Siswati 1996 (SWA96)
24

Jowashi, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 12:1-16)

241

24:1
2 Khos. 12:1
Jowashi abeneminyaka lesikhombisa budzala ngesikhatsi acala kubusa, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40. Libito lenina bekunguSibiya waseBherisheba. 2Jowashi wenta lokuhle emehlweni aSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi semphristi Jehoyada. 3Jehoyada wamtsatsela bafati lababili, watala emadvodzana nemadvodzakati.

4Kwatsi emvakwaloko Jowashi wase utimisela kuvusa lithempeli laSimakadze. 5Wabutsa baphristi nemaLevi watsi kubo: “Hambani niye emadolobheni akaJuda nibutse imali lekufanele iletfwe ngema-Israyeli yonkhe iminyaka ibe yekuvusetela lithempeli laNkulunkulu wenu. Loko kwenteni masinyane.” Kodvwa emaLevi akazange asheshe akwente loko.

6

24:6
Eks. 35:5
Ngako inkhosi yabita Jehoyada, umPhristi Lomkhulu, yatsi kuye: “Awukawatjeli ngani emaLevi kutsi aletse umtselo lophuma kaJuda naseJerusalema lowasungulwa nguMosi, inceku yaSimakadze, kanye nenhlanganiso yema-Israyeli kutsi ube welithende lebufakazi?”

7Emadvodzana alesihlangananhloko semfati lesasingu-Athaliya abegcekeze ethempelini laSimakadze, aze asebentisa ngisho naletimphahla talo letingcwele ekukhonteni boBhali.

8

24:8
2 Khos. 12:9
Inkhosi yayala kutsi kwakhiwe libhokisi lemnikelo libekwe ngaphandle kwelisango lelithempeli laSimakadze. 9
24:9
Eks. 30:12
Lev. 27:2
Kwakhishwa simemetelo kaJuda naseJerusalema kutsi kufanele baletse kuSimakadze imitselo leyayisungulwe nguMosi, inceku yaNkulunkulu, kuma-Israyeli ehlane. 10Tonkhe tindvuna naso sonkhe sive baletsa iminikelo yabo ngekujabula, bayifaka kulelibhokisi lemnikelo, laze lagcwala. 11Kwakutsi njalo nje lelibhokisi lemnikelo naliletfwa ngemaLevi etindvuneni tenkhosi, kubonakala kutsi kunencumbi yemali, mabhalane wenkhosi nendvuna yemPhristi Lomkhulu bese bayeta batekulitfulula balibuyisele endzaweni yalo. Loko bakwenta sikhatsi lesidze, baze babutsa tindvodla temali. 12Inkhosi kanye nemphristi Jehoyada bayinika lamadvodza labebhekene nalomsebenti wekwakha lithempeli laSimakadze. Bacasha lababeka ematje nebabati kutsi bavuse lithempeli laSimakadze, bacasha nalabakha ngetinsimbi nangelitfusi kutsi bavusetele lithempeli.

13Lamadvodza labebhekene nalomsebenti abekhutsele kakhulu, nalokuvusetelwa kwachubeka ngemandla etandleni tabo. Balivusa kabusha lithempeli laNkulunkulu, laba njengaloku lalivele limisiwe kwasekucaleni, balicinisa kabusha. 14Batsi nase bacedze wonkhe lomsebenti, base bamikisa lemali leyayisele enkhosini nakuJehoyada; ngaleyo mali kwakhiwa timphahla tasethempelini laSimakadze: tintfo tekukhonta neteminikelo yekushiswa, netingwembe, naletinye nje tintfo letatakhiwe ngegolide nangesiliva. Ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwaJehoyada iminikelo yekushiswa yayetfulwa njalo nje ethempelini laSimakadze.

15Jehoyada abesamdzala kakhulu, asagugile, wafa asaneminyaka leli-130. 16Wangcwatjwa emadlizeni emakhosi eDolobheni laDavide ngenca yebuhle labebentile ka-Israyeli, abentela Nkulunkulu nelithempeli lakhe.

