lidolobha labokhokho bakhe. Ahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.