Siswati 1996 (SWA96)
2

Emalungiselelo ekwakha lithempeli

(1 Khos. 5:1-18)

21Solomoni wakhipha simemetelo kutsi akwakhiwe lithempeli, kwakhelwe Libito laSimakadze, naye akhelwe sigodlo sakhe. 2

2:2
1 Khos. 5:15
Solomoni wabutsa emadvodza lati-70 000 ekwetfwala, kwatsi lati-80 000 aba ngekucota ematje etintsabeni, wabeka tindvuna tawo letatiti-3 600.

3

2:3
2 Sam. 5:11
1 Khos. 5:2
1 Khr. 14:1
Solomoni watfumela umlayeto kuHiramu,“Hiramu” nome “Huramu” inkhosi yaseThire, watsi:

“Ngitfumelele tingodvo temsedari, njengobe wenta kubabe wami Davide, ngesikhatsi umtfumelela tingodvo tekwakha sigodlo, lapho abetawuhlala khona. 4

2:4
Lev. 24:5
Num. 28:3,9,11
Manje sengifuna kucala kwakha lithempeli, ngakhele Libito laSimakadze Nkulunkulu wami, bese ngilinikela kuye libe lekushisela imphepho kube liphunga lelimnandzi kuye, libe lekubeka sinkhwa lesingcwele, nelekwentela khona iminikelo yekushiswa njalo ekuseni, nasentsambama, nangemaSabatha, nangekwetfwasa kwetinyanga, nangemikhosi lemisiwe yaSimakadze Nkulunkulu wetfu. Leso-ke simiso sema-Israyeli lesiyakuma kuze kube phakadze.

5

2:5
Eks. 18:11
“Lelithempeli lengitawulakha litawuba likhulu kakhulu, ngobe Nkulunkulu wetfu mkhulu kunabo bonkhe bonkulunkulu labakhona. 6
2:6
1 Khos. 8:27
2 Khr. 6:18
Jobe 11:7
Isa. 66:1
Jer. 23:24
Imis. 7:48
17:24
Kepha ngubani longamakhela lithempeli, ngobe emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kunawo onkhe, ngeke enele kuwo? Bengingubani-ke mine kutsi ngingakhela yena lithempeli, ngaphandle kwekutsi ngakhe indzawo nje, lapho kutaboshiselwa khona imphepho embikwakhe?

7“Ngako-ke ngitfumelele umuntfu loyingcweti kutekwakha ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, nangensimbi, nangaletibukhwebeletane, nangaletibubendze, nangaletiluhlata njengesibhakabhaka, umuntfu losacocodzela kutekubata, nekucopha, kutsi atewusebenta kaJuda naseJerusalema kanye naletingcweti tekubata talapha kami, labo lengabakhetselwa ngubabe Davide.

8“Ngitfumelele kanye nemisedari, netipheshula, netingodvo te-almugi“almugi” ngulelinye libito le-“algumi” nome “junipha” taseLebanoni, ngobe ngiyati kutsi lamadvodza akakho aceceshekile ekugawuleni tingodvo lapho. Emadvodza akami atawubambisana nalawo akakho, 9kutsi angilungisele tingodvo letinyenti, ngobe lelithempeli lekufanele ngilakhe kumele libe likhulu futsi libe lihle. 10

2:10
1 Khos. 5:11
Ngitawunika tisebenti takakho, lamadvodza latawugawula letingodvo, kolo losiliwe longemathani langaba ti-2 000, nebhali lengemathani langaba ti-2 000, neliwayini lelingemalitha langaba ti-400 000, nemafutsa emncumo langemalitha langaba ti-400 000.”

