Siswati 1996 (SWA96)
2

21Kungako ngatimisela ngekutsi ngingaphindzi kunivisa buhlungu ngekunivakashela. 2Ngobe nangabe nginivise buhlungu, ngubani longangitfokotisa? Kungaba nguye yena lowo lese ngimvise buhlungu? 3

2:3
2 Khor. 12:21
Nguloko lokwabangela kutsi ngibhale njengaloku ngenta. Ngangentela kutsi nangifika ngingete ngaviswa buhlungu ngulabo lekufanele bangijabulise. Mine nginati kahle kamhlophe, kangangekutsi ngingasho ngitsi nangijabulile mine, nani nijabulile. 4
2:4
Imis. 20:31
Nganibhalela ngisebuhlungwini ngidzabukile enhlitiyweni, tinyembeti tigcwele emehlo, hhayi ngobe ngifuna kunivisa buhlungu, kepha kuze nati kutsi nginitsandza kangakanani.

Kutsetselela lowonile

5Nakukhona lovise lomunye buhlungu, akevisi mine ngedvwa, ngalenye indlela usivise buhlungu sonkhe, noko angengeti ngekusho njalo. 6Kwenele nje lokwekutsi linyenti limlahlile lowo. 7

2:7
Luk. 17:3
Nyalo-ke sekufuneka nine nimcolele nibuye nimkhutsate, ningamyekeleli etinhlungwini adzimate aphele. 8
2:8
1 Khor. 16:14
Ngako ngiyanincenga kutsi nimkhombise kutsi nimtsandza ngempela. 9Empeleni ngakubhalela kutsi nginihlole nje kutsi nihlonipha kuko konkhe yini. 10
2:10
Luk. 10:16
Nome ngubani lenimtsetselelako, nami ngiyamtsetselela; ngobe mine nase ngitsetselele, ngisuke ngikwente ngempela, ngikwentele nine kube shangatsi ngusebukhoneni baKhristu. 11
2:11
Luk. 22:31
Siyawati emachinga aSathane; ngako-ke akukafaneli simvumele asehlule.

Pawula ucoshwa situnge eThrowasi

12

2:12
Imis. 14:27
16:8
1 Khor. 16:9
Mhlazana ngifika eThrowasi kuyawushumayela liVangeli laKhristu, umnyango wawungivulekele kabanti kutsi ngisebentele iNkhosi. 13
2:13
Imis. 20:1
2 Khor. 7:5
Kodvwa ngabate kuphumula emphefumulweni, ngobe ngangingakamboni Thithusi umzalwane. Ngako-ke ngase ngiyabavalelisa, ngaya eMasedoniya.

Kuncoba ngaKhristu

14

2:14
1 Khor. 15:57
Khol. 1:25
Kodvwa akabongwe Nkulunkulu losihola njalo eludvwendvweni lwekuncoba ngaKhristu. Nkulunkulu usebentisa tsine kutsi etindzaweni tonkhe avakalise liphunga lelimnandzi lekumati Khristu. 15
2:15
1 Khor. 1:18
Ngempela siliphunga lelimnandzi laKhristu kuNkulunkulu, emkhatsini walabasindziswako nasemkhatsini walabasendleleni lebange ekubhujisweni. 16
2:16
Luk. 2:34
Siliphunga lekufa kube kufa kulababhujiswako, kantsi siliphunga lekuphila kube kuphila kulabasindziswako. Ngubani-ke longakumela loko? 17
2:17
2 Khor. 1:12
4:2
1 Phet. 4:11
Tsine-ke asinjengabo bantfu labanyenti labenta livi laNkulunkulu libe yindali; kodvwa tsine lesikuKhristu sikhuluma kwaNkulunkulu ngekuciniseka ebukhoneni bakhe.

3

Tisebenti tesivumelwane lesisha

31

3:1
Imis. 18:27
2 Khor. 1:12
5:12
10:8
Sesiphindze siyatincoma yini? Siyatidzinga yini tsine tincwadzi tekusincoma letiya kini nome letiphuma kini, njengobe labanye batidzinga? Cha! 2
3:2
1 Khor. 9:2
Nine niyincwadzi yetfu, lebhalwe etinhlitiyweni tetfu, leyatiwa ifundvwe bantfu bonkhe. 3
3:3
Eks. 24:12
31:18
34:1
Dut. 10:1
Taga 3:3
Jer. 31:33
Hez. 11:19
36:26
Rom. 15:16
Kuyakhanya kutsi niyincwadzi yaKhristu leletfwe ngitsi, lengakabhalwa ngenki, kepha ngaMoya Longcwele, waNkulunkulu lophilako, hhayi etibhelekeceni tematje kepha etinhlitiyweni tebantfu.

