Siswati 1996 (SWA96)
33

Manase, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 21:1-9)

331

33:1
2 Khos. 21:1
Manase abeneminyaka leli-12 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-55. 2Manase wenta lokubi emehlweni aSimakadze, alandzela leto tintfo letatisinengiso letatentiwa nguleto tive Simakadze latidvungulula ngesikhatsi nakufika sive sema-Israyeli. 3
33:3
2 Khr. 31:1
Wavusa kabusha tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, letatibhidlitwe nguyise Hezekiya, waphindze wakha emalati aBhali, wamisa netinsika ta-Ashera. Wakhotsama wakhonta tonkhe tinkhanyeti tesibhakabhaka. 4
33:4
Dut. 12:5
2 Sam. 7:10,13
1 Khos. 8:29
9:3
2 Khr. 7:12
Wakha emalati ekhatsi ethempelini laSimakadze, Simakadze labekhulume ngalo watsi: “Libito lami ngiyakulibeka eJerusalema phakadze naphakadze.” 5Kuto totimbili tibuya telithempeli laSimakadze wakha emalati ekukhonta tinkhanyeti. 6Wanikela ngemadvodzana akhe kutsi ashiswe emlilweni“kutsi ashiswe emlilweni” nome “wenta kutsi emadvodzana akhe engciswe emlilweni” eSigodzini sakaBheni Hinomu, wangenela bungoma, nemilingo, nebutsakatsi, watihlanganisa nalabanemadloti nalabaphengulako. Wenta lokubi kakhulu emehlweni aSimakadze, wamtfukutselisa.

7

33:7
2 Khr. 7:16
Watsatsa lesithico labesasibatile wasingenisa ethempelini laNkulunkulu, lelo Nkulunkulu labekhulume ngalo kuDavide nakuSolomoni, umsa wakhe, watsi: “Kulelithempeli naseJerusalema lengiyikhetse emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli ngitawubeka Libito lami kuyo phakadze naphakadze. 8Ngingeke ngiphindze ngente tinyawo tema-Israyeli tibe solomane tizulazula tisuka kulelive lengalipha bokhokho bawo, kuphela nje nangabe bangacaphela kutsi bente konkhe loko lengabayala ngako mayelana nayo yonkhe imitsetfo, netimiso, neteluleko lengabanika tona ngaMosi.” 9Kodvwa Manase wabedukisa bantfu bakaJuda nebaseJerusalema, ngako benta lokubi kakhulu kwendlula letive letabhujiswa nguSimakadze, ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli.

Kuphendvuka kwaManase

10

33:10
2 Khos. 21:10
Simakadze wakhuluma kuManase nakubantfu bakhe, kodvwa abazange bamnake. 11
33:11
Dut. 28:36
2 Khos. 19:28
Hez. 19:4
Ngako Simakadze wehlisela etikwabo libutfo letindvuna temphi tenkhosi yase-Asiriya, tefika tatfumba Manase, tamfaka lihhuka lapha ekhaleni, tambopha ngetinketane telitfusi, tahamba naye tammikisa eBhabhulona. 12Manase wafunisisa Simakadze asasekuhluphekeni, wafuna lusito lwaSimakadze Nkulunkulu wakhe, watitfoba kakhulu embikwaNkulunkulu waboyisemkhulu. 13Watsi nakathandaza kuye, Simakadze watsintseka ngalokuncusa kwakhe, wakulalela kutincengela kwakhe, wase umbuyisela emuva eJerusalema nasembusweni wakhe. Kusukela lapho-ke Manase wati kutsi Simakadze nguNkulunkulu.

14Emvakwaloko Manase wakha kabusha lubondza lwangaphandle kweliDolobha laDavide, ngasenshonalanga nesiyalu saseGihoni esigodzini, kuze kuyewuma ekungeneni kweLisango Lenhlanti, lutungeleta intsaba i-Ofeli, walwenta lwaphakama kakhulu. Wemisa tindvuna temabutfo emphi kuwo onkhe emadolobha latinqaba akaJuda.