Umonakalo waJowashi

17Kwatsi emvakwekufa kwaJehoyada, tindvuna takaJuda teta kutawuvusela enkhosini, yafike yatilalela. 18Balishiya lithempeli laSimakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, bakhonta tinsika tabo-Ashera netithico. Ngenca yalelo cala labo lulaka lwaNkulunkulu lwehlela etikwaJuda nasetikweJerusalema. 19Kwala nome Nkulunkulu asatfumela baphrofethi kulesive sakhe basiyala kutsi sibuyele kuye, nome babebacwayisa ngetindlela letehlukene, kodvwa abazange babalalele.

20

24:20
Khu. 6:34
1 Khr. 12:18
Luk. 24:49
Ngako Moya waNkulunkulu wehlela kuZakhariya, umsa waJehoyada, umphristi. Wasukuma wema embikwesive watsi: “Naku lokushiwo nguNkulunkulu, utsi: ‘Aniyilaleli ngani imiyalo yaSimakadze? Ngeke niphumelele. Njengobe nimfulatsela Simakadze, naye sewunifulatsele.’ ”

21

24:21
Mat. 23:35
Kodvwa besuka bamakhela luzungu, inkhosi yatsi abambulale; nembala bamgcoba ngematje bambulalela esibuyeni lesingekhatsi ethempelini laSimakadze. 22Inkhosi Jowashi ayizange iwukhumbule umusa leyayiwentelwe nguyise waZakhariya, labenguJehoyada, yesuka yabulala umsa wakhe. Zakhariya watsi nase alayela, asafa watsi: “Shangatsi Simakadze angasibona lesento senu anivuze ngaso.”

Siphetfo sembuso waJowashi

23

24:23
2 Khos. 12:17
Kwatsi nase kungusentfwasahlobo“entfwasahlobo” nome “ekugucukeni kwemnyaka” nome “ekwindla” emabutfo aseSiriya ashuca ayawuhlasela Jowashi, efika kulakaJuda naseJerusalema, abulala bonkhe baholi besive. Atfumela yonkhe lemphango enkhosini yawo eDamaseko. 24Nome emaSiriya abete nemabutfo lambalwa kutawuhlasela, Simakadze wanikela etandleni tawo emabutfo lamanyenti. Loko wakwenta, ngobe Juda abesamlahlile Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, sigwebo sehliselwa etikwaJowashi. 25
24:25
2 Khr. 21:20
28:27
Ngesikhatsi emaSiriya ancandzeka, ashiya Jowashi atingotingoti emanceba. Tindvuna takhe naye tamakhela luzungu, ngekutsi wabulala umsa waJehoyada, umphristi, nato tamenta silo sengubo, tambulalela embhedzeni wakhe. Wafa kanjalo-ke, wase ufihlwa eDolobheni laDavide, hhayi kodvwa emadlizeni alamanye emakhosi.

26Laba labenta loluzungu bekuboZabadi,“Zabadi” nome “Jozabadi” umsa waShimeyathi, umfati wase-Amoni, naJehozabadi, umsa waShimrithi,“Shimrithi” nome “Shomeri” umfati waseMowabi. 27

24:27
2 Khr. 13:22
Umlandvo wemadvodzana aJowashi, netiphrofetho letinyenti ngaye, nemlandvo wekuvusa kwakhe kabusha lithempeli laNkulunkulu ubhaliwe enchasiselweni yetincwadzi temilandvo yemakhosi. Amasiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

25

Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 14:2-6)

251

25:1
2 Khos. 14:1
Amasiya abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekunguJehoyadini“Jehoyadini” nome “Jehoyadani” waseJerusalema. 2Wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, kodvwa, hhayi ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. 3
25:3
2 Khr. 24:25
Kwatsi umbuso nase ucinile esandleni sakhe, wase ubulala letindvuna letatisontse uyise labeyinkhosi. 4
25:4
Dut. 24:16
Hez. 18:20
Noko akazange awabulale emadvodzana ato, kodvwa wenta njengobe kubhaliwe emtsetfweni, encwadzini yaMosi, lapho Simakadze ayala khona, watsi: “Boyise abayikubulawa ngenca yebantfwababo, kanjalo nebantfwana abayikubulawa ngenca yaboyise; nguloyo muntfu uyawufela takhe tono.”Buka nakuDut. 24:16

Kulwa kwa-Amasiya nebaka-Edomu

(2 Khos. 14:7)