4Loko sikusho ngobe setsembele kuNkulunkulu ngaKhristu. 5

3:5
Fil. 2:13
Akusho noko kwekutsi sinemandla ekwenta lutfo ngekwetfu; kute lokuphuma kitsi, kepha emandla etfu avela kuNkulunkulu, 6
3:6
Jer. 31:31
Joh. 6:63
Rom. 2:27
7:6,10
8:2
1 Khor. 11:25
Heb. 8:6
lowasenta safaneleka kuba baphatsi besivumelwane lesisha, lesingesiso semtsetfo lobhaliwe, kodvwa saMoya; umtsetfo lobhaliwe uyabulala, kodvwa Moya uyaphilisa.

7

3:7
Eks. 34:29
Inkonzo yemtsetfo lobhalwe etibhelekeceni tematje igcine iletse kufa noko yeta ngeludvumo, kangangekutsi baka-Israyeli abazange bakhone kubuka buso baMosi ngenca yenkhatimulo yayo, nome yabuye yaphela. 8Iyawuba yinkhulu kangakanani-ke leyo nkhatimulo yenkonzo yaMoya? 9
3:9
Dut. 27:26
Rom. 1:16
3:21
4:15
2 Khor. 5:19
Gal. 3:10
Nangabe inkonzo yemtsetfo leletsa kulahlwa yefika nenkhatimulo lengaka, iyawuba yinkhulu kangakanani-ke inkhatimulo yalenkonzo lesenta silungelane naNkulunkulu? 10Nangempela loko lokwase kwefika ngenkhatimulo seyakulahlekela, sekuvulele litfuba kuloko lokunenkhatimulo lenkhulu kuneyako. 11Ngobe nangabe loko lobekutawuphela kwaba neyako inkhatimulo, iyawuba yinkhulu kangakanani-ke inkhatimulo yaloko lokungayikuphela?

12

3:12
Ef. 6:19
Ngulelo litsemba letfu, ngiko nje sikhuluma ngesibindzi. 13
3:13
Eks. 34:33
Tsine asifanani naMosi yena lowambonya buso bakhe ngendvwangu kuze baka-Israyeli bangetiwusibona siphetfo saleyo nkhatimulo lebeyitawuphela. 14
3:14
Isa. 6:10
Sil. 3:65
Hez. 12:2
Rom. 10:4
11:7
Ef. 2:15
Heb. 8:13
Kodvwa ingcondvo yabo yaba lukhuni, ngisho nalamuhla loku nakufundvwa sivumelwane lesidzala, leyo ndvwangu isehleti; nanyalo ayikembulwa, ngobe yembuleka ngaKhristu kuphela. 15Yebo, kudzimate kube ngulamuhla, nakufundvwa tincwadzi taMosi, kuba shangatsi kukhona indvwangu lembonye tingcondvo tabo, baka-Israyeli. 16
3:16
Eks. 34:34
Rom. 11:23
Kodvwa “umuntfu nakaphendvukela kuNkulunkulu, indvwangu iyesuswa.” 17
3:17
Joh. 4:24
8:36
Gal. 5:1
INkhosi inguye Moya, lapho akhona Moya nenkhululeko ikhona. 18
3:18
Eks. 24:17
Rom. 8:29
1 Khor. 13:12
2 Khor. 4:4
1 Joh. 3:2
Ngako tsine sonkhe lesibuka ngebuso lobembuliwe, inkhatimulo yeNkhosi ibonakala kitsi njengasesibukweni, sibe siguculwa sibe njengaye ngekusuka ezingeni lelitsite lenkhatimulo siye kulelinye lizinga. Ngulowo-ke umsebenti weNkhosi lenguMoya.

