Siswati 1996 (SWA96)
25

Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 14:2-6)

251

25:1
2 Khos. 14:1
Amasiya abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekunguJehoyadini“Jehoyadini” nome “Jehoyadani” waseJerusalema. 2Wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, kodvwa, hhayi ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. 3
25:3
2 Khr. 24:25
Kwatsi umbuso nase ucinile esandleni sakhe, wase ubulala letindvuna letatisontse uyise labeyinkhosi. 4
25:4
Dut. 24:16
Hez. 18:20
Noko akazange awabulale emadvodzana ato, kodvwa wenta njengobe kubhaliwe emtsetfweni, encwadzini yaMosi, lapho Simakadze ayala khona, watsi: “Boyise abayikubulawa ngenca yebantfwababo, kanjalo nebantfwana abayikubulawa ngenca yaboyise; nguloyo muntfu uyawufela takhe tono.”Buka nakuDut. 24:16

Kulwa kwa-Amasiya nebaka-Edomu

(2 Khos. 14:7)

5

25:5
Num. 1:3
Amasiya wabita sonkhe sive sakaJuda, wasimisa njengekwetindlu taso, phansi kwetindvuna tetinkhulungwane netemakhulu kulo lonkhe lakaJuda nelakaBhenjamini. Wase ubala bonkhe lababeneminyaka lengema-20 nalengetulu, wakhandza kutsi babengemadvodza lati-300 000, emajaha labengalungela kulwa imphi, labengakhona kuhloma ngesikhali nangelihawu. 6Wachubeka wacasha letinye tingwazi taka-Israyeli letatiti-100 000, waticasha ngesiliva lengemakhilogremu lati-3 400.

7Kodvwa kwefika umuntfu waNkulunkulu kuye, watsi: “Awu, nkhosi, lamabutfo aka-Israyeli akukafaneli kutsi ashuce kanye nawe, ngobe Simakadze akasekho ka-Israyeli, akasekho nakumunye webantfwana baka-Efrayimu. 8Nome bewungahamba uyewuhlasela ngesibindzi emphini, Nkulunkulu uyawukwehlula embikwetitsa takho, ngobe Nkulunkulu unemandla ekusita newekwehlulekisa.”

9Amasiya wabuta lomuntfu waNkulunkulu, watsi: “Kepha sekutakwentiwa njani ngalesiliva lengemakhilogremu lati-3 400 lesengiyikhokhele lamabutfo ema-Israyeli?”

Lomuntfu waNkulunkulu waphendvula watsi: “Simakadze angakunika lokunyenti kakhulu kunaloko.”

10Ngako Amasiya wase uyawacitsa lamabutfo emphi labesabutsene lapha kuye esuka kulaka-Efrayimu, watsi akabuyele emakhaya. Emabutfo abatfukutselela bakaJuda, ahamba atsetsa asabuyela emakhaya.

11

25:11
2 Khos. 14:7
Amasiya waticinisa emandla, wahola emabutfo akhe wacondza eSigodzini Seluswayi, lapho afike wabulala emadvodza aseSeyiri lati-10 000. 12Emabutfo akaJuda nawo atfumba emadvodza lati-10 000, awatsatsa aphila, enyuka nawo intsaba, aze efika esicongweni, ase awajikijela phansi, aye asaphateka aba ticucu.

13Ngaleso sikhatsi lamabutfo labesacitfwe ngu-Amasiya, awalela kutsi nawo ayilwe lemphi yabo, abese asuse lolukhulu lutfuli abhidlita emadolobha akaJuda kusukela eSamariya kuyewuma ngeBhethi Horoni. Lamabutfo abulala labati-3 000, abutsa imphango lenyenti ahamba nayo.

14Watsi Amasiya nakabuya kuyawubulala baka-Edomu, wabuya netithico tebantfu baseSeyiri, wafike watimisa taba tithico takhe, wakhotsama embikwato, washisa imihlatjelo embikwato. 15Lulaka lwaSimakadze lwamvutsela Amasiya, Simakadze watfumela umphrofethi ku-Amasiya, wafike watsi: “Utifunelani letithico talabantfu letehluleke nekusindzisa bantfu bato esandleni sakho?”

16Watsi asakhuluma lomphrofethi, inkhosi yamjuba lulwimi yatsi: “Sesikubeke kutsi ube ngumeluleki wenkhosi yini wena? Thula! Ulahleka phansi khona nyalo!”

Lomphrofethi wathula, kodvwa waloyela watsi: “Manje ngiyati kutsi Nkulunkulu sewumise kutsi akubulale, ngobe wente loku, wangete wasitsatsa seluleko sami.”

Kulwa kwa-Amasiya na-Israyeli

(2 Khos. 14:8-20)

17

25:17
2 Khos. 13:12
14:8
Emvakwekuba Amasiya, inkhosi yakaJuda, asatsintsene nebeluleki bakhe, wacela insayeya kuJehoyashi,Nome “Jowashi” umsa waJehoyahazi, umsa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Wota sitewubhekana buso nebuso.”

18Kodvwa Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, waphendvula Amasiya, inkhosi yakaJuda, watsi: “Sihlahla sesitfwetfwe saseLebanoni satfumela umlayeto kumsedari waseLebanoni, lotsi: ‘Yendzisela umsa wami lentfombi yakakho.’ Kwase kusuka silwane sesiganga saseLebanoni seta satawugcobagcoba lesihlahla sesitfwetfwe ngetinselo taso. 19Utitjela kutsi njengobe wehlule baka-Edomu nje, sewulutfo, sewuyatigabatisa. Wena hlala phansi lapho kakho. Utibitelelani kuhlupheka, utidvonsele wena kuwa kwakho, kanye nekwesive sonkhe sakaJuda?”

20Kodvwa Amasiya akazange atsandze kulalela, Nkulunkulu abesakulungisile kutsi abanikele etandleni tetitsa tabo,Lamanye emahumusho atsi “etandleni taJehoyashi” ngobe babefune lusito etithicweni tase-Edomu. 21Ngako Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, wahlasela. Jehoyashi na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, babhekana buso nebuso emphini yaseBhethi Shemeshi kulakaJuda. 22Juda weyiswa baka-Israyeli, kwaba nguleyo naleyo ndvodza yabalekela ekhaya kayo. 23Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, wabamba Amasiya, inkhosi yakaJuda, umsa waJowashi, labetalwa ngu-Ahaziya,Nome “Jehoyahazi” wamtfumba eBhethi Shemeshi. Jehoyashi wase umyisa eJerusalema, wafike wadzilita lubondza lolwalutungelete iJerusalema kusukela eSangweni laka-Efrayimu kuze kuyewufika eSangweni Lelikona, indzawo leyayingemamitha labengaba li-180 budze. 24

25:24
1 Khr. 21:15
Watsatsa yonkhe igolide nesiliva, nato tonkhe timphahla latikhandza ethempelini laNkulunkulu, letatisesandleni sa-Obedi Edomu kanye nengcebo yasesigodlweni, watfumba nebatfunjwa lababetibambiso, wabuyela nako eSamariya.

25

25:25
2 Khos. 14:17
Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, waphila iminyaka leli-15 emvakwekufa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli. 26Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Amasiya kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 27Kusukela ngesikhatsi lajika ngaso Amasiya ekulandzeleni Simakadze, bakha luzungu ngaye eJerusalema, wase uyabaleka waya eLakhishi, kodvwa batfumela emadvodza amcosha, afike ambulalela khona eLakhishi. 28Wabuya asetfwelwe ngelihhashi watawufihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eDolobheni lakaJuda.