Siswati 1996 (SWA96)
10

Kubulawa kwendlu yaka-Ahabi

101Ngaleso sikhatsi eSamariya bekunemadvodzana labengema-70 endlu yaka-Ahabi. Ngako Jehu wabhala tincwadzi watitfumela eSamariya etindvuneni taseJezreyeli,Letinye tincwadzi tekucala titsi “tasedolobheni” nakubaholi kanye nebacizi bebantfwana ba-Ahabi, watsi: 2“Masinyane nje, nase nitfole lencwadzi, njengobe emadvodzana enkhosi yenu ahlala nani, futsi ninetincola nemahhashi emphi, nelidolobha lelibiyelwe, ninetikhali, 3khetsani munye wemadvodzana enkhosi yenu lonemandla kakhulu nalofanelekile, nimbeke esihlalweni seyise, nilwele indlu yenkhosi yenu.”

4

10:4
2 Khos. 9:24,27
Kodvwa bona betfuka batsi: “Nangabe emakhosi lamabili ehluleka kumelana naye, tsine-ke singamkhona kanjani?”

5Ngako indvuna yasesigodlweni, neyasedolobheni, nebaholi, kanye nebacizi bebantfwana batfumela umlayeto kuJehu, batsi: “Sitinceku takho, sitakwenta nome ngabe yini lotsi asiyente. Ngeke sibeke muntfu kutsi abe yinkhosi yetfu; yenta loko lokubona kutsi kuncono.”

6Jehu wase ubhala lenye incwadzi yesibili, watsi: “Nangabe nime ngakimi futsi nitangilalela, tsatsani tinhloko temadvodzana enkhosi yenu, bese nita nato lapha kimi eJezreyeli kusasa ngalesikhatsi.”

Manje bantfwabenkhosi labangema-70 nabo babekanye nebaholi belidolobha laseSamariya, lababengubona babakhulisa. 7

10:7
Khu. 9:5
Ngalesikhatsi kufika lencwadzi, labaholi batsatsa lamadvodzana aka-Ahabi langema-70 bawasontsa onkhe. Batsatsa letinhloko tawo batifaka etitjeni batitfumela kuJehu, eJezreyeli. 8Lesitfunywa sefika kuJehu satsi: “Baletse tinhloko tebantfwabenkhosi.”

Jehu wase utsi: “Tibekeni tincumbi letimbili esangweni lelidolobha, kuze kube ngusekuseni kusasa.”

9Ngakusasa ekuseni Jehu waphuma wema embikwaso sonkhe sive, watsi: “Nine nimsulwa. Ngimi lengakhe luzungu ngenkhosi yami, ngayibulala; kodvwa-ke ngubani lobulele bonkhe laba? 10

10:10
1 Khos. 21:19,21
Yatini-ke kutsi kute nalinye livi lalikhulumile Simakadze ngendlu ya-Ahabi leliyakuwela phansi. Simakadze ukwentile loko lakwetsembisa ngenceku yakhe Elija.” 11Ngako Jehu wabulala bonkhe lababeseJezreyeli, labebasasele bendlu yaka-Ahabi, kanye nato tonkhe tikhulu takhe, nebangani bakhe, nebaphristi bakhe, kwangasali ngisho namunye.

Kubulawa kwetihlobo ta-Ahaziya

12Jehu wase uyaphuma ulibangisa eSamariya, kwatsi nakaseBhethi Ekedi yeBelusi, 13

10:13
2 Khr. 22:8
wahlangana naletinye tihlobo ta-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, watibuta watsi: “Nibobani nine?” Tamphendvula tatsi: “Sitihlobo ta-Ahaziya, sesehlele kutawubingelela imindeni yenkhosi neyendlovukazi.”

14Jehu watsi: “Batsatseni baphila.” Ngako babatsatsa baphila, bababulalela eceleni kweBhethi Ekedi; bekungemadvodza langema-42. Jehu wacotfula imbokodvo nesisekelo ka-Ahabi.

Kubulawa kwensali yaka-Ahabi eSamariya

15

10:15
Jer. 35:6
Asesukile lapho, wefika kuJehonadabi, umsa waRekhabi, labesendleleni ayemhlangabeta. Jehu wambingelela watsi: “Ume ngakimi yini, njengobe nami ngibambisene nawe?”

