Siswati 1996 (SWA96)
11

Athaliya, indlovukazi yakaJuda

(2 Khr. 22:10 – 23:15)

111

11:1
2 Khr. 22:10
Athaliya, unabo-Ahaziya, watsi kube abone kutsi indvodzana yakhe seyifile, wachubeka wabulala bonkhe bantfwabenkhosi. 2Kodvwa Jehosheba, indvodzakati yenkhosi JehoramuNome “Joramu” labengudzadzewabo-Ahaziya, watsatsa Jowashi, umsa wa-Ahaziya, wamuba, wamsusa emkhatsini walaba labanye bantfwabenkhosi labese batawubulawa. Wamtsatsa wayakumbhacisa kanye nesidzandzane sakhe ekamelweni lekulala. Bamfihla-ke lomntfwana ku-Athaliya; ngako-ke akazange asabulawa Jowashi. 3Wahlala abhaciswe naJehosheba,“naJehosheba” lamanye emahumusho atsi “nalomongi wakhe” ethempelini laSimakadze iminyaka lesitfupha ngesikhatsi kusabusa Athaliya eveni.

4

11:4
2 Khr. 23:1
Kwatsi ngemnyaka wesikhombisa Jehoyada, umphristi, watfumela kwalandvwa tindvuna temakhulu, tasesigodlweni, netabomahlalesangweni, watsi atiletfwe kuye ethempelini laSimakadze. Wenta sivumelwane nato watifungisa asethempelini laSimakadze. Wase utikhombisa lendvodzana yenkhosi. 5Watidvonsa ngendlebe watsi: “Naku lokufanele nikwente: Nine lenisemabutfweni lamatsatfu langena emsebentini ngemaSabatha, libutfo leliyincenye yesitsatfu litabociza sigodlo, 6lenye incenye yesitsatfu icize lisango iSuri, bese kutsi lenye incenye yesitsatfu icize lisango lelingemuva kwabomahlalesangweni labaciza lithempeli ngemagema. 7Nine-ke leningemabutfo lamabili laphuma emsebentini ngemaSabatha nani nifanele nicize lithempeli, nilicizele inkhosi. 8Tihleleni nisingatse inkhosi, ngulowo nalowo ahlome aphelele, aphatse tikhali takhe. Nome ngubani losondzela ngasebaleni lenilitungeletile“ngasebaleni lenilitungeletile” nome “ngasemabutfweni enu” abulawe. Nihlale nisedvutane nenkhosi, nome ngukuphi lapho iya khona.”

9Letindvuna temakhulu tenta njengobe Jehoyada, umphristi, abeshito. Nguleyo yatsatsa akayo emadvodza, lawo labengena emsebentini ngemaSabatha nalawo labephuma emsebentini ngemaSabatha, eta kuJehoyada, umphristi. 10Wase uhlomisa letindvuna ngetikhali nangemahawu lekwakukwenkhosi Davide, kugcinwe ethempelini laSimakadze. 11Labomahlalesangweni, ngulowo abambe tikhali takhe, batihlela basingatsa inkhosi, edvute nelilati kanye nelithempeli, kusukela ngaseningizimu kuze kuye ngasenyakatfo kwelithempeli.

12

11:12
Dut. 17:18
1 Sam. 10:24
1 Khos. 1:25,39
Jehoyada wase ukhipa lomntfwanenkhosi wametfwesa umchele webukhosi, wamnika incwadzi yesivumelwane, wase umemetela kutsi uyinkhosi. Bamgcoba, bantfu base bashaya tandla, bamemeta, batsi: “Lunwele loludze, nkhosi.”

13Watsi Athaliya kube eve lomsindvo lowawentiwa bomahlalesangweni nesive, wase uya kulabantfu ethempelini laSimakadze. 14Watsi uyabuka, wabona nanso inkhosi imile eceleni kwensika njengekwelisiko. Tindvuna nebashayi bemacilongo bebasingatse inkhosi, bonkhe bantfu belive bajabula bashaya nemacilongo. Ngako Athaliya wadzabula tingubo takhe, wamemeta watsi: “Ngemavukelambuso! Ngemavukelambuso!”

15Jehoyada, umphristi, wayala letindvuna temakhulu letatiwaphetse watsi: “Mkhipheni Athaliya lapha emkhatsini weticheme,Nome “ngaphandle kwemacentselo” nibagwaze ngenkemba bonkhe labamlandzelako.” Ngobe umphristi abetsite: “Ningambulaleli ekhatsi ethempelini laSimakadze.” 16Ngako bambhadzama, asatsi ufika kulendzawo lapho emahhashi angenela ngakhona, nakangena emabaleni asendlunkhulu, bambulalela khona lapho.

Tingucuko letentiwa nguJehoyada

(2 Khr. 23:16-21)

17Jehoyada wase wenta sivumelwane emkhatsini waSimakadze nenkhosi nesive kutsi sebayawuba sive saSimakadze, wachubeka wenta sivumelwane emkhatsini webantfu nenkhosi. 18

11:18
2 Khos. 10:26
2 Khr. 31:1
Bonkhe bantfu bakulelo live baya ethempelini laBhali balibhidlita. Badzilita nemalati akhe kanye naletithico, kwaba tincetu, babulala naMathani, umphristi waBhali, bambulalela embikwalamalati.

Jehoyada, umphristi, wase umisa bomahlalesangweni basethempelini laSimakadze. 19Wabutsa tindvuna temakhulu, netesigodlo, nabomahlalesangweni, kanye nabo bonkhe bantfu bakulelo live, behlisa inkhosi ethempelini laSimakadze, bashuca bayawungena esigodlweni, bangena ngendlela yelisango lalabaciza sigodlo. Inkhosi yavele yahlala esihlalweni sayo sebukhosi. 20Bonkhe bantfu balelo live bajabula. Lidolobha laba nekuthula, ngobe phela Athaliya abebhokodzelwe ngenkemba ekhatsi esigodlweni.

21Jowashi abeneminyaka lesikhombisa nakacala kubusa.