Siswati 1996 (SWA96)
9

Kugcotjwa kwaJehu kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli

91Umphrofethi Elisha watfuma lomunye welicembu lebaphrofethi lababenaye, watsi kuye: “Bopha lijazi lakho ngelibhande, utsatse luphondvo lwemafutsa uhambe nalo uye eRamothi“iRamothi” ike ibhalwe ngekutsi “iRama” Gileyadi. 2

9:2
1 Khos. 19:16
Utawutsi ungefika lapho, ufune Jehu, umsa waJehoshafati, lotalwa nguNimshi. Ubofika ucondze kuye umkhiphe emkhatsini walabangani bakhe, umngenise ekamelweni lelingekhatsi kakhulu. 3Ubobe sewutsatsa loluphondvo lwemafutsa umtsele ngalamafutsa enhloko yakhe utsi: ‘Naku lakushoko Simakadze: “Ngikugcoba kuba yinkhosi etikwesive saka-Israyeli,” ’ usuke lapho uvule umnyango ucele empunzini, ungalibali!”

4Ngako lelijaha, lelalingumphrofethi, lesuka lacondza eRamothi Gileyadi. 5Latsi nalifika khona, lakhandza letindvuna temphi tihleti ndzawonye, lafike latsi: “Nginemlayeto wakho, ndvuna.”

Jehu walibuta watsi: “Ukhuluma nabani?”

Lomphrofethi wamphendvula, watsi: “Nawe, ndvuna.”

6

9:6
2 Khr. 22:7
Jehu wasukumela etulu bayawungena endlini. Lomphrofethi wase utsela emafutsa etikwenhloko yaJehu, watsi: “Naku lakushoko Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Ngiyakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwesive saSimakadze, ema-Israyeli. 7
9:7
1 Khos. 18:4
19:10
Ufanele ubhubhise indlu yaka-Ahabi, inkhosi yakho; ngitawukhipha sibhongo sengati yetinceku tami, baphrofethi, nengati yato tonkhe tinceku taSimakadze leyacitfwa nguJezebeli. 8
9:8
1 Khos. 14:10
21:21
Yonkhe indlu yaka-Ahabi itawubhubha. Ngitawubhubhisa ka-Ahabi bonkhe labadvuna labasele ka-Israyeli, labakhululekile nalabatigcili.

9

9:9
1 Khos. 15:29
16:3,11
“ ‘Ngiyakwenta indlu yaka-Ahabi ibe njengendlu yakaJerobowamu, umsa waNebati, nanjengendlu yakaBhasha, umsa wa-Ahiya. 10Jezebeli yena uyawudliwa tinja kulendzawo yaseJezreyeli, futsi akayiwungcwatjwa ngumuntfu.’ ” Wesuka lapho wavula umnyango, wacela empunzini.

11

9:11
Jer. 29:26
Hos. 9:7
Watsi Jehu nakaphumela kulabangani bakhe, lomunye wabo wambuta watsi: “Kusahamba kahle yini? Loluhlanya belutekwentani lapha kuwe?”

Jehu wamphendvula, watsi: “Niyamati lomuntfu kanye naletintfo latikhulumako.”

12Batsi: “Unemanga! Sitjele.”

Jehu wabaphendvula, watsi: “Naku lakushito kimi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: “Ngiyakugcoba kutsi ube yinkhosi etikwa-Israyeli.” ’ ”

13

9:13
Mat. 21:8
Besuka lapho bamphutfuma bamendlalela emajazi abo etikwetitebhisi, ngaphansi kwetinyawo takhe. Base bashaya emacilongo bamemetela batsi: “Jehu yinkhosi!”

Kubulawa kwaJoramuNome “Jehoramu” nguJehu

14Jehu, umsa waJehoshafati, lotalwa nguNimshi, wakha luzungu ngaJoramu.Nome “Jehoramu” Ngaleso sikhatsi Joramu kanye nabo bonkhe baka-Israyeli babesolomane bavikele iRamothi Gileyadi kuHazayeli, inkhosi yemaSiriya, 15

9:15
2 Khos. 8:28
kodvwa JoramuNome “Jehoramu” abesabuyele kulela laseJezreyeli kuyawuphotisa emanceba labewagwazwe ngemaSiriya emphini yawo naHazayeli, inkhosi yemaSiriya. Jehu watsi: “Nangabe nani nibona kanjalo, caphelani kutsi kungaphunyuli ngisho namunye lapha edolobheni ahambe ayewuteka letindzaba lena eJezreyeli.” 16Ngako wagibela encoleni yakhe yemphi, wabanga eJezreyeli, ngobe phela JoramuNome “Jehoramu” abephumulele lapho, kantsi na-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, abehlile kuyakumvusela.

