Siswati 1996 (SWA96)
7

Kunikelwa kwelithempeli

(1 Khos. 8:62-66)

71

7:1
Lev. 9:24
Khu. 6:21
1 Khos. 8:10
18:38
2 Khr. 5:14
Watsi Solomoni kube acedze kuthandaza, kwehla umlilo uvela ezulwini wadla lomnikelo wekushiswa nemihlatjelo, inkhatimulo yaSimakadze yase igcwalisa lithempeli. 2Baphristi abazange basakhona kungena kulelithempeli laSimakadze, ngobe inkhatimulo yaSimakadze yase iligcwalisile. 3
7:3
2 Khr. 5:13
Ezra 3:10
Hla. 136:1
Kwatsi kube onkhe ema-Israyeli abone lomlilo wehla nenkhatimulo yaSimakadze isetikwelithempeli, baguca phansi esiyilweni bakhotsama ngetinhloko tabo tibheke phansi, bakhonta Simakadze bambonga batsi:

“Akabongwe Simakadze ngebuhle bakhe,

ngobe umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”

4
7:4
1 Khos. 8:62
Inkhosi naso sonkhe sive base banikela ngemihlatjelo embikwaSimakadze. 5Inkhosi Solomoni yanikela ngemhlatjelo wetinkhomo letatiti-22 000, netimvu letatiti-120 000 tihlangene netimbuti. Inkhosi yalinikela kanjalo-ke lithempeli laNkulunkulu, ikanye nesive. 6Baphristi bema ngetindzawo tabo, njengobe kwenta nemaLevi, banetingubhu temculo, letatentiwe yinkhosi Davide, itentele kudvumisa Simakadze, letatiphindze tisetjentiswe nakambonga atsi: “Umusa wakhe ume kuze kube phakadze.” Malungana nemaLevi baphristi nabo babeshaya emacilongo, lapho onkhe ema-Israyeli aseme ngetinyawo.

7

7:7
2 Khr. 4:1
Solomoni wase wehlukanisela Nkulunkulu indzawo lesekhatsi nekhatsi nesibuya lesasisembikwendlu yaSimakadze, lapho-ke ngulapho anikelela khona iminikelo yekushiswa nemafutsa eminikelo yebudlelwane,“yebudlelwane” nome “yekuthula” ngobe lilati lelitfusi labelakhile lalingakhoni kwetfwala leminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu nalamafutsa.

8

7:8
1 Khos. 8:65
Inkhosi Solomoni yawenta kanjalo-ke lomkhosi, kwaze kwaphela emalanga lasikhombisa, sonkhe sive sema-Israyeli sasikanye nayo, kungumhlangano lomkhulu, bantfu babephuma kusukela eLebo HamathiNome “kusukela ekungeneni kweHamathi” kuze kuyewufika emfudlaleni waseGibhithe. 9
7:9
Lev. 23:36
Kwatsi ngelilanga lesiphohlongo babamba lomkhulu umhlangano, ngobe bese bawugubhile umkhosi wekunikelwa kwelilati onkhe lamalanga lasikhombisa, nemkhosi sebawentile emalanga lasikhombisa ngetulu. 10Kwatsi ngelilanga lema-23 ngenyanga yesikhombisa Solomoni wase uyabacitsa bantfu, babuyela emakhaya abo bajabule kakhulu batsakasile etinhlitiyweni tabo ngaloko lokuhle Simakadze labekwentele Davide naSolomoni kanye naso sive sakhe sema-Israyeli.

Kutibonakalisa kwesibili kwaNkulunkulu kuSolomoni

(1 Khos. 9:1-9)

11

7:11
1 Khos. 9:1
Watsi kube Solomoni acedze kwakha lithempeli laSimakadze kanye nesigodlo sakhe, asaphumelele nekukwenta konkhe labekufisa enhlitiyweni yakhe lapha ethempelini laSimakadze nakulesigodlo sakhe, 12
7:12
Eks. 20:24
Dut. 12:5
Simakadze wase uyatibonakalisa kuye ebusuku watsi:

“Ngiwuvile umthandazo wakho, sengitikhetsele lendzawo kutsi kube ngulona thempeli lemihlatjelo.

