Siswati 1996 (SWA96)
4

Timphahla tasethempelini

(1 Khos. 7:23-51)

41

4:1
Eks. 27:1
2 Khr. 7:7
Solomoni inkhosi wase wakha lilati lelitfusi lelalingemamitha labengaba yimfica budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba mane nesigamu kuphakama.

2

4:2
1 Khos. 7:23
Huramu wakha libhavu ngelitfusi lelalincibilikisiwe, laba yindingilizi lengemamitha labengaba mane nesigamu bubanti, nemamitha labengaba mabili nesigamu kuphakama. Kwakuyintsambo lengemamitha labengaba li-13 nesigamu nalitungeletiswa. 3Ngephansi kwalomngcengcema walo belitungeletwe ngimifanekiso yetinkunzi, tilishumi ebangeni lelingaba sigamu selimitha. Letinkunzi tatentiwe tinhlu letimbili elucetwini lulunye lwalelibhavu lelitfusi. 4Lelibhavu lalisime etikwetinkunzi telitfusi letili-12: tintsatfu tato tibheke ngasenyakatfo, tintsatfu tibheke ngasenshonalanga, tintsatfu tibheke ngasemphumalanga, tintsatfu tibheke ngaseningizimu. Lelibhavu lalitinte etikwetibunu taletinkunzi, lingemuva lato lalibheke ekhatsi nendzawo. 5Lalingangemphama yesandla bucinsi balo, umngcengcema walo wawunjengewenkomishi, nanjengembali lechakazile. Lalingetfwala emalitha labengaba ti-60 000.

6

4:6
1 Khos. 7:38
Wabe sewakha imigezelo lelishumi, wabeka lesihlanu ngaseningizimu nalesihlanu ngasenyakatfo. Kulemigezelo bekutawuyakatelwa khona tintfo teminikelo yekushiswa, kodvwa lelibhavu lona lalitabosetjentiswa baphristi, nabageza.

7

4:7
1 Khos. 7:49
Wabe sewenta tintsi tesibane letilishumi tegolide, watenta njengobe abelayelwe, wase utifaka ethempelini, letisihlanu ngaseningizimu naletisihlanu ngasenyakatfo.

8Wase wakha ematafula lalishumi, wawafaka ethempelini, lasihlanu ngasenyakatfo nalasihlanu ngaseningizimu. Waphinidze wenta netitja tegolide tekunyenyeta letatilikhulu.

9

4:9
1 Khos. 6:36
Wakha sibuya sebaphristi nesibuya sangephandle lesikhulu kanye netivalo taso, wase utembesa ngelitfusi. 10Wabeka libhavu ekoneni lelingaseningizimu nemphumalanga. 11
4:11
1 Khos. 7:40
Wachubeka wakha nemabhodo, nemafosholo, netitja tekunyenyeta. Wawucedzela kanjalo-ke Huramu umsebenti labewusukele awentela inkhosi Solomoni ethempelini laNkulunkulu:

12Kwakutinsika letimbili;

netingcongwane letimbili letatisasitja letatisetihlokweni taletinsika,

netinhlu letimbili taletiviliya letatihlobise

letingcongwane letatisetihlokweni taletinsika;

13nalamahananandza labengema-400 aletinhlu letimbili tetiviliya,

tinhlu letimbili temahananandza tesiviliya sisinye,

tatihlobise letingcongwane letatisasitja letatisetihlokweni taletinsika,

14netincodlana nalemigezelo yato,

15nelibhavu, netinkunzi letatili-12 letatingaphansi kwalo;

16nemabhodo, nemafosholo,

netimfologo tenyama,

nato tonkhe tintfo letihambisana nako.

Tonkhe-ke letintfo letentiwa nguHuramu Abi, atakhela inkhosi entela lithempeli laSimakadze, watakha ngelitfusi lelicwebetelako. 17Inkhosi yentelwa tonkhe letintfo ngetimfolomu telibumba etsafeni laseJordane emkhatsini weSukhothi neSarethani.“Sarethani” ngesiHebheru kutsiwa “Seredatha” 18Setitonkhe-ke letintfo letentiwa yinkhosi Solomoni taba nesisindvo selitfusi lesasingenakukalwa.

