Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 18:1
Rom. 16:16
1 Khor. 1:3
Gal. 1:3
Ef. 1:2
Lencwadzi iphuma kuPawula, umphostoli waKhristu Jesu ngekwentsandvo yaNkulunkulu, nakuThimothi, umzalwane.

Iya ebandleni laNkulunkulu leliseKhorinte, nakubo bonkhe labangcwele labakulo lonkhe lase-Akhaya.

2Umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBabe wetfu, naseNkhosini Jesu Khristu, akube nani.

Pawula ubonga Nkulunkulu ngekudvudvuteka ekuhluphekeni

3

1:3
Ef. 1:3
1 Phet. 1:3
Akabongwe Nkulunkulu uYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu, longuYise wemusa. Yebo, akabongwe Nkulunkulu longumtfombo wayo yonkhe indvudvuto. 4
1:4
Rom. 15:5
2 Khor. 7:6
Yena uyasidvudvuta etinhluphekweni tetfu tonkhe; kuze labo labasetinhluphekweni sibe nemandla ekubadvudvuta ngaleyo ndvudvuto lesiyemukela kuNkulunkulu. 5
1:5
Hla. 34:19
94:19
2 Khor. 4:10
Khol. 1:24
Njengaloku tinhlupheko taKhristu tisiphetse kangaka, kanjalo-ke nekudvudvuteka kwetfu kuyaphuphuma ngaKhristu. 6Nasihlupheka kungenca yekudvudvutwa nekusindziswa kwenu; nasidvudvuteka kungenca yekudvudvuteka kwenu, khona Nkulunkulu atenidvudvuta nanicinisele kuletinhlupheko letisiphetse tsine nani. 7Litsemba letfu kini lisimile, sati kutsi njengobe nihlanganyela natsi etinhluphekweni, kanjalo niyahlanganyela natsi nasendvudvutweni.

8

1:8
Imis. 23:1
1 Khor. 15:32
Asitsandzi, bazalwane, kutsi ningete nati ngetinhlupheko tetfu letasehlela ngesikhatsi sisese-Asiya. Lapho satfolana nebulukhuni lobabungetulu kwemandla etfu kangangekutsi sacishe salahlekelwa nalitsemba lekuphila. 9
1:9
Jer. 17:5,7
Yebo, kona, tsine ngekwetfu besesibona kutsi litfunti lekufa selisengeme. Leyontfo yasifundzisa kutsi singatetsembi tsine, kodvwa setsembe Nkulunkulu; ngobe nguye yedvwa lovusa labafile. 10
1:10
2 Thim. 4:18
Nkulunkulu wasikhulula kuleyo ngoti yekufa. Nanyalo usetawusikhulula futsi. Litsemba letfu silibeke kuye kwekutsi uyawusikhulula nangemuso, 11
1:11
Rom. 15:30
Fil. 1:19
Flm. 22
njengaloku nani nisiphasa ngekusikhulekela, khona kutewutsi labanyenti basibongele kuNkulunkulu ngesibusiso lesisiphiwe.

Pawula ugucula luhlelo lweluhambo lwakhe

12

1:12
1 Khor. 2:4,13
2 Khor. 2:17
6:4
Heb. 13:18
Kutibonga kwetfu kunye, kutsi nembeza wetfu umhlophe embikwebantfu, ikakhulu kini. Ekutiphatseni kwetfu besimsulwa sesaba Nkulunkulu ngeliciniso, hhayi ngekuhlakanipha kwetfu, kepha ngemusa waNkulunkulu. 13Sinibhalele loku, lokutawutsi nanikufundza, nikuve. Ngiyetsemba kutsi niyawukuva kahle, kudzimate kube ngusekugcineni, 14
1:14
2 Khor. 5:12
Fil. 2:16
4:1
1 Thes. 2:19
njengaloku senibonabona kutsi tsine singaba ligugu lenu, nani nibe ligugu letfu ngalelo langa lekubuya kweNkhosi yetfu Jesu.

15

1:15
Rom. 1:11
1 Khor. 16:7
Kucala ngangifisa kuta kini, kuze nitewutfola umusa ngalokuphindziwe. 16
1:16
Imis. 19:21
1 Khor. 16:5
Ngangitimisele kwendlula kini, ngisaya eMasedoniya nome sengibuya khona, kuze ningisite nase ngiya eJudiya. 17
1:17
Mat. 5:37
Jak. 5:12
Kodvwa ngabe bengidlala yini nangihlose loko? Kungabe ngenta tincumo tami ngekwami yini? Ngitsi: “Yebo,” ngiphindze ngitsi: “Cha,” ngasikhatsi sinye? 18
1:18
1 Khor. 1:9
1 Thes. 5:24
Njengobe Nkulunkulu etsembekile, nemavi etfu kini akasiye “Yebo” na “Cha.” 19
1:19
Imis. 18:5
INdvodzana yaNkulunkulu lenguKhristu Jesu leyashunyayelwa ngitsi kini, mine nginaboSilasi,“Silasi” nguSilvanos ngesiGriki naThimothi, beyingesiye “Yebo” na “Cha”; kepha yona ingu “Yebo”. 20
1:20
Semb. 3:14
Kuto tonkhe tetsembiso takhe Nkulunkulu utsi: “Yebo” kuyo. Kungako nje-ke sidvumisa Nkulunkulu sitsi: “Amen,” ngaJesu Khristu.

