Siswati 1996 (SWA96)
8

Leminye imisebenti yaSolomoni

(1 Khos. 9:10-28)

81

8:1
1 Khos. 9:10
Ekupheleni kweminyaka lengema-20 Solomoni labekakha ngayo lithempeli laSimakadze kanye nesigodlo sakhe, 2Solomoni wabe sewuvusa lamadolobha labewaphiwe nguHiramu,“Hiramu” nome “Huramu” wase uhlalisa kuwo sive sema-Israyeli. 3Solomoni wase uyahamba waya eHamathi Soba, wayihlasela, wayitfumba. 4
8:4
1 Khos. 9:17
Wachubeka wavusa neThadmori ehlane kanye nawo onkhe emadolobha latingungu labekatakhe eHamathi. 5Wavusa iBhethi Horoni Lengenhla naLengentasi, aba ngemadolobha labiyelwe ngetibondza nemasango lanemicabo, 6wakha kabusha neBhalathi nawo onkhe emadolobha lapho abenetingungu khona, nawo onkhe emadolobha etincola takhe, kanye newemahhashi“newemahhashi” nome “newebagibeli bemahhashi” akhe, kanye nako konkhe labefisa kukwakha eJerusalema, naseLebanoni, nakulo lonkhe lelo live labelibusa.

7Bonkhe bantfu labebasele etiveni temaHethi, netema-Amori, netemaPheresi, netemaHivi, netemaJebhusi lababengasiwo ema-Israyeli, 8titukulwane tabo letatisele kulelive, bonkhe labebangakabulawa ngema-Israyeli, labo-ke Solomoni wababutsa entela kutsi bahlehle kuye ngekwenta imisebenti lematima, njengobe kusenjalo nje nalamhla loku. 9Kodvwa Solomoni akazange awente tigcili ema-Israyeli kutsi ente lemisebenti lematima, wona abengemabutfo akhe emphi, netindvuna tebaphatsi bakhe, netindvuna takhe tetincola temphi kanye netebagibeli bakhe bemahhashi. 10Lamanye abe tindvuna letinkhulu taSolomoni letatingema-250, letatingutona teluse lamadvodza akhe.

11

8:11
1 Khos. 3:1
7:8
9:24
Solomoni watsatsa indvodzakati yaFaro wayikhipha eDolobheni laDavide wayibeka esigodlweni labesakhele yona, ngobe watsi enhlitiyweni yakhe: “Umfati wami akukafaneli kutsi ahlale endlunkhulu yaDavide, inkhosi yema-Israyeli, ngobe letindzawo lapho bekungeniswa khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze tingcwele.”

12

8:12
1 Khos. 9:25
Lapha kulelilati laSimakadze labelakhile, embikwalomhubhe, Solomoni wanikela ngeminikelo yekushiswa kuSimakadze, 13
8:13
Lev. 23:37
Num. 28:2
Dut. 16:16
njengobe kwakumisiwe nguMosi macondzana nayo yonkhe iminikelo yemalanga onkhe, neyemaSabatha, neyekwetfwasa kwenyanga kanye neyemikhosi lemitsatfu yeminyaka leyayimisiwe, uMkhosi Wesinkhwa Lesingenamvubelo, neMkhosi Wemaviki kanye neMkhosi Wemadlangala. 14
8:14
1 Khr. 24:3
26:1
Ngaloko abelandzela imiyalo yeyise Davide, wemisa ticheme tebaphristi wabaniketa nemisebenti yabo, nemaLevi kutsi ahole kubonga abuye abambisane nebaphristi kuloko lokwakudzingeka ngawo onkhe emalanga. Wabuye wabeka nabomahlalesangweni ngeticheme tabo, njengekwehlukana kwalamasango. Loko kwaba njengaloku Davide, inceku yaNkulunkulu, abeshito. 15Abazange baphambuke emiyalweni yenkhosi lemacondzana nebaphristi nemaLevi kuko konkhe, ngisho nakuloku kwengcebo yaSimakadze. 16Yonkhe-ke imisebenti yaSolomoni yachubeka kusukela ngalelilanga lekwabekwa ngalo sisekelo selithempeli laSimakadze laze layawuphela. Lacedzelwa kanjalo-ke lithempeli laSimakadze.

17

8:17
1 Khos. 9:26
Ngako Solomoni wase uyahamba uya e-Esiyoni Geberi nase-Elathi ngaselusentseni lwelwandle lwase-Edomu. 18Hiramu wamtfumelela imikhumbi leyayiholwa tindvuna takhe; lawo bekungemadvodza labenelwati lolubanti ngetaselwandle. Labo-ke bakanye nalawa akaSolomoni emadvodza, bantjweza baya e-Ofiri, babuya negolide lengetulu kwemakhilogremu lati-15 000, bakwetfula enkhosini Solomoni.