Siswati 1996 (SWA96)
10

Pawula uvikela lubito lwakhe

101

10:1
1 Khor. 2:3
Mine, Pawula matfupha, ngiyanincenga ngebumnene nangebubele baKhristu. Nginguye yena loPawula lenimtsatsa ngekutsi uyatikhobosa nasemkhatsini wenu, kodvwa abe nesibindzi kini nangekho embikwenu. 2
10:2
1 Khor. 4:21
Nginincenga kutsi nase ngifikile lapho kungadzingeki ngibadvumele ngesibindzi lengicondze kusisebentisa kulabanye labatsi tsine sichutjwa live. 3Ngobe nome siphila eveni, kodvwa asilwi ngetikhali telive. 4
10:4
2 Khor. 6:7
Ef. 6:13
Tikhali lesilwa ngato akusito telive, kodvwa tikhali taNkulunkulu letinemandla ekubhidlita tinqaba, ticitse tinkhulumo letingenamsebenti. 5Tibhidlita konkhe lokuphakamele kuvimbela kwati Nkulunkulu. Titfumba yonkhe imicabango, tiyente itfobele kulalela Khristu. 6
10:6
2 Khor. 2:9
Nangabe senitimisele kulalela ngalokuphelele, sikulungele kujezisa konkhe kungalaleli.

7

10:7
1 Khor. 7:40
14:37
Tsatsani lamaciniso njengobe anjalo. Kukhona yini lokholwa kutsi yena waKhristu? Kuhle loko, kodvwa akase acabange naku: Natsi futsi sibaKhristu njengaye. 8
10:8
1 Khor. 5:4
2 Khor. 12:6
13:10
Mhlawumbe ngitigabatisa kakhulu ngalamandla neligunya lami lenganikwa lona nguNkulunkulu, kutsi nginakhe nginganibulali. Kodvwa ngite emahloni ngaloko. 9Ningacabangi kutsi ngicondze kunetfusa nje ngaletincwadzi. 10Labanye batsi: “Tincwadzi takhe tinemandla nesisindvo, kodvwa bukhona bakhe abunasitfunti, nenkhulumo yakhe imalula.” 11
10:11
2 Khor. 13:2,10
Lowo locabanga loko kufanele ati kutsi loko lesikukhulume encwadzini singekho, siyawukwenta nase sifikile lapho kini.

12

10:12
2 Khor. 3:1
Asisho kutsi ngaloko sicondze kutilinganisa nalabo labatincomako, singeke sikwente loko. Kodvwa nabaticatsanisa bona bodvwa, batilinganise bona bodvwa, batilima. 13
10:13
Rom. 12:3
2 Khor. 11:18
12:5
Kodvwa singeke sitigabatise kwendlula, noko sitawugcina emaphetselweni lesinikwe wona nguNkulunkulu cobo lwakhe. Lawo maphetselo anifaka ngekhatsi nine baseKhorinte. 14Ngitsi lesefika kini kucala neliVangeli laKhristu; ngako-ke nasitigabatisa ngani, sisengekhatsi kwemaphetselo etfu. 15
10:15
Rom. 15:20
Asitigabatisi ngephandle kwemaphetselo ngalokwentiwe ngulabanye, kodvwa siyetsemba kutsi nisakhula ekukholweni, nemsebenti wetfu utakwandza emkhatsini wenu, 16
10:16
Imis. 19:21
kuze sitewushumayela liVangeli nasemaveni langesheya kwenu, ngaphandle kwekutigabatisa ngemsebenti lese wentiwe ngulomunye umuntfu.

17

10:17
Jer. 9:23-24
1 Khor. 1:31
Gal. 6:14
UmBhalo utsi: “Lowo lofuna kutibonga, akatibonge ngeNkhosi.” 18
10:18
Taga 27:2
Rom. 2:29
1 Khor. 4:5
Ngobe lowemukelela eNkhosini, akusiye lotincomako, kodvwa ngulowo lonconywa yiNkhosi.