Siswati 1996 (SWA96)
13

Jehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli

131

13:1
2 Khos. 10:35
Ngemnyaka wema-23 wekubusa kwaJowashi, umsa wa-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Jehoyahazi, umsa waJehu, kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka leli-17. 2
13:2
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, walandzela tono letatentiwa nguJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni, akazange aphendvuke kuto. 3
13:3
Khu. 2:14
1 Khos. 19:15
2 Khos. 14:8,15
2 Khr. 25:17
Ngako-ke lulaka lwaSimakadze lwavutsa etikwesive saka-Israyeli. Kwaba sikhatsi lesidze, solomane Simakadze abayekelele ngaphansi kwesandla saHazayeli, inkhosi yemaSiriya, kanye nesaBheni Hadadi, umsa wakhe.

4Jehoyahazi wase ufuna lusito lwaSimakadze, Simakadze wamuva, ngobe wabona kutsi inkhosi yemaSiriya ibacindzetele kangakanani baka-Israyeli. 5Simakadze wabavetela umkhululi baka-Israyeli, baphunyula esandleni senkhosi yemaSiriya. Ngako baka-Israyeli base bahlala emakhaya abo, njengobe babenta kucala. 6Kodvwa abazange baphendvuke etonweni tendlu yakaJerobowamu, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni; bachubeka bona ngato. Insika ya-Ashera yachubeka yema eSamariya.

7Kwase kute lokwase kusele emabutfweni akaJehoyahazi ngaphandle kwebagibeli bemahhashi lababengema-50, netincola temphi letilishumi, nemasotja labeshuca ngetinyawo labeti-10 000. Inkhosi yemaSiriya yayiwabhubhise onkhe lamanye, yawenta aba njengelutfuli lwanakubhulwako.

8Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoyahazi, nako konkhe lakwenta, nekuphumelela kwakhe kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 9Jehoyahazi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu, eSamariya. Jehoyashi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli

10Ngemnyaka wema-37 wekubusa kwaJowashi, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Jehoyashi, umsa waJehoyahazi, kutsi abe yinkhosi ka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka leli-16. 11Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wangete waphendvuka ngisho nakusinye setono taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni; wachubekela embili nato.

12Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoyashi, nako konkhe lakwenta, nemphumelelo yakhe, lokufaka ekhatsi imphi yakhe layilwa na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 13Jehoyashi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu. Jerobowamu waze wahlala esihlalweni sakhe sebukhosi. Jehoyashi wafihlwa eSamariya, emadlizeni emakhosi aka-Israyeli.

Kugula nekufa kwa-Elisha

14

13:14
2 Khos. 2:12
Ngaleso sikhatsi Elisha abegula aphetfwe sifo lesagcina sendlule naye, simbulele. Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, wehla wayakumhlola, wafike wamtsela ngetinyembeti, watsi: “Babe wami! Babe wami! Incola yaka-Israyeli nebagibeli bakhe bemahhashi!”

15Elisha watsi: “Tsatsa butjoki nemicibisholo.” Wakwenta loko. 16Elisha watjela inkhosi, watsi: “Bamba lobutjoki ngetandla takho.” Yatsi inkhosi nase ibubambile, Elisha wabeka takhe tandla etikwaleti tenkhosi.

17Wakhuluma futsi enkhosini, watsi: “Vula lifasitelo langasemphumalanga.” Inkhosi yalivula. Elisha watsi kuyo: “Dubula.” Inkhosi yadubula. Elisha wamemeta, watsi: “Umcibisholo waSimakadze wekuncoba, umcibisholo wekuncoba emaSiriya! Utawabhubhisa aphele emaSiriya e-Afeki.”

18Wachubeka Elisha watsi: “Tsatsa lemicibisholo.” Inkhosi yayitsatsa. Elisha wayitjela watsi: “Shaya umhlabatsi.” Inkhosi yawushaya katsatfu, yase iyawuyekela. 19Umuntfu waNkulunkulu wayitfukutselela inkhosi, watsi: “Ngabe umhlabatsi uwushaye kwaba kasihlanu nome kasitfupha, ngobe bewutawube uyehlulile-ke iSiriya, wayibhubhisa yaphela. Kodvwa manje utayehlula katsatfu kuphela.”

20Elisha wase uyafa, wafihlwa.

EmaMowabi abesavame kungenela lelive njalo nje entfwasahlobo atelihlasela. 21Kwake kwatsi ngalesinye sikhatsi baka-Israyeli, basalibele kungcwaba lenye indvodza, betfuka sekuchamuka libutfo lebahlaseli lita livivile; base bajika lesidvumbu salendvodza ethuneni la-Elisha. Satsi lesidvumbu nasitsintsana nematsambo a-Elisha, sidvumbu savuka saphila, umuntfu wasukuma wema ngetinyawo.