17Kwatsi mahlalesangweni waseJezreyeli nakatsi uphakamisa emehlo, asetulu embhoshongweni, wabona ngemabutfo aJehu eta avivile, wamemeta watsi: “Ngibona emabutfo eta avivile.”

JoramuNome “Jehoramu” watsi: “Tfumela sigijimi lesingumgibeli, usitfume kutsi siyewubabuta sitsi: ‘Nita ngekuthula yini?’ ”

18Lomgibeli waphutfuma wayawuhlangabeta Jehu, wafike watsi: “Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Uta ngekuthula yini?’ ”

Jehu wasiphendvula, watsi: “Utakwentani ngekuthula? Jikela ngasemvakwami, ungilandzele.”

Lomahlalesangweni wabika watsi: “Lesitfunywa sesifikile kubo, kodvwa asibonakali kubuya.”

19Ngako inkhosi yakhipha lesinye sitfunywa ngelihhashi, satsi nasifika kubo, satsi: “Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Uta ngekuthula yini?’ ”

Jehu naso wasiphendvula, watsi: “Utakwentani ngekuthula? Jikela ngasemvakwami, nawe ungilandzele.”

20Lomahlalesangweni wabika watsi: “Sigijimi sesifikile kubo, kodvwa naso asisabonakali kubuya. Lokugijima ngencola yemphi kubonakala shangatsi kwaJehu, umsa waNimshi, ugijimisa kweluhlanya.”

21

9:21
1 Khos. 21:1
JoramuNome “Jehoramu” watsi: “Bophelani incola yami.” Kwatsi nase tiboshelwe, Joramu, inkhosi yaka-Israyeli, na-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, baphuma bajikeka ngetincola tabo, nguloyo agibele yakakhe incola, bayawuhlangabeta Jehu. Bahlangana naye kulesivini lesasisaNabothi waseJezreyeli. 22Watsi JoramuNome “Jehoramu” kube abone Jehu, wambuta watsi: “Ute ngekuthula yini, Jehu?”

Jehu waphendvula watsi: “Kuthula kungaba khona kanjani, nangabe solomane kusekhona tithico nebutsakatsi benyoko Jezebeli?”

23JoramuNome “Jehoramu” wagucuka wacela empunzini, amemeta Ahaziya, atsi: “Limbuka! Ahaziya!”

24Jehu wase unsala butjoki bakhe wamjijimeta, umcibisholo wangena emhlabankhomo, wadzabula inhlitiyo ekhatsi, JoramuNome “Jehoramu” wadzilika encoleni yakhe. 25

9:25
1 Khos. 21:19
22:38
Jehu wakhuluma kuBidkari, umshayeli wencola yakhe, watsi: “Tsatsa lesidvumbu sakhe usijike lapha kulesivini lebesisaNabothi waseJezreyeli. Khumbula kutsi tsine nawe sasihamba sobabili sigibele incola yinye sidledlemuka emvakwa-Ahabi, uyise, ngesikhatsi Simakadze akhuluma lesiphrofetho ngaye, watsi: 26‘Itolo ngibone ingati yaNabothi kanye neyemadvodzana akhe, kusho Simakadze, vele ngiyawukwenta uyikhokhele kuyo yona lendzawo lena, kusho Simakadze,’Fundza 1 Khos. 21:19 Manje-ke mtsatseni, nimjike kuleyo ndzawo, njengekusho kwelivi laSimakadze.”

Kubulawa kwa-Ahaziya, inkhosi yakaJuda

27

9:27
2 Khr. 22:9
Watsi kube Ahaziya, inkhosi yakaJuda, akubone konkhe lokwase kwentekile, wabaleka ngemgwaco wacondza eBhethi Hagani.Nome “wabaleka ngendlela leyayicondze endlini yesivini” Jehu wamcosha, amemeta, atsi: “Mbulaleni naye!” Bamgwaza asesencoleni yakhe emanceba lamabi ngesikhatsi asabaleka ngemgwaco loya eGuri ngaseJibleyamu, kodvwa noko wabaleka wangenisa eMegido, wafike wafela khona. 28Tinceku takhe tamgibelisa encoleni yakhe tammikisa eJerusalema, lapho tafike tamfihlela khona kanye naboyisemkhulu edlizeni lakhe, eDolobheni laDavide. 29
9:29
2 Khos. 8:25
Ngemnyaka weli-11 waJoramu,Nome “Jehoramu” umsa wa-Ahabi, Ahaziya waba yinkhosi yakaJuda.