19

4:19
1 Khos. 7:48
Solomoni wabuye wenta tonkhe timphahla letatilapho ethempelini laNkulunkulu,

lekwakulilati legolide,

nematafula lapho kwakuhlala khona sinkhwa sebukhona,

20netintsi tetibane tegolide lecengekile,

netibane takhona letatitabovutsa njale nje

embikwendzawo lengcwelengcwele,

njengobe kwakumisiwe,

21netimbali letatakhiwe ngegolide,

netibane, netindlawu,

konkhe lokwakuyigolide lephelele,

22netijubantsambo tegolide lecengekile,

netitja tekunyenyeta, netingwembe,

netitja tekushisela imphepho,

netivalo tegolide telithempeli:

tivalo tangekhatsi tendzawo lengcwelengcwele

kanye netendlu lenkhulu.

5

51

5:1
1 Khos. 7:51
1 Khr. 28:14
Kwatsi nase kuphele wonkhe umsebenti inkhosi Solomoni labewentele lithempeli laSimakadze, wase ungenisa ngekhatsi tonkhe tintfo letatinikelwe nguyise Davide. Bekuyisiliva negolide, nato tonkhe timphahla. Wakubeka konkhe endlini yengcebo ethempelini laNkulunkulu.

Kungeniswa kwelibhokisi lesivumelwane ethempelini

(1 Khos. 8:1-9)

2

5:2
1 Khos. 8:1
Solomoni wase umema tonkhe timphunga tema-Israyeli kanye nabo bonkhe baholi betive tema-Israyeli, netinhloko tetindlu tema-Israyeli kutsi tite eJerusalema, tilandze libhokisi lesivumelwane saSimakadze lisuke eSiyoni, Lidolobha laDavide. 3Onkhe emadvodza aka-Israyeli abutsanela ndzawonye enkhosini, ngesikhatsi semkhosi wenyanga yesikhombisa.

4Tatsi nase tiphelele tonkhe timphunga tema-Israyeli, emaLevi ase aphakamisa libhokisi lesivumelwane, 5betfwala lelibhokisi lesivumelwane kanye nelithende lekuhlangana kanye nato tonkhe tintfo letingcwele takhona. Baphristi labebangemaLevi bakwetfwala bahamba nako. 6Inkhosi Solomoni ikanye naso sonkhe sive sema-Israyeli lesasiyisingatsile babesembikwelibhokisi lesivumelwane benta umhlatjelo wetimvu letinyenti newetinkhomo letinyenti, kangangekutsi tatingeke tikhoneke kubalwa nekubhalwa phansi.

7Ngako-ke baphristi balingenisa libhokisi lesivumelwane saSimakadze balibeka endzaweni yalo lengekhatsi kakhulu ethempelini, indzawo lengcwelengcwele, bafike balibeka phansi kwemaphiko alamakherubhi. 8Emakherubhi abelulele timphiko tawo etikwalendzawo yelibhokisi lesivumelwane alisitsa kanye netimboko talo tekuletfwala. 9Letimboko tatitindze kangangekutsi tihloko tato tatize tilungute ngephandle tibonakale kulendzawo lengcwele lesembikwendzawo lengcwelengcwele ngekhatsi, kodvwa hhayi ngephandle kwendzawo lengcwele. Nalamuhla loku tisekhona khona lapho. 10Kute lokwakukhona ngekhatsi kwalelibhokisi lesivumelwane ngaphandle kwetibhelekeca letimbili letatifakwe nguMosi kulo ngesikhatsi baseseHorebe, lapho Simakadze enta khona sivumelwane nesive sema-Israyeli emvakwekuphuma kwawo eGibhithe.

