Siswati 1996 (SWA96)
26

Uziya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 14:21-22; 15:1-7)

261

26:1
2 Khos. 14:21
Bonkhe bantfu bakaJuda base batsatsa Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” labeneminyaka leli-16 budzala, bambeka inkhosi esikhundleni seyise, Amasiya. 2Nguye lowakha kabusha i-Elathi wayibuyisela kaJuda, emvakwekufa kweyise Amasiya.

3

26:3
2 Khos. 15:2
Uziya abeneminyaka leli-16 budzala, ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-52. Libito lenina bekunguJekoliya waseJerusalema. 4
26:4
2 Khr. 25:2
Uziya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Amasiya abentile. 5Wafuna Nkulunkulu ngemalanga ekuphila kwaZakhariya, lowamfundzisa kwesaba Nkulunkulu.Letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “umbono waNkulunkulu” Ngesikhatsi asafuna Simakadze, Nkulunkulu wamupha imphumelelo.

6Wahamba wayakulwa nemaFilisti, wabhidlita tibondza taseGathi, netaseJabne kanye netase-Ashdodi. Wase wakha kabusha emadolobha labesedvutane ne-Ashdodi nakuletinye tindzawo emkhatsini wemaFilisti. 7Nkulunkulu wamsita ekuhlaseleni kwakhe emaFilisti nema-Arabu labehlala eGuri Bhali, wamsita nasekuhlaseleni emaMehuni. 8Ema-Amoni aletsa tetfulo ku-Uziya, ludvumo lwakhe lwandza lwaze lwefika khashane eminyeleni yaseGibhithe, ngobe abesanemandla kakhulu.

9

26:9
Neh. 3:19,24
Uziya wakha imibhoshongo eJerusalema eSangweni Lelikona, naseSangweni Lesigodzi kanye nasegunjini lelubondza, wayenta yaba yinqaba. 10Waphindze wakha leminye imibhoshongo ehlane, wemba nemitfombo leminyenti, ngobe abefuye kakhulu, abenemihlambi leminyenti emaceleni etintsaba kanye nasematsafeni. Abenebantfu lababemsebentela emasimini, nasetivinini takhe etintsabeni kanye nasetindzaweni letivundzile, ngobe abetitsandza tekulima.

11Uziya abenemabutfo labececeshwe kakhulu, alungele kuphuma ngeticheme ngebunyenti bawo njengekubutfwa kwawo nguJeyiyeli, labengumabhalane, naMaseya, indvuna leyayingaphansi kwaHananiya, lomunye wetindvuna tenkhosi. 12Baholi bemindeni sebabonkhe lababehola lamabutfo babeti-2 600. 13Bona babehola emadvodza emphi lati-307 500 labececeshelwe kulwa timphi, bangemabutfo lanemandla ekusekela nekuvikela inkhosi etitseni tayo. 14Onkhe lamabutfo akhe Uziya abewalungisele emahawu, netikhali, netimphantitje, nemabhantji emphi, nebutjoki kanye nematje etidubulelo. 15Lapha eJerusalema wakha imishini leyayisungulwe bochwepheshe kutsi isetjentiswe emibhoshongweni nasemakoneni ekuvimba titsa ngekudubula butjoki iphindze igicitele khona ematje lamakhulu. Wadvuma, waba nemandla, watiwa yonkhe indzawo, ngenca yekutsi Nkulunkulu nguye lowamsita ngalokumangalisako, waze waba nemandla.

Kujeziswa kwa-Uziya ngenca yekutiphakamisa kwakhe

16Kodvwa kwatsi kube Uziya abe nemandla, kutiphakamisa kwakhe kwamdvonsela ekuweni. Akazange etsembeke kuSimakadze Nkulunkulu wakhe; wangena ethempelini laSimakadze washisa imphepho elatini lemphepho. 17

26:17
2 Khr. 6:10
Azariya, umphristi, kanye nalabanye baphristi baSimakadze lababenesibindzi lababengema-80 bamlandzela bangena. 18
26:18
Eks. 30:7
Num. 18:7
Babhekana naye batsi: “Akukafaneli kutsi wena Uziya ushise imphepho kuSimakadze. Loko kufanele kwentiwe baphristi, titukulwane ta-Aroni, labehlukaniselwe kutsi bashise imphepho. Suka lapha endzaweni lengcwele, ngobe wonile kuSimakadze longuNkulunkulu, ngobe awusenaso sibusiso sakhe.”

19Uziya labephetse sitja semphepho esandleni sakhe, asalungele kushisa lemphepho, watfukutsela. Watsi asatfukutselele labaphristi embikwalelilati lemphepho ethempelini laSimakadze, wamilwa sifo lesisabulephelo lapha ebuntini lakhe. 20Watsi Azariya, umPhristi Lomkhulu, nabo bonkhe labanye baphristi nabambuka, babona kutsi abesanesifo lesisabulephelo ebuntini lakhe, bavele bamkhiphela ngaphandle ngekushesha. Empeleni naye abesavele afisa kutsi aphume, ngobe Simakadze abesamshayile.