13“Nangivala emazulu kuze kutsi kubete imvula, nome ngitfume sikhonyane kutsi sitewubhubhisa lelive, nome ngitfumele sifo lesibulalanako emkhatsini wesive sami, 14nangabe sive sami lesibitwa ngelibito lami, sititfoba sithandaze kimi, sifunisise intsandvo yami, siphendvuke etindleleni taso letimbi temonakalo, ngiyakuva ngisezulwini, ngitsetselele sono saso, ngiphilise live laso. 15

7:15
2 Khr. 6:40
Emehlo ami ayawuvuleka, netindlebe tami tilalele imikhuleko lenikelelwa kulendzawo. 16Lelithempeli ngilikhetsile ngalehlukanisela kutsi Libito lami sale lihlala lapha phakadze naphakadze. Emehlo ami nenhlitiyo yami sekuyawuhlala kulapho kulo ngaso sonkhe sikhatsi.

17“Wena-ke, nangabe ungahamba embikwami ulingise uyihlo Davide, wente konkhe lengikuyala ngako, ugcine timiso tami nemitsetfo yami, 18ngiyawusimisa sihlalo sakho sebukhosi, njengobe ngametsembisa Davide, uyihlo, ngesikhatsi ngitsi: ‘Akuyikwenteka kutsi weswele umuntfu loyawuba ngumbusi wema-Israyeli.’

19“Kodvwa nangabe nine nigucuka nifulatsela timiso tami nemiyalo yami lenginiyale ngayo, nihambe niyewukhonta labanye bonkulunkulu nikhuleke kubo, 20

7:20
Dut. 28:37
Jer. 7:15
ngiyawube sengiyamsiphula Israyeli ngimsuse eveni lami, lebengimuphe lona, ngililahle nalelithempeli lesengilehlukanisele Libito lami. Ngiyakulenta libe yinhlekisa nentfo yekwedzelelwa kuto tonkhe tive. 21
7:21
Dut. 29:24
Jer. 22:8
Noko nome kwanyalo lelithempeli lisenesitfunti lesimatima kangaka, bonkhe labendlula ngakhona bayawumangala, batsi: ‘Simakadze uyenteleni lentfo lenjena kulelive nakulelithempeli?’ 22Bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Kungobe bamfulatsela Simakadze, Nkulunkulu waboyise, lowabakhipha eGibhithe, besuka bagugumatsa labanye bonkulunkulu, basebentela bona, babakhonta bakhuleka kubo. Nguko nje asabehlisele lenhlekelele lengaka.’ ”

8

Leminye imisebenti yaSolomoni

(1 Khos. 9:10-28)

81

8:1
1 Khos. 9:10
Ekupheleni kweminyaka lengema-20 Solomoni labekakha ngayo lithempeli laSimakadze kanye nesigodlo sakhe, 2Solomoni wabe sewuvusa lamadolobha labewaphiwe nguHiramu,“Hiramu” nome “Huramu” wase uhlalisa kuwo sive sema-Israyeli. 3Solomoni wase uyahamba waya eHamathi Soba, wayihlasela, wayitfumba. 4
8:4
1 Khos. 9:17
Wachubeka wavusa neThadmori ehlane kanye nawo onkhe emadolobha latingungu labekatakhe eHamathi. 5Wavusa iBhethi Horoni Lengenhla naLengentasi, aba ngemadolobha labiyelwe ngetibondza nemasango lanemicabo, 6wakha kabusha neBhalathi nawo onkhe emadolobha lapho abenetingungu khona, nawo onkhe emadolobha etincola takhe, kanye newemahhashi“newemahhashi” nome “newebagibeli bemahhashi” akhe, kanye nako konkhe labefisa kukwakha eJerusalema, naseLebanoni, nakulo lonkhe lelo live labelibusa.