Kubulawa kwenkhosikati Jezebeli

30Jehu wase uya eJezreyeli. Watsi kube akuve loko Jezebeli, wapenda emehlo akhe, walungisa tinwele takhe, wase uvela ngelifasitelo. 31

9:31
1 Khos. 16:10,18
Watsi nje Jehu asangena esangweni, wambuta watsi: “Ute ngekuthula yini, Zimri, wena mbulali wenkhosi yakho?”Nome “Zimri wase waba nako yini kuthula, nase abulale inkhosi yakhe”

32Jehu wabuka etulu efasitelweni, wamemeta watsi: “Ngubani lome ngakimi? Ngubani?” Babili nome batsatfu batsenwa bambuka ngelifasitelo. 33Jehu wabamemeta watsi: “Khiphani Jezebeli, nimjike phansi!” Ngako bambamba bamkhipha ngelifasitelo, emasaphatelo engati yakhe abhoca lubondza kanye nemahhashi ngesikhatsi asamgcobagcoba ngetinselo tawo.

34

9:34
1 Khos. 16:31
Jehu wangena, wadla, wanatsa, wase utsi: “Nimnakekele lomfati localekisiwe, nimngcwabe; ngobe abeyindvodzakati yenkhosi.” 35Kodvwa batsi nabaphumela ngephandle kuyawumngcwaba, bakhandza kute lutfo ngaphandle kwelukhakhayi nje, netinyawo, netandla. 36
9:36
1 Khos. 21:23
Bancandzeka bayawubikela Jehu. Jehu watsi: “Leli livi laSimakadze lalikhuluma ngenceku yakhe Elija waseThishbe: ‘Kuleyo ndzawo eJezreyeli, tinja tiyawudla sidvumbu saJezebeli.Fundza 1 Khos. 21:23 37Sidvumbu saJezebeli siyawuba njengemangcoliso kuleyo ndzawo, esigcawini saseJezreyeli, kangangekutsi kuyawubate loyawuphindze ambone aze atsi: “Lona nguJezebeli.” ’ ”

10

Kubulawa kwendlu yaka-Ahabi

101Ngaleso sikhatsi eSamariya bekunemadvodzana labengema-70 endlu yaka-Ahabi. Ngako Jehu wabhala tincwadzi watitfumela eSamariya etindvuneni taseJezreyeli,Letinye tincwadzi tekucala titsi “tasedolobheni” nakubaholi kanye nebacizi bebantfwana ba-Ahabi, watsi: 2“Masinyane nje, nase nitfole lencwadzi, njengobe emadvodzana enkhosi yenu ahlala nani, futsi ninetincola nemahhashi emphi, nelidolobha lelibiyelwe, ninetikhali, 3khetsani munye wemadvodzana enkhosi yenu lonemandla kakhulu nalofanelekile, nimbeke esihlalweni seyise, nilwele indlu yenkhosi yenu.”

4

10:4
2 Khos. 9:24,27
Kodvwa bona betfuka batsi: “Nangabe emakhosi lamabili ehluleka kumelana naye, tsine-ke singamkhona kanjani?”

5Ngako indvuna yasesigodlweni, neyasedolobheni, nebaholi, kanye nebacizi bebantfwana batfumela umlayeto kuJehu, batsi: “Sitinceku takho, sitakwenta nome ngabe yini lotsi asiyente. Ngeke sibeke muntfu kutsi abe yinkhosi yetfu; yenta loko lokubona kutsi kuncono.”

6Jehu wase ubhala lenye incwadzi yesibili, watsi: “Nangabe nime ngakimi futsi nitangilalela, tsatsani tinhloko temadvodzana enkhosi yenu, bese nita nato lapha kimi eJezreyeli kusasa ngalesikhatsi.”

Manje bantfwabenkhosi labangema-70 nabo babekanye nebaholi belidolobha laseSamariya, lababengubona babakhulisa. 7

10:7
Khu. 9:5
Ngalesikhatsi kufika lencwadzi, labaholi batsatsa lamadvodzana aka-Ahabi langema-70 bawasontsa onkhe. Batsatsa letinhloko tawo batifaka etitjeni batitfumela kuJehu, eJezreyeli. 8Lesitfunywa sefika kuJehu satsi: “Baletse tinhloko tebantfwabenkhosi.”

