Siswati 1996 (SWA96)
23

Kubulawa kwa-Athaliya

(2 Khos. 11:4-16)

231

23:1
2 Khos. 11:4
Kwatsi ngemnyaka wesikhombisa Jehoyada waticinisa emandla, wenta sivumelwane netindvuna temakhulu: bo-Azariya, umsa waJerohamu, na-Ishmayeli, umsa waJehohanani, na-Azariya, umsa wa-Obedi, naMaseya, umsa wa-Adaya, na-Elishafati, umsa waZikhri. 2Balihamba lonkhe lakaJuda, bahambe babutsa emaLevi kanye netinhloko temindeni yema-Israyeli kuwo onkhe emadolobha. Batsi nabefika eJerusalema, 3
23:3
2 Sam. 7:12
2 Khr. 21:7
lonkhe lelo bandla lenta sivumelwane kanye nenkhosi yalo lisethempelini laNkulunkulu.

Jehoyada wakhuluma kubo, watsi: “Bukani, nayi indvodzana yenkhosi! Ngiyo letawubusa, njengobe Simakadze etsembisa mayelana netitukulwane taDavide.

4“Manje-ke, naku lokufanele nikwente: Laba labayincenye yesitsatfu kini nine baphristi nemaLevi, labangena emsebentini ngemaSabatha kufanele nicize kahle lapha eminyango, 5labanye labayincenye yesitsatfu kini bayewuciza esigodlweni, bese kutsi labanye labayincenye yesitsatfu bayewuciza eSangweni Lesisekelo. Onkhe-ke lawa lamanye emadvodza atawuba lapha etibuyeni telithempeli laSimakadze. 6Kute muntfu lotawungena ethempelini laSimakadze ngaphandle kwebaphristi nemaLevi labasemsebentini. Bona-ke bangangena, ngobe bahlanjululiwe, kodvwa bonkhe labanye babogcina imiyalo yaSimakadze yekutsi akufanele kungene labanye. 7EmaLevi kufanele atihlele wona asingatse inkhosi, nguleyo naleyo ndvodza iphatse tayo tikhali ngesandla. Nome ngubani longena ethempelini kufanele abulawe. Kufanele nihlale nisedvutane nenkhosi, nome ngukuphi lapho iya khona.”

8EmaLevi nawo onkhe emadvodza akaJuda enta njengobe Jehoyada, umphristi, abeshito. Nguloyo naloyo watsatsa akakhe emadvodza, labo lababengena emsebentini ngemaSabatha, nalabo lababephuma emsebentini ngemaSabatha, ngobe Jehoyada, umphristi, abengakakhululi ngisho nasinye kuleticheme. 9Wase uhlomisa letindvuna ngetikhali nangemahawu lamakhulu nalamancane labengewaDavide, inkhosi, ahlala ethempelini laNkulunkulu. 10Wawahlela kahle onkhe lawo madvodza awemisa ngetindzawo tawo, nguleyo naleyo ndvodza ibambe tikhali tayo ngesandla, asingatse inkhosi, edvute nelilati kanye nelithempeli, kusukela ngaseningizimu kuze kuyewufika ngasenyakatfo kwelithempeli.

11

23:11
Dut. 17:18
BoJehoyada nemadvodzana akhe base bakhipha lomntfwanenkhosi, bametfwesa umchele webukhosi, bamnika incwadzi yesivumelwane, bamemetela kutsi uyinkhosi. Bamgcoba, base bayamemeta batsi: “Lunwele loludze, nkhosi!”

12Watsi Athaliya kube eve lomsindvo webantfu labebagijima bahalalisela inkhosi, wase uya kubo ethempelini laSimakadze. 13

23:13
Num. 10:10
2 Khos. 23:3
1 Khr. 25:1
Watsi uyabuka, wabona nanso inkhosi ime eceleni kwensika yayo emnyango, tindvuna nebashayi bemacilongo babesingatse inkhosi, bonkhe bantfu belive bajabula bashaya emacilongo, nebahlabeli baphetse tingubhu, bahamba embili, bahola ngetibongo. Ngako Athaliya wadzabula tingubo takhe, wamemeta watsi: “Ngemavukelambuso! Ngemavukelambuso!”

14Jehoyada, umphristi, watfumela tindvuna temakhulu letatiphetse leticheme, watsi kuto: “Mkhipheni lapha emkhatsini weticheme,Nome “ngaphandle kwemacentselo” nibagwaze ngenkemba bonkhe labo labamlandzelako.” Ngobe umphristi abetsite: “Ningambulaleli ekhatsi ethempelini laSimakadze.”