Jehonadabi wamphendvula, watsi: “Yebo.”

Jehu watsi: “Nangabe kunjalo; bamba ingalo.” Ngako Jehonadabi wachawula, Jehu wamdvonsa, amgibelisa encoleni yakhe. 16Jehu watsi: “Hamba nami ubone inshisekelo yami ngaSimakadze.” Ngako wamgibelisa encoleni yakhe wahamba naye.

17Watsi kube efike eSamariya, Jehu wabulala bonkhe lababesasele bendlu ya-Ahabi, wababhubhisa njengekusho kwelivi laSimakadze lalikhuluma nga-Elija.

Kubulawa kwabo bonkhe lababekhonta Bhali

18

10:18
1 Khos. 16:31
Jehu wabe sewubutsa sonkhe sive, wakhuluma kuso watsi: “Ahabi abekhonta Bhali kancane. Jehu utamkhonta kakhulu. 19Manje-ke butsani bonkhe baphrofethi baBhali, nalabamkhontako, kanye nebaphristi bakhe, nibone kungasali ngisho namunye wabo, ngobe ngitakwenta lomkhulu umhlatjelo waBhali. Lowo loyawusala akayiwuchubeka aphila kuleli.” Kodvwa abebayenga nje, entela kubulala lababekhonta Bhali.

20Jehu watsi: “Memetelani umhlangano kutewukhunjulwa Bhali.” Ngako bawumemetela. 21Ngako watfumela livi kulo lonkhe laka-Israyeli. Bonkhe lababekhonta Bhali baphelela ngetinkhani, kwabate ngisho namunye lowasala. Bagcwala lithempeli laBhali kusuka ekucaleni kwayawuphuma ekugcineni. 22Jehu wakhuluma kulomgcini wetembatfo, watsi: “Buyisa tembatfo tabo bonkhe lababekhonta Bhali.” Nembala watiletsa.

23Ngako boJehu naJehonadabi, umsa waRekhabi, bangena ekhatsi ethempelini laBhali. Jehu wakhuluma kulababekhonta Bhali, watsi: “Calatani, nibuke kutsi kute namunye losisebenti saSimakadze lesikanye nani ngaphandle kwalababekhonta Bhali.” 24Ngako bangena bayakwenta imihlatjelo neminikelo yekushiswa. Ngaleso sikhatsi Jehu abemise emadvodza langema-80 ngephandle, lawatjela watsi: “Nangabe lomunye wenu angahle ayekele munye nje walabantfu lengibanikele etandleni tenu, aphunyule, loko uyawukukhokhela ngemphilo yakhe.”

25

10:25
1 Khos. 18:40
Kwatsi kube Jehu acedze kwenta iminikelo yekushiswa, wayala letindvuna takhe nabomahlalesangweni, watsi: “Ngenani nibabulale bonkhe, kungaphunyuli ngisho namunye.” Ngako babesukela bababhokodzela ngetinkemba. Labomahlalesangweni netindvuna bajikijela letidvumbu ngephandle, base bangena ekhatsi lelingekhatsi kakhulu ethempelini laBhali. 26
10:26
2 Khos. 1:18
Batsatsa lelitje lekwakutsiwa lingcwele, balikhiphela ngephandle kwelithempeli laBhali, balishisa. 27Balibhubhisa lelitje laBhali lekwakutsiwa lingcwele, babhidlita nalelithempeli laBhali. Bantfu balisebentisa njengemthoyi kusukela ngalelo langa kuze kube ngulamuhla.

28Jehu wakucedza kanjalo-ke kukhontwa kwaBhali ka-Israyeli. 29

10:29
1 Khos. 12:28
Noko akazange agucuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive sema-Israyeli ekoneni lekwakukukhonta litfole legolide eBetheli nakaDani.

30

10:30
2 Khos. 15:12
Simakadze wakhuluma kuJehu, watsi: “Njengobe wente lokuhle, waphumelelisa loko lokuhle emehlweni ami, wenta nasendlini yaka-Ahabi konkhe loko lenganginako engcondvweni yami kutsi ngikwente, ngako situkulwane sakho sesiyawuhlala esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli kuze kube ngusesitukulwaneni sesine.” 31Kodvwa Jehu akazange acaphele kunakekela umtsetfo waSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu labedvonsele ngato sive sema-Israyeli ekoneni.

