Siswati 1996 (SWA96)
5

51

5:1
1 Khos. 7:51
1 Khr. 28:14
Kwatsi nase kuphele wonkhe umsebenti inkhosi Solomoni labewentele lithempeli laSimakadze, wase ungenisa ngekhatsi tonkhe tintfo letatinikelwe nguyise Davide. Bekuyisiliva negolide, nato tonkhe timphahla. Wakubeka konkhe endlini yengcebo ethempelini laNkulunkulu.

Kungeniswa kwelibhokisi lesivumelwane ethempelini

(1 Khos. 8:1-9)

2

5:2
1 Khos. 8:1
Solomoni wase umema tonkhe timphunga tema-Israyeli kanye nabo bonkhe baholi betive tema-Israyeli, netinhloko tetindlu tema-Israyeli kutsi tite eJerusalema, tilandze libhokisi lesivumelwane saSimakadze lisuke eSiyoni, Lidolobha laDavide. 3Onkhe emadvodza aka-Israyeli abutsanela ndzawonye enkhosini, ngesikhatsi semkhosi wenyanga yesikhombisa.

4Tatsi nase tiphelele tonkhe timphunga tema-Israyeli, emaLevi ase aphakamisa libhokisi lesivumelwane, 5betfwala lelibhokisi lesivumelwane kanye nelithende lekuhlangana kanye nato tonkhe tintfo letingcwele takhona. Baphristi labebangemaLevi bakwetfwala bahamba nako. 6Inkhosi Solomoni ikanye naso sonkhe sive sema-Israyeli lesasiyisingatsile babesembikwelibhokisi lesivumelwane benta umhlatjelo wetimvu letinyenti newetinkhomo letinyenti, kangangekutsi tatingeke tikhoneke kubalwa nekubhalwa phansi.

7Ngako-ke baphristi balingenisa libhokisi lesivumelwane saSimakadze balibeka endzaweni yalo lengekhatsi kakhulu ethempelini, indzawo lengcwelengcwele, bafike balibeka phansi kwemaphiko alamakherubhi. 8Emakherubhi abelulele timphiko tawo etikwalendzawo yelibhokisi lesivumelwane alisitsa kanye netimboko talo tekuletfwala. 9Letimboko tatitindze kangangekutsi tihloko tato tatize tilungute ngephandle tibonakale kulendzawo lengcwele lesembikwendzawo lengcwelengcwele ngekhatsi, kodvwa hhayi ngephandle kwendzawo lengcwele. Nalamuhla loku tisekhona khona lapho. 10Kute lokwakukhona ngekhatsi kwalelibhokisi lesivumelwane ngaphandle kwetibhelekeca letimbili letatifakwe nguMosi kulo ngesikhatsi baseseHorebe, lapho Simakadze enta khona sivumelwane nesive sema-Israyeli emvakwekuphuma kwawo eGibhithe.

Inkhatimulo yaSimakadze

11Baphristi-ke base bayaphuma endzaweni lengcwele. Bonkhe baphristi labebalapho babetingcwelisile ngalokufananako nome nje babeticheme letehlukene. 12

5:12
1 Khr. 25:1
Onkhe emaLevi labebahlabeli: bo-Asafa, naHemani, naJeduthuni, nemadvodzana abo, kanye netihlobo tabo, bema ngasemphumalanga kwelilati. Babegcoke tingubo telineni lecolisakele bashaya emasimbali, nemahabhu, nemalire. Babehamba nebaphristi labali-120 lababeshaya emacilongo. 13
5:13
1 Khr. 7:3
Ezra 3:10
Hla. 136:1
Labashayi bemacilongo nalabahlabeli bahlangana bahlabela kanyekanye, kwaze kwaba shangatsi liphimbo linye, banika Simakadze ludvumo netibongo. Baphakamisa emaphimbo abo babonga Simakadze bashaya emacilongo, nemasimbali naletinye nje tingubhu, bahlabela batsi:

“Dvumisani Simakadze, ngobe ulungile,

nelutsandvo lwakhe lume kuze kube phakadze.”

Lithempeli laSimakadze lase ligcwaliswa lifu, 14

5:14
1 Khos. 8:10
2 Khr. 7:1
baphristi abazange basakwati kuchubeka nekwenta inkonzo yabo ngenca yalelo lifu, ngobe inkhatimulo yaSimakadze yagcwalisa lithempeli laNkulunkulu.