Siswati 1996 (SWA96)
6

61

6:1
1 Khor. 3:9
2 Khor. 1:24
5:20
Heb. 12:15
Njengobe sibambisene naNkulunkulu emsebentini wakhe, siyanincenga sitsi: Yemukelani umusa waNkulunkulu, ningawenti lite. 2
6:2
Isa. 49:8-9
Luk. 4:18
Ngobe utsi:

“Ngikuvile ngesikhatsi lesifanele;

ngakusita ngelilanga lensindziso.”

Lalelani la, “sikhatsi lesifanele” ngiso lesi; “lilanga lensindziso” ngilo lona leli.

3

6:3
1 Khor. 10:32
Kute lesimbekele sikhubekiso endleleni, kuze kutsi kubete liphutsa lelitfolakala emsebentini wetfu. 4
6:4
1 Khor. 4:1
2 Khor. 11:23
Esikhundleni saloko konkhe lesikwentako sikwenta sikhombisa kutsi sitisebenti taNkulunkulu ngekutsi konkhe sikumele: ngekucinisela lokukhulu ekuhlushweni, nasebulukhunini, nasekugongonyekeni, 5
6:5
Imis. 16:23
nasekushayweni, nasekufakweni ejele, nasetiphitsiphitsini, nasekukhandlekeni, nasekucwasheni, nasekulaleni ngendlala, 6
6:6
Rom. 12:9
nangekuhlanteka, nangelwati, nangekubeketela, nangemusa, nangaMoya Longcwele, nangelutsandvo lolujulile, 7
6:7
1 Khor. 2:4
2 Khor. 4:2
10:4
Ef. 6:11
nangelivi leliciniso, nangemandla aNkulunkulu. Kuko konkhe loku tikhali tetfu tikulunga lesikuphetse ngesandla sangesekudla nangesandla sangesancele. 8Siyadvunyiswa, sihhalatiswe. Siyasolwa, sibongwe. Sitsatfwa njengebakhohlisi, kantsi sibeliciniso. 9
6:9
Hla. 118:18
1 Khor. 15:30
2 Khor. 4:10
Asinakwa, kodvwa satiwa kakhulu. Shangatsi siyafa, kodvwa siyaphila. Siyajeziswa, kodvwa asigwetjwa intsambo. 10
6:10
Rom. 5:3
2 Khor. 7:4
8:9
Fil. 2:17
4:11
Siviswa buhlungu, kodvwa sitfokota njalonjalo. Siphuyile, kodvwa banyenti lesibanjingisako. Asinalutfo, kodvwa sinako konkhe.

11Sikhuluma kini, nine baseKhorinte, inhlitiyo yetfu ivulekele kini. 12

6:12
2 Khor. 7:2
Kute lesinigodlele kona tsine, kodvwa ngini lenisivalele tinhlitiyo tenu. 13
6:13
1 Khor. 4:14
Nyalo-ke, sengikhuluma njengeyise akhuluma kubantfwana bakhe, ngitsi: “Nani-ke, vulani tinhlitiyo tenu.”

Lithempeli laNkulunkulu lophilako

14

6:14
Dut. 7:2
Taga 24:1
1 Khor. 5:9
Ef. 5:8
1 Joh. 1:5
Ningaboshelwa ejokeni linye nalabangakholwa. Empeleni nje, kukhona yini kuvana kwekulunga nebubi? Buyini budlelwane bekukhanya nebumnyama? 15
6:15
1 Khos. 18:21
1 Khor. 10:20
Bangaba nakuvana kuni boKhristu naBheliyali? Angevana ngani umKhristu nemhedeni? 16
6:16
Eks. 29:45
Lev. 26:11-12
1 Sam. 5:2
Jer. 30:22
31:1,33
32:38
Hez. 37:26-27
1 Khor. 3:16
6:19
10:14
Ef. 3:17
Heb. 3:6
1 Phet. 2:5
Semb. 21:3
Nhlanganyelo yini lesemkhatsini welithempeli laNkulunkulu netithico? Ngobe tsine silithempeli laNkulunkulu lophilako; njengobe Nkulunkulu watsi:

“Ngiyawuhlala kubo,

ngihambe emkhatsini wabo;

ngiyawuba nguNkulunkulu wabo,

bona bayawuba sive sami.”

17
6:17
Lev. 5:2
Isa. 52:11
Semb. 18:4
INkhosi yaphindza yatsi:

“Phumani emkhatsini wabo,

nehlukane nabo.

Ningakutsintsi lokungcolile,

ngiyawube sengiyanemukela.”

18
6:18
2 Sam. 7:14
1 Khr. 17:13
Isa. 43:6
Jer. 31:9
Hos. 1:10
Semb. 21:7
INkhosi, Somandla, yaphindza yatsi:

“Mine ngiyawuba nguYihlo,

nine-ke niyawuba

ngemadvodzana nemadvodzakati ami.”

