Siswati 1996 (SWA96)
23

Kubulawa kwa-Athaliya

(2 Khos. 11:4-16)

231

23:1
2 Khos. 11:4
Kwatsi ngemnyaka wesikhombisa Jehoyada waticinisa emandla, wenta sivumelwane netindvuna temakhulu: bo-Azariya, umsa waJerohamu, na-Ishmayeli, umsa waJehohanani, na-Azariya, umsa wa-Obedi, naMaseya, umsa wa-Adaya, na-Elishafati, umsa waZikhri. 2Balihamba lonkhe lakaJuda, bahambe babutsa emaLevi kanye netinhloko temindeni yema-Israyeli kuwo onkhe emadolobha. Batsi nabefika eJerusalema, 3
23:3
2 Sam. 7:12
2 Khr. 21:7
lonkhe lelo bandla lenta sivumelwane kanye nenkhosi yalo lisethempelini laNkulunkulu.

Jehoyada wakhuluma kubo, watsi: “Bukani, nayi indvodzana yenkhosi! Ngiyo letawubusa, njengobe Simakadze etsembisa mayelana netitukulwane taDavide.

4“Manje-ke, naku lokufanele nikwente: Laba labayincenye yesitsatfu kini nine baphristi nemaLevi, labangena emsebentini ngemaSabatha kufanele nicize kahle lapha eminyango, 5labanye labayincenye yesitsatfu kini bayewuciza esigodlweni, bese kutsi labanye labayincenye yesitsatfu bayewuciza eSangweni Lesisekelo. Onkhe-ke lawa lamanye emadvodza atawuba lapha etibuyeni telithempeli laSimakadze. 6Kute muntfu lotawungena ethempelini laSimakadze ngaphandle kwebaphristi nemaLevi labasemsebentini. Bona-ke bangangena, ngobe bahlanjululiwe, kodvwa bonkhe labanye babogcina imiyalo yaSimakadze yekutsi akufanele kungene labanye. 7EmaLevi kufanele atihlele wona asingatse inkhosi, nguleyo naleyo ndvodza iphatse tayo tikhali ngesandla. Nome ngubani longena ethempelini kufanele abulawe. Kufanele nihlale nisedvutane nenkhosi, nome ngukuphi lapho iya khona.”

8EmaLevi nawo onkhe emadvodza akaJuda enta njengobe Jehoyada, umphristi, abeshito. Nguloyo naloyo watsatsa akakhe emadvodza, labo lababengena emsebentini ngemaSabatha, nalabo lababephuma emsebentini ngemaSabatha, ngobe Jehoyada, umphristi, abengakakhululi ngisho nasinye kuleticheme. 9Wase uhlomisa letindvuna ngetikhali nangemahawu lamakhulu nalamancane labengewaDavide, inkhosi, ahlala ethempelini laNkulunkulu. 10Wawahlela kahle onkhe lawo madvodza awemisa ngetindzawo tawo, nguleyo naleyo ndvodza ibambe tikhali tayo ngesandla, asingatse inkhosi, edvute nelilati kanye nelithempeli, kusukela ngaseningizimu kuze kuyewufika ngasenyakatfo kwelithempeli.

11

23:11
Dut. 17:18
BoJehoyada nemadvodzana akhe base bakhipha lomntfwanenkhosi, bametfwesa umchele webukhosi, bamnika incwadzi yesivumelwane, bamemetela kutsi uyinkhosi. Bamgcoba, base bayamemeta batsi: “Lunwele loludze, nkhosi!”

12Watsi Athaliya kube eve lomsindvo webantfu labebagijima bahalalisela inkhosi, wase uya kubo ethempelini laSimakadze. 13

23:13
Num. 10:10
2 Khos. 23:3
1 Khr. 25:1
Watsi uyabuka, wabona nanso inkhosi ime eceleni kwensika yayo emnyango, tindvuna nebashayi bemacilongo babesingatse inkhosi, bonkhe bantfu belive bajabula bashaya emacilongo, nebahlabeli baphetse tingubhu, bahamba embili, bahola ngetibongo. Ngako Athaliya wadzabula tingubo takhe, wamemeta watsi: “Ngemavukelambuso! Ngemavukelambuso!”

14Jehoyada, umphristi, watfumela tindvuna temakhulu letatiphetse leticheme, watsi kuto: “Mkhipheni lapha emkhatsini weticheme,Nome “ngaphandle kwemacentselo” nibagwaze ngenkemba bonkhe labo labamlandzelako.” Ngobe umphristi abetsite: “Ningambulaleli ekhatsi ethempelini laSimakadze.”

15Ngako bambhadzama nje, nakatsi bona aphume ngeLisango Lelihhashi khona njalo emabaleni asesigodlweni, bambulalela khona lapho.

16Jehoyada wase wenta sivumelwane sekutsi yena, nesive, nenkhosi bayawubaNome “sivumelwane emkhatsini waSimakadze nesive nenkhosi kutsi bayawuba” Fundza 2 Khos. 11:17 sive saSimakadze. 17Bonkhe bantfu besukela lithempeli laBhali balibhidlita, badzilita nemalati akhe kanye naletithico, kwaba tincetu, baphindze babulala naMathani, umphristi waBhali, bambulalela embikwalamalati.

18

23:18
Lev. 1:3
1 Khr. 23:27
24:3
Jehoyada wase ubeka baphristi lababengemaLevi kutsi kube ngubona bengameli belithempeli laSimakadze, Davide labebeke kubo umsebenti ethempelini kutsi betfule umnikelo wekushiswa kuSimakadze njengobe kubhaliwe emtsetfweni waMosi, ngekujabula nangekuhlabela, njengobe kwakushito Davide. 19Wase umisa bomahlalesangweni emasangweni elithempeli laSimakadze, kuze kutsi kubete namunye longcolile nome ngaluphi luhlobo longangena.

20Wabutsa tindvuna temakhulu nebahlonishwa, nebaholi besive kanye nabo bonkhe bantfu bakulelo live, wehlisa inkhosi ethempelini laSimakadze. Bashuca bayawungena esigodlweni ngelisango langasenhla, bahlalisa inkhosi esihlalweni sebukhosi. 21Sonkhe sive sajabula. Lidolobha laba nekuthula, ngobe phela Athaliya abesabulewe ngenkemba.