21

1:21
1 Khor. 1:8
1 Phet. 5:10
1 Joh. 2:20,27
NguNkulunkulu losicinisako tsine kanye nani kuKhristu. NguNkulunkulu futsi lowasigcoba, 22
1:22
Rom. 8:15
2 Khor. 5:5
Ef. 1:13
4:30
wasibeka luphawu lwakhe tsine; wasipha Moya wakhe, etinhlitiyweni tetfu, losibambiso saloko lokutako.

23

1:23
Rom. 1:9
9:1
1 Khor. 4:21
2 Khor. 11:31
12:20
13:2,10
Gal. 1:20
Fil. 1:8
Ngibita Nkulunkulu kutsi abe ngufakazi wami wekutsi mine ngangisita nine ngekungaphindzi kwami ngite eKhorinte.

24

1:24
1 Khor. 3:5
1 Phet. 5:3
Asisho kutsi tsine sitikhulu etikwekukholwa kwenu, kodvwa sibambisene nani ekusebenteleni kujabula kwenu, ngobe nisimile ekukholweni.

2

21Kungako ngatimisela ngekutsi ngingaphindzi kunivisa buhlungu ngekunivakashela. 2Ngobe nangabe nginivise buhlungu, ngubani longangitfokotisa? Kungaba nguye yena lowo lese ngimvise buhlungu? 3

2:3
2 Khor. 12:21
Nguloko lokwabangela kutsi ngibhale njengaloku ngenta. Ngangentela kutsi nangifika ngingete ngaviswa buhlungu ngulabo lekufanele bangijabulise. Mine nginati kahle kamhlophe, kangangekutsi ngingasho ngitsi nangijabulile mine, nani nijabulile. 4
2:4
Imis. 20:31
Nganibhalela ngisebuhlungwini ngidzabukile enhlitiyweni, tinyembeti tigcwele emehlo, hhayi ngobe ngifuna kunivisa buhlungu, kepha kuze nati kutsi nginitsandza kangakanani.

Kutsetselela lowonile

5Nakukhona lovise lomunye buhlungu, akevisi mine ngedvwa, ngalenye indlela usivise buhlungu sonkhe, noko angengeti ngekusho njalo. 6Kwenele nje lokwekutsi linyenti limlahlile lowo. 7

2:7
Luk. 17:3
Nyalo-ke sekufuneka nine nimcolele nibuye nimkhutsate, ningamyekeleli etinhlungwini adzimate aphele. 8
2:8
1 Khor. 16:14
Ngako ngiyanincenga kutsi nimkhombise kutsi nimtsandza ngempela. 9Empeleni ngakubhalela kutsi nginihlole nje kutsi nihlonipha kuko konkhe yini. 10
2:10
Luk. 10:16
Nome ngubani lenimtsetselelako, nami ngiyamtsetselela; ngobe mine nase ngitsetselele, ngisuke ngikwente ngempela, ngikwentele nine kube shangatsi ngusebukhoneni baKhristu. 11
2:11
Luk. 22:31
Siyawati emachinga aSathane; ngako-ke akukafaneli simvumele asehlule.

Pawula ucoshwa situnge eThrowasi

12

2:12
Imis. 14:27
16:8
1 Khor. 16:9
Mhlazana ngifika eThrowasi kuyawushumayela liVangeli laKhristu, umnyango wawungivulekele kabanti kutsi ngisebentele iNkhosi. 13
2:13
Imis. 20:1
2 Khor. 7:5
Kodvwa ngabate kuphumula emphefumulweni, ngobe ngangingakamboni Thithusi umzalwane. Ngako-ke ngase ngiyabavalelisa, ngaya eMasedoniya.

Kuncoba ngaKhristu

14

2:14
1 Khor. 15:57
Khol. 1:25
Kodvwa akabongwe Nkulunkulu losihola njalo eludvwendvweni lwekuncoba ngaKhristu. Nkulunkulu usebentisa tsine kutsi etindzaweni tonkhe avakalise liphunga lelimnandzi lekumati Khristu. 15
2:15
1 Khor. 1:18
Ngempela siliphunga lelimnandzi laKhristu kuNkulunkulu, emkhatsini walabasindziswako nasemkhatsini walabasendleleni lebange ekubhujisweni. 16
2:16
Luk. 2:34
Siliphunga lekufa kube kufa kulababhujiswako, kantsi siliphunga lekuphila kube kuphila kulabasindziswako. Ngubani-ke longakumela loko? 17
2:17
2 Khor. 1:12
4:2
1 Phet. 4:11
Tsine-ke asinjengabo bantfu labanyenti labenta livi laNkulunkulu libe yindali; kodvwa tsine lesikuKhristu sikhuluma kwaNkulunkulu ngekuciniseka ebukhoneni bakhe.

