Siswati 1996 (SWA96)
21

211

21:1
1 Khos. 22:51
2 Khos. 8:16
Jehoshafati wase uyakhotsama, wafihlwa emadlizeni aboyisemkhulu, eDolobheni lakaDavide; Jehoramu, umsa wakhe, waba yinkhosi esikhundleni sakhe.

Jehoramu, inkhosi yakaJuda

(2 Khos. 8:17-24)

2BomnakaboJehoramu, emadvodzana aJeshoshafati, bekubo-Azariya, naJehiyeli, naZakhariya, na-Azariyahu, naMikhayeli, naShefathiya. Onkhe-ke lawo bekubomsa waJehoshafati, inkhosi yaka-Juda.“yakaJuda” siHebheru sitsi “yaka-Israyeli” phela Juda abengumsa wa-Israyeli 3Uyise abebaphe tipho letinyenti tegolide netesiliva netintfo letiligugu kakhulu kanye nemadolobha latinqaba akaJuda, kodvwa umbuso wawupha Jehoramu, njengobe kwakungulona tubulo lakhe. 4Kwatsi ngesikhatsi Jehoramu atinta kahle esihlalweni sebukhosi seyise, wabulala bonkhe bomnakabo ngenkemba kanye naletinye tikhulu taka-Israyeli.

5

21:5
2 Khos. 8:17
Jehoramu abeneminyaka lengema-32, nakabekwa kuba yinkhosi; wabusela eJerusalema iminyaka lesiphohlongo. 6Wahamba etinyatselweni temakhosi aka-Israyeli, njengobe kwakwenta bendlu yaka-Ahabi, yena-ke washada nendvodzakati ya-Ahabi. Wenta lokubi emehlweni aSimakadze. 7
21:7
2 Sam. 7:12
21:17
1 Khos. 11:36
15:4
Hla. 132:11,17
Taga 13:9
Noko ngenca yesivumelwane Simakadze labesente naDavide, Simakadze abengakatimiseli kuyibhubhisa indlu yakaDavide. Abetsembisile kutsi uyawutigcinela sibane endlini yakaDavide kuze kube nguphakadze naphakadze.

8

21:8
2 Khos. 8:20
Ngesikhatsi saJehoramu baka-Edomu bavukela bakaJuda, base batibekela yabo inkhosi. 9Ngako Jehoramu wahamba waya khona kanye netindvuna takhe nato tonkhe tincola takhe temphi. Baka-Edomu bamvimbetela naletindvuna takhe netincola takhe temphi, kodvwa wavuka waphulukundlela ebusuku. 10Kuze kube ngulamuhla naloku baka-Edomu seloku bayiphuma balwisana nebakaJuda. Ngasona leso sikhatsi nebakaLibna bavuka umbhejazane, bavukela Jehoramu, ngobe Jehoramu abesafulatsele Simakadze Nkulunkulu waboyisemkhulu. 11Abesakhe netindzawo letiphakeme etintsabeni takaJuda, wabangela bantfu baseJerusalema kutsi baphinge ngekukhonta tithico, wedukisa sive sakaJuda.

12Jehoramu watfola incwadzi leyayiphuma kumphrofethi Elija itsi:

“Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu weyihlo Davide, utsi: ‘Awukahambi etinyatselweni teyihlo Jehoshafati neta-Asa, inkhosi yakaJuda. 13Kodvwa usuke wahamba ngetindlela temakhosi aka-Israyeli, uholele sive semaJuda nesaseJerusalema ekutseni siphinge ngekukhonta tithico, njengobe kwenta bendlu yaka-Ahabi. Futsi ujabhalate bomnakenu, bantfu bengati yeyihlo, emadvodza labencono kakhulu kunawe. 14Manje-ke Simakadze sewutabahlasela labantfu bakakho, emadvodzana akho, nebafati bakho, nako konkhe nje lokubitwa ngelibito lakho, utakushaya, akwehlisele lenkhulu inhlekelele. 15Kwawena nje cobo lwakho utawugulela kufa, uphatfwe sifo lesingelapheki sekuphuma kancane kancane kwematfumbu lasanetilondza.’ ”

16Simakadze wavusa butsa emkhatsini waJehoramu netive temaFilisti nema-Arabu labehlala edvutane nemaKushe. 17Bahlasela lakaJuda balingenela, batfumba tonkhe timphahla labatikhandza esigodlweni senkhosi, batfumba nemadvodzana ayo nebafati bayo, akuzange kusale ngisho nayinye indvodzana kuyo ngaphandle kwa-Ahaziya“Ahaziya” nome “Jehoyahazi” labengutfunjana aluswane.

18Emvakwako konkhe loko, Simakadze washaya Jehoramu ngesifo lesingelapheki setibilini. 19

21:19
1 Sam. 31:12
2 Khr. 16:14
Jer. 34:5
Kuleso sikhatsi, ekupheleni kwemnyaka wesibili, ngenca yaleso sifo ematfumbu akhe aphumela ngaphandle, wafa ngebuhlungu lobukhulu. Sive sakhe asizange simbasele ngisho nemlilo wekumhlonipha, njengobe sasentele boyisemkhulu.

20

21:20
2 Khr. 24:25
28:27
Jehoramu abeneminyaka lengema-32, nakabekwa kuba yinkhosi, wabusela eJerusalema iminyaka lesiphohlongo, wase uyakhotsama, kwabate ngisho namunye loweva buhlungu ngaloko; wafihlwa eDolobheni laDavide, noko hhayi emadlizeni emakhosi.