Siswati 1996 (SWA96)
6

61

6:1
1 Khor. 3:9
2 Khor. 1:24
5:20
Heb. 12:15
Njengobe sibambisene naNkulunkulu emsebentini wakhe, siyanincenga sitsi: Yemukelani umusa waNkulunkulu, ningawenti lite. 2
6:2
Isa. 49:8-9
Luk. 4:18
Ngobe utsi:

“Ngikuvile ngesikhatsi lesifanele;

ngakusita ngelilanga lensindziso.”

Lalelani la, “sikhatsi lesifanele” ngiso lesi; “lilanga lensindziso” ngilo lona leli.

3

6:3
1 Khor. 10:32
Kute lesimbekele sikhubekiso endleleni, kuze kutsi kubete liphutsa lelitfolakala emsebentini wetfu. 4
6:4
1 Khor. 4:1
2 Khor. 11:23
Esikhundleni saloko konkhe lesikwentako sikwenta sikhombisa kutsi sitisebenti taNkulunkulu ngekutsi konkhe sikumele: ngekucinisela lokukhulu ekuhlushweni, nasebulukhunini, nasekugongonyekeni, 5
6:5
Imis. 16:23
nasekushayweni, nasekufakweni ejele, nasetiphitsiphitsini, nasekukhandlekeni, nasekucwasheni, nasekulaleni ngendlala, 6
6:6
Rom. 12:9
nangekuhlanteka, nangelwati, nangekubeketela, nangemusa, nangaMoya Longcwele, nangelutsandvo lolujulile, 7
6:7
1 Khor. 2:4
2 Khor. 4:2
10:4
Ef. 6:11
nangelivi leliciniso, nangemandla aNkulunkulu. Kuko konkhe loku tikhali tetfu tikulunga lesikuphetse ngesandla sangesekudla nangesandla sangesancele. 8Siyadvunyiswa, sihhalatiswe. Siyasolwa, sibongwe. Sitsatfwa njengebakhohlisi, kantsi sibeliciniso. 9
6:9
Hla. 118:18
1 Khor. 15:30
2 Khor. 4:10
Asinakwa, kodvwa satiwa kakhulu. Shangatsi siyafa, kodvwa siyaphila. Siyajeziswa, kodvwa asigwetjwa intsambo. 10
6:10
Rom. 5:3
2 Khor. 7:4
8:9
Fil. 2:17
4:11
Siviswa buhlungu, kodvwa sitfokota njalonjalo. Siphuyile, kodvwa banyenti lesibanjingisako. Asinalutfo, kodvwa sinako konkhe.

11Sikhuluma kini, nine baseKhorinte, inhlitiyo yetfu ivulekele kini. 12

6:12
2 Khor. 7:2
Kute lesinigodlele kona tsine, kodvwa ngini lenisivalele tinhlitiyo tenu. 13
6:13
1 Khor. 4:14
Nyalo-ke, sengikhuluma njengeyise akhuluma kubantfwana bakhe, ngitsi: “Nani-ke, vulani tinhlitiyo tenu.”

Lithempeli laNkulunkulu lophilako

14

6:14
Dut. 7:2
Taga 24:1
1 Khor. 5:9
Ef. 5:8
1 Joh. 1:5
Ningaboshelwa ejokeni linye nalabangakholwa. Empeleni nje, kukhona yini kuvana kwekulunga nebubi? Buyini budlelwane bekukhanya nebumnyama? 15
6:15
1 Khos. 18:21
1 Khor. 10:20
Bangaba nakuvana kuni boKhristu naBheliyali? Angevana ngani umKhristu nemhedeni? 16
6:16
Eks. 29:45
Lev. 26:11-12
1 Sam. 5:2
Jer. 30:22
31:1,33
32:38
Hez. 37:26-27
1 Khor. 3:16
6:19
10:14
Ef. 3:17
Heb. 3:6
1 Phet. 2:5
Semb. 21:3
Nhlanganyelo yini lesemkhatsini welithempeli laNkulunkulu netithico? Ngobe tsine silithempeli laNkulunkulu lophilako; njengobe Nkulunkulu watsi:

“Ngiyawuhlala kubo,

ngihambe emkhatsini wabo;

ngiyawuba nguNkulunkulu wabo,

bona bayawuba sive sami.”

17
6:17
Lev. 5:2
Isa. 52:11
Semb. 18:4
INkhosi yaphindza yatsi:

“Phumani emkhatsini wabo,

nehlukane nabo.

Ningakutsintsi lokungcolile,

ngiyawube sengiyanemukela.”

18
6:18
2 Sam. 7:14
1 Khr. 17:13
Isa. 43:6
Jer. 31:9
Hos. 1:10
Semb. 21:7
INkhosi, Somandla, yaphindza yatsi:

“Mine ngiyawuba nguYihlo,

nine-ke niyawuba

ngemadvodzana nemadvodzakati ami.”