Siswati 1996 (SWA96)
26

Uziya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 14:21-22; 15:1-7)

261

26:1
2 Khos. 14:21
Bonkhe bantfu bakaJuda base batsatsa Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” labeneminyaka leli-16 budzala, bambeka inkhosi esikhundleni seyise, Amasiya. 2Nguye lowakha kabusha i-Elathi wayibuyisela kaJuda, emvakwekufa kweyise Amasiya.

3

26:3
2 Khos. 15:2
Uziya abeneminyaka leli-16 budzala, ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-52. Libito lenina bekunguJekoliya waseJerusalema. 4
26:4
2 Khr. 25:2
Uziya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Amasiya abentile. 5Wafuna Nkulunkulu ngemalanga ekuphila kwaZakhariya, lowamfundzisa kwesaba Nkulunkulu.Letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “umbono waNkulunkulu” Ngesikhatsi asafuna Simakadze, Nkulunkulu wamupha imphumelelo.

6Wahamba wayakulwa nemaFilisti, wabhidlita tibondza taseGathi, netaseJabne kanye netase-Ashdodi. Wase wakha kabusha emadolobha labesedvutane ne-Ashdodi nakuletinye tindzawo emkhatsini wemaFilisti. 7Nkulunkulu wamsita ekuhlaseleni kwakhe emaFilisti nema-Arabu labehlala eGuri Bhali, wamsita nasekuhlaseleni emaMehuni. 8Ema-Amoni aletsa tetfulo ku-Uziya, ludvumo lwakhe lwandza lwaze lwefika khashane eminyeleni yaseGibhithe, ngobe abesanemandla kakhulu.

9

26:9
Neh. 3:19,24
Uziya wakha imibhoshongo eJerusalema eSangweni Lelikona, naseSangweni Lesigodzi kanye nasegunjini lelubondza, wayenta yaba yinqaba. 10Waphindze wakha leminye imibhoshongo ehlane, wemba nemitfombo leminyenti, ngobe abefuye kakhulu, abenemihlambi leminyenti emaceleni etintsaba kanye nasematsafeni. Abenebantfu lababemsebentela emasimini, nasetivinini takhe etintsabeni kanye nasetindzaweni letivundzile, ngobe abetitsandza tekulima.

11Uziya abenemabutfo labececeshwe kakhulu, alungele kuphuma ngeticheme ngebunyenti bawo njengekubutfwa kwawo nguJeyiyeli, labengumabhalane, naMaseya, indvuna leyayingaphansi kwaHananiya, lomunye wetindvuna tenkhosi. 12Baholi bemindeni sebabonkhe lababehola lamabutfo babeti-2 600. 13Bona babehola emadvodza emphi lati-307 500 labececeshelwe kulwa timphi, bangemabutfo lanemandla ekusekela nekuvikela inkhosi etitseni tayo. 14Onkhe lamabutfo akhe Uziya abewalungisele emahawu, netikhali, netimphantitje, nemabhantji emphi, nebutjoki kanye nematje etidubulelo. 15Lapha eJerusalema wakha imishini leyayisungulwe bochwepheshe kutsi isetjentiswe emibhoshongweni nasemakoneni ekuvimba titsa ngekudubula butjoki iphindze igicitele khona ematje lamakhulu. Wadvuma, waba nemandla, watiwa yonkhe indzawo, ngenca yekutsi Nkulunkulu nguye lowamsita ngalokumangalisako, waze waba nemandla.

Kujeziswa kwa-Uziya ngenca yekutiphakamisa kwakhe

16Kodvwa kwatsi kube Uziya abe nemandla, kutiphakamisa kwakhe kwamdvonsela ekuweni. Akazange etsembeke kuSimakadze Nkulunkulu wakhe; wangena ethempelini laSimakadze washisa imphepho elatini lemphepho. 17

26:17
2 Khr. 6:10
Azariya, umphristi, kanye nalabanye baphristi baSimakadze lababenesibindzi lababengema-80 bamlandzela bangena. 18
26:18
Eks. 30:7
Num. 18:7
Babhekana naye batsi: “Akukafaneli kutsi wena Uziya ushise imphepho kuSimakadze. Loko kufanele kwentiwe baphristi, titukulwane ta-Aroni, labehlukaniselwe kutsi bashise imphepho. Suka lapha endzaweni lengcwele, ngobe wonile kuSimakadze longuNkulunkulu, ngobe awusenaso sibusiso sakhe.”

19Uziya labephetse sitja semphepho esandleni sakhe, asalungele kushisa lemphepho, watfukutsela. Watsi asatfukutselele labaphristi embikwalelilati lemphepho ethempelini laSimakadze, wamilwa sifo lesisabulephelo lapha ebuntini lakhe. 20Watsi Azariya, umPhristi Lomkhulu, nabo bonkhe labanye baphristi nabambuka, babona kutsi abesanesifo lesisabulephelo ebuntini lakhe, bavele bamkhiphela ngaphandle ngekushesha. Empeleni naye abesavele afisa kutsi aphume, ngobe Simakadze abesamshayile.

21

26:21
2 Khos. 15:5
Inkhosi Uziya yaba nalesifo lesisabulephelo kwaze kwaba lilanga leyafa ngalo, yase ihlala endlini yayo yodvwa,Nome “endlini lapha yayingasahlushwa khona ngimisebenti yebukhosi” isenalesifo lesisabulephelo, seyingeke iphindze ingene ethempelini laSimakadze. Kwase kunguJothamu, umsa wayo, labesengamele sigodlo, sekunguye nalobusa sive eveni.

22Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Uziya, kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, ibhalwe ngumphrofethi Isaya, umsa wa-Amose. 23Uziya wakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu, eceleni kwendzawo yekufihla emakhosi, ngobe phela bantfu bakhuluma batsi: “Abenesifo lesisabulephelo.” Jothamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.