15Watisusa tonkhe tithico tebetive, wesusa nalesitfombe labesibeke ethempelini laSimakadze, kanye nawo onkhe lamalati labesawakhe entsabeni yelithempeli naseJerusalema; konkhe wakulahlela ngaphandle kwelidolobha. 16Wabe sewubuyisela lilati laSimakadze, wenta nemhlatjelo webudlelwane“webudlelwane” nome “wekuthula” nemnikelo wekubonga etikwalo, watjela sonkhe sive sakaJuda kutsi asikhonte Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 17

33:17
1 Khos. 3:2
Noko bantfu bona bachubeka kwenta imihlatjelo etindzaweni letiphakeme lababekhonta kuto tithico, kodvwa babeyentela Simakadze, Nkulunkulu wabo, yena yedvwa.

Kuphela kwembuso waManase

(2 Khos. 21:17-18)

18

33:18
2 Khos. 21:17
Leminye imininingwane ngekubusa kwaManase, lokufaka ekhatsi umthandazo wakhe lawenta kuNkulunkulu, nemavi lakhulunywa kuye ngumboniswa egameni laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.“aka-Israyeli” lokusho kutsi akaJuda njengobe kuvamisile ku-2 Tikhronike” 19Umthandazo wakhe, nekutsi Nkulunkulu watsintseka kanjani ngekutincengela kwakhe, kanye nato tonkhe tono takhe, nekungetsembeki kwakhe, netindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, lapho bekakhe khona titfombe letikhontwako, wagcumeka netinsika ta-Ashera netithico, ngalesikhatsi asengakatitfobi, konkhe loko kubhaliwe etincwadzini tebaboniswa.“tebaboniswa” letinye tincwadzi tekucala titsi “taHozayi” 20Manase wase uyakhotsama, wafihlwa esigodlweni sakhe. Amoni, umsa wakhe, wase uba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Amoni, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 21:19-26)

21

33:21
2 Khos. 21:19
Amoni abeneminyaka lengema-22 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lemibili. 22Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, walingisa uyise Manase. Amoni wakhonta, wenta imihlatjelo kuto tonkhe tithico letatibatwe nguyise Manase. 23Kodvwa yena akazange afute uyise Manase, ngobe akazange aphendvuke, atitfobe embikwaSimakadze, Amoni wachubeka wadlanga ngebubi bakhe.

24Tiphatsimandla ta-Amoni tamakhela luzungu, tamenta silo sengubo, tambulalela endlunkhulu yakhe. 25Kodvwa sonkhe sive salelo live sababulala bonkhe labo lababente luzungu lwekubulala Amoni, inkhosi; sabeka Josaya, umsa wakhe, kutsi abe yinkhosi esikhundleni sakhe.

34

Josaya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 22:1-2)

341

34:1
2 Khos. 22:1
Josaya abeneminyaka lesiphohlongo budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-31. 2Wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wahamba ngetindlela teyise Davide, akazange aphambukele ngesekudla nome ngesancele.

Josaya ucitsa kukhontwa kwetitfombe

3Kwatsi ngemnyaka wesiphohlongo wekubusa kwakhe, asesemncane impela, wacala wafunisisa Nkulunkulu weyisemkhulu Davide. Kwatsi ngemnyaka weli-12 wacala kuhlambulula lakaJuda nelaseJerusalema, wesusa tonkhe tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, netinsika ta-Ashera, netithico letibatiwe, netitfombe letibunjiwe. 4

