Siswati 1996 (SWA96)
24

Jowashi, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 12:1-16)

241

24:1
2 Khos. 12:1
Jowashi abeneminyaka lesikhombisa budzala ngesikhatsi acala kubusa, wabusela eJerusalema iminyaka lengema-40. Libito lenina bekunguSibiya waseBherisheba. 2Jowashi wenta lokuhle emehlweni aSimakadze ngaso sonkhe sikhatsi semphristi Jehoyada. 3Jehoyada wamtsatsela bafati lababili, watala emadvodzana nemadvodzakati.

4Kwatsi emvakwaloko Jowashi wase utimisela kuvusa lithempeli laSimakadze. 5Wabutsa baphristi nemaLevi watsi kubo: “Hambani niye emadolobheni akaJuda nibutse imali lekufanele iletfwe ngema-Israyeli yonkhe iminyaka ibe yekuvusetela lithempeli laNkulunkulu wenu. Loko kwenteni masinyane.” Kodvwa emaLevi akazange asheshe akwente loko.

6

24:6
Eks. 35:5
Ngako inkhosi yabita Jehoyada, umPhristi Lomkhulu, yatsi kuye: “Awukawatjeli ngani emaLevi kutsi aletse umtselo lophuma kaJuda naseJerusalema lowasungulwa nguMosi, inceku yaSimakadze, kanye nenhlanganiso yema-Israyeli kutsi ube welithende lebufakazi?”

7Emadvodzana alesihlangananhloko semfati lesasingu-Athaliya abegcekeze ethempelini laSimakadze, aze asebentisa ngisho naletimphahla talo letingcwele ekukhonteni boBhali.

8

24:8
2 Khos. 12:9
Inkhosi yayala kutsi kwakhiwe libhokisi lemnikelo libekwe ngaphandle kwelisango lelithempeli laSimakadze. 9
24:9
Eks. 30:12
Lev. 27:2
Kwakhishwa simemetelo kaJuda naseJerusalema kutsi kufanele baletse kuSimakadze imitselo leyayisungulwe nguMosi, inceku yaNkulunkulu, kuma-Israyeli ehlane. 10Tonkhe tindvuna naso sonkhe sive baletsa iminikelo yabo ngekujabula, bayifaka kulelibhokisi lemnikelo, laze lagcwala. 11Kwakutsi njalo nje lelibhokisi lemnikelo naliletfwa ngemaLevi etindvuneni tenkhosi, kubonakala kutsi kunencumbi yemali, mabhalane wenkhosi nendvuna yemPhristi Lomkhulu bese bayeta batekulitfulula balibuyisele endzaweni yalo. Loko bakwenta sikhatsi lesidze, baze babutsa tindvodla temali. 12Inkhosi kanye nemphristi Jehoyada bayinika lamadvodza labebhekene nalomsebenti wekwakha lithempeli laSimakadze. Bacasha lababeka ematje nebabati kutsi bavuse lithempeli laSimakadze, bacasha nalabakha ngetinsimbi nangelitfusi kutsi bavusetele lithempeli.

13Lamadvodza labebhekene nalomsebenti abekhutsele kakhulu, nalokuvusetelwa kwachubeka ngemandla etandleni tabo. Balivusa kabusha lithempeli laNkulunkulu, laba njengaloku lalivele limisiwe kwasekucaleni, balicinisa kabusha. 14Batsi nase bacedze wonkhe lomsebenti, base bamikisa lemali leyayisele enkhosini nakuJehoyada; ngaleyo mali kwakhiwa timphahla tasethempelini laSimakadze: tintfo tekukhonta neteminikelo yekushiswa, netingwembe, naletinye nje tintfo letatakhiwe ngegolide nangesiliva. Ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwaJehoyada iminikelo yekushiswa yayetfulwa njalo nje ethempelini laSimakadze.

15Jehoyada abesamdzala kakhulu, asagugile, wafa asaneminyaka leli-130. 16Wangcwatjwa emadlizeni emakhosi eDolobheni laDavide ngenca yebuhle labebentile ka-Israyeli, abentela Nkulunkulu nelithempeli lakhe.

Umonakalo waJowashi

17Kwatsi emvakwekufa kwaJehoyada, tindvuna takaJuda teta kutawuvusela enkhosini, yafike yatilalela. 18Balishiya lithempeli laSimakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, bakhonta tinsika tabo-Ashera netithico. Ngenca yalelo cala labo lulaka lwaNkulunkulu lwehlela etikwaJuda nasetikweJerusalema. 19Kwala nome Nkulunkulu asatfumela baphrofethi kulesive sakhe basiyala kutsi sibuyele kuye, nome babebacwayisa ngetindlela letehlukene, kodvwa abazange babalalele.

20

24:20
Khu. 6:34
1 Khr. 12:18
Luk. 24:49
Ngako Moya waNkulunkulu wehlela kuZakhariya, umsa waJehoyada, umphristi. Wasukuma wema embikwesive watsi: “Naku lokushiwo nguNkulunkulu, utsi: ‘Aniyilaleli ngani imiyalo yaSimakadze? Ngeke niphumelele. Njengobe nimfulatsela Simakadze, naye sewunifulatsele.’ ”

21

24:21
Mat. 23:35
Kodvwa besuka bamakhela luzungu, inkhosi yatsi abambulale; nembala bamgcoba ngematje bambulalela esibuyeni lesingekhatsi ethempelini laSimakadze. 22Inkhosi Jowashi ayizange iwukhumbule umusa leyayiwentelwe nguyise waZakhariya, labenguJehoyada, yesuka yabulala umsa wakhe. Zakhariya watsi nase alayela, asafa watsi: “Shangatsi Simakadze angasibona lesento senu anivuze ngaso.”

Siphetfo sembuso waJowashi

23

24:23
2 Khos. 12:17
Kwatsi nase kungusentfwasahlobo“entfwasahlobo” nome “ekugucukeni kwemnyaka” nome “ekwindla” emabutfo aseSiriya ashuca ayawuhlasela Jowashi, efika kulakaJuda naseJerusalema, abulala bonkhe baholi besive. Atfumela yonkhe lemphango enkhosini yawo eDamaseko. 24Nome emaSiriya abete nemabutfo lambalwa kutawuhlasela, Simakadze wanikela etandleni tawo emabutfo lamanyenti. Loko wakwenta, ngobe Juda abesamlahlile Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu, sigwebo sehliselwa etikwaJowashi. 25
24:25
2 Khr. 21:20
28:27
Ngesikhatsi emaSiriya ancandzeka, ashiya Jowashi atingotingoti emanceba. Tindvuna takhe naye tamakhela luzungu, ngekutsi wabulala umsa waJehoyada, umphristi, nato tamenta silo sengubo, tambulalela embhedzeni wakhe. Wafa kanjalo-ke, wase ufihlwa eDolobheni laDavide, hhayi kodvwa emadlizeni alamanye emakhosi.

26Laba labenta loluzungu bekuboZabadi,“Zabadi” nome “Jozabadi” umsa waShimeyathi, umfati wase-Amoni, naJehozabadi, umsa waShimrithi,“Shimrithi” nome “Shomeri” umfati waseMowabi. 27

24:27
2 Khr. 13:22
Umlandvo wemadvodzana aJowashi, netiphrofetho letinyenti ngaye, nemlandvo wekuvusa kwakhe kabusha lithempeli laNkulunkulu ubhaliwe enchasiselweni yetincwadzi temilandvo yemakhosi. Amasiya, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.