Siswati 1996 (SWA96)
27

Jothamu, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 15:32-38)

271

27:1
2 Khos. 15:32
Jothamu abeneminyaka lengema-25 budzala, ngesikhatsi acala kubusa. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Libito lenina bekunguJerusha, indvodzakati yaSadoki. 2
27:2
2 Khr. 26:16
Jothamu wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Uziya ebentile, kodvwa yena akazange ashise imphepho“ashise imphepho” ngesiHebheru “angene” fundza 2 Khr. 26:16 ethempelini laSimakadze. Noko bantfu bachubeka ngetindlela tabo temonakalo.

3

27:3
Neh. 3:26
11:21
Jothamu wakha kabusha LiSango Lelingenhla lasethempelini laSimakadze, waphindze wenta umsebenti lomkhulu elubondzeni egcumeni i-Ofeli. 4
27:4
2 Khr. 26:10
Wakha emadolobha emagcumeni akaJuda, kwatsi tinqaba nemibhoshongo wakwakha etindzaweni letatinemahlatsi.

5Jothamu wahlasela inkhosi yema-Amoni, wayehlula. Kuwona lowo mnyaka ema-Amoni etfula kuye isiliva leyayingemakhilogremu labengaba ti-3 400, nakolo labengemathani labengaba yinkhulungwane, nebhali leyayingemathani labengaba yinkhulungwane. Ema-Amoni loku akwetfula kuye nasemnyakeni wesibili newesitsatfu.

6Jothamu wakhula waba nemandla, ngobe abehamba ngekwetsembeka embikwaSimakadze Nkulunkulu wakhe.

7Leminye imininingwane ngekubusa kwaJothamu, tonkhe timphi takhe kanye nalokunye lakwenta kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli newakaJuda. 8Abeneminyaka lengema-25 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. 9Jothamu wase uyakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Ahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

28

Ahazi, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 16:1-4)

281

28:1
2 Khos. 16:1
Ahazi abeneminyaka lengema-20 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi; wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Akazange ahambe etinyatselweni teyise Davide, wenta lokubi emehlweni aSimakadze. 2Wahamba etinyatselweni temakhosi aka-Israyeli, naye wabumba netitfombe tekukhontela boBhali. 3
28:3
Dut. 18:10
Jer. 7:30
19:2
Watfuncisa imphepho eSigodzini sakaBheni Hinomu, wanikela ngemadvodzana akhe kutsi ashiswe ngemlilo; alandzela imikhuba lesinengiso yaletive takhona Simakadze labeticoshe ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli. 4Wanikela nangemihlatjelo, watfuncisa imphepho etindzaweni letiphakeme, nasetulu eticongweni temagcuma, nangephansi kwetihlahla letikhulu letendlele emagala ato.

BakaJuda balwa nemaSiriya nebaka-Israyeli

(2 Khos. 16:5)

5

28:5
Isa. 7:1
Ngako-ke Simakadze Nkulunkulu wakhe wamnikela esandleni senkhosi yaseSiriya. EmaSiriya amehlula, atfumba bantfu bakhe labanyenti, baba titfunjwa, eta nabo eDamaseko.

Waphindze waniketwa etandleni tenkhosi yaka-Israyeli, leyamehlula kabuhlungu, kwafa bantfu labanyenti. 6Ngalanga linye nje Phekha, umsa waRemaliya, wabulala emasotja lati-120 000 akaJuda, ngobe phela Juda abesashiye Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu. 7Zikhri, ingwazi leyayingum-Efrayimu, wabulala Maseya, indvodzana yenkhosi, na-Azrikamu, indvuna leyayiphetse sigodlo, kanye na-Elkhana labewesibili enkhosini. 8Ema-Israyeli atfumba kulabomnakabo bantfu labati-200 000, lekwakubafati, nemadvodzana kanye nemadvodzakati. Baphindze bashuba nemphango lenkhulu kabi, lababuyela nayo eSamariya.

Umphrofethi Odedi

9Kwakunemphrofethi waSimakadze, Odedi, labelapho, waphuma kuyawuhlangabeta emabutfo, nasabuyela eSamariya. Wakhuluma kuwo watsi: “Njengobe Simakadze Nkulunkulu waboyihlomkhulu abetfukutselele bakaJuda, uvele wabaniketa esandleni senu. Kodvwa nyalo senibabulele ngesihluku lesidzimate sefika ezulwini. 10Manje senicondze kwenta lamadvodza nalabafati bakaJuda nebaseJerusalema kutsi babe tigcili tenu. Anati yini kutsi nani nente tono, nona kuSimakadze Nkulunkulu wenu? 11Ase nilalele lapha kimi! Babuyiseleni emuva labomnakenu lesenibente tiboshwa, ngobe intfukutselo leyesabekako yaNkulunkulu isetikwenu.”

