Siswati 1996 (SWA96)
33

Manase, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 21:1-9)

331

33:1
2 Khos. 21:1
Manase abeneminyaka leli-12 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-55. 2Manase wenta lokubi emehlweni aSimakadze, alandzela leto tintfo letatisinengiso letatentiwa nguleto tive Simakadze latidvungulula ngesikhatsi nakufika sive sema-Israyeli. 3
33:3
2 Khr. 31:1
Wavusa kabusha tindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, letatibhidlitwe nguyise Hezekiya, waphindze wakha emalati aBhali, wamisa netinsika ta-Ashera. Wakhotsama wakhonta tonkhe tinkhanyeti tesibhakabhaka. 4
33:4
Dut. 12:5
2 Sam. 7:10,13
1 Khos. 8:29
9:3
2 Khr. 7:12
Wakha emalati ekhatsi ethempelini laSimakadze, Simakadze labekhulume ngalo watsi: “Libito lami ngiyakulibeka eJerusalema phakadze naphakadze.” 5Kuto totimbili tibuya telithempeli laSimakadze wakha emalati ekukhonta tinkhanyeti. 6Wanikela ngemadvodzana akhe kutsi ashiswe emlilweni“kutsi ashiswe emlilweni” nome “wenta kutsi emadvodzana akhe engciswe emlilweni” eSigodzini sakaBheni Hinomu, wangenela bungoma, nemilingo, nebutsakatsi, watihlanganisa nalabanemadloti nalabaphengulako. Wenta lokubi kakhulu emehlweni aSimakadze, wamtfukutselisa.

7

33:7
2 Khr. 7:16
Watsatsa lesithico labesasibatile wasingenisa ethempelini laNkulunkulu, lelo Nkulunkulu labekhulume ngalo kuDavide nakuSolomoni, umsa wakhe, watsi: “Kulelithempeli naseJerusalema lengiyikhetse emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli ngitawubeka Libito lami kuyo phakadze naphakadze. 8Ngingeke ngiphindze ngente tinyawo tema-Israyeli tibe solomane tizulazula tisuka kulelive lengalipha bokhokho bawo, kuphela nje nangabe bangacaphela kutsi bente konkhe loko lengabayala ngako mayelana nayo yonkhe imitsetfo, netimiso, neteluleko lengabanika tona ngaMosi.” 9Kodvwa Manase wabedukisa bantfu bakaJuda nebaseJerusalema, ngako benta lokubi kakhulu kwendlula letive letabhujiswa nguSimakadze, ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli.

Kuphendvuka kwaManase

10

33:10
2 Khos. 21:10
Simakadze wakhuluma kuManase nakubantfu bakhe, kodvwa abazange bamnake. 11
33:11
Dut. 28:36
2 Khos. 19:28
Hez. 19:4
Ngako Simakadze wehlisela etikwabo libutfo letindvuna temphi tenkhosi yase-Asiriya, tefika tatfumba Manase, tamfaka lihhuka lapha ekhaleni, tambopha ngetinketane telitfusi, tahamba naye tammikisa eBhabhulona. 12Manase wafunisisa Simakadze asasekuhluphekeni, wafuna lusito lwaSimakadze Nkulunkulu wakhe, watitfoba kakhulu embikwaNkulunkulu waboyisemkhulu. 13Watsi nakathandaza kuye, Simakadze watsintseka ngalokuncusa kwakhe, wakulalela kutincengela kwakhe, wase umbuyisela emuva eJerusalema nasembusweni wakhe. Kusukela lapho-ke Manase wati kutsi Simakadze nguNkulunkulu.

14Emvakwaloko Manase wakha kabusha lubondza lwangaphandle kweliDolobha laDavide, ngasenshonalanga nesiyalu saseGihoni esigodzini, kuze kuyewuma ekungeneni kweLisango Lenhlanti, lutungeleta intsaba i-Ofeli, walwenta lwaphakama kakhulu. Wemisa tindvuna temabutfo emphi kuwo onkhe emadolobha latinqaba akaJuda.

15Watisusa tonkhe tithico tebetive, wesusa nalesitfombe labesibeke ethempelini laSimakadze, kanye nawo onkhe lamalati labesawakhe entsabeni yelithempeli naseJerusalema; konkhe wakulahlela ngaphandle kwelidolobha. 16Wabe sewubuyisela lilati laSimakadze, wenta nemhlatjelo webudlelwane“webudlelwane” nome “wekuthula” nemnikelo wekubonga etikwalo, watjela sonkhe sive sakaJuda kutsi asikhonte Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 17

33:17
1 Khos. 3:2
Noko bantfu bona bachubeka kwenta imihlatjelo etindzaweni letiphakeme lababekhonta kuto tithico, kodvwa babeyentela Simakadze, Nkulunkulu wabo, yena yedvwa.

Kuphela kwembuso waManase

(2 Khos. 21:17-18)

18

33:18
2 Khos. 21:17
Leminye imininingwane ngekubusa kwaManase, lokufaka ekhatsi umthandazo wakhe lawenta kuNkulunkulu, nemavi lakhulunywa kuye ngumboniswa egameni laSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli.“aka-Israyeli” lokusho kutsi akaJuda njengobe kuvamisile ku-2 Tikhronike” 19Umthandazo wakhe, nekutsi Nkulunkulu watsintseka kanjani ngekutincengela kwakhe, kanye nato tonkhe tono takhe, nekungetsembeki kwakhe, netindzawo letiphakeme tekukhontela tithico, lapho bekakhe khona titfombe letikhontwako, wagcumeka netinsika ta-Ashera netithico, ngalesikhatsi asengakatitfobi, konkhe loko kubhaliwe etincwadzini tebaboniswa.“tebaboniswa” letinye tincwadzi tekucala titsi “taHozayi” 20Manase wase uyakhotsama, wafihlwa esigodlweni sakhe. Amoni, umsa wakhe, wase uba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Amoni, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 21:19-26)

21

33:21
2 Khos. 21:19
Amoni abeneminyaka lengema-22 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lemibili. 22Wenta lokubi emehlweni aSimakadze, walingisa uyise Manase. Amoni wakhonta, wenta imihlatjelo kuto tonkhe tithico letatibatwe nguyise Manase. 23Kodvwa yena akazange afute uyise Manase, ngobe akazange aphendvuke, atitfobe embikwaSimakadze, Amoni wachubeka wadlanga ngebubi bakhe.

24Tiphatsimandla ta-Amoni tamakhela luzungu, tamenta silo sengubo, tambulalela endlunkhulu yakhe. 25Kodvwa sonkhe sive salelo live sababulala bonkhe labo lababente luzungu lwekubulala Amoni, inkhosi; sabeka Josaya, umsa wakhe, kutsi abe yinkhosi esikhundleni sakhe.