Inkhatimulo yaSimakadze

11Baphristi-ke base bayaphuma endzaweni lengcwele. Bonkhe baphristi labebalapho babetingcwelisile ngalokufananako nome nje babeticheme letehlukene. 12

5:12
1 Khr. 25:1
Onkhe emaLevi labebahlabeli: bo-Asafa, naHemani, naJeduthuni, nemadvodzana abo, kanye netihlobo tabo, bema ngasemphumalanga kwelilati. Babegcoke tingubo telineni lecolisakele bashaya emasimbali, nemahabhu, nemalire. Babehamba nebaphristi labali-120 lababeshaya emacilongo. 13
5:13
1 Khr. 7:3
Ezra 3:10
Hla. 136:1
Labashayi bemacilongo nalabahlabeli bahlangana bahlabela kanyekanye, kwaze kwaba shangatsi liphimbo linye, banika Simakadze ludvumo netibongo. Baphakamisa emaphimbo abo babonga Simakadze bashaya emacilongo, nemasimbali naletinye nje tingubhu, bahlabela batsi:

“Dvumisani Simakadze, ngobe ulungile,

nelutsandvo lwakhe lume kuze kube phakadze.”

Lithempeli laSimakadze lase ligcwaliswa lifu, 14

5:14
1 Khos. 8:10
2 Khr. 7:1
baphristi abazange basakwati kuchubeka nekwenta inkonzo yabo ngenca yalelo lifu, ngobe inkhatimulo yaSimakadze yagcwalisa lithempeli laNkulunkulu.

6

Inkhulumo yaSolomoni esiveni

(1 Khos. 8:12-21)

61

6:1
1 Khos. 8:12
Solomoni wabe sewuyakhuluma, watsi: “Simakadze, wena ushito watsi uyawuhlala efini lelimnyama; 2ngempela sengikwakhele lithempeli lelihle kakhulu, indzawo yakho lapho kutabohlala wena khona phakadze naphakadze.” 3Kwatsi ngesikhatsi sonkhe sive siseme khona lapho, inkhosi yagucukela kuso yasibusisa.

4Yatsi: “Ludvumo alube kuSimakadze Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, yena lekwatsi ngesandla sakhe wagcwalisa leso setsembiso sakhe lasenta ngemlomo wakhe kubabe wami Davide. Ngobe watsi: 5

6:5
2 Sam. 7:6
‘Kusukela ngelilanga lengakhipha ngalo sive sami ema-Israyeli eveni laseGibhithe, angizange sengikhetse lidolobha kunome ngusiphi setive tema-Israyeli kutsi ngakhelwe lithempeli, lapho kutabohlala khona Libito lami, futsi angikakhetsi muntfu kutsi abe ngumholi wesive sami ema-Israyeli. 6Kodvwa nyalo sengikhetse iJerusalema kutsi Libito lami libe lapho, ngakhetsa naDavide kutsi abuse sive sami, ema-Israyeli.’

7

6:7
1 Khr. 28:2
“Babe wami Davide abenaso leso sifiso enhlitiyweni yakhe, kutsi akhe lithempeli, alakhele Libito laSimakadze, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli. 8Kodvwa Simakadze watsi kubabe wami Davide: ‘Ngobe bekusifiso senhlitiyo yakho kutsi wakhele Libito lami lithempeli, wente kahle kakhulu kutsi ube naleso sifiso enhlitiyweni yakho. 9
6:9
2 Sam. 7:12
Noko-ke wena awusiye lotangakhela lithempeli, kodvwa yindvodzana yakho, lowo loyinyama yakho naloyingati yakho cobo, nguye-ke lotakwakha lithempeli, alakhele Libito lami.’

10“Simakadze usigcwalisile setsembiso sakhe lasenta: Mine ngilandzele babe wami Davide, manje sengihleti esihlalweni sakhe sebukhosi saka-Israyeli, njengobe vele Simakadze abetsembisile, futsi sengilakhile nalelithempeli, ngalakhela Libito laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 11Sengilibeke khona nelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, lapho kunesivumelwane saSimakadze lasenta nesive sakhe ema-Israyeli.”

Umthandazo waSolomoni

(1 Khos. 8:22-53)

12Solomoni wase uma embikwelilati laSimakadze, embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, waphakamisa tandla takhe. 13Manje-ke abesakhe idayasi“idayasi” Yindzawo leyakhiwe lephakeme lapha kuma khona inkhosi nayikhuluma nesive yelitfusi leyayingemamitha labengaba mabili nesigamu budze, nemamitha labengaba mabili nesigamu bubanti, nekuphakama lekwakungaba limitha linye nesigamu, wase uyibeka ekhatsi nendzawo kulesibuya lesasingephandle. Wakhuphuka wema kulendzawo lephakeme, wase uguca phansi embikwaso sonkhe sive sema-Israyeli waphakamisa tandla takhe watibhekisa ngasezulwini. 14