12Kwase kutsi labanye bebaholi baka-Efrayimu, bo-Azariya, umsa waJehohanani, naBherekhiya, umsa waMeshilemothi, naJehizkiya, umsa waShalumi, na-Amasa, umsa waHadilayi, babhekana nalabo lababefika baphuma emphini. 13Batsi: “Akukafaneli nite naletitfunjwa lapha, ngobe sitawutfolakala sinelicala kuSimakadze. Kungabe kambe nicondze kwengeta kulesono nakulelicala letfu? Empeleni licala letfu selivele likhulu, nentfukutselo yakhe leyesabekako seyisetikwa-Israyeli.”

14Ngako lamabutfo avele akhulula letiboshwa nalemphango embikwetindvuna nalo lonkhe libandla. 15Kwakhetfwa emadvodza labitwa ngemabito awo kutsi atsatse letitfunjwa letingcunu atigcokise ngetimphahla letatitsatfwe kulemphango. Batigcokisa, batifaka tincabule, batipha kudla nekwekunatsa, batigcobisa tilondza. Bonkhe labo lababebutsakatsaka babagibelisa etimbongolweni. Babancandzekisa bababuyisela emuva kubakubo eJerikho, Lidolobha Lemasundvu, babuyela eSamariya.

Ahazi ucela lusito lwe-Asiriya

(2 Khos. 16:7-9)

16

28:16
2 Khos. 16:7
Ngaleso sikhatsi inkhosi Ahazi yatfumela enkhosiniLetinye tincwadzi titsi “emakhosini” yase-Asiriya kuyawucela lusito. 17Ema-Edomu abesaphindze efika atewuhlasela bakaJuda, ahamba netitfunjwa, 18kantsi ngasona leso sikhatsi nemaFilisti abesahlasele lamadolobha labengaphansi kwetintsaba naseningizimu yelive lakaJuda. Atfumba adla iBhethi Shemeshi, ne-Ayaloni, neGederothi, neSokho, neThimna, neGimzo kanye nemiti leyayiwatungeletile. 19Simakadze abesatfobise Juda ngenca ya-Ahazi, inkhosi yakaJuda,“yakaJuda” ngesiHebheru “yaka-Israyeli” njengobe abenguyise waJuda ngobe wakhutsata kwandza kwebubi kaJuda, wangete wetsembeka ngisho nakancane nje kuSimakadze. 20Thiglathi Phileseri,Nome “Thilgathi Philneseri” inkhosi yase-Asiriya, weta kuye, kodvwa wamnika inhlupheko esikhundleni selusito. 21Ahazi watsatsa letinye timphahla tasethempelini laSimakadze netasesigodlweni nakutiphatsimandla, watetfula enkhosini yase-Asiriya, kodvwa naloko akuzange kumsite.

Tono ta-Ahazi

22Ahazi akazange etsembeke ngisho nakancane nje kuSimakadze ngesikhatsi sekuhlupheka kwakhe. 23

28:23
2 Khos. 16:10
Wanikela ngemihlatjelo etithicweni tebantfu baseDamaseko lebase bamehlulile; ngobe abecabange watsi: “Njengobe tithico temakhosi aseSiriya tiwasitile emaSiriya, nami ngitakwenta umhlatjelo kuto, khona titakungisita.” Kodvwa ngito kanye letamwisa, taphindze tawisa onkhe ema-Israyeli.

24

28:24
2 Khos. 16:17
Ahazi wabutsela ndzawonye tonkhe timphahla ethempelini laNkulunkulu watitsatsa watihambisa.Nome “watiphihlita taba ticucu” Wavala iminyango yelithempeli laSimakadze, wakha emalati kuwo onkhe emakona etitaladi eJerusalema. 25Kuwo onkhe emadolobha akaJuda wakha tindzawo letiphakeme tekutfuncisela imphepho etithicweni; wachukuluta Simakadze Nkulunkulu waboyisemkhulu, kutsi atfukutsele.

26

28:26
2 Khos. 16:19
Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ahazi nato tonkhe tindlela takhe, kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 27
28:27
2 Khr. 21:20
24:25
Ahazi wase uyakhotsama, wafihlwa edolobheni laseJerusalema, kodvwa akazange afihlwe emadlizeni emakhosi aka-Israyeli. Hezekiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

29

Hezekiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 18:1-3)

291

29:1
2 Khos. 18:1
Hezekiya abeneminyaka lengema-25 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekungu-Abiya, indvodzakati yaZakhariya. 2Hezekiya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, wenta njengobe kwakwenta uyisemkhulu Davide.