15Ngako bambhadzama nje, nakatsi bona aphume ngeLisango Lelihhashi khona njalo emabaleni asesigodlweni, bambulalela khona lapho.

16Jehoyada wase wenta sivumelwane sekutsi yena, nesive, nenkhosi bayawubaNome “sivumelwane emkhatsini waSimakadze nesive nenkhosi kutsi bayawuba” Fundza 2 Khos. 11:17 sive saSimakadze. 17Bonkhe bantfu besukela lithempeli laBhali balibhidlita, badzilita nemalati akhe kanye naletithico, kwaba tincetu, baphindze babulala naMathani, umphristi waBhali, bambulalela embikwalamalati.

18

23:18
Lev. 1:3
1 Khr. 23:27
24:3
Jehoyada wase ubeka baphristi lababengemaLevi kutsi kube ngubona bengameli belithempeli laSimakadze, Davide labebeke kubo umsebenti ethempelini kutsi betfule umnikelo wekushiswa kuSimakadze njengobe kubhaliwe emtsetfweni waMosi, ngekujabula nangekuhlabela, njengobe kwakushito Davide. 19Wase umisa bomahlalesangweni emasangweni elithempeli laSimakadze, kuze kutsi kubete namunye longcolile nome ngaluphi luhlobo longangena.

20Wabutsa tindvuna temakhulu nebahlonishwa, nebaholi besive kanye nabo bonkhe bantfu bakulelo live, wehlisa inkhosi ethempelini laSimakadze. Bashuca bayawungena esigodlweni ngelisango langasenhla, bahlalisa inkhosi esihlalweni sebukhosi. 21Sonkhe sive sajabula. Lidolobha laba nekuthula, ngobe phela Athaliya abesabulewe ngenkemba.

24

Jowashi, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 12:1-16)

241

24:1
2 Khos. 12:1
Jowashi abeneminyaka lesikhombisa budzala ngesikhatsi acala kubusa, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40. Libito lenina bekunguSibiya waseBherisheba. 2Jowashi wenta lokuhle emehlweni aSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi semphristi Jehoyada. 3Jehoyada wamtsatsela bafati lababili, watala emadvodzana nemadvodzakati.

4Kwatsi emvakwaloko Jowashi wase utimisela kuvusa lithempeli laSimakadze. 5Wabutsa baphristi nemaLevi watsi kubo: “Hambani niye emadolobheni akaJuda nibutse imali lekufanele iletfwe ngema-Israyeli yonkhe iminyaka ibe yekuvusetela lithempeli laNkulunkulu wenu. Loko kwenteni masinyane.” Kodvwa emaLevi akazange asheshe akwente loko.

6

24:6
Eks. 35:5
Ngako inkhosi yabita Jehoyada, umPhristi Lomkhulu, yatsi kuye: “Awukawatjeli ngani emaLevi kutsi aletse umtselo lophuma kaJuda naseJerusalema lowasungulwa nguMosi, inceku yaSimakadze, kanye nenhlanganiso yema-Israyeli kutsi ube welithende lebufakazi?”

7Emadvodzana alesihlangananhloko semfati lesasingu-Athaliya abegcekeze ethempelini laSimakadze, aze asebentisa ngisho naletimphahla talo letingcwele ekukhonteni boBhali.

8

24:8
2 Khos. 12:9
Inkhosi yayala kutsi kwakhiwe libhokisi lemnikelo libekwe ngaphandle kwelisango lelithempeli laSimakadze. 9
24:9
Eks. 30:12
Lev. 27:2
Kwakhishwa simemetelo kaJuda naseJerusalema kutsi kufanele baletse kuSimakadze imitselo leyayisungulwe nguMosi, inceku yaNkulunkulu, kuma-Israyeli ehlane. 10Tonkhe tindvuna naso sonkhe sive baletsa iminikelo yabo ngekujabula, bayifaka kulelibhokisi lemnikelo, laze lagcwala. 11Kwakutsi njalo nje lelibhokisi lemnikelo naliletfwa ngemaLevi etindvuneni tenkhosi, kubonakala kutsi kunencumbi yemali, mabhalane wenkhosi nendvuna yemPhristi Lomkhulu bese bayeta batekulitfulula balibuyisele endzaweni yalo. Loko bakwenta sikhatsi lesidze, baze babutsa tindvodla temali. 12Inkhosi kanye nemphristi Jehoyada bayinika lamadvodza labebhekene nalomsebenti wekwakha lithempeli laSimakadze. Bacasha lababeka ematje nebabati kutsi bavuse lithempeli laSimakadze, bacasha nalabakha ngetinsimbi nangelitfusi kutsi bavusetele lithempeli.

