Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1
1 Phet. 5:1,13
3 Joh. 1
Lencwadzi iphuma kuMbonisi.

Iya kuMake lokhetsiwe nakubantfwabakhe, lengibatsandza ngeliciniso, kungesimi ngedvwana, kodvwa nabo bonkhe labalatiko liciniso, 2

2
Joh. 8:31
ngenca yeliciniso lelihlala kitsi naleliyawuba natsi phakadze naphakadze.

3

3
Thit. 1:4
Shangatsi umusa, nesihawu, nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe, nakuJesu Khristu iNdvodzana yeYise kungaba natsi ngeliciniso nangelutsandvo.

Liciniso nelutsandvo

4

4
1 Khor. 13:6
3 Joh. 4
Maye, ngajabula, nangikhandza kutsi labanye bebantfwabakho bahamba ecinisweni, njengobe sayalwa nguBabe. 5
5
Joh. 13:34
15:12,17
1 Joh. 2:7
3:11
4:21
Namanje ngiyakuncusa-ke, Make, kungesiko kutsi ngikushayela umyalo lomusha, kodvwa wona lowo lesawuva ekucaleni wekutsi sifanele sitsandzane. 6
6
Joh. 15:10
Ngulolo-ke lutsandvo, kutsi sihambe ngekwemiyalo yakhe; ngiwo lomyalo lekumelwe kutsi nihambe ngawo, njengobe neva kwasekucaleni.

Secwayiso ngetimfundziso temanga

7

7
Joh. 2:18,24
4:1
Bakhohlisi labanyenti baphumele emhlabeni, bantfu labangeke bavume kutsi Jesu Khristu weta waba ngumuntfu. Umuntfu lonjalo ungumkhohlisi namphikakhristu. 8
8
Gal. 3:3
4:11
Ticapheleni nine, kuze ningalahlekelwa nguloko lesikusebentele,Letinye tincwadzi tekucala titsi “lenikusebentele” kodvwa nemukeliswe umvuzo wenu lophelele.

9

9
Joh. 14:23
15:23
1 Joh. 2:23
Umuntfu longahlali emfundzisweni yaKhristu, kodvwa ayengce ngetulu usuke ate Nkulunkulu. Kodvwa umuntfu lohlala emfundzisweni unaBabe neNdvodzana, bobabili. 10
10
Rom. 16:17
1 Khor. 5:11
2 Thes. 3:6
Thit. 3:10
Nakufika umuntfu longeti nalemfundziso, ningabomemukela emakhaya enu, futsi ningambingeleli nekumbingelela, 11
11
1 Thim. 5:22
ngobe umuntfu lombingelelako ubambisana naye emisebentini yakhe lemibi.

Imikhontiso yekugcina

12

12
1 Joh. 1:4
3 Joh. 13
Nome nginalokunyenti lenginganitjela kona, angite ngakubhala phansi; kepha ngetsemba kutsi ngitakuta ngitenibona ngikhulume nani umlomo nemlomo, khona sitewujabula ngalokuphelele.

13Bantfwana badzadzewenu lokhetsiwe bayakuhambisa.