Imphi emkhatsini wema-Israyeli nemaSiriya

22Hazayeli, inkhosi yemaSiriya, wacindzetela baka-Israyeli ngaso sonkhe sikhatsi sekubusa kwenkhosi Jehoyahazi. 23

13:23
Gen. 17:7
Eks. 2:24
Lev. 26:42
Kodvwa Simakadze waba nemusa nabo, waba nesihawu, wabanakekela ngenca yesivumelwane sakhe na-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Kuze kube ngulamuhla akakavumi kubabhubhisa abacoshe ebukhoneni bakhe.

24Hazayeli, inkhosi yemaSiriya, wase uyakhotsama; Bheni Hadadi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe. 25Jehoyashi, umsa waJehoyahazi, waphindze futsi wawatsatsa etandleni taBheni Hadadi, umsa waHazayeli, onkhe lamadolobha labewatfumbe emphini kuyise, Jehoyahazi. Jehoyashi wehlula Bheni Hadadi kwaze kwaba katsatfu. Jehoyashi wawabuyisa lamadolobha aka-Israyeli labetfunjwe ngemaSiriya.

14

Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 25:1-24)

141

14:1
2 Khos. 12:21
2 Khr. 25:1
Ngemnyaka wesibili wekubusa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli, Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2Abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi acala kubusa. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekunguJehoyadini, waseJerusalema. 3
14:3
2 Khos. 12:2
Wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, kodvwa noko hhayi njengeyisemkhulu Davide. Kuko konkhe walandzela etinyatselweni teyise Jowashi. 4Kodvwa tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico tona atizange tisuswe; bantfu babechubeka banikelela kuto imihlatjelo yekushiswa, batfuncisa nemphepho khona.

5

14:5
2 Khos. 12:20
Kwatsi ngesikhatsi umbuso wakhe nase ucinile esandleni sakhe, wase ubulala letindvuna letatisontse uyise labeyinkhosi. 6
14:6
Dut. 24:16
Hez. 18:20
Noko, akazange awabulale emadvodzana alamajabhane, kodvwa wenta njengobe kubhaliwe encwadzini yemtsetfo waMosi, lapho Simakadze ayala khona, watsi: “Boyise abayikubulawa ngenca yetono tebantfwababo, kanjalo nebantfwana abayikubulawa ngenca yetono taboyise; ngulowo nalowo uyawufela takhe tono.”

7Nguye lowehlula ti-10 000 tema-Edomu eSigodzini Seluswayi, watfumba iSela emphini, wayetsa libito watsi yiJokthiyeli, lelo kuselibito layo nalamuhla loku.

8Amasiya wase utfumela tigijimi kuJehoyashi, umsa waJehoyahazi, umsa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, wamnika insayeya watsi: “Wota, sitewubhekana buso nebuso.”

9

14:9
Khu. 9:8
Kodvwa Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, waphendvula Amasiya, inkhosi yakaJuda, watsi: “Sihlahla sesitfwetfwe saseLebanoni satfumela umlayeto kumsedari waseLebanoni, lotsi: ‘Yendzisela umsa wami lentfombi yakakho.’ Kwase kusuka silwane sesiganga saseLebanoni seta satawugcobagcoba lesihlahla sesitfwetfwe ngetinselo taso. 10Liciniso kutsi uyehlulile i-Edomu, nguko nje sewutikhukhumeta kangaka. Ludvumo alube kuwe ngekuncoba kwakho, kodvwa wena hlala phansi lapho kakho! Utibitelelani kuhlupheka, utidvonsele wena kuwa kwakho kanye nekwesive sonkhe sakaJuda?”

11Kodvwa, Amasiya akazange atsandze kulalela. Ngako Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, wahlasela. Jehoyashi na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, babhekana buso nebuso emphini yaseBhethi Shemeshi kulakaJuda. 12Juda weyiswa baka-Israyeli, kwaba nguleyo naleyo ndvodza yabalekela ekhaya kayo. 13Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, wabamba Amasiya, inkhosi yakaJuda, umsa waJowashi, labetalwa ngu-Ahaziya, wamtfumba eBhethi Shemeshi. Jehoyashi wase uyahamba waya eJerusalema, wafike wabhidlita lubondza lolwalutungelete iJerusalema kusukela eSangweni laka-Efrayimu kuze kuyewufika ngaseSangweni Leligumbi, indzawo leyayingemamitha labengaba li-180 budze. 14Watsatsa yonkhe igolide nesiliva, nato tonkhe tintfo letatisethempelini laSimakadze, nasengcebeni yasesigodlweni, watfumba nebatfunjwa lababetibambiso, wabuyela nako eSamariya.