7Bonkhe bantfu labebasele etiveni temaHethi, netema-Amori, netemaPheresi, netemaHivi, netemaJebhusi lababengasiwo ema-Israyeli, 8titukulwane tabo letatisele kulelive, bonkhe labebangakabulawa ngema-Israyeli, labo-ke Solomoni wababutsa entela kutsi bahlehle kuye ngekwenta imisebenti lematima, njengobe kusenjalo nje nalamhla loku. 9Kodvwa Solomoni akazange awente tigcili ema-Israyeli kutsi ente lemisebenti lematima, wona abengemabutfo akhe emphi, netindvuna tebaphatsi bakhe, netindvuna takhe tetincola temphi kanye netebagibeli bakhe bemahhashi. 10Lamanye abe tindvuna letinkhulu taSolomoni letatingema-250, letatingutona teluse lamadvodza akhe.

11

8:11
1 Khos. 3:1
7:8
9:24
Solomoni watsatsa indvodzakati yaFaro wayikhipha eDolobheni laDavide wayibeka esigodlweni labesakhele yona, ngobe watsi enhlitiyweni yakhe: “Umfati wami akukafaneli kutsi ahlale endlunkhulu yaDavide, inkhosi yema-Israyeli, ngobe letindzawo lapho bekungeniswa khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze tingcwele.”

12

8:12
1 Khos. 9:25
Lapha kulelilati laSimakadze labelakhile, embikwalomhubhe, Solomoni wanikela ngeminikelo yekushiswa kuSimakadze, 13
8:13
Lev. 23:37
Num. 28:2
Dut. 16:16
njengobe kwakumisiwe nguMosi macondzana nayo yonkhe iminikelo yemalanga onkhe, neyemaSabatha, neyekwetfwasa kwenyanga kanye neyemikhosi lemitsatfu yeminyaka leyayimisiwe, uMkhosi Wesinkhwa Lesingenamvubelo, neMkhosi Wemaviki kanye neMkhosi Wemadlangala. 14
8:14
1 Khr. 24:3
26:1
Ngaloko abelandzela imiyalo yeyise Davide, wemisa ticheme tebaphristi wabaniketa nemisebenti yabo, nemaLevi kutsi ahole kubonga abuye abambisane nebaphristi kuloko lokwakudzingeka ngawo onkhe emalanga. Wabuye wabeka nabomahlalesangweni ngeticheme tabo, njengekwehlukana kwalamasango. Loko kwaba njengaloku Davide, inceku yaNkulunkulu, abeshito. 15Abazange baphambuke emiyalweni yenkhosi lemacondzana nebaphristi nemaLevi kuko konkhe, ngisho nakuloku kwengcebo yaSimakadze. 16Yonkhe-ke imisebenti yaSolomoni yachubeka kusukela ngalelilanga lekwabekwa ngalo sisekelo selithempeli laSimakadze laze layawuphela. Lacedzelwa kanjalo-ke lithempeli laSimakadze.

17

8:17
1 Khos. 9:26
Ngako Solomoni wase uyahamba uya e-Esiyoni Geberi nase-Elathi ngaselusentseni lwelwandle lwase-Edomu. 18Hiramu wamtfumelela imikhumbi leyayiholwa tindvuna takhe; lawo bekungemadvodza labenelwati lolubanti ngetaselwandle. Labo-ke bakanye nalawa akaSolomoni emadvodza, bantjweza baya e-Ofiri, babuya negolide lengetulu kwemakhilogremu lati-15 000, bakwetfula enkhosini Solomoni.