13Lamadvodza labebhekene nalomsebenti abekhutsele kakhulu, nalokuvusetelwa kwachubeka ngemandla etandleni tabo. Balivusa kabusha lithempeli laNkulunkulu, laba njengaloku lalivele limisiwe kwasekucaleni, balicinisa kabusha. 14Batsi nase bacedze wonkhe lomsebenti, base bamikisa lemali leyayisele enkhosini nakuJehoyada; ngaleyo mali kwakhiwa timphahla tasethempelini laSimakadze: tintfo tekukhonta neteminikelo yekushiswa, netingwembe, naletinye nje tintfo letatakhiwe ngegolide nangesiliva. Ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwaJehoyada iminikelo yekushiswa yayetfulwa njalo nje ethempelini laSimakadze.

15Jehoyada abesamdzala kakhulu, asagugile, wafa asaneminyaka leli-130. 16Wangcwatjwa emadlizeni emakhosi eDolobheni laDavide ngenca yebuhle labebentile ka-Israyeli, abentela Nkulunkulu nelithempeli lakhe.

Umonakalo waJowashi

17Kwatsi emvakwekufa kwaJehoyada, tindvuna takaJuda teta kutawuvusela enkhosini, yafike yatilalela. 18Balishiya lithempeli laSimakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, bakhonta tinsika tabo-Ashera netithico. Ngenca yalelo cala labo lulaka lwaNkulunkulu lwehlela etikwaJuda nasetikweJerusalema. 19Kwala nome Nkulunkulu asatfumela baphrofethi kulesive sakhe basiyala kutsi sibuyele kuye, nome babebacwayisa ngetindlela letehlukene, kodvwa abazange babalalele.

20

24:20
Khu. 6:34
1 Khr. 12:18
Luk. 24:49
Ngako Moya waNkulunkulu wehlela kuZakhariya, umsa waJehoyada, umphristi. Wasukuma wema embikwesive watsi: “Naku lokushiwo nguNkulunkulu, utsi: ‘Aniyilaleli ngani imiyalo yaSimakadze? Ngeke niphumelele. Njengobe nimfulatsela Simakadze, naye sewunifulatsele.’ ”

21

24:21
Mat. 23:35
Kodvwa besuka bamakhela luzungu, inkhosi yatsi abambulale; nembala bamgcoba ngematje bambulalela esibuyeni lesingekhatsi ethempelini laSimakadze. 22Inkhosi Jowashi ayizange iwukhumbule umusa leyayiwentelwe nguyise waZakhariya, labenguJehoyada, yesuka yabulala umsa wakhe. Zakhariya watsi nase alayela, asafa watsi: “Shangatsi Simakadze angasibona lesento senu anivuze ngaso.”

Siphetfo sembuso waJowashi

23

24:23
2 Khos. 12:17
Kwatsi nase kungusentfwasahlobo“entfwasahlobo” nome “ekugucukeni kwemnyaka” nome “ekwindla” emabutfo aseSiriya ashuca ayawuhlasela Jowashi, efika kulakaJuda naseJerusalema, abulala bonkhe baholi besive. Atfumela yonkhe lemphango enkhosini yawo eDamaseko. 24Nome emaSiriya abete nemabutfo lambalwa kutawuhlasela, Simakadze wanikela etandleni tawo emabutfo lamanyenti. Loko wakwenta, ngobe Juda abesamlahlile Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, sigwebo sehliselwa etikwaJowashi. 25
24:25
2 Khr. 21:20
28:27
Ngesikhatsi emaSiriya ancandzeka, ashiya Jowashi atingotingoti emanceba. Tindvuna takhe naye tamakhela luzungu, ngekutsi wabulala umsa waJehoyada, umphristi, nato tamenta silo sengubo, tambulalela embhedzeni wakhe. Wafa kanjalo-ke, wase ufihlwa eDolobheni laDavide, hhayi kodvwa emadlizeni alamanye emakhosi.

