Siswati 1996 (SWA96)
1

Elija nenkhosi Ahaziya

11

1:1
2 Khos. 3:5
Emvakwekufa kwa-Ahabi Mowabi wavukela Israyeli. 2Inkhosi Ahaziya abewele phansi esuka egumeni lelalisetulu esitezi sakhe, lesasiseSamariya, walimala. Ngako-ke watfumela titfunywa watsi: “Hambani niyekuva kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni, kutsi ingabe kutawuphola yini lapho ngilimele khona.”

3Kodvwa ingilosi yaSimakadze yakhuluma ku-Elija, waseThishbe, yatsi: “Hamba uhlangabete letitfunywa tenkhosi yaseSamariya, ufike utibute utsi: ‘Kungobe kute yini Nkulunkulu ka-Israyeli, kutsi ningaze niyewubuta kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni?’ 4Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Ungeke usuke kulombhedze lolele kuwo. Nakanjani utakufa!’ ”

Elija wahamba. 5Titfunywa tatsi kube tincandzeke tibuyele enkhosini, yafike yatibuta yatsi: “Nincandzekeleni?”

6Tayiphendvula tatsi: “Kukhona indvodza lesihlangabetile lefike yatsi: ‘Ncandzekani, nibuyele enkhosini lenitfumile, nifike niyibute nitsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Kungobe kute yini Nkulunkulu ka-Israyeli, kutsi ungaze utfumele uyewubuta kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni? Ngako-ke ungeke usuke kulombhedze lolele kuwo. Nakanjani utakufa!” ’ ”

7Inkhosi yatibuta yatsi: “Ngumuntfu lonjani lona lonihlangabetile, wafike wanitjela loku?”

8

1:8
Zak. 13:4
Mat. 3:4
Tayiphendvula tatsi: “Bekuyindvodza leyembetse ingubo yeboya, ibophe libhande lesikhumba lapha elukhalweni.”

Inkhosi yatsi: “Lowo bekungu-Elija waseThishbe.”

9Wabe sewutfumela indvuna ku-Elija leyayihamba nelibutfo layo lelalingemadvodza langema-50. Lendvuna yenyuka yaya ku-Elija labehleti etulu esicongweni sentsaba, yafike yakhuluma kuye yatsi: “Ye muntfu waNkulunkulu, inkhosi itsi: ‘Yehla!’ ”

10

1:10
Luk. 9:54
Elija wayiphendvula, watsi: “Nangabe ngingumuntfu waNkulunkulu, akwehle umlilo ezulwini ukubhubhise wena nalamadvodza langema-50 lohamba nawo!” Ngako umlilo waNkulunkulu wehla ezulwini, wabhubhisa lendvuna kanye nalamadvodza langema-50 leyayihamba nawo.

11Inkhosi yatfumela lenye indvuna nemadvodza langema-50. Lendvodza yakhuluma kuye yatsi: “Ye muntfu waNkulunkulu, inkhosi itsi: ‘Yehla ngekushesha!’ ”

12Elija wayiphendvula, watsi: “Nangabe ngingumuntfu waNkulunkulu, akwehle umlilo ezulwini ubhubhise wena nalamadvodza langema-50 lohamba nawo.” Ngako umlilo waNkulunkulu wehla ezulwini, wabhubhisa lendvuna kanye nalamadvodza langema-50 leyayihamba nawo.

13Inkhosi yaphindze yatfumela kwesitsatfu indvuna nemadvodza langema-50. Lendvuna yesitsatfu yenyuka, yafike yaguca embikwa-Elija, yamncenga yatsi: “Awu, muntfu waNkulunkulu, ngicela umane uhawukele mine, uphephise mine ekufeni kanye nalaba lengihamba nabo, emadvodza langema-50, tinceku takho! 14Buka la, kwehle umlilo ezulwini wabhubhisa indvuna yekucala neyesibili kanye nalamadvodza betihamba nawo. Kodvwa ngicela umane uphephise imphilo yami!”

15Ingilosi yaSimakadze yakhuluma ku-Elija, yatsi: “Yehla naye, ungamesabi.” Ngako Elija wasukuma wehla naye, waya enkhosini.

16Wafike watjela inkhosi, watsi: “Naku lokukhulunywa nguSimakadze, utsi: ‘Kungobe kute yini Nkulunkulu ka-Israyeli kutsi ungaze utfumele uyewubuta kuBhalzebubi, nkulunkulu wase-Ekroni? Njengobe wente loku, ungeke usuke kulombhedze lolele kuwo. Nakanjani utakufa!’ ”

17

1:17
2 Khos. 3:1
2 Khr. 21:3
Ngempela, Ahaziya wavele wakhotsama, kwaya njengekwelivi laSimakadze labelikhulume ku-Elija.

Njengobe Ahaziya abete indvodzana, Joramu,NgesiHebheru “Jehoramu” umnakabo,SiHebheru site “umnakabo” waba yinkhosi emvakwa-Ahaziya, emnyakeni wesibili wekubusa kwaJehoramu, umsa waJehoshafati, inkhosi yakaJuda.

18Leminye imininingwane ngekubusa kwenkhosi Ahaziya, nako konkhe lakwenta, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.