Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1:1
Imis. 18:1
Rom. 16:16
1 Khor. 1:3
Gal. 1:3
Ef. 1:2
Lencwadzi iphuma kuPawula, umphostoli waKhristu Jesu ngekwentsandvo yaNkulunkulu, nakuThimothi, umzalwane.

Iya ebandleni laNkulunkulu leliseKhorinte, nakubo bonkhe labangcwele labakulo lonkhe lase-Akhaya.

2Umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBabe wetfu, naseNkhosini Jesu Khristu, akube nani.

Pawula ubonga Nkulunkulu ngekudvudvuteka ekuhluphekeni

3

1:3
Ef. 1:3
1 Phet. 1:3
Akabongwe Nkulunkulu uYise weNkhosi yetfu Jesu Khristu, longuYise wemusa. Yebo, akabongwe Nkulunkulu longumtfombo wayo yonkhe indvudvuto. 4
1:4
Rom. 15:5
2 Khor. 7:6
Yena uyasidvudvuta etinhluphekweni tetfu tonkhe; kuze labo labasetinhluphekweni sibe nemandla ekubadvudvuta ngaleyo ndvudvuto lesiyemukela kuNkulunkulu. 5
1:5
Hla. 34:19
94:19
2 Khor. 4:10
Khol. 1:24
Njengaloku tinhlupheko taKhristu tisiphetse kangaka, kanjalo-ke nekudvudvuteka kwetfu kuyaphuphuma ngaKhristu. 6Nasihlupheka kungenca yekudvudvutwa nekusindziswa kwenu; nasidvudvuteka kungenca yekudvudvuteka kwenu, khona Nkulunkulu atenidvudvuta nanicinisele kuletinhlupheko letisiphetse tsine nani. 7Litsemba letfu kini lisimile, sati kutsi njengobe nihlanganyela natsi etinhluphekweni, kanjalo niyahlanganyela natsi nasendvudvutweni.

8

1:8
Imis. 23:1
1 Khor. 15:32
Asitsandzi, bazalwane, kutsi ningete nati ngetinhlupheko tetfu letasehlela ngesikhatsi sisese-Asiya. Lapho satfolana nebulukhuni lobabungetulu kwemandla etfu kangangekutsi sacishe salahlekelwa nalitsemba lekuphila. 9
1:9
Jer. 17:5,7
Yebo, kona, tsine ngekwetfu besesibona kutsi litfunti lekufa selisengeme. Leyontfo yasifundzisa kutsi singatetsembi tsine, kodvwa setsembe Nkulunkulu; ngobe nguye yedvwa lovusa labafile. 10
1:10
2 Thim. 4:18
Nkulunkulu wasikhulula kuleyo ngoti yekufa. Nanyalo usetawusikhulula futsi. Litsemba letfu silibeke kuye kwekutsi uyawusikhulula nangemuso, 11
1:11
Rom. 15:30
Fil. 1:19
Flm. 22
njengaloku nani nisiphasa ngekusikhulekela, khona kutewutsi labanyenti basibongele kuNkulunkulu ngesibusiso lesisiphiwe.

Pawula ugucula luhlelo lweluhambo lwakhe

12

1:12
1 Khor. 2:4,13
2 Khor. 2:17
6:4
Heb. 13:18
Kutibonga kwetfu kunye, kutsi nembeza wetfu umhlophe embikwebantfu, ikakhulu kini. Ekutiphatseni kwetfu besimsulwa sesaba Nkulunkulu ngeliciniso, hhayi ngekuhlakanipha kwetfu, kepha ngemusa waNkulunkulu. 13Sinibhalele loku, lokutawutsi nanikufundza, nikuve. Ngiyetsemba kutsi niyawukuva kahle, kudzimate kube ngusekugcineni, 14
1:14
2 Khor. 5:12
Fil. 2:16
4:1
1 Thes. 2:19
njengaloku senibonabona kutsi tsine singaba ligugu lenu, nani nibe ligugu letfu ngalelo langa lekubuya kweNkhosi yetfu Jesu.

15

1:15
Rom. 1:11
1 Khor. 16:7
Kucala ngangifisa kuta kini, kuze nitewutfola umusa ngalokuphindziwe. 16
1:16
Imis. 19:21
1 Khor. 16:5
Ngangitimisele kwendlula kini, ngisaya eMasedoniya nome sengibuya khona, kuze ningisite nase ngiya eJudiya. 17
1:17
Mat. 5:37
Jak. 5:12
Kodvwa ngabe bengidlala yini nangihlose loko? Kungabe ngenta tincumo tami ngekwami yini? Ngitsi: “Yebo,” ngiphindze ngitsi: “Cha,” ngasikhatsi sinye? 18
1:18
1 Khor. 1:9
1 Thes. 5:24
Njengobe Nkulunkulu etsembekile, nemavi etfu kini akasiye “Yebo” na “Cha.” 19
1:19
Imis. 18:5
INdvodzana yaNkulunkulu lenguKhristu Jesu leyashunyayelwa ngitsi kini, mine nginaboSilasi,“Silasi” nguSilvanos ngesiGriki naThimothi, beyingesiye “Yebo” na “Cha”; kepha yona ingu “Yebo”. 20
1:20
Semb. 3:14
Kuto tonkhe tetsembiso takhe Nkulunkulu utsi: “Yebo” kuyo. Kungako nje-ke sidvumisa Nkulunkulu sitsi: “Amen,” ngaJesu Khristu.

21

1:21
1 Khor. 1:8
1 Phet. 5:10
1 Joh. 2:20,27
NguNkulunkulu losicinisako tsine kanye nani kuKhristu. NguNkulunkulu futsi lowasigcoba, 22
1:22
Rom. 8:15
2 Khor. 5:5
Ef. 1:13
4:30
wasibeka luphawu lwakhe tsine; wasipha Moya wakhe, etinhlitiyweni tetfu, losibambiso saloko lokutako.

23

1:23
Rom. 1:9
9:1
1 Khor. 4:21
2 Khor. 11:31
12:20
13:2,10
Gal. 1:20
Fil. 1:8
Ngibita Nkulunkulu kutsi abe ngufakazi wami wekutsi mine ngangisita nine ngekungaphindzi kwami ngite eKhorinte.

24

1:24
1 Khor. 3:5
1 Phet. 5:3
Asisho kutsi tsine sitikhulu etikwekukholwa kwenu, kodvwa sibambisene nani ekusebenteleni kujabula kwenu, ngobe nisimile ekukholweni.