Kuhlanjululwa kwelithempeli

3

29:3
2 Khr. 28:24
Ngenyanga yekucala emnyakeni wekucala wekubusa kwakhe, wavula iminyango yelithempeli laSimakadze, wayakha kabusha. 4Wangenisa baphristi nemaLevi, wabahlanganisela ebaleni ngasemphumalanga, 5watsi: “MaLevi, lalelani lapha kimi! Tingcweliseni nyalo, bese ningcwelisa nelithempeli laSimakadze, Nkulunkulu waboyihlomkhulu. Susani konkhe lokungcolile endzaweni lengcwele. 6Bobabe bebangaketsembeki; benta lokubi emehlweni aSimakadze Nkulunkulu wetfu, bamfulatsela. Besusa buso babo endzaweni lapho kuhlala khona Simakadze, bamfulatsela. 7Baphindze bavala neminyango yemhubhe, bacisha netibane. Abazange bayishise imphepho nome bente umnikelo wekushiswa endzaweni lengcwele kuNkulunkulu wema-Israyeli. 8
29:8
Dut. 28:25
Ngako-ke intfukutselo yaSimakadze seyehlele etikwaJuda naseJerusalema; sewubente baba sesabiso, nentfo yekutfutfumelisa kanye neyekuhlekisa, njengobe nibona nje nani ngemehlo enu. 9
29:9
2 Khr. 28:5
Nguko nje bobabe betfu, sebabulawe ngenkemba, nekutsi nemadvodzana etfu, nemadvodzakati etfu, nebafati betfu sebatfunjiwe.

10“Manje sengitimisele kwenta sivumelwane naSimakadze Nkulunkulu wema-Israyeli, kuze kutsi intfukutselo yakhe leyesabekako itewusuka lapha kitsi. 11

29:11
Eks. 28:1
Num. 3:6
Madvodzana ami, ningacali nibe ngulabanganaki nyalo, ngobe Simakadze unikhetsile kutsi nime embikwakhe nimsebentele, nimkhonte nishise nemphepho embikwakhe.”

12LamaLevi avele atihlela angena emsebentini:

KumaKhohati kwaba nguMahathi, umsa wa-Amasayi,

naJoweli, umsa wa-Azariya.

KumaMerari kwaba nguKhishi, umsa wa-Abdi,

na-Azariya, umsa waJehaleli.

KumaGeshoni kwaba nguJowa, umsa waZima,

na-Edeni, umsa waJowa.

13Kutitukulwane ta-Elisafani kwaba nguShimri naJeyiyeli.

Kutitukulwane ta-Asafa kwaba nguZakhariya naMathaniya.

14Kutitukulwane taHemani kwaba nguJehiyeli naShimeyi.

Kutitukulwane taJeduthuni kwaba nguShemaya na-Uziyeli.

15Lamadvodza atsi kube ahlanganise ndzawonye bomnakabo atingcwelisa, ase ayangena ayawuhlambulula lithempeli laSimakadze, njengobe inkhosi yayiyalile, ngekulandzela livi laSimakadze. 16Baphristi bangena endzaweni lengcwele yaSimakadze bayakuyihlambulula. Bakhiphela ngephandle esibuyeni selithempeli laSimakadze konkhe lokwakungcolile ngekwemtsetfo labakukhandza ngekhatsi ethempelini laSimakadze. EmaLevi akutsatsa akwetfwala akumikisa eSigodzini saseKhidroni.

17Bacala kulingcwelisa ngelilanga lekucala enyangeni yekucala, kwatsi ngelilanga lesiphohlongo laleyo nyanga befikela emhubheni waSimakadze. Kwaphindze kwaba ngemalanga lasiphohlongo ngetulu seloku bangcwelisa lithempeli laSimakadze cobo lwalo, konkhe loko bakucedzela ngelilanga leli-16 kuleyo nyanga yekucala.

Kunikelwa kabusha kwelithempeli

18Base bangena ngekhatsi enkhosini Hezekiya, bafike babika batsi: “Silingcwelise lonkhe lithempeli laSimakadze, nelilati lemnikelo wekushiswa, nato tonkhe titja talo, nelitafula lekubeka sinkhwa lesingcwele, nato tonkhe timphahla letihambisana nalo. 19Sesitilungise satingcwelisa tonkhe timphahla inkhosi Ahazi latikhipha ngenca yekungetsembeki kwakhe ngesikhatsi aseyinkhosi. Kwamanje nje setisembikwelilati laSimakadze.”