7

71

7:1
Heb. 10:22
1 Joh. 3:3
Bazalwane, njengobe letetsembiso titetfu, asitihlante kuko konkhe lokungcolisa umtimba nemoya, siphile imphilo yebungcwele lobuphelele ngekwesaba Nkulunkulu.

Kujabula kwaPawula

2

7:2
1 Sam. 12:3
Imis. 20:33
2 Khor. 6:11
12:15
Semukeleni ngenhlitiyo lemhlophe. Kute lesamona, kute lesamphatsa kabi, kute nalesamphamba. 3Loko angikushololo kutsi nginilahle; bese vele ngishito lokutsi nine nisetinhlitiyweni tetfu, ngangekutsi nome kuphila nome kufa, sifisa kutsi lokungenani sibe munye kuko. 4
7:4
Mat. 5:12
Imis. 5:41
Fil. 2:17
Khol. 1:24
Nginesibindzi lesikhulu kini; ngitigcabha kakhulu ngani. Kuko konkhe lokuhlupheka kwetfu ngiva nginendvudvuto, nenjabulo yami iyaphuphuma.

5

7:5
Imis. 20:1
2 Khor. 2:13
Kuliciniso kutsi nasifika eMasedoniya, asikutfolanga kuphumula. Satikhandza sisenhluphekweni macala onkhe: Kwakunekulwa ngephandle, kunekwesaba ngekhatsi. 6
7:6
Isa. 49:13
Kodvwa Nkulunkulu lodvudvuta labanetinhlitiyo letephukile, wasidvudvuta ngekufika kwaThithusi. 7Asidvudvutwanga ngiko kuphela, kodvwa sadvudvuteka nangekudvudvuteka kwakhe asemkhatsini wenu. Wasitjela kutsi beninesifiso sekungibona, nekutsi naba buhlungu kangakanani etinhlitiyweni, nekutsi benifisa kangakanani kuma kanye nami. Loko kwangenta ngajabula kakhulu futsi.

8

7:8
2 Khor. 2:4
Ngobe nome nganidzabukisa ngalencwadzi, noko angitisoli ngayo. Ngiyabona kutsi lencwadzi yanivisa buhlungu nome nje kwakukwesikhashana. Kodvwa nome ngake ngatisola, 9nyalo sengiyajabula, hhayi ngobe neva buhlungu, kodvwa ngobe kuva kwenu buhlungu kwanenta naphendvuka. Loko kuva kwenu buhlungu kwaya ngentsandvo yaNkulunkulu, ngako-ke kute lokwanilahlekela ngenca yetfu. 10
7:10
2 Sam. 12:13
Mat. 5:4
26:75
27:3
Luk. 18:13
23:41
Kudzabuka lokukwaNkulunkulu kuveta kuphendvuka kube kusindziswa, kubete kutisola ngako; kodvwa kudzabuka lokukwemhlaba kuveta kufa. 11Ase nibuke nje kutsi lokudzabuka lokukwaNkulunkulu sekuveteni kini: Kukhutsala lokungaka, nekukwati kutiphendvulela, nekutfukutsela, nekwesaba, nekulangatelela, nenshisekelo, nekujezisa. Kuko konkhe senikhombise kutsi nite licala kulendzaba.

12Ngako-ke nome nganibhalela, anginibhalelanga ngenca yalotsite labente lokubi, nome ngenca yalotsite labephatseke dlephu, kodvwa ngangentela kunikhombisa embikwaNkulunkulu inshisekelo yenu ngatsi. 13Ngako-ke siyadvudvuteka.

Ngaphandle kwalendvudvuto sajabula kakhulu ngekujabula kwaThithusi, ngobe nonkhe namcinisa lidvolo. 14

7:14
2 Thes. 1:4
Kube benginidvumisile kuye, ngabe anikangijabhisi. Kute lesakukhuluma kini ngaphandle kweliciniso, nekunidvumisa kwetfu kuThithusi kwatfolakala kuliciniso. 15
7:15
2 Khor. 2:9
Inhlitiyo yakhe seyinamatsele kini, ngobe phela ukhumbula inhlonipho yenu, nekutsi namemukela ngekwesaba nangekutfutfumela. 16
7:16
2 Thes. 3:4
Ngiyajabula ngobe, kuko konkhe, sengingetsembela ngalokuphelele kini.

