Siswati 1996 (SWA96)
12

Jowashi, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 24:1-16)

121

12:1
2 Khr. 24:1
Ngemnyaka wesikhombisa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, Jowashi wabekwa waba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40. Libito lenina bekunguSibiya waseBherisheba. 2Jowashi wenta lokuhle emehlweni aSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi abelulekwa ngumphristi Jehoyada. 3
12:3
1 Khos. 15:14
Noko tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico tatingakesuswa; bantfu bachubeka nekwentela kuto imihlatjelo batfuncisa khona nemphepho.

4

12:4
Lev. 27:2
2 Khos. 22:4
Jowashi wakhuluma kubaphristi, watsi: “Butsani yonkhe imali yeminikelo lengcwele leletfwa ethempelini laSimakadze: imali lebutfwa ngangekwesilinganiso semuntfu, nemali leyemukelwa etifungweni letentiwa ngumuntfu ngamunye, nemali yeminikelo yesihle leletfwa ethempelini. 5Wonkhe umuntfu longumphristi akabelwe imali ngulomunye webagcini betimali, isetjentiswe ekwakheni kabusha konkhe lokutfolakale ethempelini kutsi sekonakele.”

6Kodvwa kwaze kwaba ngumnyaka wema-23 wekubusa kwenkhosi Jowashi solomane baphristi bangakalakhi kabusha lithempeli. 7Ngako-ke inkhosi Jowashi yabita Jehoyada, umphristi, kanye nalabanye baphristi, yababuta, yatsi kubo: “Anilakhi ngani kabusha lelithempeli, lapho selihhihlike khona? Ningasaphindzi-ke nitsatse imali kubagcini betimali, kodvwa niboyendlulisela ekwakhiweni kabusha kwelithempeli.” 8Baphristi bavuma kutsi bangeke basayitsatsa imali kubantfu nekutsi lithempeli lingeke lisakhiwa kabusha ngibo.

9

12:9
2 Khr. 24:8
Umphristi Jehoyada watsatsa libhokisi, wabhobosa imbobo lapha esivalweni salo, wase ulibeka lapha eceleni kwelilati ngesekudla salo, nawungena ethempelini laSimakadze. Baphristi lababeciza umnyango babefaka kulelibhokisi yonkhe imali leyayiletfwe bantfu ethempelini laSimakadze. 10Babetsi bangabona kutsi seyinyenti imali kulelibhokisi, bese bayeta bomabhalane benkhosi nemphristi lomkhulu, bafike bayibale yonkhe lemali leseyiletfwe ethempelini laSimakadze, bese bayiwolela etikhwameni. 11Babetsi bangayibala lemali, bese bayinika labo lababebekwe kutsi bengamele kwakhiwa kwelithempeli. Bona-ke babeholela laba labasebentako lapha ethempelini laSimakadze: lababatako, 12nalababeka ematje, nalabawacotako. Batsenga tingodvo nematje lacotiwe ekulungisa lithempeli laSimakadze. Bahlangabetana nato tonkhe tidzingo tekuvusetela lithempeli.

13

12:13
1 Khos. 7:50
Lemali leyayiletfwa lapha ethempelini ayizange isetjentiswe ekwakheni titja tesiliva, netijubantsambo, netitja tekunyenyeta, nemacilongo nanome ngabe seyini-ke lokusitja segolide nesesiliva lokukwelithempeli laSimakadze, 14yasetjentiswa kuphela ekukhokheleni bantfu lababesebenta ekwakheni kabusha lithempeli. 15Labantfu lababengamele lokwakhiwa kabusha kwelithempeli babetsembeke kangangobe akuzange kudzingeke nekutsi babutwe kutsi lemali beyisetjentiswa kanjani nabakhokhela letisebenti. 16
12:16
Lev. 5:15
7:7
Num. 5:9
Imali yeminikelo yemacala neyeminikelo yetono yona yayingangeniswa ethempelini laSimakadze, yayiba yebaphristi.

17

12:17
2 Khos. 8:12
2 Khr. 24:23
Ngaleso sikhatsi Hazayeli, inkhosi yaseSiriya, yakhuphuka yayawuhlasela iGathi, yayitfumba; yesuka lapho yacondza eJerusalema, nayo yayihlasela. 18
12:18
1 Khos. 15:18
2 Khos. 16:8
18:15
Kodvwa Jowashi,NgesiHebheru “Jowashi” uke abitwe ngekutsi “Jehoyashi” inkhosi yakaJuda, yatsatsa tonkhe timphahla letingcwele letatinikelwe boyisemkhulu, Jehoshafati, naJehoramu, na-Ahaziya, emakhosi akaJuda; watsatsa nato tonkhe tipho letatinikelwe nguye cobo lwakhe, nayo yonkhe igolide leyatfolakala endlini yengcebo, ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi, watitfumela kuHazayeli, inkhosi yaseSiriya, lowase uyayiyekela iJerusalema, wangabe asayihlasela.