Jehu wase utsi: “Tibekeni tincumbi letimbili esangweni lelidolobha, kuze kube ngusekuseni kusasa.”

9Ngakusasa ekuseni Jehu waphuma wema embikwaso sonkhe sive, watsi: “Nine nimsulwa. Ngimi lengakhe luzungu ngenkhosi yami, ngayibulala; kodvwa-ke ngubani lobulele bonkhe laba? 10

10:10
1 Khos. 21:19,21
Yatini-ke kutsi kute nalinye livi lalikhulumile Simakadze ngendlu ya-Ahabi leliyakuwela phansi. Simakadze ukwentile loko lakwetsembisa ngenceku yakhe Elija.” 11Ngako Jehu wabulala bonkhe lababeseJezreyeli, labebasasele bendlu yaka-Ahabi, kanye nato tonkhe tikhulu takhe, nebangani bakhe, nebaphristi bakhe, kwangasali ngisho namunye.

Kubulawa kwetihlobo ta-Ahaziya

12Jehu wase uyaphuma ulibangisa eSamariya, kwatsi nakaseBhethi Ekedi yeBelusi, 13

10:13
2 Khr. 22:8
wahlangana naletinye tihlobo ta-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, watibuta watsi: “Nibobani nine?” Tamphendvula tatsi: “Sitihlobo ta-Ahaziya, sesehlele kutawubingelela imindeni yenkhosi neyendlovukazi.”

14Jehu watsi: “Batsatseni baphila.” Ngako babatsatsa baphila, bababulalela eceleni kweBhethi Ekedi; bekungemadvodza langema-42. Jehu wacotfula imbokodvo nesisekelo ka-Ahabi.

Kubulawa kwensali yaka-Ahabi eSamariya

15

10:15
Jer. 35:6
Asesukile lapho, wefika kuJehonadabi, umsa waRekhabi, labesendleleni ayemhlangabeta. Jehu wambingelela watsi: “Ume ngakimi yini, njengobe nami ngibambisene nawe?”

Jehonadabi wamphendvula, watsi: “Yebo.”

Jehu watsi: “Nangabe kunjalo; bamba ingalo.” Ngako Jehonadabi wachawula, Jehu wamdvonsa, amgibelisa encoleni yakhe. 16Jehu watsi: “Hamba nami ubone inshisekelo yami ngaSimakadze.” Ngako wamgibelisa encoleni yakhe wahamba naye.

17Watsi kube efike eSamariya, Jehu wabulala bonkhe lababesasele bendlu ya-Ahabi, wababhubhisa njengekusho kwelivi laSimakadze lalikhuluma nga-Elija.

Kubulawa kwabo bonkhe lababekhonta Bhali

18

10:18
1 Khos. 16:31
Jehu wabe sewubutsa sonkhe sive, wakhuluma kuso watsi: “Ahabi abekhonta Bhali kancane. Jehu utamkhonta kakhulu. 19Manje-ke butsani bonkhe baphrofethi baBhali, nalabamkhontako, kanye nebaphristi bakhe, nibone kungasali ngisho namunye wabo, ngobe ngitakwenta lomkhulu umhlatjelo waBhali. Lowo loyawusala akayiwuchubeka aphila kuleli.” Kodvwa abebayenga nje, entela kubulala lababekhonta Bhali.

20Jehu watsi: “Memetelani umhlangano kutewukhunjulwa Bhali.” Ngako bawumemetela. 21Ngako watfumela livi kulo lonkhe laka-Israyeli. Bonkhe lababekhonta Bhali baphelela ngetinkhani, kwabate ngisho namunye lowasala. Bagcwala lithempeli laBhali kusuka ekucaleni kwayawuphuma ekugcineni. 22Jehu wakhuluma kulomgcini wetembatfo, watsi: “Buyisa tembatfo tabo bonkhe lababekhonta Bhali.” Nembala watiletsa.

23Ngako boJehu naJehonadabi, umsa waRekhabi, bangena ekhatsi ethempelini laBhali. Jehu wakhuluma kulababekhonta Bhali, watsi: “Calatani, nibuke kutsi kute namunye losisebenti saSimakadze lesikanye nani ngaphandle kwalababekhonta Bhali.” 24Ngako bangena bayakwenta imihlatjelo neminikelo yekushiswa. Ngaleso sikhatsi Jehu abemise emadvodza langema-80 ngephandle, lawatjela watsi: “Nangabe lomunye wenu angahle ayekele munye nje walabantfu lengibanikele etandleni tenu, aphunyule, loko uyawukukhokhela ngemphilo yakhe.”