34:4
2 Khos. 23:6
Ngekuyala kwakhe emalati aboBhali abhidlitwa, wagawula nalamalati ekutfuncisela timphepho labesetikwawo, wawajuba aba ticucu, wabhidlita naletinsika ta-Ashera, netithico, netitfombe. Loko wakubhidlita kwaba timvutfu, wakusakatela emadlizeni alabo labebahlabela kuwo imihlatjelo. 5
34:5
2 Khos. 23:16
Washisela ematsambo ebaphristi etikwemalati abo; walihlambulula kanjalo-ke lakaJuda nelaseJerusalema. 6Emadolobheni akaManase, newaka-Efrayimu, newakaSimeyoni kuze kuyewufika kaNaftali nasetindzaleni letatiwatungeletile, 7wabhidlita lamalati netinsika ta-Ashera, letithico watisila taba yimphuphu, wajuba emalati emphepho, kwaba tincetu kulo lonkhe laka-Israyeli. Wesuka lapho wabuyela eJerusalema.

Kutfolakala kwencwadzi yemtsetfo

(2 Khos. 22:3-20)

8Ngemnyaka weli-18 wekubusa kwaJosaya, asahlambulula live kanye nelithempeli, watfumela boShafani, umsa wa-Asaliya, naMaseya, umphatsi welidolobha, banaJowa, umsa waJowahazi, labengulobhalisako, kutsi abavusetele lithempeli laSimakadze Nkulunkulu wakhe.

9Bahamba baya kuHilkiya, umPhristi Lomkhulu, bafike bamnika lemali leyayiletfwe ethempelini laNkulunkulu, leyayicocwe ngemaLevi labebomahlalesangweni, labeyibutse kubantfu bakaManase nebaka-Efrayimu, nakuyo yonkhe imisalela yaka-Israyeli, neyakaJuda, neyakaBhenjamini, kanye nakubo bonkhe lababehlala eJerusalema. 10Bayibeka kulamadvodza labesabekwe yinkhosi kutsi akengamele umsebenti welithempeli laSimakadze. Lamadvodza ngawo labeholela tisebenti letativusetela kabusha lelithempeli. 11

34:11
2 Khr. 24:7
Lenye imali babeyinika laba lababatako nalabakhako, kuze batewutsenga ngayo ematje lasabatwe kahle kanye netingodvo, netinsika taletindlu letatiyekelelwe ngemakhosi akaJuda taze tadzilika, taba tindzala.

12Lamadvodza awenta ngekwetsembeka lokukhulu lomsebenti. Lababebacondzisi babo bekuboJahathi, na-Obadiya, emaLevi labeyintalelwane yaMerari, naZakhariya, naMeshulamu labebadzabuka kuKhohati. Onkhe emaLevi labebochwephesha ekudlaleni tingubhu temculo, 13wona abeluse laba labasebentako, engamele tonkhe tisebenti kusuka kulomsebenti kuye kulowa. Lamanye emaLevi abebomabhalane, nebabhali, nabomahlalesangweni.

14Batsi basatfutsetela bakhipha lemali leyayiletfwe ethempelini laSimakadze, Hilkiya, umPhristi Lomkhulu, watfola incwadzi yemtsetfo waSimakadze leyanikwa ema-Israyeli ngaMosi. 15Hilkiya wakhuluma kuShafani, labengumabhalane, watsi: “Ngiyitfolile incwadzi yemtsetfo ekhatsi ethempelini laSimakadze.” Wase uyinika Shafani.

16Shafani wayitsatsa lencwadzi wayakuyibika enkhosini, watsi: “Tinceku takho tenta konkhe loko letitfunywe kutsi tikwente. 17Setiyikhiphile lemali lebeyisethempelini laSimakadze, tase tiyibeka etandleni tebengameli netisebenti.” 18Shafani, mabhalane, wayibikela inkhosi, watsi: “Hilkiya, umphristi, unginike incwadzi.” Shafani wase ufundzela inkhosi lencwadzi.

