Siswati 1996 (SWA96)
7

Kunikelwa kwelithempeli

(1 Khos. 8:62-66)

71

7:1
Lev. 9:24
Khu. 6:21
1 Khos. 8:10
18:38
2 Khr. 5:14
Watsi Solomoni kube acedze kuthandaza, kwehla umlilo uvela ezulwini wadla lomnikelo wekushiswa nemihlatjelo, inkhatimulo yaSimakadze yase igcwalisa lithempeli. 2Baphristi abazange basakhona kungena kulelithempeli laSimakadze, ngobe inkhatimulo yaSimakadze yase iligcwalisile. 3
7:3
2 Khr. 5:13
Ezra 3:10
Hla. 136:1
Kwatsi kube onkhe ema-Israyeli abone lomlilo wehla nenkhatimulo yaSimakadze isetikwelithempeli, baguca phansi esiyilweni bakhotsama ngetinhloko tabo tibheke phansi, bakhonta Simakadze bambonga batsi:

“Akabongwe Simakadze ngebuhle bakhe,

ngobe umusa wakhe ume kuze kube phakadze.”

4
7:4
1 Khos. 8:62
Inkhosi naso sonkhe sive base banikela ngemihlatjelo embikwaSimakadze. 5Inkhosi Solomoni yanikela ngemhlatjelo wetinkhomo letatiti-22 000, netimvu letatiti-120 000 tihlangene netimbuti. Inkhosi yalinikela kanjalo-ke lithempeli laNkulunkulu, ikanye nesive. 6Baphristi bema ngetindzawo tabo, njengobe kwenta nemaLevi, banetingubhu temculo, letatentiwe yinkhosi Davide, itentele kudvumisa Simakadze, letatiphindze tisetjentiswe nakambonga atsi: “Umusa wakhe ume kuze kube phakadze.” Malungana nemaLevi baphristi nabo babeshaya emacilongo, lapho onkhe ema-Israyeli aseme ngetinyawo.

7

7:7
2 Khr. 4:1
Solomoni wase wehlukanisela Nkulunkulu indzawo lesekhatsi nekhatsi nesibuya lesasisembikwendlu yaSimakadze, lapho-ke ngulapho anikelela khona iminikelo yekushiswa nemafutsa eminikelo yebudlelwane,“yebudlelwane” nome “yekuthula” ngobe lilati lelitfusi labelakhile lalingakhoni kwetfwala leminikelo yekushiswa, neminikelo yalokutinhlavu nalamafutsa.

8

7:8
1 Khos. 8:65
Inkhosi Solomoni yawenta kanjalo-ke lomkhosi, kwaze kwaphela emalanga lasikhombisa, sonkhe sive sema-Israyeli sasikanye nayo, kungumhlangano lomkhulu, bantfu babephuma kusukela eLebo HamathiNome “kusukela ekungeneni kweHamathi” kuze kuyewufika emfudlaleni waseGibhithe. 9
7:9
Lev. 23:36
Kwatsi ngelilanga lesiphohlongo babamba lomkhulu umhlangano, ngobe bese bawugubhile umkhosi wekunikelwa kwelilati onkhe lamalanga lasikhombisa, nemkhosi sebawentile emalanga lasikhombisa ngetulu. 10Kwatsi ngelilanga lema-23 ngenyanga yesikhombisa Solomoni wase uyabacitsa bantfu, babuyela emakhaya abo bajabule kakhulu batsakasile etinhlitiyweni tabo ngaloko lokuhle Simakadze labekwentele Davide naSolomoni kanye naso sive sakhe sema-Israyeli.

Kutibonakalisa kwesibili kwaNkulunkulu kuSolomoni

(1 Khos. 9:1-9)

11

7:11
1 Khos. 9:1
Watsi kube Solomoni acedze kwakha lithempeli laSimakadze kanye nesigodlo sakhe, asaphumelele nekukwenta konkhe labekufisa enhlitiyweni yakhe lapha ethempelini laSimakadze nakulesigodlo sakhe, 12
7:12
Eks. 20:24
Dut. 12:5
Simakadze wase uyatibonakalisa kuye ebusuku watsi:

“Ngiwuvile umthandazo wakho, sengitikhetsele lendzawo kutsi kube ngulona thempeli lemihlatjelo.

13“Nangivala emazulu kuze kutsi kubete imvula, nome ngitfume sikhonyane kutsi sitewubhubhisa lelive, nome ngitfumele sifo lesibulalanako emkhatsini wesive sami, 14nangabe sive sami lesibitwa ngelibito lami, sititfoba sithandaze kimi, sifunisise intsandvo yami, siphendvuke etindleleni taso letimbi temonakalo, ngiyakuva ngisezulwini, ngitsetselele sono saso, ngiphilise live laso. 15

7:15
2 Khr. 6:40
Emehlo ami ayawuvuleka, netindlebe tami tilalele imikhuleko lenikelelwa kulendzawo. 16Lelithempeli ngilikhetsile ngalehlukanisela kutsi Libito lami sale lihlala lapha phakadze naphakadze. Emehlo ami nenhlitiyo yami sekuyawuhlala kulapho kulo ngaso sonkhe sikhatsi.

17“Wena-ke, nangabe ungahamba embikwami ulingise uyihlo Davide, wente konkhe lengikuyala ngako, ugcine timiso tami nemitsetfo yami, 18ngiyawusimisa sihlalo sakho sebukhosi, njengobe ngametsembisa Davide, uyihlo, ngesikhatsi ngitsi: ‘Akuyikwenteka kutsi weswele umuntfu loyawuba ngumbusi wema-Israyeli.’

19“Kodvwa nangabe nine nigucuka nifulatsela timiso tami nemiyalo yami lenginiyale ngayo, nihambe niyewukhonta labanye bonkulunkulu nikhuleke kubo, 20

7:20
Dut. 28:37
Jer. 7:15
ngiyawube sengiyamsiphula Israyeli ngimsuse eveni lami, lebengimuphe lona, ngililahle nalelithempeli lesengilehlukanisele Libito lami. Ngiyakulenta libe yinhlekisa nentfo yekwedzelelwa kuto tonkhe tive. 21
7:21
Dut. 29:24
Jer. 22:8
Noko nome kwanyalo lelithempeli lisenesitfunti lesimatima kangaka, bonkhe labendlula ngakhona bayawumangala, batsi: ‘Simakadze uyenteleni lentfo lenjena kulelive nakulelithempeli?’ 22Bantfu bayawuphendvula batsi: ‘Kungobe bamfulatsela Simakadze, Nkulunkulu waboyise, lowabakhipha eGibhithe, besuka bagugumatsa labanye bonkulunkulu, basebentela bona, babakhonta bakhuleka kubo. Nguko nje asabehlisele lenhlekelele lengaka.’ ”