5

25:5
Num. 1:3
Amasiya wabita sonkhe sive sakaJuda, wasimisa njengekwetindlu taso, phansi kwetindvuna tetinkhulungwane netemakhulu kulo lonkhe lakaJuda nelakaBhenjamini. Wase ubala bonkhe lababeneminyaka lengema-20 nalengetulu, wakhandza kutsi babengemadvodza lati-300 000, emajaha labengalungela kulwa imphi, labengakhona kuhloma ngesikhali nangelihawu. 6Wachubeka wacasha letinye tingwazi taka-Israyeli letatiti-100 000, waticasha ngesiliva lengemakhilogremu lati-3 400.

7Kodvwa kwefika umuntfu waNkulunkulu kuye, watsi: “Awu, nkhosi, lamabutfo aka-Israyeli akukafaneli kutsi ashuce kanye nawe, ngobe Simakadze akasekho ka-Israyeli, akasekho nakumunye webantfwana baka-Efrayimu. 8Nome bewungahamba uyewuhlasela ngesibindzi emphini, Nkulunkulu uyawukwehlula embikwetitsa takho, ngobe Nkulunkulu unemandla ekusita newekwehlulekisa.”

9Amasiya wabuta lomuntfu waNkulunkulu, watsi: “Kepha sekutakwentiwa njani ngalesiliva lengemakhilogremu lati-3 400 lesengiyikhokhele lamabutfo ema-Israyeli?”

Lomuntfu waNkulunkulu waphendvula watsi: “Simakadze angakunika lokunyenti kakhulu kunaloko.”

10Ngako Amasiya wase uyawacitsa lamabutfo emphi labesabutsene lapha kuye esuka kulaka-Efrayimu, watsi akabuyele emakhaya. Emabutfo abatfukutselela bakaJuda, ahamba atsetsa asabuyela emakhaya.

11

25:11
2 Khos. 14:7
Amasiya waticinisa emandla, wahola emabutfo akhe wacondza eSigodzini Seluswayi, lapho afike wabulala emadvodza aseSeyiri lati-10 000. 12Emabutfo akaJuda nawo atfumba emadvodza lati-10 000, awatsatsa aphila, enyuka nawo intsaba, aze efika esicongweni, ase awajikijela phansi, aye asaphateka aba ticucu.

13Ngaleso sikhatsi lamabutfo labesacitfwe ngu-Amasiya, awalela kutsi nawo ayilwe lemphi yabo, abese asuse lolukhulu lutfuli abhidlita emadolobha akaJuda kusukela eSamariya kuyewuma ngeBhethi Horoni. Lamabutfo abulala labati-3 000, abutsa imphango lenyenti ahamba nayo.

14Watsi Amasiya nakabuya kuyawubulala baka-Edomu, wabuya netithico tebantfu baseSeyiri, wafike watimisa taba tithico takhe, wakhotsama embikwato, washisa imihlatjelo embikwato. 15Lulaka lwaSimakadze lwamvutsela Amasiya, Simakadze watfumela umphrofethi ku-Amasiya, wafike watsi: “Utifunelani letithico talabantfu letehluleke nekusindzisa bantfu bato esandleni sakho?”

16Watsi asakhuluma lomphrofethi, inkhosi yamjuba lulwimi yatsi: “Sesikubeke kutsi ube ngumeluleki wenkhosi yini wena? Thula! Ulahleka phansi khona nyalo!”

Lomphrofethi wathula, kodvwa waloyela watsi: “Manje ngiyati kutsi Nkulunkulu sewumise kutsi akubulale, ngobe wente loku, wangete wasitsatsa seluleko sami.”

Kulwa kwa-Amasiya na-Israyeli

(2 Khos. 14:8-20)

17

25:17
2 Khos. 13:12
14:8
Emvakwekuba Amasiya, inkhosi yakaJuda, asatsintsene nebeluleki bakhe, wacela insayeya kuJehoyashi,Nome “Jowashi” umsa waJehoyahazi, umsa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Wota sitewubhekana buso nebuso.”