26Laba labenta loluzungu bekuboZabadi,“Zabadi” nome “Jozabadi” umsa waShimeyathi, umfati wase-Amoni, naJehozabadi, umsa waShimrithi,“Shimrithi” nome “Shomeri” umfati waseMowabi. 27

24:27
2 Khr. 13:22
Umlandvo wemadvodzana aJowashi, netiphrofetho letinyenti ngaye, nemlandvo wekuvusa kwakhe kabusha lithempeli laNkulunkulu ubhaliwe enchasiselweni yetincwadzi temilandvo yemakhosi. Amasiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

25

Amasiya, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 14:2-6)

251

25:1
2 Khos. 14:1
Amasiya abeneminyaka lengema-25 budzala ngesikhatsi abekwa kuba yinkhosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengema-29. Libito lenina bekunguJehoyadini“Jehoyadini” nome “Jehoyadani” waseJerusalema. 2Wenta lokuhle emehlweni aSimakadze, kodvwa, hhayi ngayo yonkhe inhlitiyo yakhe. 3
25:3
2 Khr. 24:25
Kwatsi umbuso nase ucinile esandleni sakhe, wase ubulala letindvuna letatisontse uyise labeyinkhosi. 4
25:4
Dut. 24:16
Hez. 18:20
Noko akazange awabulale emadvodzana ato, kodvwa wenta njengobe kubhaliwe emtsetfweni, encwadzini yaMosi, lapho Simakadze ayala khona, watsi: “Boyise abayikubulawa ngenca yebantfwababo, kanjalo nebantfwana abayikubulawa ngenca yaboyise; nguloyo muntfu uyawufela takhe tono.”Buka nakuDut. 24:16

Kulwa kwa-Amasiya nebaka-Edomu

(2 Khos. 14:7)

5

25:5
Num. 1:3
Amasiya wabita sonkhe sive sakaJuda, wasimisa njengekwetindlu taso, phansi kwetindvuna tetinkhulungwane netemakhulu kulo lonkhe lakaJuda nelakaBhenjamini. Wase ubala bonkhe lababeneminyaka lengema-20 nalengetulu, wakhandza kutsi babengemadvodza lati-300 000, emajaha labengalungela kulwa imphi, labengakhona kuhloma ngesikhali nangelihawu. 6Wachubeka wacasha letinye tingwazi taka-Israyeli letatiti-100 000, waticasha ngesiliva lengemakhilogremu lati-3 400.

7Kodvwa kwefika umuntfu waNkulunkulu kuye, watsi: “Awu, nkhosi, lamabutfo aka-Israyeli akukafaneli kutsi ashuce kanye nawe, ngobe Simakadze akasekho ka-Israyeli, akasekho nakumunye webantfwana baka-Efrayimu. 8Nome bewungahamba uyewuhlasela ngesibindzi emphini, Nkulunkulu uyawukwehlula embikwetitsa takho, ngobe Nkulunkulu unemandla ekusita newekwehlulekisa.”

9Amasiya wabuta lomuntfu waNkulunkulu, watsi: “Kepha sekutakwentiwa njani ngalesiliva lengemakhilogremu lati-3 400 lesengiyikhokhele lamabutfo ema-Israyeli?”

Lomuntfu waNkulunkulu waphendvula watsi: “Simakadze angakunika lokunyenti kakhulu kunaloko.”

10Ngako Amasiya wase uyawacitsa lamabutfo emphi labesabutsene lapha kuye esuka kulaka-Efrayimu, watsi akabuyele emakhaya. Emabutfo abatfukutselela bakaJuda, ahamba atsetsa asabuyela emakhaya.

11

25:11
2 Khos. 14:7
Amasiya waticinisa emandla, wahola emabutfo akhe wacondza eSigodzini Seluswayi, lapho afike wabulala emadvodza aseSeyiri lati-10 000. 12Emabutfo akaJuda nawo atfumba emadvodza lati-10 000, awatsatsa aphila, enyuka nawo intsaba, aze efika esicongweni, ase awajikijela phansi, aye asaphateka aba ticucu.

13Ngaleso sikhatsi lamabutfo labesacitfwe ngu-Amasiya, awalela kutsi nawo ayilwe lemphi yabo, abese asuse lolukhulu lutfuli abhidlita emadolobha akaJuda kusukela eSamariya kuyewuma ngeBhethi Horoni. Lamabutfo abulala labati-3 000, abutsa imphango lenyenti ahamba nayo.