19Leminye imininingwane yetintfo letenteka ekubuseni kwaJowashi,NgesiHebheru “Jowashi” uke abitwe ngekutsi “Jehoyashi” nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 20

12:20
2 Khos. 14:5
Tindvuna takhe tamakhela luzungu tamsontsela eBhethi Milo, emgwacweni locondze eSila. 21Letindvuna letamsontsa bekuboJozabadi, umsa waShimeyathi, naJehozabadi, umsa waShomeri. Wafa, wafihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eDolobheni laDavide. Amasiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

13

Jehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli

131

13:1
2 Khos. 10:35
Ngemnyaka wema-23 wekubusa kwaJowashi, umsa wa-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Jehoyahazi, umsa waJehu, kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka leli-17. 2
13:2
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, walandzela tono letatentiwa nguJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni, akazange aphendvuke kuto. 3
13:3
Khu. 2:14
1 Khos. 19:15
2 Khos. 14:8,15
2 Khr. 25:17
Ngako-ke lulaka lwaSimakadze lwavutsa etikwesive saka-Israyeli. Kwaba sikhatsi lesidze, solomane Simakadze abayekelele ngaphansi kwesandla saHazayeli, inkhosi yemaSiriya, kanye nesaBheni Hadadi, umsa wakhe.

4Jehoyahazi wase ufuna lusito lwaSimakadze, Simakadze wamuva, ngobe wabona kutsi inkhosi yemaSiriya ibacindzetele kangakanani baka-Israyeli. 5Simakadze wabavetela umkhululi baka-Israyeli, baphunyula esandleni senkhosi yemaSiriya. Ngako baka-Israyeli base bahlala emakhaya abo, njengobe babenta kucala. 6Kodvwa abazange baphendvuke etonweni tendlu yakaJerobowamu, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni; bachubeka bona ngato. Insika ya-Ashera yachubeka yema eSamariya.

7Kwase kute lokwase kusele emabutfweni akaJehoyahazi ngaphandle kwebagibeli bemahhashi lababengema-50, netincola temphi letilishumi, nemasotja labeshuca ngetinyawo labeti-10 000. Inkhosi yemaSiriya yayiwabhubhise onkhe lamanye, yawenta aba njengelutfuli lwanakubhulwako.

8Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoyahazi, nako konkhe lakwenta, nekuphumelela kwakhe kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 9Jehoyahazi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu, eSamariya. Jehoyashi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli

10Ngemnyaka wema-37 wekubusa kwaJowashi, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Jehoyashi, umsa waJehoyahazi, kutsi abe yinkhosi ka-Israyeli. Wabusela eSamariya iminyaka leli-16. 11Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wangete waphendvuka ngisho nakusinye setono taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni; wachubekela embili nato.

12Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoyashi, nako konkhe lakwenta, nemphumelelo yakhe, lokufaka ekhatsi imphi yakhe layilwa na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 13Jehoyashi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu. Jerobowamu waze wahlala esihlalweni sakhe sebukhosi. Jehoyashi wafihlwa eSamariya, emadlizeni emakhosi aka-Israyeli.

Kugula nekufa kwa-Elisha

14

13:14
2 Khos. 2:12
Ngaleso sikhatsi Elisha abegula aphetfwe sifo lesagcina sendlule naye, simbulele. Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, wehla wayakumhlola, wafike wamtsela ngetinyembeti, watsi: “Babe wami! Babe wami! Incola yaka-Israyeli nebagibeli bakhe bemahhashi!”

15Elisha watsi: “Tsatsa butjoki nemicibisholo.” Wakwenta loko. 16Elisha watjela inkhosi, watsi: “Bamba lobutjoki ngetandla takho.” Yatsi inkhosi nase ibubambile, Elisha wabeka takhe tandla etikwaleti tenkhosi.

17Wakhuluma futsi enkhosini, watsi: “Vula lifasitelo langasemphumalanga.” Inkhosi yalivula. Elisha watsi kuyo: “Dubula.” Inkhosi yadubula. Elisha wamemeta, watsi: “Umcibisholo waSimakadze wekuncoba, umcibisholo wekuncoba emaSiriya! Utawabhubhisa aphele emaSiriya e-Afeki.”