18Kodvwa Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, waphendvula Amasiya, inkhosi yakaJuda, watsi: “Sihlahla sesitfwetfwe saseLebanoni satfumela umlayeto kumsedari waseLebanoni, lotsi: ‘Yendzisela umsa wami lentfombi yakakho.’ Kwase kusuka silwane sesiganga saseLebanoni seta satawugcobagcoba lesihlahla sesitfwetfwe ngetinselo taso. 19Utitjela kutsi njengobe wehlule baka-Edomu nje, sewulutfo, sewuyatigabatisa. Wena hlala phansi lapho kakho. Utibitelelani kuhlupheka, utidvonsele wena kuwa kwakho, kanye nekwesive sonkhe sakaJuda?”

20Kodvwa Amasiya akazange atsandze kulalela, Nkulunkulu abesakulungisile kutsi abanikele etandleni tetitsa tabo,Lamanye emahumusho atsi “etandleni taJehoyashi” ngobe babefune lusito etithicweni tase-Edomu. 21Ngako Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, wahlasela. Jehoyashi na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, babhekana buso nebuso emphini yaseBhethi Shemeshi kulakaJuda. 22Juda weyiswa baka-Israyeli, kwaba nguleyo naleyo ndvodza yabalekela ekhaya kayo. 23Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, wabamba Amasiya, inkhosi yakaJuda, umsa waJowashi, labetalwa ngu-Ahaziya,Nome “Jehoyahazi” wamtfumba eBhethi Shemeshi. Jehoyashi wase umyisa eJerusalema, wafike wadzilita lubondza lolwalutungelete iJerusalema kusukela eSangweni laka-Efrayimu kuze kuyewufika eSangweni Lelikona, indzawo leyayingemamitha labengaba li-180 budze. 24

25:24
1 Khr. 21:15
Watsatsa yonkhe igolide nesiliva, nato tonkhe timphahla latikhandza ethempelini laNkulunkulu, letatisesandleni sa-Obedi Edomu kanye nengcebo yasesigodlweni, watfumba nebatfunjwa lababetibambiso, wabuyela nako eSamariya.

25

25:25
2 Khos. 14:17
Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, waphila iminyaka leli-15 emvakwekufa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli. 26Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Amasiya kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 27Kusukela ngesikhatsi lajika ngaso Amasiya ekulandzeleni Simakadze, bakha luzungu ngaye eJerusalema, wase uyabaleka waya eLakhishi, kodvwa batfumela emadvodza amcosha, afike ambulalela khona eLakhishi. 28Wabuya asetfwelwe ngelihhashi watawufihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eDolobheni lakaJuda.

26

Uziya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 14:21-22; 15:1-7)

261

26:1
2 Khos. 14:21
Bonkhe bantfu bakaJuda base batsatsa Uziya“Uziya” uke abitwe ngekutsi “Azariya” labeneminyaka leli-16 budzala, bambeka inkhosi esikhundleni seyise, Amasiya. 2Nguye lowakha kabusha i-Elathi wayibuyisela kaJuda, emvakwekufa kweyise Amasiya.

3

26:3
2 Khos. 15:2
Uziya abeneminyaka leli-16 budzala, ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi yakaJuda, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-52. Libito lenina bekunguJekoliya waseJerusalema. 4
26:4
2 Khr. 25:2
Uziya wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, njengobe uyise Amasiya abentile. 5Wafuna Nkulunkulu ngemalanga ekuphila kwaZakhariya, lowamfundzisa kwesaba Nkulunkulu.Letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “umbono waNkulunkulu” Ngesikhatsi asafuna Simakadze, Nkulunkulu wamupha imphumelelo.

6Wahamba wayakulwa nemaFilisti, wabhidlita tibondza taseGathi, netaseJabne kanye netase-Ashdodi. Wase wakha kabusha emadolobha labesedvutane ne-Ashdodi nakuletinye tindzawo emkhatsini wemaFilisti. 7Nkulunkulu wamsita ekuhlaseleni kwakhe emaFilisti nema-Arabu labehlala eGuri Bhali, wamsita nasekuhlaseleni emaMehuni. 8Ema-Amoni aletsa tetfulo ku-Uziya, ludvumo lwakhe lwandza lwaze lwefika khashane eminyeleni yaseGibhithe, ngobe abesanemandla kakhulu.