19Inkhosi yatsi kube iweve lamavi emtsetfo, yaklebhula tembatfo tayo. 20Yase ikhuluma kuboHilkiya, na-Ahikamu, umsa waShafani, na-Abdoni, umsa waMikha,“Abdoni, umsa waMikha” nome “Akbori, umsa waMikhaya” naShafani, labengumabhalane, kanye na-Asaya, inceku yenkhosi, yatsi: 21“Hambani niyekungibutela kuSimakadze, nibutele mine kanye nensali yaka-Israyeli neyakaJuda ngaloku lokubhalwe kulencwadzi leseyitfolakele. Yinkhulu kabi intfukutselo yaSimakadze layitfululele etikwetfu ngenca yekutsi bobabe abazange baligcine livi laSimakadze; abazange bakwente konkhe loku lokubhalwe kulencwadzi.”

22Hilkiya kanye nalaba lababetfunywe yinkhosi nayeLetinye tincwadzi tekucala tite “lababetfunywe naye” bahamba bayawukhuluma nemphrofethikati labenguHulda, umkaShalumi, umsa waThokhathi,Nome “Thikva” umsa waHasra. Shalumi abengumphatsi wetembatfo tasethempelini. Lomphrofethikati abehlala eJerusalema eSifundzeni Sesibili.

23Wabatjela watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: ‘Tjelani lendvodza lenitfumele lapha kimi, nitsi: 24

34:24
Lev. 26:14
Dut. 28:15
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngitakwehlisela inhlekelele kulendzawo nakubantfu bayo, tonkhe leticalekiso letibhalwe kulencwadzi lefundvwe embikwenkhosi yakaJuda. 25Njengobe bangishiyile mine, batfuncisa imphepho kulabanye bonkulunkulu, bangitfukutselisa ngato tonkhe letithico labatibumbe ngetandla tabo, intfukutselo yami itawutfululelwa kulendzawo, futsi ingeke icisheke.’ 26Tjelani inkhosi yakaJuda lenitfumele kutsi niteyibutela kuSimakadze, kutsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, macondzana nalamavi lowevile: 27Njengobe inhlitiyo yakho itsintsekile, wase uyatitfoba embikwaNkulunkulu, nawuva kutsi abetsiteni ngalendzawo kanye nangebantfu bayo, ngobe wena utitfobile embikwami, waklebhula tingubo takho, wakhala embikwami, ngikuvile, kusho Simakadze. 28Manje-ke ngitakuyisa kuboyihlomkhulu, wena uyawufihlwa ngekuthula. Emehlo akho akayikuyibona yonkhe lenhlekelele lengitayehlisela kulendzawo nakulabo labahlala kuyo.’ ”

Ngako batsatsa lemphendvulo yakhe lomphrofethikati bayimikisa enkhosini Josaya.

Inkhosi Josaya yenta sivumelwane sekulalela Simakadze

(2 Khos. 23:1-20)

29

34:29
2 Khos. 23:1
Josaya, inkhosi, wase ubita bonkhe baholi bakaJuda nebaseJerusalema. 30Wenyuka nabo waya ethempelini laSimakadze akanye nalamadvodza akaJuda, nebantfu baseJerusalema, nebaphristi nemaLevi, ngisho nabo bonkhe bantfu kusukela kulomncane kuze kuyewufika kulomkhulu. Wabafundzela, baweva onkhe emavi alencwadzi yesivumelwane leyayitfolakele ethempelini laSimakadze. 31
34:31
2 Khr. 15:12
Inkhosi yema eceleni kwensika yayo yavusetela sivumelwane embikwaSimakadze, yavuma kulandzela Simakadze nekugcina imiyalo yakhe, nemitsetfo yakhe, kanye netimiso takhe, ngayo yonkhe inhlitiyo yayo, nangawo wonkhe umphefumulo wayo, nekulalela emavi esivumelwane labhalwe kulencwadzi.

32Wabafungisa bonkhe bantfu baseJerusalema nebakaBhenjamini kulesivumelwane. Bantfu baseJerusalema bakwenta loko njengekwesivumelwane saNkulunkulu, Nkulunkulu waboyisemkhulu.

