Siswati 1996 (SWA96)
10

Kubulawa kwendlu yaka-Ahabi

101Ngaleso sikhatsi eSamariya bekunemadvodzana labengema-70 endlu yaka-Ahabi. Ngako Jehu wabhala tincwadzi watitfumela eSamariya etindvuneni taseJezreyeli,Letinye tincwadzi tekucala titsi “tasedolobheni” nakubaholi kanye nebacizi bebantfwana ba-Ahabi, watsi: 2“Masinyane nje, nase nitfole lencwadzi, njengobe emadvodzana enkhosi yenu ahlala nani, futsi ninetincola nemahhashi emphi, nelidolobha lelibiyelwe, ninetikhali, 3khetsani munye wemadvodzana enkhosi yenu lonemandla kakhulu nalofanelekile, nimbeke esihlalweni seyise, nilwele indlu yenkhosi yenu.”

4

10:4
2 Khos. 9:24,27
Kodvwa bona betfuka batsi: “Nangabe emakhosi lamabili ehluleka kumelana naye, tsine-ke singamkhona kanjani?”

5Ngako indvuna yasesigodlweni, neyasedolobheni, nebaholi, kanye nebacizi bebantfwana batfumela umlayeto kuJehu, batsi: “Sitinceku takho, sitakwenta nome ngabe yini lotsi asiyente. Ngeke sibeke muntfu kutsi abe yinkhosi yetfu; yenta loko lokubona kutsi kuncono.”

6Jehu wase ubhala lenye incwadzi yesibili, watsi: “Nangabe nime ngakimi futsi nitangilalela, tsatsani tinhloko temadvodzana enkhosi yenu, bese nita nato lapha kimi eJezreyeli kusasa ngalesikhatsi.”

Manje bantfwabenkhosi labangema-70 nabo babekanye nebaholi belidolobha laseSamariya, lababengubona babakhulisa. 7

10:7
Khu. 9:5
Ngalesikhatsi kufika lencwadzi, labaholi batsatsa lamadvodzana aka-Ahabi langema-70 bawasontsa onkhe. Batsatsa letinhloko tawo batifaka etitjeni batitfumela kuJehu, eJezreyeli. 8Lesitfunywa sefika kuJehu satsi: “Baletse tinhloko tebantfwabenkhosi.”

Jehu wase utsi: “Tibekeni tincumbi letimbili esangweni lelidolobha, kuze kube ngusekuseni kusasa.”

9Ngakusasa ekuseni Jehu waphuma wema embikwaso sonkhe sive, watsi: “Nine nimsulwa. Ngimi lengakhe luzungu ngenkhosi yami, ngayibulala; kodvwa-ke ngubani lobulele bonkhe laba? 10

10:10
1 Khos. 21:19,21
Yatini-ke kutsi kute nalinye livi lalikhulumile Simakadze ngendlu ya-Ahabi leliyakuwela phansi. Simakadze ukwentile loko lakwetsembisa ngenceku yakhe Elija.” 11Ngako Jehu wabulala bonkhe lababeseJezreyeli, labebasasele bendlu yaka-Ahabi, kanye nato tonkhe tikhulu takhe, nebangani bakhe, nebaphristi bakhe, kwangasali ngisho namunye.

Kubulawa kwetihlobo ta-Ahaziya

12Jehu wase uyaphuma ulibangisa eSamariya, kwatsi nakaseBhethi Ekedi yeBelusi, 13

10:13
2 Khr. 22:8
wahlangana naletinye tihlobo ta-Ahaziya, inkhosi yakaJuda, watibuta watsi: “Nibobani nine?” Tamphendvula tatsi: “Sitihlobo ta-Ahaziya, sesehlele kutawubingelela imindeni yenkhosi neyendlovukazi.”

14Jehu watsi: “Batsatseni baphila.” Ngako babatsatsa baphila, bababulalela eceleni kweBhethi Ekedi; bekungemadvodza langema-42. Jehu wacotfula imbokodvo nesisekelo ka-Ahabi.

Kubulawa kwensali yaka-Ahabi eSamariya

15

10:15
Jer. 35:6
Asesukile lapho, wefika kuJehonadabi, umsa waRekhabi, labesendleleni ayemhlangabeta. Jehu wambingelela watsi: “Ume ngakimi yini, njengobe nami ngibambisene nawe?”

Jehonadabi wamphendvula, watsi: “Yebo.”

Jehu watsi: “Nangabe kunjalo; bamba ingalo.” Ngako Jehonadabi wachawula, Jehu wamdvonsa, amgibelisa encoleni yakhe. 16Jehu watsi: “Hamba nami ubone inshisekelo yami ngaSimakadze.” Ngako wamgibelisa encoleni yakhe wahamba naye.

17Watsi kube efike eSamariya, Jehu wabulala bonkhe lababesasele bendlu ya-Ahabi, wababhubhisa njengekusho kwelivi laSimakadze lalikhuluma nga-Elija.