3

Tisebenti tesivumelwane lesisha

31

3:1
Imis. 18:27
2 Khor. 1:12
5:12
10:8
Sesiphindze siyatincoma yini? Siyatidzinga yini tsine tincwadzi tekusincoma letiya kini nome letiphuma kini, njengobe labanye batidzinga? Cha! 2
3:2
1 Khor. 9:2
Nine niyincwadzi yetfu, lebhalwe etinhlitiyweni tetfu, leyatiwa ifundvwe bantfu bonkhe. 3
3:3
Eks. 24:12
31:18
34:1
Dut. 10:1
Taga 3:3
Jer. 31:33
Hez. 11:19
36:26
Rom. 15:16
Kuyakhanya kutsi niyincwadzi yaKhristu leletfwe ngitsi, lengakabhalwa ngenki, kepha ngaMoya Longcwele, waNkulunkulu lophilako, hhayi etibhelekeceni tematje kepha etinhlitiyweni tebantfu.

4Loko sikusho ngobe setsembele kuNkulunkulu ngaKhristu. 5

3:5
Fil. 2:13
Akusho noko kwekutsi sinemandla ekwenta lutfo ngekwetfu; kute lokuphuma kitsi, kepha emandla etfu avela kuNkulunkulu, 6
3:6
Jer. 31:31
Joh. 6:63
Rom. 2:27
7:6,10
8:2
1 Khor. 11:25
Heb. 8:6
lowasenta safaneleka kuba baphatsi besivumelwane lesisha, lesingesiso semtsetfo lobhaliwe, kodvwa saMoya; umtsetfo lobhaliwe uyabulala, kodvwa Moya uyaphilisa.

7

3:7
Eks. 34:29
Inkonzo yemtsetfo lobhalwe etibhelekeceni tematje igcine iletse kufa noko yeta ngeludvumo, kangangekutsi baka-Israyeli abazange bakhone kubuka buso baMosi ngenca yenkhatimulo yayo, nome yabuye yaphela. 8Iyawuba yinkhulu kangakanani-ke leyo nkhatimulo yenkonzo yaMoya? 9
3:9
Dut. 27:26
Rom. 1:16
3:21
4:15
2 Khor. 5:19
Gal. 3:10
Nangabe inkonzo yemtsetfo leletsa kulahlwa yefika nenkhatimulo lengaka, iyawuba yinkhulu kangakanani-ke inkhatimulo yalenkonzo lesenta silungelane naNkulunkulu? 10Nangempela loko lokwase kwefika ngenkhatimulo seyakulahlekela, sekuvulele litfuba kuloko lokunenkhatimulo lenkhulu kuneyako. 11Ngobe nangabe loko lobekutawuphela kwaba neyako inkhatimulo, iyawuba yinkhulu kangakanani-ke inkhatimulo yaloko lokungayikuphela?

12

3:12
Ef. 6:19
Ngulelo litsemba letfu, ngiko nje sikhuluma ngesibindzi. 13
3:13
Eks. 34:33
Tsine asifanani naMosi yena lowambonya buso bakhe ngendvwangu kuze baka-Israyeli bangetiwusibona siphetfo saleyo nkhatimulo lebeyitawuphela. 14
3:14
Isa. 6:10
Sil. 3:65
Hez. 12:2
Rom. 10:4
11:7
Ef. 2:15
Heb. 8:13
Kodvwa ingcondvo yabo yaba lukhuni, ngisho nalamuhla loku nakufundvwa sivumelwane lesidzala, leyo ndvwangu isehleti; nanyalo ayikembulwa, ngobe yembuleka ngaKhristu kuphela. 15Yebo, kudzimate kube ngulamuhla, nakufundvwa tincwadzi taMosi, kuba shangatsi kukhona indvwangu lembonye tingcondvo tabo, baka-Israyeli. 16
3:16
Eks. 34:34
Rom. 11:23
Kodvwa “umuntfu nakaphendvukela kuNkulunkulu, indvwangu iyesuswa.” 17
3:17
Joh. 4:24
8:36
Gal. 5:1
INkhosi inguye Moya, lapho akhona Moya nenkhululeko ikhona. 18
3:18
Eks. 24:17
Rom. 8:29
1 Khor. 13:12
2 Khor. 4:4
1 Joh. 3:2
Ngako tsine sonkhe lesibuka ngebuso lobembuliwe, inkhatimulo yeNkhosi ibonakala kitsi njengasesibukweni, sibe siguculwa sibe njengaye ngekusuka ezingeni lelitsite lenkhatimulo siye kulelinye lizinga. Ngulowo-ke umsebenti weNkhosi lenguMoya.