18Wachubeka Elisha watsi: “Tsatsa lemicibisholo.” Inkhosi yayitsatsa. Elisha wayitjela watsi: “Shaya umhlabatsi.” Inkhosi yawushaya katsatfu, yase iyawuyekela. 19Umuntfu waNkulunkulu wayitfukutselela inkhosi, watsi: “Ngabe umhlabatsi uwushaye kwaba kasihlanu nome kasitfupha, ngobe bewutawube uyehlulile-ke iSiriya, wayibhubhisa yaphela. Kodvwa manje utayehlula katsatfu kuphela.”

20Elisha wase uyafa, wafihlwa.

EmaMowabi abesavame kungenela lelive njalo nje entfwasahlobo atelihlasela. 21Kwake kwatsi ngalesinye sikhatsi baka-Israyeli, basalibele kungcwaba lenye indvodza, betfuka sekuchamuka libutfo lebahlaseli lita livivile; base bajika lesidvumbu salendvodza ethuneni la-Elisha. Satsi lesidvumbu nasitsintsana nematsambo a-Elisha, sidvumbu savuka saphila, umuntfu wasukuma wema ngetinyawo.

Imphi emkhatsini wema-Israyeli nemaSiriya

22Hazayeli, inkhosi yemaSiriya, wacindzetela baka-Israyeli ngaso sonkhe sikhatsi sekubusa kwenkhosi Jehoyahazi. 23

13:23
Gen. 17:7
Eks. 2:24
Lev. 26:42
Kodvwa Simakadze waba nemusa nabo, waba nesihawu, wabanakekela ngenca yesivumelwane sakhe na-Abrahama, na-Isaka, naJakobe. Kuze kube ngulamuhla akakavumi kubabhubhisa abacoshe ebukhoneni bakhe.

24Hazayeli, inkhosi yemaSiriya, wase uyakhotsama; Bheni Hadadi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe. 25Jehoyashi, umsa waJehoyahazi, waphindze futsi wawatsatsa etandleni taBheni Hadadi, umsa waHazayeli, onkhe lamadolobha labewatfumbe emphini kuyise, Jehoyahazi. Jehoyashi wehlula Bheni Hadadi kwaze kwaba katsatfu. Jehoyashi wawabuyisa lamadolobha aka-Israyeli labetfunjwe ngemaSiriya.

14

Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 25:1-24)

141

14:1
2 Khos. 12:21
2 Khr. 25:1
Ngemnyaka wesibili wekubusa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli, Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, wacala kubusa. 2Abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi acala kubusa. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekunguJehoyadini, waseJerusalema. 3
14:3
2 Khos. 12:2
Wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, kodvwa noko hhayi njengeyisemkhulu Davide. Kuko konkhe walandzela etinyatselweni teyise Jowashi. 4Kodvwa tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico tona atizange tisuswe; bantfu babechubeka banikelela kuto imihlatjelo yekushiswa, batfuncisa nemphepho khona.

5

14:5
2 Khos. 12:20
Kwatsi ngesikhatsi umbuso wakhe nase ucinile esandleni sakhe, wase ubulala letindvuna letatisontse uyise labeyinkhosi. 6
14:6
Dut. 24:16
Hez. 18:20
Noko, akazange awabulale emadvodzana alamajabhane, kodvwa wenta njengobe kubhaliwe encwadzini yemtsetfo waMosi, lapho Simakadze ayala khona, watsi: “Boyise abayikubulawa ngenca yetono tebantfwababo, kanjalo nebantfwana abayikubulawa ngenca yetono taboyise; ngulowo nalowo uyawufela takhe tono.”

7Nguye lowehlula ti-10 000 tema-Edomu eSigodzini Seluswayi, watfumba iSela emphini, wayetsa libito watsi yiJokthiyeli, lelo kuselibito layo nalamuhla loku.

8Amasiya wase utfumela tigijimi kuJehoyashi, umsa waJehoyahazi, umsa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, wamnika insayeya watsi: “Wota, sitewubhekana buso nebuso.”