Kubulawa kwabo bonkhe lababekhonta Bhali

18

10:18
1 Khos. 16:31
Jehu wabe sewubutsa sonkhe sive, wakhuluma kuso watsi: “Ahabi abekhonta Bhali kancane. Jehu utamkhonta kakhulu. 19Manje-ke butsani bonkhe baphrofethi baBhali, nalabamkhontako, kanye nebaphristi bakhe, nibone kungasali ngisho namunye wabo, ngobe ngitakwenta lomkhulu umhlatjelo waBhali. Lowo loyawusala akayiwuchubeka aphila kuleli.” Kodvwa abebayenga nje, entela kubulala lababekhonta Bhali.

20Jehu watsi: “Memetelani umhlangano kutewukhunjulwa Bhali.” Ngako bawumemetela. 21Ngako watfumela livi kulo lonkhe laka-Israyeli. Bonkhe lababekhonta Bhali baphelela ngetinkhani, kwabate ngisho namunye lowasala. Bagcwala lithempeli laBhali kusuka ekucaleni kwayawuphuma ekugcineni. 22Jehu wakhuluma kulomgcini wetembatfo, watsi: “Buyisa tembatfo tabo bonkhe lababekhonta Bhali.” Nembala watiletsa.

23Ngako boJehu naJehonadabi, umsa waRekhabi, bangena ekhatsi ethempelini laBhali. Jehu wakhuluma kulababekhonta Bhali, watsi: “Calatani, nibuke kutsi kute namunye losisebenti saSimakadze lesikanye nani ngaphandle kwalababekhonta Bhali.” 24Ngako bangena bayakwenta imihlatjelo neminikelo yekushiswa. Ngaleso sikhatsi Jehu abemise emadvodza langema-80 ngephandle, lawatjela watsi: “Nangabe lomunye wenu angahle ayekele munye nje walabantfu lengibanikele etandleni tenu, aphunyule, loko uyawukukhokhela ngemphilo yakhe.”

25

10:25
1 Khos. 18:40
Kwatsi kube Jehu acedze kwenta iminikelo yekushiswa, wayala letindvuna takhe nabomahlalesangweni, watsi: “Ngenani nibabulale bonkhe, kungaphunyuli ngisho namunye.” Ngako babesukela bababhokodzela ngetinkemba. Labomahlalesangweni netindvuna bajikijela letidvumbu ngephandle, base bangena ekhatsi lelingekhatsi kakhulu ethempelini laBhali. 26
10:26
2 Khos. 1:18
Batsatsa lelitje lekwakutsiwa lingcwele, balikhiphela ngephandle kwelithempeli laBhali, balishisa. 27Balibhubhisa lelitje laBhali lekwakutsiwa lingcwele, babhidlita nalelithempeli laBhali. Bantfu balisebentisa njengemthoyi kusukela ngalelo langa kuze kube ngulamuhla.

28Jehu wakucedza kanjalo-ke kukhontwa kwaBhali ka-Israyeli. 29

10:29
1 Khos. 12:28
Noko akazange agucuke etonweni taJerobowamu, umsa waNebati, labedvonsele ngato sive sema-Israyeli ekoneni lekwakukukhonta litfole legolide eBetheli nakaDani.

30

10:30
2 Khos. 15:12
Simakadze wakhuluma kuJehu, watsi: “Njengobe wente lokuhle, waphumelelisa loko lokuhle emehlweni ami, wenta nasendlini yaka-Ahabi konkhe loko lenganginako engcondvweni yami kutsi ngikwente, ngako situkulwane sakho sesiyawuhlala esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli kuze kube ngusesitukulwaneni sesine.” 31Kodvwa Jehu akazange acaphele kunakekela umtsetfo waSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. Akazange aphendvuke etonweni taJerobowamu labedvonsele ngato sive sema-Israyeli ekoneni.

Kufa kwaJehu

32

10:32
1 Khos. 19:17
2 Khos. 8:12
Ngalawo malanga Simakadze wacala kunciphisa live laka-Israyeli. Hazayeli wawehlula ema-Israyeli, walibusa lonkhe live lawo, 33kusukela eJordane kuye emphumalanga, lonkhe live lakaGileyadi, sigodzi sakaGadi, naRubeni, naManase kusukela e-Aroyeri ngasemfuleni i-Anoni lesibhukula iGileyadi ekhatsi size siyewuphumela eBhashani.

34Leminye imininingwane yaJehu nalokunye lakwenta, nekubusa kwakhe, nekuphumelela kwakhe, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli. 35

10:35
2 Khos. 13:1
Jehu wase uyakhotsama, wafihlwa eSamariya. Jehoyahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe. 36Sikhatsi labusa ngaso Jehu etikwesive saka-Israyeli saba ngiminyaka lengema-28 seyiyonkhe.