25

10:25
1 Khos. 18:40
Kwatsi kube Jehu acedze kwenta iminikelo yekushiswa, wayala letindvuna takhe nabomahlalesangweni, watsi: “Ngenani nibabulale bonkhe, kungaphunyuli ngisho namunye.” Ngako babesukela bababhokodzela ngetinkemba. Labomahlalesangweni netindvuna bajikijela letidvumbu ngephandle, base bangena ekhatsi lelingekhatsi kakhulu ethempelini laBhali. 26
10:26
2 Khos. 1:18
Batsatsa lelitje lekwakutsiwa lingcwele, balikhiphela ngephandle kwelithempeli laBhali, balishisa. 27Balibhubhisa lelitje laBhali lekwakutsiwa lingcwele, babhidlita nalelithempeli laBhali. Bantfu balisebentisa njengemthoyi kusukela ngalelo langa kuze kube ngulamuhla.

28Jehu wakucedza kanjalo-ke kukhontwa kwaBhali ka-Israyeli. 29

10:29
1 Khos. 12:28
Noko akazange agucuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive sema-Israyeli ekoneni lekwakukukhonta litfole legolide eBetheli nakaDani.

30

10:30
2 Khos. 15:12
Simakadze wakhuluma kuJehu, watsi: “Njengobe wente lokuhle, waphumelelisa loko lokuhle emehlweni ami, wenta nasendlini yaka-Ahabi konkhe loko lenganginako engcondvweni yami kutsi ngikwente, ngako situkulwane sakho sesiyawuhlala esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli kuze kube ngusesitukulwaneni sesine.” 31Kodvwa Jehu akazange acaphele kunakekela umtsetfo waSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu labedvonsele ngato sive sema-Israyeli ekoneni.

Kufa kwaJehu

32

10:32
1 Khos. 19:17
2 Khos. 8:12
Ngalawo malanga Simakadze wacala kunciphisa live laka-Israyeli. Hazayeli wawehlula ema-Israyeli, walibusa lonkhe live lawo, 33kusukela eJordane kuye emphumalanga, lonkhe live lakaGileyadi, sigodzi sakaGadi, naRubeni, naManase kusukela e-Aroyeri ngasemfuleni i-Anoni lesibhukula iGileyadi ekhatsi size siyewuphumela eBhashani.

34Leminye imininingwane yaJehu nalokunye lakwenta, nekubusa kwakhe, nekuphumelela kwakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 35

10:35
2 Khos. 13:1
Jehu wase uyakhotsama, wafihlwa eSamariya. Jehoyahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe. 36Sikhatsi labusa ngaso Jehu etikwesive saka-Israyeli saba ngiminyaka lengema-28 seyiyonkhe.

11

Athaliya, indlovukazi yakaJuda

(2 Khr. 22:10 – 23:15)

111

11:1
2 Khr. 22:10
Athaliya, unabo-Ahaziya, watsi kube abone kutsi indvodzana yakhe seyifile, wachubeka wabulala bonkhe bantfwabenkhosi. 2Kodvwa Jehosheba, indvodzakati yenkhosi JehoramuNome “Joramu” labengudzadzewabo-Ahaziya, watsatsa Jowashi, umsa wa-Ahaziya, wamuba, wamsusa emkhatsini walaba labanye bantfwabenkhosi labese batawubulawa. Wamtsatsa wayakumbhacisa kanye nesidzandzane sakhe ekamelweni lekulala. Bamfihla-ke lomntfwana ku-Athaliya; ngako-ke akazange asabulawa Jowashi. 3Wahlala abhaciswe naJehosheba,“naJehosheba” lamanye emahumusho atsi “nalomongi wakhe” ethempelini laSimakadze iminyaka lesitfupha ngesikhatsi kusabusa Athaliya eveni.