11

2:11
1 Khos. 10:9
Hiramu, inkhosi yaseThire, watfumela imphendvulo lekwakuyincwadzi kuSolomoni, watsi:

“Simakadze uyasitsandza sive sakhe, ngako sewukwente waba yinkhosi yaso. 12

2:12
Gen. 1:1
Eks. 20:11
1 Khos. 5:7
Hla. 33:6
96:5
102:25
Imis. 4:24
14:15
Semb. 10:6
Akabongwe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, uMdali welizulu nemhlaba. Uphe inkhosi Davide indvodzana lehlakaniphile, legcwele emasu ekuhlakanipha nekucondza, nyalo seyitilungiselela kwakha lithempeli laSimakadze, itakhele nesigodlo sayo.

13“Ngikutfumelela nango Huramu Abi, ingcweti kutekubata nakutekwakha. 14

2:14
1 Khos. 7:14
Unina abengulomunye wesive sakaDani, uyise awaseThire. Wakufundzela kusebenta ngegolide, nangesiliva, nangelitfusi, nangensimbi, nangematje, nangetingodvo, nangaletibukhwebeletane, nangaletibubendze, nangaletiluhlata njengesibhakabhaka, nangelineni lecolisakele. Unelwati lolubanti kuto tonkhe tekubata netekucopha, nome ngabe nguyiphi inhlobo yendlu ledzingekile, nakayinikiwe. Utawusebenta kanye nalababati bakakho, nalaba benkhosi yami Davide, uyihlo.

15“Manje-ke inkhosi yami ayitfumelele tisebenti tayo loko leyayikwetsembisile: kolo, nebhali, nemafutsa emncumo, neliwayini. 16

2:16
Ezra 3:7
Tsine sitatigawula tonkhe tingodvo lotifunako taseLebanoni, bese sitintantisa ngeminyaba yato lapha elwandle tiye eJopha. Nine-ke nitabe senitenyula lapho nitimikise eJerusalema.”

Solomoni wenta lubalo

(1 Khos. 5:13-18)

17

2:17
1 Khr. 22:2
Solomoni wase wenta lubalo lwabo bonkhe lababetive lababeka-Israyeli, emvakwelubalo uyise Davide labelwentile. Batfolakala kutsi babeti-153 600. 18
2:18
1 Khos. 5:15
Wase ukhetsa labati-70 000 kubo kutsi babe betfwali, nalabati-80 000 kutsi babe babati bematje etintsabeni, nalabati-3 600 kutsi babe tindvuna tabo.

3

Kwakhiwa kwelithempeli

(1 Khos. 6:1-38)

31

3:1
2 Sam. 24:18,25
1 Khr. 21:18,26
Solomoni wase uyacala-ke kwakha lithempeli laSimakadze eJerusalema, eNtsabeni yaseMoriya, lapho Simakadze atibonakalisa khona kuyise Davide. Kwakungusebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna,“Arawuna” ngesiHebheru “Orinani” umJebhusi, indzawo leyayilungiswe nguDavide. 2
3:2
1 Khos. 6:1
Wacala kwakha lelithempeli mhla titimbili enyangeni yesibili emnyakeni wesine wekubusa kwakhe.

3Sisekelo sekwakha lithempeli laSimakadze lesabekwa nguSolomoni sasingemamitha labengaba ngema-27 budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti. 4Umhubhe lekwakungenwa ngawo wawungemamitha labengaba ngema-54“emamitha labengaba ngema-54” letinye tincwadzi tekucala titsi “emamitha labengaba ngema-9” kuphakama, nemamitha labengaba yimfica bubanti. Wawulingana nalelithempeli ngebubanti.

Lingekhatsi lawo lalembeswe ngegolide lecengekile. 5Lendlu lenkhulu yayihlotjiswe ngekunanyatsiselwa ngemapulango etipheshula lapha ngekhatsi etibondzeni talo, yase yembeswa ngegolide lecengekile, lapho kwakucoshwe khona imihlobiso yetihlahla temasundvu neyetinketane. 6Inkhosi yahlobisa lithempeli ngematje laligugu nangegolide leyayitfunyelwa iphuma eveni lasePhavayimu. 7Solomoni wasebentisa igolide ekwembeseni tibondza talelithempeli, nemishayo, neminyango, netivalo. Kuletibondza lababati bacopha imihlobiso yemakherubhi.