Kufa kwaJehu

32

10:32
1 Khos. 19:17
2 Khos. 8:12
Ngalawo malanga Simakadze wacala kunciphisa live laka-Israyeli. Hazayeli wawehlula ema-Israyeli, walibusa lonkhe live lawo, 33kusukela eJordane kuye emphumalanga, lonkhe live lakaGileyadi, sigodzi sakaGadi, naRubeni, naManase kusukela e-Aroyeri ngasemfuleni i-Anoni lesibhukula iGileyadi ekhatsi size siyewuphumela eBhashani.

34Leminye imininingwane yaJehu nalokunye lakwenta, nekubusa kwakhe, nekuphumelela kwakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 35

10:35
2 Khos. 13:1
Jehu wase uyakhotsama, wafihlwa eSamariya. Jehoyahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe. 36Sikhatsi labusa ngaso Jehu etikwesive saka-Israyeli saba ngiminyaka lengema-28 seyiyonkhe.

11

Athaliya, indlovukazi yakaJuda

(2 Khr. 22:10 – 23:15)

111

11:1
2 Khr. 22:10
Athaliya, unabo-Ahaziya, watsi kube abone kutsi indvodzana yakhe seyifile, wachubeka wabulala bonkhe bantfwabenkhosi. 2Kodvwa Jehosheba, indvodzakati yenkhosi JehoramuNome “Joramu” labengudzadzewabo-Ahaziya, watsatsa Jowashi, umsa wa-Ahaziya, wamuba, wamsusa emkhatsini walaba labanye bantfwabenkhosi labese batawubulawa. Wamtsatsa wayakumbhacisa kanye nesidzandzane sakhe ekamelweni lekulala. Bamfihla-ke lomntfwana ku-Athaliya; ngako-ke akazange asabulawa Jowashi. 3Wahlala abhaciswe naJehosheba,“naJehosheba” lamanye emahumusho atsi “nalomongi wakhe” ethempelini laSimakadze iminyaka lesitfupha ngesikhatsi kusabusa Athaliya eveni.

4

11:4
2 Khr. 23:1
Kwatsi ngemnyaka wesikhombisa Jehoyada, umphristi, watfumela kwalandvwa tindvuna temakhulu, tasesigodlweni, netabomahlalesangweni, watsi atiletfwe kuye ethempelini laSimakadze. Wenta sivumelwane nato watifungisa asethempelini laSimakadze. Wase utikhombisa lendvodzana yenkhosi. 5Watidvonsa ngendlebe watsi: “Naku lokufanele nikwente: Nine lenisemabutfweni lamatsatfu langena emsebentini ngemaSabatha, libutfo leliyincenye yesitsatfu litabociza sigodlo, 6lenye incenye yesitsatfu icize lisango iSuri, bese kutsi lenye incenye yesitsatfu icize lisango lelingemuva kwabomahlalesangweni labaciza lithempeli ngemagema. 7Nine-ke leningemabutfo lamabili laphuma emsebentini ngemaSabatha nani nifanele nicize lithempeli, nilicizele inkhosi. 8Tihleleni nisingatse inkhosi, ngulowo nalowo ahlome aphelele, aphatse tikhali takhe. Nome ngubani losondzela ngasebaleni lenilitungeletile“ngasebaleni lenilitungeletile” nome “ngasemabutfweni enu” abulawe. Nihlale nisedvutane nenkhosi, nome ngukuphi lapho iya khona.”

9Letindvuna temakhulu tenta njengobe Jehoyada, umphristi, abeshito. Nguleyo yatsatsa akayo emadvodza, lawo labengena emsebentini ngemaSabatha nalawo labephuma emsebentini ngemaSabatha, eta kuJehoyada, umphristi. 10Wase uhlomisa letindvuna ngetikhali nangemahawu lekwakukwenkhosi Davide, kugcinwe ethempelini laSimakadze. 11Labomahlalesangweni, ngulowo abambe tikhali takhe, batihlela basingatsa inkhosi, edvute nelilati kanye nelithempeli, kusukela ngaseningizimu kuze kuye ngasenyakatfo kwelithempeli.