9

26:9
Neh. 3:19,24
Uziya wakha imibhoshongo eJerusalema eSangweni Lelikona, naseSangweni Lesigodzi kanye nasegunjini lelubondza, wayenta yaba yinqaba. 10Waphindze wakha leminye imibhoshongo ehlane, wemba nemitfombo leminyenti, ngobe abefuye kakhulu, abenemihlambi leminyenti emaceleni etintsaba kanye nasematsafeni. Abenebantfu lababemsebentela emasimini, nasetivinini takhe etintsabeni kanye nasetindzaweni letivundzile, ngobe abetitsandza tekulima.

11Uziya abenemabutfo labececeshwe kakhulu, alungele kuphuma ngeticheme ngebunyenti bawo njengekubutfwa kwawo nguJeyiyeli, labengumabhalane, naMaseya, indvuna leyayingaphansi kwaHananiya, lomunye wetindvuna tenkhosi. 12Baholi bemindeni sebabonkhe lababehola lamabutfo babeti-2 600. 13Bona babehola emadvodza emphi lati-307 500 labececeshelwe kulwa timphi, bangemabutfo lanemandla ekusekela nekuvikela inkhosi etitseni tayo. 14Onkhe lamabutfo akhe Uziya abewalungisele emahawu, netikhali, netimphantitje, nemabhantji emphi, nebutjoki kanye nematje etidubulelo. 15Lapha eJerusalema wakha imishini leyayisungulwe bochwepheshe kutsi isetjentiswe emibhoshongweni nasemakoneni ekuvimba titsa ngekudubula butjoki iphindze igicitele khona ematje lamakhulu. Wadvuma, waba nemandla, watiwa yonkhe indzawo, ngenca yekutsi Nkulunkulu nguye lowamsita ngalokumangalisako, waze waba nemandla.

Kujeziswa kwa-Uziya ngenca yekutiphakamisa kwakhe

16Kodvwa kwatsi kube Uziya abe nemandla, kutiphakamisa kwakhe kwamdvonsela ekuweni. Akazange etsembeke kuSimakadze Nkulunkulu wakhe; wangena ethempelini laSimakadze washisa imphepho elatini lemphepho. 17

26:17
2 Khr. 6:10
Azariya, umphristi, kanye nalabanye baphristi baSimakadze lababenesibindzi lababengema-80 bamlandzela bangena. 18
26:18
Eks. 30:7
Num. 18:7
Babhekana naye batsi: “Akukafaneli kutsi wena Uziya ushise imphepho kuSimakadze. Loko kufanele kwentiwe baphristi, titukulwane ta-Aroni, labehlukaniselwe kutsi bashise imphepho. Suka lapha endzaweni lengcwele, ngobe wonile kuSimakadze longuNkulunkulu, ngobe awusenaso sibusiso sakhe.”

19Uziya labephetse sitja semphepho esandleni sakhe, asalungele kushisa lemphepho, watfukutsela. Watsi asatfukutselele labaphristi embikwalelilati lemphepho ethempelini laSimakadze, wamilwa sifo lesisabulephelo lapha ebuntini lakhe. 20Watsi Azariya, umPhristi Lomkhulu, nabo bonkhe labanye baphristi nabambuka, babona kutsi abesanesifo lesisabulephelo ebuntini lakhe, bavele bamkhiphela ngaphandle ngekushesha. Empeleni naye abesavele afisa kutsi aphume, ngobe Simakadze abesamshayile.

21

26:21
2 Khos. 15:5
Inkhosi Uziya yaba nalesifo lesisabulephelo kwaze kwaba lilanga leyafa ngalo, yase ihlala endlini yayo yodvwa,Nome “endlini lapha yayingasahlushwa khona ngimisebenti yebukhosi” isenalesifo lesisabulephelo, seyingeke iphindze ingene ethempelini laSimakadze. Kwase kunguJothamu, umsa wayo, labesengamele sigodlo, sekunguye nalobusa sive eveni.

22Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Uziya, kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, ibhalwe ngumphrofethi Isaya, umsa wa-Amose. 23Uziya wakhotsama, wafihlwa kuboyisemkhulu, eceleni kwendzawo yekufihla emakhosi, ngobe phela bantfu bakhuluma batsi: “Abenesifo lesisabulephelo.” Jothamu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.