8Wakha likamelo lelingekhatsi kakhulu lekutsiwa yindzawo lengcwelengcwele, lelalingemamitha labengaba yimfica budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, lokwakulingana ngco nalelithempeli. Indzawo lengcwelengcwele yona yembeswa ngegolide leyayingetulu kwemathani labengaba ngema-20. 9Igolide lengemagremu labengaba ngema-570 yasetjentiswa ekwakheni tipikili. Netibondza temakamelo langetulu tembeswa ngegolide.

10Endzaweni lengcwelengcwele wakha emakherubhi lamabili labatiwe, wawembesa ngegolide. 11Budze betimphiko talamakherubhi ngekweluleka kwato babungemamitha labengaba yimfica. Luphiko lulunye lwelikherubhi lekucala lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, lona lwalutsintsa lubondza lwelithempeli, kantsi lolu lolunye luphiko lwalo lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, lutsintsa lolu lolunye luphiko lwaleli lelinye likherubhi. 12Kanjalo futsi lolunye luphiko lwalelikherubhi lesibili lwalungemamitha labengaba mabili nencenye yesine yelimitha budze, lutsintsa lolu lolunye lubondza lwelithempeli ngale, nalolu lolunye nalo lungemamitha langaba mabili nencenye yesine yelimitha lutsintsa luphiko lwaleli lelinye likherubhi lekucala. 13

3:13
Eks. 25:20
Timphiko talamakherubhi omabili setihlangene tatingemamitha labengaba yimfica budze, abeme ngetinyawo abheke kulendlu lenkhulu.“abheke kulendlu lenkhulu” nome “abheke ngekhatsi”

14

3:14
Eks. 26:30
Wenta likhethini lemitiya leluhlata njengesibhakabhaka, nalebukhwebeletane, nalebubendze, walenta ngelineni lecolisakele, nalo lalihlotjiswe ngemakherubhi.

Tinsika letimbili telitfusi

(1 Khos. 7:15-22)

15

3:15
1 Khos. 7:15
2 Khos. 25:17
Lapha embikwelithempeli wenta tinsika letimbili, setitotimbili tatingemamitha labengaba li-15 nesigamu budze, iyinye yayinengcongwane leyayingemamitha labengaba mabili nesigamu lapha enhloko. 16Wephotsela tinketane,NgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali wase utitsandzela kuletinsika lapha etikwato. Wakha nemahananandza aze aba likhulu, wawatfungela kuletinketane. 17Letinsika wase utimbela emnyango walelithempeli, lenye ngaseningizimu, lenye ngasenyakatfo. Lena lengaseningizimu wayetsa libito watsi nguJakhini,“Jakhini” kungasho kutsi “uyamisa” nome “uyasungula” lena lengasenyakatfo watsi nguBowazi.“Bowazi” kungasho kutsi “kuye kunemandla”

4

Timphahla tasethempelini

(1 Khos. 7:23-51)

41

4:1
Eks. 27:1
2 Khr. 7:7
Solomoni inkhosi wase wakha lilati lelitfusi lelalingemamitha labengaba yimfica budze, nemamitha labengaba yimfica bubanti, nemamitha labengaba mane nesigamu kuphakama.

2

4:2
1 Khos. 7:23
Huramu wakha libhavu ngelitfusi lelalincibilikisiwe, laba yindingilizi lengemamitha labengaba mane nesigamu bubanti, nemamitha labengaba mabili nesigamu kuphakama. Kwakuyintsambo lengemamitha labengaba li-13 nesigamu nalitungeletiswa. 3Ngephansi kwalomngcengcema walo belitungeletwe ngimifanekiso yetinkunzi, tilishumi ebangeni lelingaba sigamu selimitha. Letinkunzi tatentiwe tinhlu letimbili elucetwini lulunye lwalelibhavu lelitfusi. 4Lelibhavu lalisime etikwetinkunzi telitfusi letili-12: tintsatfu tato tibheke ngasenyakatfo, tintsatfu tibheke ngasenshonalanga, tintsatfu tibheke ngasemphumalanga, tintsatfu tibheke ngaseningizimu. Lelibhavu lalitinte etikwetibunu taletinkunzi, lingemuva lato lalibheke ekhatsi nendzawo. 5Lalingangemphama yesandla bucinsi balo, umngcengcema walo wawunjengewenkomishi, nanjengembali lechakazile. Lalingetfwala emalitha labengaba ti-60 000.