12

11:12
Dut. 17:18
1 Sam. 10:24
1 Khos. 1:25,39
Jehoyada wase ukhipa lomntfwanenkhosi wametfwesa umchele webukhosi, wamnika incwadzi yesivumelwane, wase umemetela kutsi uyinkhosi. Bamgcoba, bantfu base bashaya tandla, bamemeta, batsi: “Lunwele loludze, nkhosi.”

13Watsi Athaliya kube eve lomsindvo lowawentiwa bomahlalesangweni nesive, wase uya kulabantfu ethempelini laSimakadze. 14Watsi uyabuka, wabona nanso inkhosi imile eceleni kwensika njengekwelisiko. Tindvuna nebashayi bemacilongo bebasingatse inkhosi, bonkhe bantfu belive bajabula bashaya nemacilongo. Ngako Athaliya wadzabula tingubo takhe, wamemeta watsi: “Ngemavukelambuso! Ngemavukelambuso!”

15Jehoyada, umphristi, wayala letindvuna temakhulu letatiwaphetse watsi: “Mkhipheni Athaliya lapha emkhatsini weticheme,Nome “ngaphandle kwemacentselo” nibagwaze ngenkemba bonkhe labamlandzelako.” Ngobe umphristi abetsite: “Ningambulaleli ekhatsi ethempelini laSimakadze.” 16Ngako bambhadzama, asatsi ufika kulendzawo lapho emahhashi angenela ngakhona, nakangena emabaleni asendlunkhulu, bambulalela khona lapho.

Tingucuko letentiwa nguJehoyada

(2 Khr. 23:16-21)

17Jehoyada wase wenta sivumelwane emkhatsini waSimakadze nenkhosi nesive kutsi sebayawuba sive saSimakadze, wachubeka wenta sivumelwane emkhatsini webantfu nenkhosi. 18

11:18
2 Khos. 10:26
2 Khr. 31:1
Bonkhe bantfu bakulelo live baya ethempelini laBhali balibhidlita. Badzilita nemalati akhe kanye naletithico, kwaba tincetu, babulala naMathani, umphristi waBhali, bambulalela embikwalamalati.

Jehoyada, umphristi, wase umisa bomahlalesangweni basethempelini laSimakadze. 19Wabutsa tindvuna temakhulu, netesigodlo, nabomahlalesangweni, kanye nabo bonkhe bantfu bakulelo live, behlisa inkhosi ethempelini laSimakadze, bashuca bayawungena esigodlweni, bangena ngendlela yelisango lalabaciza sigodlo. Inkhosi yavele yahlala esihlalweni sayo sebukhosi. 20Bonkhe bantfu balelo live bajabula. Lidolobha laba nekuthula, ngobe phela Athaliya abebhokodzelwe ngenkemba ekhatsi esigodlweni.

21Jowashi abeneminyaka lesikhombisa nakacala kubusa.

12

Jowashi, inkhosi yakaJuda

(2 Khr. 24:1-16)

121

12:1
2 Khr. 24:1
Ngemnyaka wesikhombisa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, Jowashi wabekwa waba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40. Libito lenina bekunguSibiya waseBherisheba. 2Jowashi wenta lokuhle emehlweni aSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi abelulekwa ngumphristi Jehoyada. 3
12:3
1 Khos. 15:14
Noko tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico tatingakesuswa; bantfu bachubeka nekwentela kuto imihlatjelo batfuncisa khona nemphepho.

4

12:4
Lev. 27:2
2 Khos. 22:4
Jowashi wakhuluma kubaphristi, watsi: “Butsani yonkhe imali yeminikelo lengcwele leletfwa ethempelini laSimakadze: imali lebutfwa ngangekwesilinganiso semuntfu, nemali leyemukelwa etifungweni letentiwa ngumuntfu ngamunye, nemali yeminikelo yesihle leletfwa ethempelini. 5Wonkhe umuntfu longumphristi akabelwe imali ngulomunye webagcini betimali, isetjentiswe ekwakheni kabusha konkhe lokutfolakale ethempelini kutsi sekonakele.”