33Josaya wesusa tonkhe tithico letisinengiso kulo lonkhe lelalihlala ema-Israyeli. Wenta kutsi bonkhe bantfu labakhile kulaka-Israyeli bakhonte Simakadze Nkulunkulu wabo. Ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe, sive asizange sisuke ekulandzeleni Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu.

35

Kugujwa kweliPhasika yinkhosi Josaya

(2 Khos. 23:21-23)

351

35:1
Eks. 12:6
2 Khos. 23:21
2 Khr. 30:1
Josaya wagubha umkhosi weliPhasika kuSimakadze eJerusalema, liwundlu leliPhasika lahlatjwa ngelilanga leli-14 lenyanga yekucala. 2Josaya wabeka baphristi emsebentini wabo, wabakhutsata kutsi bakhonte ethempelini laSimakadze. 3
35:3
Num. 7:9
Watjela emaLevi, labenguwona alawula onkhe ema-Israyeli, futsi ehlukaniselwe Simakadze, watsi: “Bekani libhokisi lelingcwele lesivumelwane ethempelini lelakhiwa nguSolomoni, umsa waDavide, inkhosi yema-Israyeli. Akusafanele letfwalwe ngemahlombe enu. Manje-ke, khontani Simakadze Nkulunkulu wenu nesive sakhe, ema-Israyeli. 4Tilungiseleni ngemindeni yenu njengekuma kweticheme tenu, nanjengobe kukhonjiwe kulencwadzi leyabhalwa nguDavide, inkhosi yema-Israyeli, nayindvodzana yakhe Solomoni.

5“Manini endzaweni lengcwele kube sicheme sinye semaLevi kuleto naleto tichenyana temindeni yebantfu bemave akini, bantfu phaqa. 6Hlabani emawundlu eliPhasika, nitingcwelise nani, nilungise lamawundlu nilungisele labantfu bemave akini, nente loko lokwashiwo nguSimakadze ngaMosi.”

7

35:7
2 Khr. 30:24
Josaya walungisela bonkhe bantfu labebalapho, luntfu nje, timvu netimbuti letatiti-30 000, wabalungiselela iminikelo yeliPhasika kanye netinkhomo letatiti-3 000, konkhe kutsetfwe kukwenkhosi.

8Netiphatsimandla takhe nato tabapha ngesihle labantfu benkhosi, nebaphristi, nemaLevi. BoHilkiya, naZakhariya, naJehiyeli lababengamele ethempelini laNkulunkulu bapha baphristi iminikelo yeliPhasika leti-2 600 kanye netinkhomo letingema-300. 9NaboKhonaniya, banaShemaya, naNethaneli, bomnakabo, naHashabiya, naJeyiyeli, naJozabadi, baholi bemaLevi, nabo bakhipha iminikelo yeliPhasika leyayiti-5 000 netinkhomo letingema-500 temaLevi.

10Inkonzo yalungiswa, baphristi bema etindzaweni tabo nemaLevi njengekweticheme tawo, njengobe kwakushito inkhosi. 11Emawundlu eliPhasika ahlatjwa-ke, baphristi bafafata ngalengati lababenikwe yona, ngaleso sikhatsi emaLevi abehlinza letilwane. 12

35:12
Lev. 3:14
Behlukanisa iminikelo yekushiswa kuze bayinike letichenyana temindeni yebantfu kutsi bayinikele kuSimakadze, njengobe kubhaliwe encwadzini yaMosi. Benta njalo nangaletinkhomo. 13
35:13
Eks. 12:8
Batosa letilwane letatitemnikelo weliPhasika, batosa emlilweni, njengobe kubhaliwe, base babilisa leminikelo lengcwele emabhodweni, nasetimbiteni tensimbi, nasemakesini, babaphakela masinyane bantfu. 14Emvakwaloko benta emalungiselelo abo newebaphristi, ngobe baphristi, batukulu ba-Aroni, bona babenta iminikelo yekushiswa kanye nemakoyi emafutsa, kwaze kwayawushona lilanga. Ngobe emaLevi ase atilungiselela wona kanye nalabaphristi baka-Aroni.