21

26:21
2 Khos. 15:5
Inkhosi Uziya yaba nalesifo lesisabulephelo kwaze kwaba lilanga leyafa ngalo, yase ihlala endlini yayo yodvwa,Nome “endlini lapha yayingasahlushwa khona ngimisebenti yebukhosi” isenalesifo lesisabulephelo, seyingeke iphindze ingene ethempelini laSimakadze. Kwase kunguJothamu, umsa wayo, labesengamele sigodlo, sekunguye nalobusa sive eveni.

22Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Uziya, kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, ibhalwe ngumphrofethi Isaya, umsa wa-Amose. 23Uziya wakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu, eceleni kwendzawo yekufihla emakhosi, ngobe phela bantfu bakhuluma batsi: “Abenesifo lesisabulephelo.” Jothamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

27

Jothamu, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 15:32-38)

271

27:1
2 Khos. 15:32
Jothamu abeneminyaka lengema-25 budzala, ngesikhatsi acala kubusa. Wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Libito lenina bekunguJerusha, indvodzakati yaSadoki. 2
27:2
2 Khr. 26:16
Jothamu wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Uziya ebentile, kodvwa yena akazange ashise imphepho“ashise imphepho” ngesiHebheru “angene” fundza 2 Khr. 26:16 ethempelini laSimakadze. Noko bantfu bachubeka ngetindlela tabo temonakalo.

3

27:3
Neh. 3:26
11:21
Jothamu wakha kabusha LiSango Lelingenhla lasethempelini laSimakadze, waphindze wenta umsebenti lomkhulu elubondzeni egcumeni i-Ofeli. 4
27:4
2 Khr. 26:10
Wakha emadolobha emagcumeni akaJuda, kwatsi tinqaba nemibhoshongo wakwakha etindzaweni letatinemahlatsi.

5Jothamu wahlasela inkhosi yema-Amoni, wayehlula. Kuwona lowo mnyaka ema-Amoni etfula kuye isiliva leyayingemakhilogremu labengaba ti-3 400, nakolo labengemathani labengaba yinkhulungwane, nebhali leyayingemathani labengaba yinkhulungwane. Ema-Amoni loku akwetfula kuye nasemnyakeni wesibili newesitsatfu.

6Jothamu wakhula waba nemandla, ngobe abehamba ngekwetsembeka embikwaSimakadze Nkulunkulu wakhe.

7Leminye imininingwane ngekubusa kwaJothamu, tonkhe timphi takhe kanye nalokunye lakwenta kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi aka-Israyeli newakaJuda. 8Abeneminyaka lengema-25 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. 9Jothamu wase uyakhotsama, wafihlwa eDolobheni laDavide. Ahazi, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

28

Ahazi, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 16:1-4)

281

28:1
2 Khos. 16:1
Ahazi abeneminyaka lengema-20 budzala, nakabekwa kuba yinkhosi; wabusela eJerusalema iminyaka leli-16. Akazange ahambe etinyatselweni teyise Davide, wenta lokubi emehlweni aSimakadze. 2Wahamba etinyatselweni temakhosi aka-Israyeli, naye wabumba netitfombe tekukhontela boBhali. 3
28:3
Dut. 18:10
Jer. 7:30
19:2
Watfuncisa imphepho eSigodzini sakaBheni Hinomu, wanikela ngemadvodzana akhe kutsi ashiswe ngemlilo; alandzela imikhuba lesinengiso yaletive takhona Simakadze labeticoshe ngesikhatsi nakufika ema-Israyeli. 4Wanikela nangemihlatjelo, watfuncisa imphepho etindzaweni letiphakeme, nasetulu eticongweni temagcuma, nangephansi kwetihlahla letikhulu letendlele emagala ato.

BakaJuda balwa nemaSiriya nebaka-Israyeli

(2 Khos. 16:5)

5

28:5
Isa. 7:1
Ngako-ke Simakadze Nkulunkulu wakhe wamnikela esandleni senkhosi yaseSiriya. EmaSiriya amehlula, atfumba bantfu bakhe labanyenti, baba titfunjwa, eta nabo eDamaseko.

Waphindze waniketwa etandleni tenkhosi yaka-Israyeli, leyamehlula kabuhlungu, kwafa bantfu labanyenti. 6Ngalanga linye nje Phekha, umsa waRemaliya, wabulala emasotja lati-120 000 akaJuda, ngobe phela Juda abesashiye Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu. 7Zikhri, ingwazi leyayingum-Efrayimu, wabulala Maseya, indvodzana yenkhosi, na-Azrikamu, indvuna leyayiphetse sigodlo, kanye na-Elkhana labewesibili enkhosini. 8Ema-Israyeli atfumba kulabomnakabo bantfu labati-200 000, lekwakubafati, nemadvodzana kanye nemadvodzakati. Baphindze bashuba nemphango lenkhulu kabi, lababuyela nayo eSamariya.