9

14:9
Khu. 9:8
Kodvwa Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, waphendvula Amasiya, inkhosi yakaJuda, watsi: “Sihlahla sesitfwetfwe saseLebanoni satfumela umlayeto kumsedari waseLebanoni, lotsi: ‘Yendzisela umsa wami lentfombi yakakho.’ Kwase kusuka silwane sesiganga saseLebanoni seta satawugcobagcoba lesihlahla sesitfwetfwe ngetinselo taso. 10Liciniso kutsi uyehlulile i-Edomu, nguko nje sewutikhukhumeta kangaka. Ludvumo alube kuwe ngekuncoba kwakho, kodvwa wena hlala phansi lapho kakho! Utibitelelani kuhlupheka, utidvonsele wena kuwa kwakho kanye nekwesive sonkhe sakaJuda?”

11Kodvwa, Amasiya akazange atsandze kulalela. Ngako Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, wahlasela. Jehoyashi na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, babhekana buso nebuso emphini yaseBhethi Shemeshi kulakaJuda. 12Juda weyiswa baka-Israyeli, kwaba nguleyo naleyo ndvodza yabalekela ekhaya kayo. 13Jehoyashi, inkhosi yaka-Israyeli, wabamba Amasiya, inkhosi yakaJuda, umsa waJowashi, labetalwa ngu-Ahaziya, wamtfumba eBhethi Shemeshi. Jehoyashi wase uyahamba waya eJerusalema, wafike wabhidlita lubondza lolwalutungelete iJerusalema kusukela eSangweni laka-Efrayimu kuze kuyewufika ngaseSangweni Leligumbi, indzawo leyayingemamitha labengaba li-180 budze. 14Watsatsa yonkhe igolide nesiliva, nato tonkhe tintfo letatisethempelini laSimakadze, nasengcebeni yasesigodlweni, watfumba nebatfunjwa lababetibambiso, wabuyela nako eSamariya.

15

14:15
2 Khos. 13:12
Leminye imininingwane ngekubusa kwaJehoyashi, konkhe lakwenta, nemphumelelo yakhe, kanye nemphi yabo na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 16Jehoyashi wase uyakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu eSamariya, kanye nemakhosi aka-Israyeli. Jerobowamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Kufa kwa-Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 25:25-28)

17Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, waphila iminyaka leli-15 emvakwekufa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli. 18Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Amasiya ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda.

19Bakha luzungu ngaye eJerusalema, wase uyabaleka waya eLakhishi; kodvwa batfumela emadvodza amcosha, afike ambulalela khona eLakhishi. 20Wabuya asetfwelwe ngelihhashi, watawufihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eJerusalema, Lidolobha laDavide.

21

14:21
2 Khos. 15:1
2 Khr. 26:1
Bonkhe bantfu bakaJuda base batsatsa Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” labeneminyaka leli-16 budzala, bambeka inkhosi esikhundleni seyise, Amasiya. 22Nguye lowakha kabusha i-Elathi wayibuyisela kaJuda, emvakwekukhotsama kweyise Amasiya.

Jerobowamu wesibili, inkhosi yaka-Israyeli

23Ngemnyaka weli-15 wekubusa kwa-Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, ka-Israyeli kwabekwa Jerobowamu, umsa waJehoyashi, kutsi abe yinkhosi. Wabusela eSamariya iminyaka lengema-41. 24

14:24
1 Khos. 12:28
Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, wangete waphendvuka ngisho nakusinye sono lesentiwa nguJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive saka-Israyeli ekoneni. 25
14:25
Jona 1:1
Nguye lowabuyisela iminyele yaka-Israyeli kusukela eLebo Hamathi kuye eLwandle lwase-Arabha,Loku kusho “Lwandle Lweluswayi” njengekusho kwelivi laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, lalikhuluma ngenceku yakhe Jona, umsa wa-Amithayi, umphrofethi waseGathi Heferi.

26

14:26
Dut. 32:36
Simakadze wabona kutsi baka-Israyeli babeva buhlungu kanganani, bonkhe labakhululekile nalabatigcili; kwakute labengahle abasite. 27Njengobe-ke Simakadze bekavele angazange asho kutsi uyakulesula libito la-Israyeli ebusweni bemhlaba, wabasindzisa ngesandla saJerobowamu, umsa waJehoyashi.

28

14:28
2 Sam. 8:6
Leminye imininingwane ngekubusa kwaJerobowamu, nako konkhe lakwenta, nekuncoba kwakhe timphi, nekutsi wayibuyisela njani ka-Israyeli iDamaseko neHamathi, leyase iyakaJuda,“Juda” nome “Yawudi” kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 29
14:29
2 Khos. 15:8
Jerobowamu wase uyakhotsama, wafihlwa emakhosini aka-Israyeli. Zakhariya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.