9

Kuvakashela kwendlovukazi yaseSheba kaSolomoni

(1 Khos. 10:1-13)

91

9:1
1 Khos. 10:1
Mat. 22:42
Luk. 11:31
Indlovukazi yaseSheba yatsi kube ive ngeludvumo lwaSolomoni, yase iyeta eJerusalema yatakumvivinya ngekumbuta imibuto lelukhuni. Yefika ihamba nalolukhulu ludvwendvwe luchuba emakamela labetfwele tinandzisi nemidlidlimba yegolide kanye neyematje laligugu. Yefika kaSolomoni yakhulumisana naye ngako konkhe lokwakusengcondvweni yayo. 2Solomoni wayiphendvula yonkhe leyo mibuto yayo. Kute ngisho namunye lowase waba lukhuni kakhulu enkhosini kutsi iwuchazele lendlovukazi. 3Yatsi kube lendlovukazi yaseSheba ikubone konkhe loko kuhlakanipha kwenkhosi Solomoni kanye nesigodlo labesakhile, 4nekudla labekudla etafuleni lakhe, nekuhlaliswa kwetindvuna takhe, netembatfo tetinceku takhe, netebaphatsi betindzebe takhe tekunatsa, neminikelo yekushiswa labeyenta ethempeliniNome “nendlela lenyuka ngayo naya ethempelini” laSimakadze, yamangala, yaphela emandla.

5Yakhuluma enkhosini yatsi: “Impela lombiko lengatjelwa ngawo ngiseseveni lami macondzana netintfo lophumelele kutenta kanye namacondzana nekuhlakanipha kwakho uliciniso. 6Kodvwa angizange ngikukholwe loku bebangitjela kona, ngidzimate ngefika ngatibonela ngewami emehlo. Ngempela, loku lengitjelwe kona akusiyo ngisho nencenye yalobukhulu bakho nekuhlakanipha kwakho; loku lengikubonako kukhulu kakhulu kunaloku lengakuva ngematekelo. 7Maye, bayajabula labantfu bakakho! Maye, tiyajabula letindvuna takakho letihlala njalo time lapha embikwakho tilalele lokuhlakanipha kwakho! 8Akadvunyiswe Simakadze Nkulunkulu wakho lokujabulele wadzimate wakubeka esihlalweni sakhe sebukhosi kutsi ube yinkhosi ubusele Simakadze Nkulunkulu wakho. Ngenca yelutsandvo lwaNkulunkulu wakho ngema-Israyeli nangenshisekelo yakhe yekuwagcina emile kokuphela, ukwente waba yinkhosi yawo, kuze utewubusa ngekungakhetsi nangekulunga.”

9Indlovukazi yase ipha inkhosi Solomoni igolide leyayingemakhilogremu labengaba ti-4 000, nemidlidlimba yetinandzisi kanye nematje laligugu. Akuzange kufike tinandzisi letase taba njengaleta letake tetfulwa yindlovukazi yaseSheba enkhosini Solomoni.

10[Emadvodza akaHiramu nalamadvodza akaSolomoni atfutsetela igolide ayisusa e-Ofiri, aletsa netingodvo te-almugi“almugi” nome “algumi” kanye nematje laligugu. 11Inkhosi yasebentisa letingodvo te-almugi“almugi” nome “algumi” ekwakheni titebhisi telithempeli laSimakadze kanye netesigodlo, nasekwenteni emahabhu, nemalire ebahlabeli. Kute intfo lenjalo leyayike yabonwa kulo lonkhe lakaJuda.]

12Inkhosi Solomoni yapha indlovukazi yaseSheba konkhe leyayikufisa naleyayikucelile. Inkhosi yapha indlovukazi tintfo letinyenti kakhulu kunaleto leyayite nato iphatsele inkhosi. Indlovukazi yase iyancandzeka ihamba nelibandla letimphekeleteli tayo yaya eveni lakubo.

Bunjinga benkhosi Solomoni

(1 Khos. 10:14-25)

13Sisindvo segolide leyayiletfwa kuSolomoni ngemnyaka yayingemakhilogremu labengaba ti-23 000, 14ngaphandle kwalemitselo yebahwebi nalabatsenga batsengise. Ngisho nawo onkhe emakhosi ase-Arabiya nebabusi belive lema-Israyeli babeletsa igolide nesiliva kuSolomoni. 15Inkhosi Solomoni yakha emahawu lamakhulu langema-200 ngegolide legcotjiwe. Lilinye lalakhiwe ngegolide legcotjiwe leyayingemakhilogremu labengaba sikhombisa. 16Inkhosi yaphindze yakha lamanye emahawu lamancane langema-300, nawo yawakha ngegolide legcotjiwe; lilinye lalakhiwe ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba matsatfu. Inkhosi yawabeka endlini yayo yeLihlatsi laseLebanoni.