6Kodvwa kwaze kwaba ngumnyaka wema-23 wekubusa kwenkhosi Jowashi solomane baphristi bangakalakhi kabusha lithempeli. 7Ngako-ke inkhosi Jowashi yabita Jehoyada, umphristi, kanye nalabanye baphristi, yababuta, yatsi kubo: “Anilakhi ngani kabusha lelithempeli, lapho selihhihlike khona? Ningasaphindzi-ke nitsatse imali kubagcini betimali, kodvwa niboyendlulisela ekwakhiweni kabusha kwelithempeli.” 8Baphristi bavuma kutsi bangeke basayitsatsa imali kubantfu nekutsi lithempeli lingeke lisakhiwa kabusha ngibo.

9

12:9
2 Khr. 24:8
Umphristi Jehoyada watsatsa libhokisi, wabhobosa imbobo lapha esivalweni salo, wase ulibeka lapha eceleni kwelilati ngesekudla salo, nawungena ethempelini laSimakadze. Baphristi lababeciza umnyango babefaka kulelibhokisi yonkhe imali leyayiletfwe bantfu ethempelini laSimakadze. 10Babetsi bangabona kutsi seyinyenti imali kulelibhokisi, bese bayeta bomabhalane benkhosi nemphristi lomkhulu, bafike bayibale yonkhe lemali leseyiletfwe ethempelini laSimakadze, bese bayiwolela etikhwameni. 11Babetsi bangayibala lemali, bese bayinika labo lababebekwe kutsi bengamele kwakhiwa kwelithempeli. Bona-ke babeholela laba labasebentako lapha ethempelini laSimakadze: lababatako, 12nalababeka ematje, nalabawacotako. Batsenga tingodvo nematje lacotiwe ekulungisa lithempeli laSimakadze. Bahlangabetana nato tonkhe tidzingo tekuvusetela lithempeli.

13

12:13
1 Khos. 7:50
Lemali leyayiletfwa lapha ethempelini ayizange isetjentiswe ekwakheni titja tesiliva, netijubantsambo, netitja tekunyenyeta, nemacilongo nanome ngabe seyini-ke lokusitja segolide nesesiliva lokukwelithempeli laSimakadze, 14yasetjentiswa kuphela ekukhokheleni bantfu lababesebenta ekwakheni kabusha lithempeli. 15Labantfu lababengamele lokwakhiwa kabusha kwelithempeli babetsembeke kangangobe akuzange kudzingeke nekutsi babutwe kutsi lemali beyisetjentiswa kanjani nabakhokhela letisebenti. 16
12:16
Lev. 5:15
7:7
Num. 5:9
Imali yeminikelo yemacala neyeminikelo yetono yona yayingangeniswa ethempelini laSimakadze, yayiba yebaphristi.

17

12:17
2 Khos. 8:12
2 Khr. 24:23
Ngaleso sikhatsi Hazayeli, inkhosi yaseSiriya, yakhuphuka yayawuhlasela iGathi, yayitfumba; yesuka lapho yacondza eJerusalema, nayo yayihlasela. 18
12:18
1 Khos. 15:18
2 Khos. 16:8
18:15
Kodvwa Jowashi,NgesiHebheru “Jowashi” uke abitwe ngekutsi “Jehoyashi” inkhosi yakaJuda, yatsatsa tonkhe timphahla letingcwele letatinikelwe boyisemkhulu, Jehoshafati, naJehoramu, na-Ahaziya, emakhosi akaJuda; watsatsa nato tonkhe tipho letatinikelwe nguye cobo lwakhe, nayo yonkhe igolide leyatfolakala endlini yengcebo, ethempelini laSimakadze, nasesigodlweni senkhosi, watitfumela kuHazayeli, inkhosi yaseSiriya, lowase uyayiyekela iJerusalema, wangabe asayihlasela.

19Leminye imininingwane yetintfo letenteka ekubuseni kwaJowashi,NgesiHebheru “Jowashi” uke abitwe ngekutsi “Jehoyashi” nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda. 20

12:20
2 Khos. 14:5
Tindvuna takhe tamakhela luzungu tamsontsela eBhethi Milo, emgwacweni locondze eSila. 21Letindvuna letamsontsa bekuboJozabadi, umsa waShimeyathi, naJehozabadi, umsa waShomeri. Wafa, wafihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eDolobheni laDavide. Amasiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.