Siswati 1996 (SWA96)
7

71

7:1
Heb. 10:22
1 Joh. 3:3
Bazalwane, njengobe letetsembiso titetfu, asitihlante kuko konkhe lokungcolisa umtimba nemoya, siphile imphilo yebungcwele lobuphelele ngekwesaba Nkulunkulu.

Kujabula kwaPawula

2

7:2
1 Sam. 12:3
Imis. 20:33
2 Khor. 6:11
12:15
Semukeleni ngenhlitiyo lemhlophe. Kute lesamona, kute lesamphatsa kabi, kute nalesamphamba. 3Loko angikushololo kutsi nginilahle; bese vele ngishito lokutsi nine nisetinhlitiyweni tetfu, ngangekutsi nome kuphila nome kufa, sifisa kutsi lokungenani sibe munye kuko. 4
7:4
Mat. 5:12
Imis. 5:41
Fil. 2:17
Khol. 1:24
Nginesibindzi lesikhulu kini; ngitigcabha kakhulu ngani. Kuko konkhe lokuhlupheka kwetfu ngiva nginendvudvuto, nenjabulo yami iyaphuphuma.

5

7:5
Imis. 20:1
2 Khor. 2:13
Kuliciniso kutsi nasifika eMasedoniya, asikutfolanga kuphumula. Satikhandza sisenhluphekweni macala onkhe: Kwakunekulwa ngephandle, kunekwesaba ngekhatsi. 6
7:6
Isa. 49:13
Kodvwa Nkulunkulu lodvudvuta labanetinhlitiyo letephukile, wasidvudvuta ngekufika kwaThithusi. 7Asidvudvutwanga ngiko kuphela, kodvwa sadvudvuteka nangekudvudvuteka kwakhe asemkhatsini wenu. Wasitjela kutsi beninesifiso sekungibona, nekutsi naba buhlungu kangakanani etinhlitiyweni, nekutsi benifisa kangakanani kuma kanye nami. Loko kwangenta ngajabula kakhulu futsi.

8

7:8
2 Khor. 2:4
Ngobe nome nganidzabukisa ngalencwadzi, noko angitisoli ngayo. Ngiyabona kutsi lencwadzi yanivisa buhlungu nome nje kwakukwesikhashana. Kodvwa nome ngake ngatisola, 9nyalo sengiyajabula, hhayi ngobe neva buhlungu, kodvwa ngobe kuva kwenu buhlungu kwanenta naphendvuka. Loko kuva kwenu buhlungu kwaya ngentsandvo yaNkulunkulu, ngako-ke kute lokwanilahlekela ngenca yetfu. 10
7:10
2 Sam. 12:13
Mat. 5:4
26:75
27:3
Luk. 18:13
23:41
Kudzabuka lokukwaNkulunkulu kuveta kuphendvuka kube kusindziswa, kubete kutisola ngako; kodvwa kudzabuka lokukwemhlaba kuveta kufa. 11Ase nibuke nje kutsi lokudzabuka lokukwaNkulunkulu sekuveteni kini: Kukhutsala lokungaka, nekukwati kutiphendvulela, nekutfukutsela, nekwesaba, nekulangatelela, nenshisekelo, nekujezisa. Kuko konkhe senikhombise kutsi nite licala kulendzaba.

12Ngako-ke nome nganibhalela, anginibhalelanga ngenca yalotsite labente lokubi, nome ngenca yalotsite labephatseke dlephu, kodvwa ngangentela kunikhombisa embikwaNkulunkulu inshisekelo yenu ngatsi. 13Ngako-ke siyadvudvuteka.

Ngaphandle kwalendvudvuto sajabula kakhulu ngekujabula kwaThithusi, ngobe nonkhe namcinisa lidvolo. 14

7:14
2 Thes. 1:4
Kube benginidvumisile kuye, ngabe anikangijabhisi. Kute lesakukhuluma kini ngaphandle kweliciniso, nekunidvumisa kwetfu kuThithusi kwatfolakala kuliciniso. 15
7:15
2 Khor. 2:9
Inhlitiyo yakhe seyinamatsele kini, ngobe phela ukhumbula inhlonipho yenu, nekutsi namemukela ngekwesaba nangekutfutfumela. 16
7:16
2 Thes. 3:4
Ngiyajabula ngobe, kuko konkhe, sengingetsembela ngalokuphelele kini.