15

35:15
1 Khr. 25:1
Bahlabeli, batukulu ba-Asafa, babesetindzaweni letatilawulwe nguDavide, bo-Asafa, naHemani, naJeduthuni, baboniswa benkhosi. Bomahlalesangweni, kulelo nakulelo sango, kwakungenasidzingo sekutsi besuke lapho bakhona, ngobe labahlobo babo, emaLevi, babentela onkhe emalungiselelo.

16Ngako-ke ngalelo langa yonkhe inkonzo yaSimakadze yekugubha umkhosi weliPhasika yachubeka, kwakunikelwa iminikelo yekushiswa etikwelilati laSimakadze, njengobe inkhosi Josaya abeshito. 17Ema-Israyeli labekhona lapho agubha leliPhasika ngaleso sikhatsi, awugubha neMkhosi weSinkhwa Lesingenamvubelo, kwaze kwaphela emalanga lasikhombisa. 18LiPhasika lalingazange ligujwe ngaleyo ndlela ka-Israyeli kusukela ngetikhatsi temphrofethi Samuweli. Kute namunye wemakhosi aka-Israyeli labeke wagubha umkhosi lonjalo weliPhasika, njengaloku kwenta inkhosi Josaya, nebaphristi, nemaLevi, nabo bonkhe bakaJuda, nebaka-Israyeli lababekhona lapho kanye nebaseJerusalema. 19Lomkhosi wagujwa ngemnyaka weli-18 wekubusa kwaJosaya.

Kuphela kwembuso waJosaya

(2 Khos. 23:28-30)

20

35:20
2 Khos. 23:29
Emvakwako konkhe loko, Josaya lithempeli asalihlele ngalokufanele, Nekho, inkhosi yaseGibhithe, wakhuphuka ayakulwa eKhakhemishi ngaseYufrathe, Josaya washuca wayakuhlangana naye emphini. 21Kodvwa Nekho watfumela tigijimi kuJosaya, atsi: “Sicabene ngani tsine nawe, nkhosi yakaJuda? Akusiwe lona lengilwa naye kulesikhatsi, kodvwa ngulendlu lengicabene nayo. Nkulunkulu utsite angisheshise, ngako-ke yekela kumelana naNkulunkulu longakimi, ngaphandle kwaloko utakubhubhisa Nkulunkulu.”

22Kodvwa Josaya akazange afune kugucuka, wesuka watigucula tembatfo takhe wangena emphini, walwa naye. Akazange alalele loko lokwakushiwo nguNekho ngekuyalwa nguNkulunkulu, kodvwa wachubeka wayakulwa naye emphini yaseMegido.

23Banembi bahlaba inkhosi Josaya, watjela tindvuna takhe watsi: “Ngikhipheni, sengilimele kabi.” 24

35:24
Zak. 12:11
Ngako tamsusa encoleni yakhe yemphi, tambeka kulenye incola yemphi labete nayo, tambuyisela ekhaya eJerusalema, lapho afike wakhotsamela khona. Wafihlwa emadlizeni aboyisemkhulu, sonkhe sive sakaJuda nesaseJerusalema salila kakhulu ngaye.

25Jeremiya wacamba tingoma tesililo saJosaya, kuze kube ngulamuhla bonkhe bahlabeli besilisa nebesifazane basamkhumbula Josaya ngaletingoma tesililo sakhe. Letingoma tase tiba tingoma temihambo yema-Israyeli, tabhalwa encwadzini yetililo.

26Leminye imininingwane ngekuma kwaJosaya nemisebenti yakhe yekutinikela macondzana nalokubhalwe encwadzini yemtsetfo waSimakadze, 27konkhe kukhankhasa kwakhe, kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, kubhaliwe encwadzini yemakhosi aka-Israyeli newakaJuda.