15

14:15
2 Khos. 13:12
Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoyashi, konkhe lakwenta, nemphumelelo yakhe, kanye nemphi yabo na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 16Jehoyashi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu eSamariya, kanye nemakhosi aka-Israyeli. Jerobowamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Kufa kwa-Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 25:25-28)

17Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, waphila iminyaka leli-15 emvakwekufa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli. 18Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Amasiya ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda.

19Bakha luzungu ngaye eJerusalema, wase uyabaleka waya eLakhishi; kodvwa batfumela emadvodza amcosha, afike ambulalela khona eLakhishi. 20Wabuya asetfwelwe ngelihhashi, watawufihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eJerusalema, Lidolobha laDavide.

21

14:21
2 Khos. 15:1
2 Khr. 26:1
Bonkhe bantfu bakaJuda base batsatsa Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” labeneminyaka leli-16 budzala, bambeka inkhosi esikhundleni seyise, Amasiya. 22Nguye lowakha kabusha i-Elathi wayibuyisela kaJuda, emvakwekukhotsama kweyise Amasiya.

Jerobowamu wesibili, inkhosi yaka-Israyeli

23Ngemnyaka weli-15 wekubusa kwa-Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Jerobowamu, umsa waJehoyashi, kutsi abe yinkhosi. Wabusela eSamariya iminyaka lengema-41. 24

14:24
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wangete waphendvuka ngisho nakusinye sono lesentiwa nguJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni. 25
14:25
Jona 1:1
Nguye lowabuyisela iminyele yaka-Israyeli kusukela eLebo Hamathi kuye eLwandle lwase-Arabha,Loku kusho “Lwandle Lweluswayi” njengekusho kwelivi laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, lalikhuluma ngenceku yakhe Jona, umsa wa-Amithayi, umphrofethi waseGathi Heferi.

26

14:26
Dut. 32:36
Simakadze wabona kutsi baka-Israyeli babeva buhlungu kanganani, bonkhe labakhululekile nalabatigcili; kwakute labengahle abasite. 27Njengobe-ke Simakadze bekavele angazange asho kutsi uyakulesula libito la-Israyeli ebusweni bemhlaba, wabasindzisa ngesandla saJerobowamu, umsa waJehoyashi.

28

14:28
2 Sam. 8:6
Leminye imininingwane ngekubusa kwaJerobowamu, nako konkhe lakwenta, nekuncoba kwakhe timphi, nekutsi wayibuyisela njani ka-Israyeli iDamaseko neHamathi, leyase iyakaJuda,“Juda” nome “Yawudi” kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 29
14:29
2 Khos. 15:8
Jerobowamu wase uyakhotsama, wafihlwa emakhosini aka-Israyeli. Zakhariya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

15

Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 26:1-23)

151

15:1
2 Khos. 14:21
Ngemnyaka wema-27 wekubusa kwaJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli, Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” umsa wa-Amasiya, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2
15:2
2 Khr. 26:3
Abeneminyaka leli-16 budzala, ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-52. Libito lenina bekunguJekoliya, waseJerusalema. 3
15:3
2 Khos. 14:3
Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Amasiya abentile. 4Tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico noko tona atizange tisuswe, bantfu bachubeka kunikelela kuto ngemihlatjelo, batfuncisa nemphepho khona.

5

15:5
Lev. 13:46
Simakadze washaya inkhosi ngesifo lesisabulephelo, kwaze kwaba lilanga leyafa ngalo, yase ihlala endlini yayo yodvwa.Nome “endlini lapha yayingasahlushwa khona ngimisebenti yebukhosi” Kwase kunguJothamu, umsa wayo, labesengamele sigodlo, sekunguye nalobusa sive eveni.

6Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 7Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” wase uyakhotsama wafihlwa kuboyisemkhulu eDolobheni laDavide. Jothamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Zakhariya, inkhosi yaka-Israyeli

8

15:8
2 Khos. 14:29
Ngemnyaka wema-38 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Zakhariya, umsa waJerobowamu, kutsi abe yinkhosi. Wabusela eSamariya tinyanga letisitfupha. 9
15:9
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze njengobe naboyisemkhulu babentile. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

10Shalumi, umsa waJabeshi, wakhela Zakhariya luzungu, wamenta silo sengubo embikwebantfu,“embikwebantfu” letinye tincwadzi tekucala titsi “eJibleyamu” wambulala, wangena esikhundleni sakhe, waba yinkhosi. 11Leminye imininingwane ngekubusa kwaZakhariya ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 12

15:12
2 Khos. 10:30
Ngaloko kwagcwaliseka livi laSimakadze lalikhuluma kuJehu litsi: “Situkulwane sakho siyawuhlala esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli kuze kube ngusesitukulwaneni sesine.”Fundza 2 Khos. 10:30

Shalumi, inkhosi yaka-Israyeli

13Shalumi, umsa waJabeshi, waba yinkhosi ngemnyaka wema-39 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda; wabusela eSamariya inyanga yaba yinye. 14Menahemu, umsa waGadi, wesuka eThisa waya eSamariya. Wahlasela Shalumi, umsa waJabeshi, eSamariya, wambulala, kwase kuba nguye inkhosi.

