Siswati 1996 (SWA96)
3

Kwakhiwa kwelithempeli

(1 Khos. 6:1-38)

31

3:1
2 Sam. 24:18,25
1 Khr. 21:18,26
Solomoni wase uyacala-ke kwakha lithempeli laSimakadze eJerusalema, eNtsabeni yaseMoriya, lapho Simakadze atibonakalisa khona kuyise Davide. Kwakungusebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna,“Arawuna” ngesiHebheru “Orinani” umJebhusi, indzawo leyayilungiswe nguDavide. 2
3:2
1 Khos. 6:1
Wacala kwakha lelithempeli mhla titimbili enyangeni yesibili emnyakeni wesine wekubusa kwakhe.

3Sisekelo sekwakha lithempeli laSimakadze lesabekwa nguSolomoni sasingemamitha labengaba ngema-27 budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti. 4Umhubhe lekwakungenwa ngawo wawungemamitha labengaba ngema-54“emamitha labengaba ngema-54” letinye tincwadzi tekucala titsi “emamitha labengaba ngema-9” kuphakama, nemamitha labengaba yimfica bubanti. Wawulingana nalelithempeli ngebubanti.

Lingekhatsi lawo lalembeswe ngegolide lecengekile. 5Lendlu lenkhulu yayihlotjiswe ngekunanyatsiselwa ngemapulango etipheshula lapha ngekhatsi etibondzeni talo, yase yembeswa ngegolide lecengekile, lapho kwakucoshwe khona imihlobiso yetihlahla temasundvu neyetinketane. 6Inkhosi yahlobisa lithempeli ngematje laligugu nangegolide leyayitfunyelwa iphuma eveni lasePhavayimu. 7Solomoni wasebentisa igolide ekwembeseni tibondza talelithempeli, nemishayo, neminyango, netivalo. Kuletibondza lababati bacopha imihlobiso yemakherubhi.

8Wakha likamelo lelingekhatsi kakhulu lekutsiwa yindzawo lengcwelengcwele, lelalingemamitha labengaba yimfica budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, lokwakulingana ngco nalelithempeli. Indzawo lengcwelengcwele yona yembeswa ngegolide leyayingetulu kwemathani labengaba ngema-20. 9Igolide lengemagremu labengaba ngema-570 yasetjentiswa ekwakheni tipikili. Netibondza temakamelo langetulu tembeswa ngegolide.

10Endzaweni lengcwelengcwele wakha emakherubhi lamabili labatiwe, wawembesa ngegolide. 11Budze betimphiko talamakherubhi ngekweluleka kwato babungemamitha labengaba yimfica. Luphiko lulunye lwelikherubhi lekucala lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, lona lwalutsintsa lubondza lwelithempeli, kantsi lolu lolunye luphiko lwalo lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, lutsintsa lolu lolunye luphiko lwaleli lelinye likherubhi. 12Kanjalo futsi lolunye luphiko lwalelikherubhi lesibili lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, lutsintsa lolu lolunye lubondza lwelithempeli ngale, nalolu lolunye nalo lungemamitha langaba mabili nencenye yesine yelimitha lutsintsa luphiko lwaleli lelinye likherubhi lekucala. 13

3:13
Eks. 25:20
Timphiko talamakherubhi omabili setihlangene tatingemamitha labengaba yimfica budze, abeme ngetinyawo abheke kulendlu lenkhulu.“abheke kulendlu lenkhulu” nome “abheke ngekhatsi”

14

3:14
Eks. 26:30
Wenta likhethini lemitiya leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebubendze, walenta ngelineni lecolisakele, nalo lalihlotjiswe ngemakherubhi.

Tinsika letimbili telitfusi

(1 Khos. 7:15-22)

15

3:15
1 Khos. 7:15
2 Khos. 25:17
Lapha embikwelithempeli wenta tinsika letimbili, setitotimbili tatingemamitha labengaba li-15 nesigamu budze, iyinye yayinengcongwane leyayingemamitha labengaba mabili nesigamu lapha enhloko. 16Wephotsela tinketane,NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali wase utitsandzela kuletinsika lapha etikwato. Wakha nemahananandza aze aba likhulu, wawatfungela kuletinketane. 17Letinsika wase utimbela emnyango walelithempeli, lenye ngaseningizimu, lenye ngasenyakatfo. Lena lengaseningizimu wayetsa libito watsi nguJakhini,“Jakhini” kungasho kutsi “uyamisa” nome “uyasungula” lena lengasenyakatfo watsi nguBowazi.“Bowazi” kungasho kutsi “kuye kunemandla”