17Inkhosi yase yakha lesikhulu sihlalo sebukhosi; yasakha ngematinyo endlovu, yabe seyisembesa ngegolide lecengekile. 18Lesihlalo sebukhosi besinetitebhisi letisitfupha, sinesenabelo segolide lesasinamatsiselwe kuso. Lapha emaceleni lesihlalo sasinekwekubeka imikhono, eceleni kwaloko naloko kwakunelibhubesi lelimile. 19Emabhubesi lali-12 abeme kuletitebhisi, linye ngala nalelinye ngale kwesitebhisi sisinye. Kute lokufanana naloko lokwase kwentiwa ngisho nome ngukumuphi umbuso.

20Tonkhe tindzebe taSolomoni tekunatsa tatentiwe ngegolide, nato tonkhe tintfo talapha endlini yeLihlatsi laseLebanoni tatentiwe ngegolide lecengekile. Isiliva yayingakabaluleki kakhulu ngetikhatsi taSolomoni. 21Inkhosi yayinemikhumbi leminyenti yekuhwebaSiHebheru sitsi “imikhumbi leyayingaya eThashishi” nome “eSpaniya” elwandle; lemikhumbi yayinemadvodza akaHiramu.Nome “Huramu” Kanye ngeminyaka lemitsatfu yayibuya yetfwele igolide, nesiliva, nematinyo etindlovu, netinkawu kanye netimfene.“netimfene” lamanye emahumusho atsi “netingobiyane” lamanye atsi “nemaphigogo”

22Inkhosi Solomoni yaba yinkhulu ngebunjinga nangekuhlakanipha, yendlula onkhe emakhosi emhlaba. 23Onkhe emakhosi emhlaba abefuna kuta kuSolomoni atewulalela lokuhlakanipha Nkulunkulu labekubeke enhlitiyweni yaSolomoni. 24Umnyaka ngemnyaka, wonkhe labeta kuye abefika nesipho: tintfo letentiwe ngesiliva nangegolide, nemijiva, netikhali, netinandzisi, nemahhashi kanye neminyuzi.

25

9:25
1 Khos. 4:26
2 Khr. 1:14
Solomoni abenetitebele letatiti-4 000 temahhashi kanye netincola temphi, nemahhashi“emahhashi” nome “bagibeli betincola temphi” lati-12 000, labekugcine emadolobheni etincola temphi, kanye naseJerusalema, lapho abehlala khona. 26
9:26
1 Khos. 4:21
Wawabusa onkhe emakhosi kusukela emfuleni,Kusho “Yufrathe” kuye eveni lemaFilisti, kuze kuyewufika emnyeleni waseGibhithe. 27Inkhosi yenta isiliva yandza eJerusalema, yaze yafanana nelukhetse, nemsedari waba mnyenti njengetihlahla temkhiwa etsafeni. 28Emahhashi aSolomoni abewekutsengwa eGibhithe“eGibhithe” kungahle kube “eMusuri” kanye nakulamanye emave.

Kufa kwaSolomoni

(1 Khos. 11:41-43)

29Leminye imininingwane ngekubusa kwaSolomoni, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yaNathani, umphrofethi, nasesiphrofethweni sa-Ahiya waseShilo, nasemibonweni ya-Ido, umboniswa, mayelana naJerobowamu, umsa waNebati. 30Solomoni wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40, abusa sonkhe sive sema-Israyeli. 31Solomoni wase uyakhotsama, wafihlwa edolobheni leyise Davide. Rehobowamu, umsa waSolomoni, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.