Siswati 1996 (SWA96)
3

Tisebenti tesivumelwane lesisha

31

3:1
Imis. 18:27
2 Khor. 1:12
5:12
10:8
Sesiphindze siyatincoma yini? Siyatidzinga yini tsine tincwadzi tekusincoma letiya kini nome letiphuma kini, njengobe labanye batidzinga? Cha! 2
3:2
1 Khor. 9:2
Nine niyincwadzi yetfu, lebhalwe etinhlitiyweni tetfu, leyatiwa ifundvwe bantfu bonkhe. 3
3:3
Eks. 24:12
31:18
34:1
Dut. 10:1
Taga 3:3
Jer. 31:33
Hez. 11:19
36:26
Rom. 15:16
Kuyakhanya kutsi niyincwadzi yaKhristu leletfwe ngitsi, lengakabhalwa ngenki, kepha ngaMoya Longcwele, waNkulunkulu lophilako, hhayi etibhelekeceni tematje kepha etinhlitiyweni tebantfu.

4Loko sikusho ngobe setsembele kuNkulunkulu ngaKhristu. 5

3:5
Fil. 2:13
Akusho noko kwekutsi sinemandla ekwenta lutfo ngekwetfu; kute lokuphuma kitsi, kepha emandla etfu avela kuNkulunkulu, 6
3:6
Jer. 31:31
Joh. 6:63
Rom. 2:27
7:6,10
8:2
1 Khor. 11:25
Heb. 8:6
lowasenta safaneleka kuba baphatsi besivumelwane lesisha, lesingesiso semtsetfo lobhaliwe, kodvwa saMoya; umtsetfo lobhaliwe uyabulala, kodvwa Moya uyaphilisa.

7

3:7
Eks. 34:29
Inkonzo yemtsetfo lobhalwe etibhelekeceni tematje igcine iletse kufa noko yeta ngeludvumo, kangangekutsi baka-Israyeli abazange bakhone kubuka buso baMosi ngenca yenkhatimulo yayo, nome yabuye yaphela. 8Iyawuba yinkhulu kangakanani-ke leyo nkhatimulo yenkonzo yaMoya? 9
3:9
Dut. 27:26
Rom. 1:16
3:21
4:15
2 Khor. 5:19
Gal. 3:10
Nangabe inkonzo yemtsetfo leletsa kulahlwa yefika nenkhatimulo lengaka, iyawuba yinkhulu kangakanani-ke inkhatimulo yalenkonzo lesenta silungelane naNkulunkulu? 10Nangempela loko lokwase kwefika ngenkhatimulo seyakulahlekela, sekuvulele litfuba kuloko lokunenkhatimulo lenkhulu kuneyako. 11Ngobe nangabe loko lobekutawuphela kwaba neyako inkhatimulo, iyawuba yinkhulu kangakanani-ke inkhatimulo yaloko lokungayikuphela?

12

3:12
Ef. 6:19
Ngulelo litsemba letfu, ngiko nje sikhuluma ngesibindzi. 13
3:13
Eks. 34:33
Tsine asifanani naMosi yena lowambonya buso bakhe ngendvwangu kuze baka-Israyeli bangetiwusibona siphetfo saleyo nkhatimulo lebeyitawuphela. 14
3:14
Isa. 6:10
Sil. 3:65
Hez. 12:2
Rom. 10:4
11:7
Ef. 2:15
Heb. 8:13
Kodvwa ingcondvo yabo yaba lukhuni, ngisho nalamuhla loku nakufundvwa sivumelwane lesidzala, leyo ndvwangu isehleti; nanyalo ayikembulwa, ngobe yembuleka ngaKhristu kuphela. 15Yebo, kudzimate kube ngulamuhla, nakufundvwa tincwadzi taMosi, kuba shangatsi kukhona indvwangu lembonye tingcondvo tabo, baka-Israyeli. 16
3:16
Eks. 34:34
Rom. 11:23
Kodvwa “umuntfu nakaphendvukela kuNkulunkulu, indvwangu iyesuswa.” 17
3:17
Joh. 4:24
8:36
Gal. 5:1
INkhosi inguye Moya, lapho akhona Moya nenkhululeko ikhona. 18
3:18
Eks. 24:17
Rom. 8:29
1 Khor. 13:12
2 Khor. 4:4
1 Joh. 3:2
Ngako tsine sonkhe lesibuka ngebuso lobembuliwe, inkhatimulo yeNkhosi ibonakala kitsi njengasesibukweni, sibe siguculwa sibe njengaye ngekusuka ezingeni lelitsite lenkhatimulo siye kulelinye lizinga. Ngulowo-ke umsebenti weNkhosi lenguMoya.