20Ekuseni ngeluvivi ngakusasa inkhosi Hezekiya yahlanganisa tonkhe tindvuna telidolobha, yakhuphukela nato ethempelini laSimakadze. 21

29:21
Lev. 4:14
Taletsa tinkunzi letisikhombisa, netihhanca letisikhombisa, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa, netiphongo letisikhombisa, kutsi kube ngumnikelo wesono sembuso wonkhe, newendzawo lengcwele kanye newaJuda. Inkhosi yayala baphristi lababetitukulwane ta-Aroni, kutsi banikele konkhe loku elatini laSimakadze. 22
29:22
Lev. 8:15,19
Heb. 9:21
Ngako bahlaba letinkunzi, kwase kutsi baphristi batsatsa lengati banyenyeta ngayo etikwelilati; emvakwaloko bahlaba letihhanca, base banyenyeta ngalengati yato etikwelilati; baphindze bahlaba lamazinyane etimvu, base banyenyeta ngalengati yawo etikwelilati. 23
29:23
Eks. 29:10
Lev. 4:15
Letimbuti temnikelo wesono taletfwa embikwenkhosi nalo lonkhe libandla, base babeka tandla tabo etikwato. 24Baphristi base bahlaba letimbuti banikela ngengati yato etikwelilati, kutsi kube ngumnikelo wesono kutsi batekwenta inhlawulo yekubuyisana egameni lebaka-Israyeli bonkhe, ngobe inkhosi yase ivele iyalile kutsi kwentiwe umnikelo wekushiswa newesono wema-Israyeli onkhe.

25

29:25
1 Khr. 6:31
16:4
23:5
25:1,6
Wemisa emaLevi ethempelini laSimakadze aphetse emasimbali, nemahabhu, nemalire ngayo yona leyo ndlela leyayimiswe nguDavide naGadi, umboniswa wenkhosi, kanye naNathani, umphrofethi. Loko bekungumyalo lowetfulwa nguSimakadze ngebaphrofethi bakhe. 26
29:26
Num. 10:8
Ngako emaLevi ema asatilungiselele aphetse tingubhu taDavide kanye nebaphristi nabo sebaphetse emacilongo abo.

27Hezekiya wakhipha umyalo kutsi kwentiwe umnikelo wekushiswa etikwelilati. Kwatsi kusacala umnikelo, nekuhlabelela Simakadze kwacala kuhambisana nekushaywa kwemacilongo netingubhu taDavide, inkhosi yaka-Israyeli. 28Lonkhe libandla lakhonta ngekukhotsama, bahlabeli basahlabela nebashayi bemacilongo basawashaya. Konkhe loku kwachubeka kwaze kwaphela umnikelo wekushiswa.

29Yatsi kube iminikelo iphele, inkhosi nabo bonkhe lababenayo baguca phansi bakhonta. 30Inkhosi Hezekiya kanye netiphatsimandla takhe bayala emaLevi kutsi advumise Simakadze ngemavi aDavide kanye newa-Asafa, umboniswa. Ngako bahlabela tingoma tekudvumisa bajabulile, bakhotsamisa tinhloko tabo bakhonta.

31

29:31
Lev. 7:12
Hezekiya wakhuluma, watsi: “Nyalo senitinikele nine matfupha kuSimakadze. Wotani niletse imihlatjelo kanye neminikelo yekubonga niyiletse ethempelini laSimakadze.” Ngako lonkhe libandla laletsa imihlatjelo kanye neminikelo yekubonga, kwase kutsi bonkhe lababenetinhlitiyo letivumako baletsa iminikelo yekushiswa.

32Linani leminikelo yekushiswa leyaletfwa libandla laba tinkunzi letingema-70, netihhanca letilikhulu, nemazinyane etimvu lamadvuna langema-200; konkhe loku kwaba ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze. 33Letilwane letehlukaniselwa umhlatjelo kwaba tinkunzi letingema-600, netimvu netimbuti letiti-3 000. 34

29:34
2 Khr. 30:3
Noko baphristi babembalwa kakhulu kutsi bahlinze yonkhe leyo minikelo yekushiswa; ngako tihlobo tabo lekwakungemaLevi tabasita, kwaze kwaphela lowo msebenti, kwaze nalaba labanye baphristi nabo bangcweliswa, ngobe emaLevi abekucilikele kutingcwelisa wona matfupha kwendlula baphristi. 35Iminikelo yayiminyenti kakhulu, ikanye nemafutsa eminikelo yebudlelwane,Nome “yekuthula” neminikelo yesinatfo leyayihambisana neminikelo yekushiswa.

Ngako inkonzo yekukhonta ethempelini laSimakadze yavuseleleka. 36Hezekiya nabo bonkhe bantfu bakujabulela loko Nkulunkulu labesakwentele sive sakhe, ngobe kwenteka masinyane.