6:14
Eks. 15:11
Dut. 4:39
7:9
Watsi:

“Awu! Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli! Kute Nkulunkulu lonjengawe ezulwini nasemhlabeni, wena logcina sivumelwane sakho selutsandvo netinceku takho letichubeka njalo ngenhlitiyo yato yonkhe endleleni yakho. 15

6:15
1 Khr. 22:9
Usigcinile setsembiso sakho encekwini yakho Davide, longubabe wami, ngemlomo wakho wetsembisa, ngesandla sakho wagcwalisa setsembiso sakho, njengobe sekunje lamuhla.

16

6:16
2 Sam. 7:16
1 Khos. 2:4
Hla. 132:11
“Manje-ke, Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, gcina setsembiso sakho lowasenta encekwini yakho Davide, babe wami, ngesikhatsi utsi: ‘Ungeke umeswele umuntfu loyawuhlala embikwami esihlalweni sebukhosi saka-Israyeli, kuphela nje nangabe emadvodzana akho akucaphelisisa konkhe lakwentako, ngekuhamba kwawo njengekwemitsetfo yami, njengobe wena wentile.’ 17Manje-ke, Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, gcwalisa livi lakho lowalikhuluma encekwini yakho Davide, libe liciniso.

18

6:18
2 Khr. 2:6
Jobe 11:7
Isa. 66:1
Imis. 7:48
17:24
“Kodvwa vele, Nkulunkulu angahlala yini emhlabeni kanye nebantfu? Emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kunawo onkhe, ngeke wenele kuwo. Kangakanani-ke lelithempeli lengikwakhele lona! 19Noko, mane uwunake umthandazo wenceku yakho, nekuncusa kwayo ngemusa. Awu! Simakadze, Nkulunkulu wami, vani kukhala kwami nemkhuleko lowentiwa yinceku yakho lapha ebukhoneni bakho.

20

6:20
Eks. 20:24
“Kwangatsi emehlo akho angavulekela kulelithempeli emini nasebusuku, lendzawo lowakhuluma ngayo watsi uyawubeka Libito lakho kuyo. Shangatsi ungamane uwuve umkhuleko wenceku yakho lewuthandaza ibheke kulendzawo. 21Vani kuncusa kwenceku yakho kanye nekwesive sakho, ema-Israyeli, nasithandaza sibheke kulendzawo. Vani usetulu ezulwini, indzawo yakho yekuhlala, ubotsi ungeva, bese uyatsetselela.

22“Nangabe umuntfu ona makhelwane wakhe, bese kufuneka nekutsi ente sifungo, ete atewufunga embikwalelilati lakho kulelithempeli, 23ubova usetulu ezulwini, bese uyenta. Yehlulela emkhatsini wetinceku takho, ulahle leyonile ngelicala, wehlisele etikwayo loko lekwentile, usho kulengenacala kutsi ite licala, ububeke ebaleni bumsulwa bayo.

24“Nangabe sive sakho, ema-Israyeli, sehlulwe sitsa saso, ngobe sonile kuwe, bese sigucukela kuwe, sivume Libito lakho, sithandaze sincuse kuwe sikulelithempeli, 25ubobe sewuyeva usezulwini lakho, utsetselele sono sesive sakho, ema-Israyeli, usibuyisele emuva eveni lowalipha bona naboyisemkhulu.

26“Nangabe emazulu avalekile litulu lingani, ngobe sive sakho sonile kuwe, bese siyathandaza sibheke kulendzawo, silivume Libito lakho, siphendvuke esonweni saso, ngobe wena sewusishayile, 27ubobe sewuyeva usezulwini lakho, utsetselele sono setinceku takho, sive sakho, ema-Israyeli. Bafundzise indlela lelungile yekuphila, bese wehlisela imvula eveni labo, lowabapha lona bantfu bakho kutsi libe lifa labo.