Umphrofethi Odedi

9Kwakunemphrofethi waSimakadze, Odedi, labelapho, waphuma kuyawuhlangabeta emabutfo, nasabuyela eSamariya. Wakhuluma kuwo watsi: “Njengobe Simakadze Nkulunkulu waboyihlomkhulu abetfukutselele bakaJuda, uvele wabaniketa esandleni senu. Kodvwa nyalo senibabulele ngesihluku lesidzimate sefika ezulwini. 10Manje senicondze kwenta lamadvodza nalabafati bakaJuda nebaseJerusalema kutsi babe tigcili tenu. Anati yini kutsi nani nente tono, nona kuSimakadze Nkulunkulu wenu? 11Ase nilalele lapha kimi! Babuyiseleni emuva labomnakenu lesenibente tiboshwa, ngobe intfukutselo leyesabekako yaNkulunkulu isetikwenu.”

12Kwase kutsi labanye bebaholi baka-Efrayimu, bo-Azariya, umsa waJehohanani, naBherekhiya, umsa waMeshilemothi, naJehizkiya, umsa waShalumi, na-Amasa, umsa waHadilayi, babhekana nalabo lababefika baphuma emphini. 13Batsi: “Akukafaneli nite naletitfunjwa lapha, ngobe sitawutfolakala sinelicala kuSimakadze. Kungabe kambe nicondze kwengeta kulesono nakulelicala letfu? Empeleni licala letfu selivele likhulu, nentfukutselo yakhe leyesabekako seyisetikwa-Israyeli.”

14Ngako lamabutfo avele akhulula letiboshwa nalemphango embikwetindvuna nalo lonkhe libandla. 15Kwakhetfwa emadvodza labitwa ngemabito awo kutsi atsatse letitfunjwa letingcunu atigcokise ngetimphahla letatitsatfwe kulemphango. Batigcokisa, batifaka tincabule, batipha kudla nekwekunatsa, batigcobisa tilondza. Bonkhe labo lababebutsakatsaka babagibelisa etimbongolweni. Babancandzekisa bababuyisela emuva kubakubo eJerikho, Lidolobha Lemasundvu, babuyela eSamariya.

Ahazi ucela lusito lwe-Asiriya

(2 Khos. 16:7-9)

16

28:16
2 Khos. 16:7
Ngaleso sikhatsi inkhosi Ahazi yatfumela enkhosiniLetinye tincwadzi titsi “emakhosini” yase-Asiriya kuyawucela lusito. 17Ema-Edomu abesaphindze efika atewuhlasela bakaJuda, ahamba netitfunjwa, 18kantsi ngasona leso sikhatsi nemaFilisti abesahlasele lamadolobha labengaphansi kwetintsaba naseningizimu yelive lakaJuda. Atfumba adla iBhethi Shemeshi, ne-Ayaloni, neGederothi, neSokho, neThimna, neGimzo kanye nemiti leyayiwatungeletile. 19Simakadze abesatfobise Juda ngenca ya-Ahazi, inkhosi yakaJuda,“yakaJuda” ngesiHebheru “yaka-Israyeli” njengobe abenguyise waJuda ngobe wakhutsata kwandza kwebubi kaJuda, wangete wetsembeka ngisho nakancane nje kuSimakadze. 20Thiglathi Phileseri,Nome “Thilgathi Philneseri” inkhosi yase-Asiriya, weta kuye, kodvwa wamnika inhlupheko esikhundleni selusito. 21Ahazi watsatsa letinye timphahla tasethempelini laSimakadze netasesigodlweni nakutiphatsimandla, watetfula enkhosini yase-Asiriya, kodvwa naloko akuzange kumsite.

Tono ta-Ahazi

22Ahazi akazange etsembeke ngisho nakancane nje kuSimakadze ngesikhatsi sekuhlupheka kwakhe. 23

28:23
2 Khos. 16:10
Wanikela ngemihlatjelo etithicweni tebantfu baseDamaseko lebase bamehlulile; ngobe abecabange watsi: “Njengobe tithico temakhosi aseSiriya tiwasitile emaSiriya, nami ngitakwenta umhlatjelo kuto, khona titakungisita.” Kodvwa ngito kanye letamwisa, taphindze tawisa onkhe ema-Israyeli.

24

28:24
2 Khos. 16:17
Ahazi wabutsela ndzawonye tonkhe timphahla ethempelini laNkulunkulu watitsatsa watihambisa.Nome “watiphihlita taba ticucu” Wavala iminyango yelithempeli laSimakadze, wakha emalati kuwo onkhe emakona etitaladi eJerusalema. 25Kuwo onkhe emadolobha akaJuda wakha tindzawo letiphakeme tekutfuncisela imphepho etithicweni; wachukuluta Simakadze Nkulunkulu waboyisemkhulu, kutsi atfukutsele.

26

28:26
2 Khos. 16:19
Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Ahazi nato tonkhe tindlela takhe, kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, kubhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 27
28:27
2 Khr. 21:20
24:25
Ahazi wase uyakhotsama, wafihlwa edolobheni laseJerusalema, kodvwa akazange afihlwe emadlizeni emakhosi aka-Israyeli. Hezekiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.