14Watsi Amasiya nakabuya kuyawubulala baka-Edomu, wabuya netithico tebantfu baseSeyiri, wafike watimisa taba tithico takhe, wakhotsama embikwato, washisa imihlatjelo embikwato. 15Lulaka lwaSimakadze lwamvutsela Amasiya, Simakadze watfumela umphrofethi ku-Amasiya, wafike watsi: “Utifunelani letithico talabantfu letehluleke nekusindzisa bantfu bato esandleni sakho?”

16Watsi asakhuluma lomphrofethi, inkhosi yamjuba lulwimi yatsi: “Sesikubeke kutsi ube ngumeluleki wenkhosi yini wena? Thula! Ulahleka phansi khona nyalo!”

Lomphrofethi wathula, kodvwa waloyela watsi: “Manje ngiyati kutsi Nkulunkulu sewumise kutsi akubulale, ngobe wente loku, wangete wasitsatsa seluleko sami.”

Kulwa kwa-Amasiya na-Israyeli

(2 Khos. 14:8-20)

17

25:17
2 Khos. 13:12
14:8
Emvakwekuba Amasiya, inkhosi yakaJuda, asatsintsene nebeluleki bakhe, wacela insayeya kuJehoyashi,Nome “Jowashi” umsa waJehoyahazi, umsa waJehu, inkhosi yaka-Israyeli, watsi: “Wota sitewubhekana buso nebuso.”

18Kodvwa Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, waphendvula Amasiya, inkhosi yakaJuda, watsi: “Sihlahla sesitfwetfwe saseLebanoni satfumela umlayeto kumsedari waseLebanoni, lotsi: ‘Yendzisela umsa wami lentfombi yakakho.’ Kwase kusuka silwane sesiganga saseLebanoni seta satawugcobagcoba lesihlahla sesitfwetfwe ngetinselo taso. 19Utitjela kutsi njengobe wehlule baka-Edomu nje, sewulutfo, sewuyatigabatisa. Wena hlala phansi lapho kakho. Utibitelelani kuhlupheka, utidvonsele wena kuwa kwakho, kanye nekwesive sonkhe sakaJuda?”

20Kodvwa Amasiya akazange atsandze kulalela, Nkulunkulu abesakulungisile kutsi abanikele etandleni tetitsa tabo,Lamanye emahumusho atsi “etandleni taJehoyashi” ngobe babefune lusito etithicweni tase-Edomu. 21Ngako Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, wahlasela. Jehoyashi na-Amasiya, inkhosi yakaJuda, babhekana buso nebuso emphini yaseBhethi Shemeshi kulakaJuda. 22Juda weyiswa baka-Israyeli, kwaba nguleyo naleyo ndvodza yabalekela ekhaya kayo. 23Jehoyashi,Nome “Jowashi” inkhosi yaka-Israyeli, wabamba Amasiya, inkhosi yakaJuda, umsa waJowashi, labetalwa ngu-Ahaziya,Nome “Jehoyahazi” wamtfumba eBhethi Shemeshi. Jehoyashi wase umyisa eJerusalema, wafike wadzilita lubondza lolwalutungelete iJerusalema kusukela eSangweni laka-Efrayimu kuze kuyewufika eSangweni Lelikona, indzawo leyayingemamitha labengaba li-180 budze. 24

25:24
1 Khr. 21:15
Watsatsa yonkhe igolide nesiliva, nato tonkhe timphahla latikhandza ethempelini laNkulunkulu, letatisesandleni sa-Obedi Edomu kanye nengcebo yasesigodlweni, watfumba nebatfunjwa lababetibambiso, wabuyela nako eSamariya.

25

25:25
2 Khos. 14:17
Amasiya, umsa waJowashi, inkhosi yakaJuda, waphila iminyaka leli-15 emvakwekufa kwaJehoyashi, umsa waJehoyahazi, inkhosi yaka-Israyeli. 26Leminye imininingwane ngekubusa kwa-Amasiya kusukela ekucaleni kuye ekugcineni, ibhaliwe encwadzini yemilandvo yemakhosi akaJuda newaka-Israyeli. 27Kusukela ngesikhatsi lajika ngaso Amasiya ekulandzeleni Simakadze, bakha luzungu ngaye eJerusalema, wase uyabaleka waya eLakhishi, kodvwa batfumela emadvodza amcosha, afike ambulalela khona eLakhishi. 28Wabuya asetfwelwe ngelihhashi watawufihlwa emadlizeni aboyisemkhulu eDolobheni lakaJuda.