28

6:28
2 Khr. 20:9
“Nangabe bahlaselwa yindlala kulelive labo, nome sifo lesibulalanako, nome sona, nome sikhutsa, nome sikhonyane, nome tintsetse, nome titsa tibavimbetela nome ngukuliphi lalamadolobha abo, nome ngabe ngusiphi sehlakalo, nome sifo lesingabehlela, 29bese kwentiwa umthandazo nome kuncenga kwentiwe ngunome ngubani wakulesive sakho, ema-Israyeli, nguloyo atibonela sishayo neminjunju enhlitiyweni yakhe, aphakamise tandla takhe atibhekise kulelithempeli, 30
6:30
1 Sam. 16:7
1 Khr. 28:9
Hla. 7:9
Jer. 11:20
17:10
20:12
ubobe sewuyeva usezulwini, indzawo yakho yekuhlala, utsetselele. Nguloyo naloyo muntfu umphatse njengekwenta kwakhe, njengobe wena uyayibona inhlitiyo yakhe, ngobe nguwe wedvwa lowati tinhlitiyo tebantfu. 31Ngaloko bantfu bayawuhlala bakuhlonipha, bahambe etindleleni takho ngaso sonkhe sikhatsi sekuhlala kwabo eveni lowalipha boyisemkhulu.

32

6:32
Isa. 56:6
“Macondzana newetive longasiye lomunye wesive sakho, ema-Israyeli, kodvwa lochamuka eveni lelikhashane ngenca yeLibito lakho lelikhulu, nangesandla sakho lesinemandla nengalo yakho leyelulekile, nakete-ke lowo wetive atewuthandaza abheke kulelithempeli, 33ubobe sewuyeva usezulwini, indzawo yakho yekuhlala, wente konkhe loko wetive lakucelako kuwe. Loko kuyakwenta kutsi tonkhe tive temhlaba tilati Libito lakho tikwesabe, njengobe kwenta sive sakho, ema-Israyeli, tati nekutsi lendlu lengiyakhile ibitwa ngeLibito lakho.

34“Nangabe sive sakho siphuma imphi siyekulwa netitsa taso, nome ngukuphi lapho usiyisa khona, bese siyakhuleka kuwe sibheke kulelidolobha lolikhetsile nakulelithempeli lese ngilakhile, ngalakhela Libito lakho, 35ubobe sewuyayiva imithandazo yabo, usezulwini lakho, uve nekuncusa kwabo, ucolele indlela yabo.

36

6:36
Taga 20:9
Shu. 7:21
Rom. 3:23
1 Joh. 1:8
Jak. 3:2
“Nangabe bona kuwe, ngobe kute longoni, wena bese uyabatfukutselela, ubanikele etitseni tabo letiyawubatsatsa tibatfumbele eveni lelikhashane nome lelisedvute, 37nangabe sebaphendvuka ngenhlitiyo yabo lena eveni lapho batigcili khona, bagucuke bancuse kuwe baseveni lebatfumbi babo batsi: ‘Sonile kuwe, senta lokuphambene nawe; sente kabi kakhulu,’ 38nase bagucukela kuwe ngayo yonkhe inhlitiyo yabo nangawo wonkhe umphefumulo wabo baseveni letitsa tabo letabatfumba, bathandaze kuwe babheke eveni lowalipha boyisemkhulu, edolobheni lolikhetsile nakulelithempeli lesengilakhele Libito lakho, 39ubobe sewuyeva usezulwini lakho, indzawo yakho yekuhlala, uyive imithandazo yabo nekuncusa kwabo kuwe, ucolele indlela yabo. Tsetselela sive sakho lesonile kuwe.

40“Manje-ke, Nkulunkulu wami, emehlo akho akamane asale avuleka, netindlebe takho tiwunake wonkhe umthandazo lowentiwa kulendzawo.

41

6:41
Num. 10:35
Hla. 132:8,16
“Manje-ke, phakama,

Simakadze Nkulunkulu,

ute endzaweni yakho yekuphumula,

wena kanye nelibhokisi lesivumelwane semandla akho.

Awu, Simakadze Nkulunkulu, shangatsi baphristi bakho bangembatsiswa ngensindziso. Shangatsi labangcwele bakho bangajabula ngemusa wakho.

42

6:42
2 Sam. 7:13
Awu! Simakadze Nkulunkulu, ungamfulatseli logcotjiwe wakho.

Khumbula lowo musa wakho lowawetsembisa kuDavide, inceku yakho.”