Siswati 1996 (SWA96)
31

Tingucuko temphilo yekukholwa letentiwa nguHezekiya

311

31:1
2 Khos. 18:4
2 Khr. 32:12
Kwatsi kube kuphele konkhe loko, ema-Israyeli labekhona lapho aphumela kuwo onkhe emadolobha akaJuda, abhidlita ematje lekwakutsiwa angcwele, agawula naletinsika ta-Ashera, atilahla phansi. Abhubhisa naletindzawo letiphakeme tekukhontela tithico kanye nemalati kulo lonkhe lakaJuda nelakaBhenjamini, nelaka-Efrayimu kanye nelakaManase. Kwatsi nase bakubhubhise konkhe loko baka-Israyeli, base babuyela bonkhe emadolobheni abo nasemafeni abo.

2

31:2
Lev. 8:35
Num. 4:3
Hezekiya wabela baphristi nemaLevi imisebenti yabo ngeticheme tabo, nguleso naleso sicheme njengekwemsebenti waso: Bekungumsebenti wekunikela iminikelo yekushiswa neyebudlelwane,“neyebudlelwane” nome “neyekuthula” nemsebenti wekukhonta, newekubonga, newekuhlabela tingoma tekudvumisa emasangweni endzawo yaSimakadze yekuhlala. 3
31:3
Num. 28:1
Inkhosi yanikela ngetayo timphahla eminikelweni yekushiswa, yasekuseni neyasentsambama, naseminikelweni yekushiswa yemaSabatha, neyekwetfwasa kwenyanga, neyemikhosi lemisiwe, njengobe kubhaliwe emtsetfweni waSimakadze.

4

31:4
Num. 18:8
Neh. 13:10
Watjela bantfu lababehlala eJerusalema kutsi abaletse leso sabelo lesasifanele baphristi nemaLevi, kuze batinikele ngalokuphelele emtsetfweni waSimakadze. 5
31:5
Eks. 23:19
Dut. 14:22
Satsi kube siphume nje lesimemetelo, ema-Israyeli anikela ngenjabulo, anikela ngetitselo tekucala talokutinhlavu kwawo, nangeliwayini lelisha, nangemafutsa, nangeluju, nangako konkhe lokwakusivuno semasimi, aletsa kwelishumi kwato tonkhe tintfo.

6Emadvodza aka-Israyeli newakaJuda labehlala emadolobheni akaJuda nawo aletsa kwelishumi kwemihlambi yawo yetinkhomo, neyetimvu, neyetimbuti, nekwelishumi kwetintfo letingcwele letatinikelwe kuSimakadze Nkulunkulu wabo, bakubeka kwaba tindvundvuma. 7Acala kukwenta loko ngenyanga yesitsatfu, akucedzela ngenyanga yesikhombisa. 8BoHezekiya netiphatsimandla takhe batsi nabefika bakhandza letindvundvuma, babonga Simakadze, base babusisa nesive sakhe ema-Israyeli.

9Inkhosi Hezekiya yabuta baphristi nemaLevi ngaletindvundvuma, 10Azariya, umPhristi Lomkhulu, wendlu yakaSadoki, waphendvula watsi: “Solomane kwesukela mzukwana sive sicala kuletsa iminikelo yaso ethempelini laSimakadze, besinekudla lokunyenti, besidla sesutse kuze kusale, ngobe Simakadze usibusisile sive sakhe, letindvundvuma nje sengulokusele.”

11Hezekiya wase utsi akulungiswe emakamelo ekulondvolota ethempelini laSimakadze, loko kwentiwa masinyane. 12Bantfu bayiletsa ngekwetsembeka lokukhulu iminikelo, nekwelishumi kanye netipho letatinikelwe. Khonaniya, umLevi, abengamele tonkhe letintfo; umsiti wakhe bekunguShimeyi, umnakabo. 13BoJehiyeli, na-Azaziya, naNahathi, na-Asaheli, naJerimothi, naJozabadi, na-Eliyeli, naJismakhiya, naMahathi, naBhenaya babebaphatsi betindvuna bona baphetfwe boKhonaniya naShimeyi, umnakabo, njengekubekwa kwabo yinkhosi Hezekiya, na-Azariya, indvuna leyayengamele lithempeli laNkulunkulu.

14Khore, umsa waJimna, umLevi, umgadzi weLisango langaseMphumalanga, yena abengamele leminikelo yesihle leyayiletfwa kuNkulunkulu, nguye bekaba iminikelo leletfwa kuSimakadze kanye netipho letingcwele. 15

31:15
Dut. 18:8
Josh. 21:9
Abesitwa bo-Edeni, naMiniyamini, naJeshuwa, naShemaya, na-Amariya kanye naShekhaniya, bamelekelela ngekwetsembeka kulamadolobha ebaphristi, babela laba labanye baphristi ngekweticheme tabo, labadzala nalabancane ngalokufananako.

16Ngetulu kwaloko babela ngisho nalabadvuna kusukela kulababeneminyaka lemitsatfu kuye etulu, labo emabito abo labebhalwe etincwadzini temilandvo yekutalana kwabo, bonkhe labo lababengangena ethempelini laSimakadze bayekwenta imisebenti yemalanga onkhe yetinkonzo tabo letehlukahlukene, njengobe bekufanele ngekweticheme tabo. 17

31:17
1 Khr. 23:27
Babebuye babele baphristi lababebhaliswe ngemindeni yabo etincwadzini temilandvo yekutalana kwabo, kanjalo nemaLevi kusukela kulababeneminyaka lengema-20 kuya etulu, njengekwetinkonzo tabo ngeticheme tabo. 18Babefaka ekhatsi bonkhe ngisho nalabancane babo, nebafati babo, nemadvodzana abo, nemadvodzakati abo, kuso sonkhe leso sigodzi sabo, njengobe kubhaliwe etincwadzini temilandvo yekutalana kwabo. Babetsembekile ekutingcweliseni kwabo.

19Macondzana nebaphristi, titukulwane ta-Aroni, lababehlala emadolobheni abo nome emaphandleni laseceleni kwemadolobha abo, emadvodza abekhetfwa ngemabito awo kutsi ehlukanise tabelo kubo bonkhe labadvuna babo nakubo bonkhe labebabhaliwe etincwadzini temilandvo yekutalana kwemaLevi.

20Nguloko-ke lokwentiwa nguHezekiya kulo lonkhe lakaJuda, wenta lokuhle, nalokulungile, nalokwetsembekile emehlweni aSimakadze longuNkulunkulu wakhe. 21Kuko konkhe lakwenta emsebentini welithempeli laNkulunkulu nekuhlonipha umtsetfo, nemiyalo, wafuna Nkulunkulu wakhe, asebenta ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. Ngako waphumelela.