Siswati 1996 (SWA96)
8

Iminikelo yekusita emaKhristu aseJudiya

81

8:1
Rom. 15:26
Bazalwane, sitsandza kutsi nati ngemusa waNkulunkulu lawuphe emabandla aseMasedoniya. 2
8:2
Rom. 12:8
Fil. 4:15
Avivinywa kakhulu ngekuhlupheka, noko emkhatsini wako konkhe loko, kujabula kwawo kwaphuphuma. Nome bekaphuye kakhulu, akhombisa kuceba ngekwephana lokukhulu ekunikeleni kwawo. 3Ngiyanitjela ngitsi, anikela ngemandla awo onkhe, kwadzimate kwaba ngetulu kwawo. Ngekweminikelo yawo yesihle 4
8:4
Imis. 11:29
asincengisisa kutsi abe nesabelo ekusiteni labangcwele. 5Loko-ke sasingakakubheki; ngobe bacale batinikela bona eNkhosini, base-ke batetfula kitsi ngekwentsandvo yaNkulunkulu. 6Ngiko nje sacela Thithusi kutsi acedzele lowo msebenti wemusa nakini, njengobe wawuvele usetandleni takhe kwasekucaleni. 7
8:7
1 Khor. 1:5
16:1
Njengobe nenta kahle kakhulu kuko konkhe: ekukholweni, nasekukhulumeni, naselwatini, nasekukhutsaleni konkhe, naselutsandvweni lwenu lese siluvutsele kini, nibovele nente kahle kakhulu nakulomusa wekwephana.

8

8:8
1 Khor. 7:6
Loko ngikusho, hhayi njengemtsetfo kodvwa kunitjela ngekukhutsatela kwalabanye, ngetama kutfola kahle kutsi lutsandvo lwenu lungilo sibili yini. 9
8:9
Mat. 8:20
Luk. 9:58
Fil. 2:6
Ngobe niyawati umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu, kutsi nome abecebile, kodvwa ngenca yenu waba luphuya, kuze kutsi ngebuphuya bakhe anente nicebe.

10

8:10
Taga 19:17
Mat. 10:42
2 Khor. 9:2
Ngako ase nginivetele umcondvo wami ngalendzaba: Nine nakucala nyakenye kufaka sandla ekusiteni ngesihle. Nyalo-ke ngitsi kungaba ncono kutsi 11nicedzele loko lenakucala nyakenye. Nanitimisele kuba lusito ngaleso sikhatsi; ngako-ke chubekani nente njalo ngekwemandla enu. 12
8:12
Mak. 12:41
Luk. 21:3
2 Khor. 9:7
1 Phet. 4:10
Nangabe umuntfu atimisele ngekunikela, akukabhekeki kutsi anikele ngaloko late kona, kodvwa ubhekeke kunikela ngaloko lanako.

13Nangisho njalo, angikacondzi kutsi ngitsi labanye abetfwale kamalula, nine-ke bese netfwala kamatima; kodvwa akwetfwaliswane ngalokulinganako. 14

8:14
2 Khor. 9:12
Kwanyalo nje nine ninenala letawuhlangabetana netidzingo tabo. Ngalelinye lilanga inala yabo iyawuhlangabetana netidzingo tenu, kuze kutsi kubete umehluko. 15
8:15
Eks. 16:18
NemBhalo utsi:

“Lowo lowabutsa lokunyenti,

akazange abe nenala;

nalowo lowabutsa kwaba kuncane,

akazange eswele.”

Kutfunyelwa kwemnikelo ngaboThithusi

16Kodvwa akabongwe Nkulunkulu lobeke enhlitiyweni yaThithusi lenshisekelo lenjengeyetfu yekunisita. 17Samcela kutsi ete kini, wavuma; kodvwa abesavele atilungiselele kutitela lapho yena ngekwakhe. 18

8:18
2 Khor. 12:18
Simtfumele lapho kini kanye nemzalwane lodvunyiswa kuwo onkhe emabandla ngemsebenti wakhe wekuhambisa liVangeli. 19
8:19
Gal. 2:10
Akusiko loko kuphela, kodvwa ukhetfwe ngemabandla kutsi abe sitfunywa kanye natsi kulomsebenti wekuhambisa lomnikelo lesiwuphatsele kukhombisa ludvumo lweNkhosi nekubakhutsalela kwetfu.

20

8:20
2 Khor. 6:3
Setama kutsi kubete losisolako ngalesipho lesisiphetse. 21
8:21
Taga 3:4
Imis. 24:16
Rom. 12:17
Fil. 4:8
Injongo yetfu kutsi lesikwentako kube kuhle embikwaNkulunkulu nasembikwebantfu.

22Sibatfumele kanye nemzalwane wetfu lesike samvivinya kanyenti samkhandza akhutsele, kodvwa nyalo unesifiso lesikhulu kunakucala, ngobe unetsemba kakhulu. 23Thithusi-ke yena sibambisene naye emsebentini wekunikhonta. Labazalwane-ke, batitfunywa temabandla, baludvumo kuKhristu. 24

8:24
2 Khor. 7:14
Ngako-ke khombisani embikwemabandla lutsandvo lwenu kulamadvodza, nifakazele kutigcabha kwetfu ngani.