8

Iminikelo yekusita emaKhristu aseJudiya

81

8:1
Rom. 15:26
Bazalwane, sitsandza kutsi nati ngemusa waNkulunkulu lawuphe emabandla aseMasedoniya. 2
8:2
Rom. 12:8
Fil. 4:15
Avivinywa kakhulu ngekuhlupheka, noko emkhatsini wako konkhe loko, kujabula kwawo kwaphuphuma. Nome bekaphuye kakhulu, akhombisa kuceba ngekwephana lokukhulu ekunikeleni kwawo. 3Ngiyanitjela ngitsi, anikela ngemandla awo onkhe, kwadzimate kwaba ngetulu kwawo. Ngekweminikelo yawo yesihle 4
8:4
Imis. 11:29
asincengisisa kutsi abe nesabelo ekusiteni labangcwele. 5Loko-ke sasingakakubheki; ngobe bacale batinikela bona eNkhosini, base-ke batetfula kitsi ngekwentsandvo yaNkulunkulu. 6Ngiko nje sacela Thithusi kutsi acedzele lowo msebenti wemusa nakini, njengobe wawuvele usetandleni takhe kwasekucaleni. 7
8:7
1 Khor. 1:5
16:1
Njengobe nenta kahle kakhulu kuko konkhe: ekukholweni, nasekukhulumeni, naselwatini, nasekukhutsaleni konkhe, naselutsandvweni lwenu lese siluvutsele kini, nibovele nente kahle kakhulu nakulomusa wekwephana.

8

8:8
1 Khor. 7:6
Loko ngikusho, hhayi njengemtsetfo kodvwa kunitjela ngekukhutsatela kwalabanye, ngetama kutfola kahle kutsi lutsandvo lwenu lungilo sibili yini. 9
8:9
Mat. 8:20
Luk. 9:58
Fil. 2:6
Ngobe niyawati umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu, kutsi nome abecebile, kodvwa ngenca yenu waba luphuya, kuze kutsi ngebuphuya bakhe anente nicebe.

10

8:10
Taga 19:17
Mat. 10:42
2 Khor. 9:2
Ngako ase nginivetele umcondvo wami ngalendzaba: Nine nakucala nyakenye kufaka sandla ekusiteni ngesihle. Nyalo-ke ngitsi kungaba ncono kutsi 11nicedzele loko lenakucala nyakenye. Nanitimisele kuba lusito ngaleso sikhatsi; ngako-ke chubekani nente njalo ngekwemandla enu. 12
8:12
Mak. 12:41
Luk. 21:3
2 Khor. 9:7
1 Phet. 4:10
Nangabe umuntfu atimisele ngekunikela, akukabhekeki kutsi anikele ngaloko late kona, kodvwa ubhekeke kunikela ngaloko lanako.

13Nangisho njalo, angikacondzi kutsi ngitsi labanye abetfwale kamalula, nine-ke bese netfwala kamatima; kodvwa akwetfwaliswane ngalokulinganako. 14

8:14
2 Khor. 9:12
Kwanyalo nje nine ninenala letawuhlangabetana netidzingo tabo. Ngalelinye lilanga inala yabo iyawuhlangabetana netidzingo tenu, kuze kutsi kubete umehluko. 15
8:15
Eks. 16:18
NemBhalo utsi:

“Lowo lowabutsa lokunyenti,

akazange abe nenala;

nalowo lowabutsa kwaba kuncane,

akazange eswele.”

Kutfunyelwa kwemnikelo ngaboThithusi

16Kodvwa akabongwe Nkulunkulu lobeke enhlitiyweni yaThithusi lenshisekelo lenjengeyetfu yekunisita. 17Samcela kutsi ete kini, wavuma; kodvwa abesavele atilungiselele kutitela lapho yena ngekwakhe. 18

8:18
2 Khor. 12:18
Simtfumele lapho kini kanye nemzalwane lodvunyiswa kuwo onkhe emabandla ngemsebenti wakhe wekuhambisa liVangeli. 19
8:19
Gal. 2:10
Akusiko loko kuphela, kodvwa ukhetfwe ngemabandla kutsi abe sitfunywa kanye natsi kulomsebenti wekuhambisa lomnikelo lesiwuphatsele kukhombisa ludvumo lweNkhosi nekubakhutsalela kwetfu.

20

8:20
2 Khor. 6:3
Setama kutsi kubete losisolako ngalesipho lesisiphetse. 21
8:21
Taga 3:4
Imis. 24:16
Rom. 12:17
Fil. 4:8
Injongo yetfu kutsi lesikwentako kube kuhle embikwaNkulunkulu nasembikwebantfu.

22Sibatfumele kanye nemzalwane wetfu lesike samvivinya kanyenti samkhandza akhutsele, kodvwa nyalo unesifiso lesikhulu kunakucala, ngobe unetsemba kakhulu. 23Thithusi-ke yena sibambisene naye emsebentini wekunikhonta. Labazalwane-ke, batitfunywa temabandla, baludvumo kuKhristu. 24

8:24
2 Khor. 7:14
Ngako-ke khombisani embikwemabandla lutsandvo lwenu kulamadvodza, nifakazele kutigcabha kwetfu ngani.