4

11:4
2 Khr. 23:1
Kwatsi ngemnyaka wesikhombisa Jehoyada, umphristi, watfumela kwalandvwa tindvuna temakhulu, tasesigodlweni, netabomahlalesangweni, watsi atiletfwe kuye ethempelini laSimakadze. Wenta sivumelwane nato watifungisa asethempelini laSimakadze. Wase utikhombisa lendvodzana yenkhosi. 5Watidvonsa ngendlebe watsi: “Naku lokufanele nikwente: Nine lenisemabutfweni lamatsatfu langena emsebentini ngemaSabatha, libutfo leliyincenye yesitsatfu litabociza sigodlo, 6lenye incenye yesitsatfu icize lisango iSuri, bese kutsi lenye incenye yesitsatfu icize lisango lelingemuva kwabomahlalesangweni labaciza lithempeli ngemagema. 7Nine-ke leningemabutfo lamabili laphuma emsebentini ngemaSabatha nani nifanele nicize lithempeli, nilicizele inkhosi. 8Tihleleni nisingatse inkhosi, ngulowo nalowo ahlome aphelele, aphatse tikhali takhe. Nome ngubani losondzela ngasebaleni lenilitungeletile“ngasebaleni lenilitungeletile” nome “ngasemabutfweni enu” abulawe. Nihlale nisedvutane nenkhosi, nome ngukuphi lapho iya khona.”

9Letindvuna temakhulu tenta njengobe Jehoyada, umphristi, abeshito. Nguleyo yatsatsa akayo emadvodza, lawo labengena emsebentini ngemaSabatha nalawo labephuma emsebentini ngemaSabatha, eta kuJehoyada, umphristi. 10Wase uhlomisa letindvuna ngetikhali nangemahawu lekwakukwenkhosi Davide, kugcinwe ethempelini laSimakadze. 11Labomahlalesangweni, ngulowo abambe tikhali takhe, batihlela basingatsa inkhosi, edvute nelilati kanye nelithempeli, kusukela ngaseningizimu kuze kuye ngasenyakatfo kwelithempeli.

12

11:12
Dut. 17:18
1 Sam. 10:24
1 Khos. 1:25,39
Jehoyada wase ukhipa lomntfwanenkhosi wametfwesa umchele webukhosi, wamnika incwadzi yesivumelwane, wase umemetela kutsi uyinkhosi. Bamgcoba, bantfu base bashaya tandla, bamemeta, batsi: “Lunwele loludze, nkhosi.”

13Watsi Athaliya kube eve lomsindvo lowawentiwa bomahlalesangweni nesive, wase uya kulabantfu ethempelini laSimakadze. 14Watsi uyabuka, wabona nanso inkhosi imile eceleni kwensika njengekwelisiko. Tindvuna nebashayi bemacilongo bebasingatse inkhosi, bonkhe bantfu belive bajabula bashaya nemacilongo. Ngako Athaliya wadzabula tingubo takhe, wamemeta watsi: “Ngemavukelambuso! Ngemavukelambuso!”

15Jehoyada, umphristi, wayala letindvuna temakhulu letatiwaphetse watsi: “Mkhipheni Athaliya lapha emkhatsini weticheme,Nome “ngaphandle kwemacentselo” nibagwaze ngenkemba bonkhe labamlandzelako.” Ngobe umphristi abetsite: “Ningambulaleli ekhatsi ethempelini laSimakadze.” 16Ngako bambhadzama, asatsi ufika kulendzawo lapho emahhashi angenela ngakhona, nakangena emabaleni asendlunkhulu, bambulalela khona lapho.

Tingucuko letentiwa nguJehoyada

(2 Khr. 23:16-21)

17Jehoyada wase wenta sivumelwane emkhatsini waSimakadze nenkhosi nesive kutsi sebayawuba sive saSimakadze, wachubeka wenta sivumelwane emkhatsini webantfu nenkhosi. 18

11:18
2 Khos. 10:26
2 Khr. 31:1
Bonkhe bantfu bakulelo live baya ethempelini laBhali balibhidlita. Badzilita nemalati akhe kanye naletithico, kwaba tincetu, babulala naMathani, umphristi waBhali, bambulalela embikwalamalati.

Jehoyada, umphristi, wase umisa bomahlalesangweni basethempelini laSimakadze. 19Wabutsa tindvuna temakhulu, netesigodlo, nabomahlalesangweni, kanye nabo bonkhe bantfu bakulelo live, behlisa inkhosi ethempelini laSimakadze, bashuca bayawungena esigodlweni, bangena ngendlela yelisango lalabaciza sigodlo. Inkhosi yavele yahlala esihlalweni sayo sebukhosi. 20Bonkhe bantfu balelo live bajabula. Lidolobha laba nekuthula, ngobe phela Athaliya abebhokodzelwe ngenkemba ekhatsi esigodlweni.

21Jowashi abeneminyaka lesikhombisa nakacala kubusa.