15Leminye imininingwane ngekubusa kwaShalumi neluzungu lwakhe lalwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

16Ngaleso sikhatsi Menahemu wacala eThisa wahlasela iThifsa nabo bonkhe lababesedolobheni nasemacentselweni alo, ngobe bala kumvulela emasango abo. Wadzilita iThifsa, wahhubhuta tisu tabo bonkhe bafati lababetetfwele.

Menahemu, inkhosi yaka-Israyeli

17Ngemnyaka wema-39 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, Menahemu, umsa waGadi, waba yinkhosi yaka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka lelishumi. 18

15:18
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Kuko konkhe kubusa kwakhe akazange asaphendvuke ngisho nakusinye setono taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

19

15:19
1 Khr. 5:26
Thiglathi Phileseri,“Thiglathi Phileseri” lelinye libito lakhe bekutsiwa nguPhuli inkhosi yase-Asiriya, wahlasela lelive, Menahemu wamnika emakhilogremu labengaba ti-34 000 esiliva, atincengela kutsi amsimise embusweni wakhe. 20
15:20
2 Khos. 23:35
Menahemu lemali abeyikhiphisa labantfu baka-Israyeli ngenkhani. Wonkhe umuntfu labenjingile abefanele akhokhe tinhlavu tesiliva letingema-50“tinhlavu tesiliva letingema-50” nome “emagremu labengaba ngema-600” amunye, kutsi kutewunikwa inkhosi yase-Asiriya; nembala, yase iyamyekela Menahemu, yalishiya live lakhe.

21Leminye imininingwane ngekubusa kwaMenahemu, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 22Menahemu wase uyakhotsama. Phekahiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Phekahiya, inkhosi yaka-Israyeli

23Ngemnyaka wema-50 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Phekahiya, umsa waMenahemu, kutsi abe yinkhosi. Wabusela eSamariya iminyaka lemibili. 24

15:24
1 Khos. 12:28
Phekahiya wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni. 25Lenye yetinceku takhe, Phekha, umsa waRemaliya, wamakhela luzungu. Wabutsa emadvodza langema-50 akaGileyadi, wenta Phekahiya silo sengubo. Phekha wabulala Phekahiya kanye nabo-Agobu na-Ariye;Lamanye emahumusho ate lenkhulumo wababulalela enqabeni yesigodlo saseSamariya. Phekha wase uba yinkhosi.

26Leminye imininingwane ngekubusa kwaPhekahiya, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Phekha, inkhosi yaka-Israyeli

27Ngemnyaka wema-52 wekubusa kwa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, Phekha, umsa waRemaliya, waba yinkhosi yaka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka lengema-20. 28

15:28
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni.

29

15:29
1 Khos. 15:20
Ngesikhatsi saPhekha, inkhosi yaka-Israyeli, Thiglathi Phileseri, inkhosi yase Asiriya, yefika yatfumba i-Ijoni, ne-Abela Bhethi Makha, neJanowa, neKhedeshi kanye neHasori. Watfumba iGileyadi, neGalile, nalo lonkhe live lakaNaftali, bantfu wabatfumba wabayisa e-Asiriya.

30

15:30
2 Khos. 17:1
Hosheya, umsa wa-Ela, wakha luzungu ngaPhekha, umsa waRemaliya. Wambamba sigulukudvwana, wambulala, kwase kube nguye inkhosi ngemnyaka wema-20 wekubusa kwaJothamu, umsa wa-Uziya.“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya”

31

15:31
2 Khr. 28:6
Leminye imininingwane ngekubusa kwaPhekha, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.

Jothamu, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 27:1-9)

32

15:32
2 Khr. 27:1
Ngemnyaka wesibili wekubusa kwaPhekha, umsa waRemaliya, inkhosi yaka-Israyeli, Jothamu, umsa wa-Uziya,“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 33Abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi acala kubusa. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Libito lenina bekunguJerusha, indvodzakati yaSadoki. 34Jothamu wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” abentile. 35Noko tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico naye akazange atisuse, bantfu bachubeka nekunikelela kuto imihlatjelo, batfuncisa nemphepho khona. Jothamu wakha kabusha liSango lelingenhla lasethempelini laSimakadze.

36Leminye imininingwane ngekubusa kwaJothamu, nako konkhe lakwenta kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 37

15:37
2 Khos. 16:5
Isa. 7:1
Ngalawo malanga Simakadze wacala kuvusa Resini, inkhosi yemaSiriya, naPhekha, umsa waRemaliya, kutsi bahlasele lakaJuda. 38Jothamu wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu eDolobheni laDavide, lidolobha labokhokho bakhe. Ahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.