4

Emagugu akaMoya etitjeni telibumba

41

4:1
1 Khor. 7:25
15:10
2 Khor. 3:6
Nkulunkulu ngemusa wakhe wasiniketa lenkonzo; ngiko nje singadzinwa. 2
4:2
2 Khor. 2:17
5:11
6:4
1 Thes. 2:3
Sesiyilahle yonkhe imisebenti yebumnyama neyelihlazo asiphili ngebucili, asiliphambanisi livi laNkulunkulu, kepha sibeka liciniso laNkulunkulu ebaleni, kunembeza webantfu bonkhe embikwaNkulunkulu. 3
4:3
1 Khor. 1:18
2 Thes. 2:9
Kepha nangabe liVangeli letfu lifihlakele, lifihlakele kuphela kulabo labalahlekako. 4
4:4
Isa. 6:10
2 Khor. 3:18
Ef. 2:2
6:12
Fil. 2:6
Khol. 1:15
Heb. 1:3
Ngobe kubo labangakholwa nkulunkulu walomhlaba uphumphutsekise tingcondvo tabo, kuze kungasi kubo kukhanya kweliVangeli lenkhatimulo yaKhristu, lofute Nkulunkulu. 5
4:5
Imis. 2:36
2 Khor. 1:24
Asitishumayeli tsine, kodvwa sishumayela kutsi Khristu Jesu uyiNkhosi, tsine-ke sitisebenti tenu ngenca yakhe. 6
4:6
Gen. 1:3
Mat. 4:14
2 Phet. 1:19
Ngobe yena lowo Nkulunkulu lowatsi: “Akuvele kukhanya ebumnyameni,” nguye futsi lokhanyise etinhlitiyweni tetfu, kuze sikwati kubona inkhatimulo yaNkulunkulu ebusweni baKhristu.

7

4:7
1 Khor. 2:5
2 Khor. 3:5
5:1
12:9
Kepha lamagugu lesinawo siwaphetse ngetitja telibumba. Loko kubonakalisa kutsi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo etfu kepha ngaNkulunkulu. 8Sicindzetelwa ndzawo tonkhe, kodvwa asibotfoki; siyacakeka, kodvwa asipheli emandla. 9
4:9
Hla. 37:24
Siyatingelwa, kodvwa Nkulunkulu akasilahli, siyamukulwa siwiswe phansi, kodvwa asibhujiswa. 10
4:10
Rom. 8:17
2 Khor. 1:5
Gal. 6:17
2 Thim. 2:11
Solomane setfwala njalo emitimbeni yetfu kufa kwaJesu, kuze kutsi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yetfu. 11
4:11
Hla. 44:22
Mat. 5:11
Rom. 8:36
1 Khor. 4:9
15:31,49
Khol. 3:4
Ngobe tsine, nome sisaphila, sinikelwa mihla le ekufeni, ngenca yaJesu, kuze kutsi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yetfu lefako. 12
4:12
2 Khor. 13:9
Kanjalo-ke kitsi kusebenta kufa, kepha kini kusebenta kuphila.

13

4:13
Hla. 116:10
UmBhalo utsi: “Ngangikholwa kuNkulunkulu, ngako ngakhuluma.” Natsi futsi sinawo lowo moya wekukholwa kuNkulunkulu, ngako-ke sikhuluma 14
4:14
Imis. 2:24
Rom. 8:11
1 Khor. 6:14
Ef. 2:6
sati kutsi yena lowo Nkulunkulu lowavusa iNkhosi Jesu, natsi uyawusivusa kanye naJesu asetfule kanye nani kuye. 15
4:15
2 Khor. 1:6,11
2 Thim. 2:10
Ngobe konkhe loko kwentelwa nine, kuze kutsi umusa usenabela kubantfu labanyenti, kwandziswe kubonga kwabo, kube ludvumo kuNkulunkulu.

Kuphila ngekukholwa

16

4:16
Ef. 3:16
4:23
Ngako-ke asidzinwa; nome lingephandle letfu libhubha, kodvwa lingekhatsi lentiwa libe lisha imihla ngemihla. 17
4:17
Hla. 30:5
Mat. 5:12
Rom. 8:18
2 Thes. 1:7
1 Phet. 1:6
Ngobe lolusizi lwetfu luncane futsi lwesikhashana, lusilungiselela inkhatimulo lengenawulinganiswa, yaphakadze. 18Tsine asibheki lokubonakalako kodvwa lokungabonakali, ngobe loko lokubonakalako kwesikhashana nje, kepha loko lokungabonakali kwaphakadze.