6

4:6
1 Khos. 7:38
Wabe sewakha imigezelo lelishumi, wabeka lesihlanu ngaseningizimu nalesihlanu ngasenyakatfo. Kulemigezelo bekutawuyakatelwa khona tintfo teminikelo yekushiswa, kodvwa lelibhavu lona lalitabosetjentiswa baphristi, nabageza.

7

4:7
1 Khos. 7:49
Wabe sewenta tintsi tesibane letilishumi tegolide, watenta njengobe abelayelwe, wase utifaka ethempelini, letisihlanu ngaseningizimu naletisihlanu ngasenyakatfo.

8Wase wakha ematafula lalishumi, wawafaka ethempelini, lasihlanu ngasenyakatfo nalasihlanu ngaseningizimu. Waphinidze wenta netitja tegolide tekunyenyeta letatilikhulu.

9

4:9
1 Khos. 6:36
Wakha sibuya sebaphristi nesibuya sangephandle lesikhulu kanye netivalo taso, wase utembesa ngelitfusi. 10Wabeka libhavu ekoneni lelingaseningizimu nemphumalanga. 11
4:11
1 Khos. 7:40
Wachubeka wakha nemabhodo, nemafosholo, netitja tekunyenyeta. Wawucedzela kanjalo-ke Huramu umsebenti labewusukele awentela inkhosi Solomoni ethempelini laNkulunkulu:

12Kwakutinsika letimbili;

netingcongwane letimbili letatisasitja letatisetihlokweni taletinsika,

netinhlu letimbili taletiviliya letatihlobise

letingcongwane letatisetihlokweni taletinsika;

13nalamahananandza labengema-400 aletinhlu letimbili tetiviliya,

tinhlu letimbili temahananandza tesiviliya sisinye,

tatihlobise letingcongwane letatisasitja letatisetihlokweni taletinsika,

14netincodlana nalemigezelo yato,

15nelibhavu, netinkunzi letatili-12 letatingaphansi kwalo;

16nemabhodo, nemafosholo,

netimfologo tenyama,

nato tonkhe tintfo letihambisana nako.

Tonkhe-ke letintfo letentiwa nguHuramu Abi, atakhela inkhosi entela lithempeli laSimakadze, watakha ngelitfusi lelicwebetelako. 17Inkhosi yentelwa tonkhe letintfo ngetimfolomu telibumba etsafeni laseJordane emkhatsini weSukhothi neSarethani.“Sarethani” ngesiHebheru kutsiwa “Seredatha” 18Setitonkhe-ke letintfo letentiwa yinkhosi Solomoni taba nesisindvo selitfusi lesasingenakukalwa.

19

4:19
1 Khos. 7:48
Solomoni wabuye wenta tonkhe timphahla letatilapho ethempelini laNkulunkulu,

lekwakulilati legolide,

nematafula lapho kwakuhlala khona sinkhwa sebukhona,

20netintsi tetibane tegolide lecengekile,

netibane takhona letatitabovutsa njale nje

embikwendzawo lengcwelengcwele,

njengobe kwakumisiwe,

21netimbali letatakhiwe ngegolide,

netibane, netindlawu,

konkhe lokwakuyigolide lephelele,

22netijubantsambo tegolide lecengekile,

netitja tekunyenyeta, netingwembe,

netitja tekushisela imphepho,

netivalo tegolide telithempeli:

tivalo tangekhatsi tendzawo lengcwelengcwele

kanye netendlu lenkhulu.